Tüm Kategoriler
BİTKİSEL ÜRÜNLER BİTKİSEL ÜRÜNLER

Şifalı Dualar


Hastalık, sıkıntı ve dertlerden "dua" ile kurtulmak için, Şifalı Dualar bölümümüzde, çeşitli kaynaklardan derlediğimiz en etkili duaları bir araya topladık.Bu güzel dualar ile tüm sıkıntılarınıza şifa bulmanız dileğiyle.

                                       ''Cenâb-ı Hak, duada fazla ısrar edenleri sever.”
                                                                              Hz.Muhammed (S.A.V)


OKUNMA SAYISI: 4018 


Alfabetik Sırayla Şifalı Dualar

A B C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö P R S Ş T
U-Ü V Y Z

T
TARIK SURESİNİN SIRLARI TEHECCÜDE KALKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
TEHLİKE İLE KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA TEKASÜR SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER
TİN SURESİNİN SIRLARI TEVBE NAMAZININ FAZİLETİNE DAİR
TAHRİYM SURESİNİN SIRLARI TEVBE-İSTİĞFAR
TALUT'UN VE ONUNLA BİRLİKTE OLAN MÜMİNLERİN DUASI TOHUM EKERKEN OKUNACAK DUA
TARİKATLARIN ESASLARI TOPLULUKTAN KALKARKEN OKUNACAK DUA
TATFİYF SURESİNİN SIRLARI TURFANDA MEYVE GÖRÜLÜNCE OKUNACAK DUA
TEHECCÜD NAMAZINI KILMANIN FAZİLETİNE DAİR TEVBE SURESİNİN 128-129.AYETİ
TESBİH NAMAZININ EHEMMİYETİ VE KILINIŞI  TEYEMMÜM EDENİN OKUYACAĞI DUA
TOPLU ÖZLÜ DUALAR TESPİH BAHSİ
TESPİH NAMAZI   
   

TARIK SURESİNİN SIRLARI

 * Tarık Suresi, herhangi bir ilacı aldıktan sonra okunursa, alınan ilacın çabucak tesir etmesine ve tehlike meydana getirmemesine vesile olur.
* Uyumak üzere yatağına uzanan kimse bu sureyi okuduktan sonra yerine uzanır ve uykuya dalarsa, ihtilam olmaktan korunmuş olur.

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


  TEHLİKE İLE KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA

Bismillâhirrahmânirrahıym. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.

* Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:

"Yâ Ali, bir tehlike ile karşılaştığın vakit (bu duayı) oku. Hiç şüphe yoktur ki, Allah Teala dilerse bu dua sebebi ile çeşitli belaları senden çevirir."

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


  TİN SURESİNİN SIRLARI

Velilerden bazıları demişlerdir ki:
* Bir kimse Tîn suresini baştan sona kadar yazıp yolculuğa çıkarken üzerine alırsa ve yolculuğun devamı müddetince üzerinde bulundurursa, tekrar evine gelinceye kadar emniyette olur.
* Bir kimse bu sureyi beyaz renkli temiz bir cam kap içerisine yazar ve bu kabın içerisini yağmur suyu ile doldurur, daha sonra bu suyu bağ, bahçe ve tarla gibi yerlerde bulunan mahsulün üzerine serperse, mahsulün daha güzel, daha bol ve daha bereketli olmasına vesile olur. Ayrıca bütün afetlere karşı da korunmuş olur.

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


  TAHRİYM SURESİNİN SIRLARI

* Tahrim suresinin baştan sona kadar okunmasının, her türlü hastalığa, ağrıya ve sancıya iyi geldiği tecrübelerle sabittir.
* Bu sureyi devamlı olarak okuyanlar yoksulluk ve borç yüzü görmezler.
* Bu surenin okunması sihrin ve büyünün ortadan kaldırılmasında çok etkilidir.

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


  TALUT'UN VE ONUNLA BİRLİKTE OLAN MÜMİNLERİN DUASI

Rabbenağfir lenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfiriyn.

"Ey Rabbimiz, üzerimize yağmur gibi sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Er meydanından kaydırma. Bu kafirler güruhuna karşı bize yardım et."

Talut'a itaat eden mü'minler, Calut ile askerlerine karşı çıktıkları zaman, bu şekilde Cenabı Ecelli Alâ'ya dua etmişlerdi. Allah Teala da onların

Bu duasını kabul etti ve şöyle buyurdu:

"Düşmanları ile karşılaşır karşılaşmaz Allah'ın izni ile düşmanlarını bozguna uğrattılar. Mü'minlerin arasında bulunan Davud da Calut'u öldürdü."

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


  TARİKATLARIN ESASLARI

Tarikatların ortak yanı, zikir ve insanın olgunluğa erişerek mârifetullâhı elde etmesidir. Böylece manevi yolculuğun zirvesine ulaşılır. Buna "seyr-i sülük" denir. Bu makamları elde etmek için çalışanlara ise tarikat erbabı denir.

Tarikatlar pek çok kola ayrılır. Ancak insanı Cenabı Hakk'a ulaştıracak yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır. Hepsi de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın çizdiği yoldan geçmektedir. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

Tarik-i Ahyâr:
Bu yol, farzları, Hazreti Peygamber'in sünnetlerini yerine getirmekle yani çok namaz kılmak, çok oruç tutmak, çok Kur'an okumak gibi şeriatın emirlerini yerine getirmekle kazanılır. Kişi bu yol ile Hakk'a vasıl olur.
Tarik-i Ebrâr:
Bu yol mücahede ve riyazat yoludur. Mücahede ile kötü ahlakı değiştirmek ve kalbi arındırmaktır. Riyazetin özü ise nefsin arzularını yapmamaktır. Bu iş kolay değildir, çok zordur. İnsan bu sayede kötü ahlaktan arınır ve kalbini tasfiye eder.
Tarik-i Şettâr:
Bu yol, aşk ehlinin yoludur. Bu yolun şartı insanın kendi iradesi ile ölümü kabul etmesidir. Bir ölümle ölen nasıl dünyadan tamamı ile el çekmeğe mecbur kalıyorsa, iradesi ile ölen insan da her şeyden vazgeçecek, hatta kendi vücudunu bile yok farz edecektir. Ehl-i cezbeden olup aşk ile tutuşmayan insan bu yolda yürüyemez. Bu yolda olan beşeriyyet kabuğunu aşk ateşi ile yakmalı, civcivin yumurtadan sıyrılıp çıktığı gibi çıkması gerekir.
Tarik-i Şettâr'ın kaideleri ondur:
1- Tevbe,
2- Dünya işlerinde zühd,
3- Tevekkül,
4- Kanaat,
5- Uzlet,
6- Devamlı zikir,
7- Bütün benlikle Hakk'a teveccüh,
8- Sabır,
9- Murakabe,
10- Rızâ.
Abdulgani Nablusi Hazretleri şöyle diyor: "İnsanı Allah'a ulaştıracak yol ikidir:
Birincisi:
Tarik-i esmadır. Cenabı Hakk'ın isimlerini okurken ihlas içinde olmak, kalbi dünyaya ait düşüncelerden temizlemek ve Allah'a vasıl olmak için azim ve gayret göstermektir. Bu yol Efendimiz'den başka diğer peygamberlerin de yoludur.
İkinci yol ise: İlm ü billâh ve fena fiz zât yoludur. Bu yol yalnız Efendimiz Aleyhisselam'a aittir."
Tarikatların hepsi esas ve ruh itibarı ile birdir. Çünkü zikrullah hepsinde esas olarak konulmuştur. Tarikatları birbirlerine kaynaştıran mübarek rabıta da Allah'ı zikretmektir.

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


  TATFİYF SURESİNİN SIRLARI

Bu sureyi baştan sona kadar okuyan kimseye Cenabı Hakk rahik-i mahtum isimli cennet şarabından içmeyi nasib eder.
Emanet edilen bir şeyin üzerine bu sure okunur, öyle bırakılırsa, hıyanetten kurtarılır.

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


 TEHECCÜD NAMAZINI KILMANIN FAZİLETİNE DAİR

Resulü Ekrem buyurdu:
"Ramazan orucundan sonra en faziletli olan oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en efdal olan namaz, gece kılınan namazdır."
"Bir kimse geceleyin ailesini uyandırır ve kalkarlar, ikişer rekat teheccüd namazı kılarlarsa, Allah Teala onları çok zikreden erkekler ye çok zikreden kadınların zümresinden yazar. "
"Gece namazı (teheccüd) kılmaya devam ediniz. Zira o sizden evvelki salihlerin adetidir. O sizi Rabbinize yaklaştırır, günahlarınızı affeder ve sizi günahtan korur. İnsandaki hastalığı da şifaya kavuşturur. Gece namazında dünyanın hayrı, ahiretin saadeti vardır."

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


  TEHECCÜDE KALKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

Allâhümme lekel hamdü ente kayyimüs semâvâti vel ardı ve men fîhinne ve lekel hamdü leke mülküs semâvâti vel ardı ve men fîhinne ve lekel hamdü ente nûrus semâvâti vel ardı ve men fîhinne ve lekel hamdü entel hakku ve va'dükel hakku ve likâüke hakkun ve kavlüke hakkun vel cennetü hakkun ven nâru hakkun ven nebiyyûne hakkun ve muhammedün hakkun ves sâatü hakkun. Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve hâsamtü ve ileyke hâkemtü fağfır lî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a'lentü entel mükaddimü ve entel müahhıru lâ ilahe illâ ente ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.

Manası:
Ey Allah'ım! Hamd sana mahsustur,Yeri, gökleri ve onların içinde olanları ayakta tutan sensin. Hamd sana mahsustur. Yerin, göklerin ve onların içindekilerin sahibi sensin. Hamd sana mahsustur. Sen yeri, semaları ve içindekilerinin nurlandırıcısısın. Hamd sana mahsustur. Hak ancak sensin. Senin va'din haktır. Cehennem haktır. Peygamberler haktır. Muhammed aleyhisselam haktır. Kıyamet haktır. Ey Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim. Bana verdiğin kuvvet sayesinde düşmanla savaştım. Kitab'ınla hükmettim. Geçmişte yaptığım ve gelecekte yapacağımı sandığım gizli ve aşikar günahlarımı affet. İlerleten sensin. Gerileten de sensin. Kuvvet ve kudret ancak yücelerin en yücesi olan Allah'tandır.
"Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) geceleyin teheccüd namazına kalktıkları vakit bu duayı okurlardı."

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


 TEKASÜR SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Elhâkümüt tekâsür. Hattâ zürtümül mekabir. Kellâ sevfe ta'lemûn. Sûmme kellâ sevfe ta'lemûn. Kellâ lev ta'lemûne ılmel yakıyn.
Le teravünnel cehıym. Sümme le teravünnehâ aynel yakıyn. Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym.

Manası:
Sizi çoklukla böbürleniş, o derecede oyaladı ki, ta kabirlere kadar gidip ziyaret ettiniz. Bundan sakının. İleride bu öğünmenizin kötü akıbetini bileceksiniz. Yine sakının ileride bileceksiniz. Sakının. Eğer şüphesiz ve kat'i bir bilgi ile bilseydiniz böyle yapmazdınız. Andolsun, siz o alevlenmiş ateşi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun, onu ayn-ı yakîn ile mutlak ve mutlak göreceksiniz. Sonra andolsun, o gün elbet ve elbet nimetlerden sorulacaksınız.

Fazileti:
*Bu sure-i celileyi okumanın fazileti hakkında iki cihan peygamberinin hadis-i şerifleri:
"Sizden her gün bin ayet okumaya kimin gücü yeter?"
Ashab-ı Kiram:
"Yâ Resulellâh, her gün bin ayet okumaya kim tahammül edebilir?" dediler.
Bunun üzerine Resulü Ekrem:
"Sizden birinin elhâkümüt tekâsür'ü okumaya gücü yetmez mi?" buyurdu.
Diğer hadis-i şerifte:
"Beni Hak peygamberi olarak gönderen ve nefsim yed-i kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak o Tekâsür suresini okumak bin ayet okumaya denktir. " buyurmuşlardır.
Başka bir hadis-i şerifte:
"Size elhâkümüt tekâsür'ü okuyacağım. Bu sureyi kim dinler ve ağlarsa, cennet ona vacip olur. Size onu ikinci defa okuyacağım. Kim ondaki esrarı düşünür ve ağlarsa cennet ona vacip olur. Ağlamaya gücü yetmeyenler ise ağlar gibi hüzünlerisin." buyurmuşlardır.

Yine bir hadis-i şerifte:
"Sure-i Tekâsürü okuyan kimseye melekut aleminde, "şükrü ilahiyyeyi eda eden" diye çağırılır."
* Tam ve yarım baş ağrıları için Tekâsür suresinin, ikindi namazından sonra okunması çok faydalıdır.
* Bir kimse yağmur yağarken oturup üstüste yedi defa bu sureyi okursa, Cenabı Hakk o kimseye hesapsız sevap ihsan eder.
* Bir kimse yağmur yağarken hem Tekâsür suresini okumaya devam eder, hem de yağan yağmuru bir kab içerisine biriktirmeye çalışırsa, biriktirilen bu su her hastalık ve her niyet için çok faydalıdır.
* Tekâsür suresini okumayı vird haline getiren kimse hayatında fakirlik nedir bilmez.
* Dünyevi ve uhrevi musibetlerden korunmak için günde üç defa okunur.
* Bu sureden alacağımız büyük dersler vardır. Hiç kimse zenginliğine, malına, mülküne güvenmesin. Malına, mülküne güvenip de Allah'ın ve Peygamberinin emirlerini dinlemeyenlerin akibetleri meydandadır. Nerede karunlar? Nerede firavunlar? Nerede Nemrutlar?
duha namazı kıl ki, seni bütün gün kendi himayemde muhafaza edeyim."
Resulü Ekrem buyurdu:
"İki rekat duha namazı kılan kimse, gafiller zümresinden yazılmaz."
"Her kim sabah namazım cemaatla kılar sonra da oturur kimse ile konuşmadan ve güneş doğduktan sonra kırk dakika geçene kadar Allah Teala'yı zikreder, sonra kalkar, iki rekat duha namazı kılarsa, onun için tam bir hac ve bir de umre sevabı yazılır."
"Bir kimse kuşluk namazını iki rekat kılarsa gafiller zümresinden yazılmaz, dört rekat kılarsa abidler zümresinden yazılır. Altı rekat kılarsa, o gün Allah Teala'nın tahtı himayesinde olur. Sekiz rekat kılarsa çok ibadet edenlerin zümresinden yazılır. On iki rekat kılarsa, cennette onun için bir ev ihsan olunur."

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


 TEVBE-İSTİĞFAR

Manevi alanda yasak bölgeye giren, Allah'ın emirlerini çiğneyerek günah işleyen kimseler hemen abdest alıp iki rekat namaz kılmalı, sonra da aşağıda olduğu gibi yaptıkları suçları için tevbe ipine yapışmalıdır.

Allah Resulü: "Günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir." buyurmakla bu gerçeği ifade etmiştir.
"Diyelim cümle günahlarımıza tevbe:

Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâhel azıymel keriymellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyhi tevbete abdin zâlimin li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran ve es'elühüt tevbete vel mağfirate vel hidâyete lenâ, innehû hüvet tevvâbür rahıym.

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi!
Eğer benim elimden, ayağımdan, gözümden, kulağımdan, dilimden ve bütün azalarımdan bilerek, bilmeyerek, kelime-i küfür ve fi'l-i küfür, günah, isyan, hata, şirk ve malayani sadır oldu ise ben onların cümlesine tevbe ettim, pişman oldum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Adem Safîyyullah, sonuncusu bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizdir. Bu ikisi ve bu ikisi arasında gelip geçen peygamberler haktır ve gerçektir. Cümlesine inandım, iman ettim.Dilimle ikrar, kalbimle tasdik ettim.

Amentü billahi ve bi mâ câe min ındillâh, âmentü bi resûlillâh ve bi mâ câe min indi resûlillâh, âmentü billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ vel ba'süba'del mevt, hakkım eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve resûlüh.

Kelime-i şehadet; ikinci defa bütün geçmişlerimizin afvı, üçüncü defa vatan ve milletimizin selameti, istiğfarın kabulü için tekrar edilir. Sonra bir Fatiha okunur. Böylece tevbe yapılmış olur.

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


 TOHUM EKERKEN OKUNACAK DUA

Eûzü billahi mineş şeytânir raciym,Bismillâhirrahmânirrahıym.
E fe raeytüm mâ tahrusûn. E entüm tezraûnehû em nahnüz zâriûn. Allâhümme salli alâ muhammedin verzuknâ semerahû vec'alnâ
li en'umike mineş şâkiriyn.

Manası: Şimdi gördünüz mü? O ektiğiniz tohumu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz mi? Allah'ım, Muhammed'e rahmet indir ve bizi bu ekinin meyvesi ile rızıklandır, zararından uzak kıl. Hem de bizi nimetlerine şükredicilerden eyle.
* İmamı Kurtubi diyor ki:
"Tohum ekerken eûzü besmeleden sonra bu duayı okumak müstehaptır. Ve ekine isabet edecek zararın uzaklaştırılmasına vesile olur."

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


 TOPLULUKTAN KALKARKEN OKUNACAK DUA

Sübhânekellâhümme ve bi hamdike eşhedü en lâ ilahe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk.

Manası:
Allah'ım, (bu meclisten) sana hamd ederek (kalkıyorum). Ben şehadet ederim ki, senden başka hiçbir ilah yoktur (İlahi) sana tevbe eder ve senden mağfiret talep ederim.
"Peygamberimiz (s.a.v.), bir topluluktan kalkarken (bu duayı) okurlardı. Zât-ı Risâlet Penâhlarına sorulduğunda: "Bu duayı okumak mecliste işlenenlere keffarettir." buyurdular."

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


 TURFANDA MEYVE GÖRÜLÜNCE OKUNACAK DUA

Allâhümme kemâ eraytenâ evvelehû fe erinâ âhırah.

Manası:
Allah'ım, bu meyvenin ilkini bize gösterdiğin gibi sonunu da göster.
"Resulü Ekrem'e ilk çıkan meyve getirildiği vakit onu alır, iki gözü ve sonra mübarek dudakları üzerine koyar ve (bu duayı) okurlardı."

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


    TEVBE SURESİNİN 128-129.AYETİ

Bismillahirrahmanirrahim Lekad ca'eküm Resulün min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anıttüm harîsün aleyküm bil mü'minîne Raüfün Rahiymün fein tevellev fekul hasbiyallâhü lailahe illa hüva aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül ar-şil azlym. (Tevbe Suresi: 128-129). Bir kimse namazını kıldıktan sonra okunacaktır.

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


  TESBİH NAMAZININ EHEMMİYETİ VE KILINIŞI

Tesbih namazı, insanı günahlarından temizler, tertemiz yapar. Aynı zamanda bir ibadet ve büyük bir istiğfardır, pegamberimiz, amcası Hazret-i Abbas'a "Ey amca, sana birşey öğreteyim ki, o şey senin büyük ve küçük günahlarına keffaret olsun" buyurmuşlar ve tesbih namazını tarif etmişlerdir. Arkasından da şöyle buyurmuşlardır: "Bu namazı her gün kıl; her gün kıl-mazsan, haftada bir kıl, haftada bir kılmazsan, ayda bir kıl, ayda bir kılamazsan, senede bir kıl; eğer senede bir kılamazsan, ömründe bir defa kılmış ol."

Tesbih namazını nasıl kılmalıyız?
Bu namaz 4 rek'attir. 2 rek'atte bir selâm verilebileceği gibi, 4 rek'atte bir selâm vererek de kılınabilir. 4 rek'atte bir selâm vererek bir duruşta bitirmek daha iyidir. "Fatiha"dan sonra 1 ve 3'üncü rek'atlerde "innâ enzel-nâhü" sûresi, 2 ve 4'üncü rek'atlerde de "ihlâs-ı şerif" okunmalıdır. "İnnâ enzelnâhü"yü bilmeyenler istedikleri bir sûreyi okuyabilirler.
Bu namazın ayrıca hususi bir tesbihi vardır. Diğer namazlardan farklı olarak, tesbih namazında bu hususi tesbih de okunur. tesbih namazında okunacak tesbih şudur:

Subhana'l –lahi ve l hamdü lillahi ve la ilahe illa'l lahü vallahü ekber. Vela havle vale kuvvete İlla bil-lahi'l-aliyy'l-azim.
Bu tesbih, namazda şöyle okunur:
1'inci rek'atte: 15 defa
Fatihadan önce 5 defa
Zamm-ı sûreden sonra 10 defa
Rükû'da, "Sübhane rabbiye'lazinV'den sonra 10 defa
Doğrulup "Semia'llâhü limen hamideh-
Rabbenâ leke'l-hamd" dedikten sonra 10 defa
Secdede "Sübhâne rabbiye'l-alâ"dan sonra 10 defa Birinci secdeden doğrulunca, iki secde arasında 10 defa İkinci secdede "Sübhâne rabbi'l-a'lâ"dan sonra 10 defa
Böylece 75 tesbih ile 1 'inci rek'at bitmiş olur. İkinci rek'ate kalkınca da yine aynı şekilde devam edilir. Bütün rek'atlar aynı şekilde kılınır. Böylece 4 rek'atte 75'erden 300 tesbih okunmuş olur. İkinci rek'atte oturunca, "Ettehıyyâtü"den sonra "Allahümme salli, bârik ve rabbena"da okunur.
4'üncü rek'at bitince selâm verilip duâ edilir.
Bu durumda tesbih namazının, diğer namazlardan farkı, sadece "tesbih" okunmasıdır. Namazın diğer kısımları, diğer namazlardaki gibidir.

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


   TEYEMMÜM EDENİN OKUYACAĞI DUA

Teyemmüme başlarken [Bismillah] demek müstehabdır. Teyemmüm eden, cenabet veya hayızlı ise durum, abdest bahsinde geçtiği gibidir. Teyemmümün sonunda şehadet getirmek, abdest bahsinde geçen diğer zikirleri söylemek ve uzuv dualarını okumak hakkında ashabımızın ve diğer âlimlerin bir şey söylediğini görmedim. Zahirde, teyemmümün hükmü bu hususlarda abdest hükmü gibi olmasıdır. Çünkü teyemmüm abdest gibi bir taharettir.

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


  TOPLU ÖZLÜ DUALAR

Bil ki, bu bölümden kasdımız, belli bir vakit veya hale mahsus olmayan ve bütün vakitlerde müstehab olan mühim duaları zikretmek
Bil ki, bu bahis oldukça geniştir; ne hepsini ne de onda birini anlatmak mümkün değildir. Ben yalnızca en mühimlerine işaret edeceğim. Bunların başında, Allah Teâlâ'nın Kur'ân'da peygamberlerin ve ermiş kişilerin duaları olarak haber veridği kısım gelmektedir. Bunlar çok ve malumdur. Diğer mühim bir kısım da Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı veya başkalarına öğrettiği sahih olarak sabit olan dualardır. Bunlar da hayli çoktur ve bazıları daha evvelki bölümlerde geçti. Ben burada,Kur'ân'ındualarına ve daha önce geçenlere ilave edilecek bir nebze sahih dualar zikredeceğim. Muvaffakiyet Allah'dandır.Nu'man ibni Beşirradıyallahuanh'denrivayetimizegöre,Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem: "İbadetin aslı duadır"*1) buyurdu. Aişe radıyallahu anha'dan, şöyle dediğini rivayet ettik:

"Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem cami (şümullü) duaları severdi ve diğerlerini bırakırdı."*2)
Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayetimize göre,Rasulüllah sal lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Hiçbir şey Allah Teâlâ yanında dua kadar değerli değildir."*3)
Ebü Hüreyre radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim Allah Teâlâ'nın, şiddet ve keder zamanlarında duasını kabul etmesinden hoşlanırsa bollukta iken çok dua etsin."*4)
Enes radıyallahu anh'den, şöyle dediğini rivayet ettik:
"Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem en çok
Allahümme âtinâ fiddünya haseneten ve fil âhırati haseneten ve kına azâbennar.
"[Allahım! Bize dünyada iyilik ve ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru]" duasını okurdu."'5) Müslim kendi rivayetinde bundan fazla olarak şöyle dedi: "Enes, kısa bir dua etmek istediği zaman bununla dua ederdi, uzun bir dua yaptığında da bunu içinde söylerdi."
İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi:

Allahümme innî es'elükel hüdâ vettükaa vel afâfe vel gınâ.
"Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve gına' (zenginlik) isterim"*6)

"Birisi müslüman olduğu zaman Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretirdi, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi:
Allahümmağfirlî verhamnî vehdinî ve âfinî verzuknî.
"Allahım! Beni affet, bana merhate et, bana hidayet ver, bana afiyet ver, bana rızık ver."*7) Müslim'in bir başka rivayetine göre Tank şöyle dedi: "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geldi
Ya Rasulallah! Rabbımdan isteyeceğim zaman ne diyeceğim? diye sordu. Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem ona:
Şöyle söyle:
Allahümmağfirlî verhamnî ve âfinî verzugnî, çünkü bu kelimeler hem dünyaya hem de ahiretine ait hayırları cami'dir, buyurdu."
Abdullah ibni Amr radıyallahu anhüma'dan rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti:

Allahümme ya musarrifel kulûbi sarrif kulûbena alâ tâ'atik. "Allahım, ey kalbleri çeviren! Kalblerimizi taatinin cihetine çevir."*8)
Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Belânın meşakkatinden, şekavetin ulaşmasından, kaderin kötü tecellisinden ve düşmanlarının (halinize) sevinmesinden Allah'a sığının."*9) Ravi Süfyân: "Hadisde üç şey vardır, dördüncüsünü ben arttırdım; fakat onun hangisi olduğunu bilmiyorum" dedi. Bir rivayette de Süfyan: "Bunlardan birini kendim ilave ettiğimden şüphe ediyorum" dedi.

Enes radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu:


Allahümme innî eûzü bike minel aczi vel keseli vel cübni vel neremi vel buhli ve eûzü bike min azabil kabri ve eûzü bike min fitnetil mahya ve memat.
"(Allahım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve bahilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım.]" Bir rivayette de:
Vedıle'ıddeyni ve galebetir rical "[Ve borcun ağır basmasından ve düşmanların galib gelmesinden sana sığınırım.]" ziyadesi vardır.Abdullah ibni Amr radıyallahu anhüma'dan rivayetimize göre, "Ebu Bekir EsSıddıyk radıyallahu anh, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'e:
Bana namazda okuyacağım bir dua öğret, dedi. Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem:
Şöyle söyle buyurdu:

Allahümme innî zalemtü nefsî zulmen kesiran velâ yağfiruzzünûbe illâ ente fağfirlî mağfiraten min ındike, verhamnî Inneke entel gafururrahıym.

"Allahım! Ben kendime çok zulmettim ve günahları ancak sen affedersin; kendi tarafından beni affet ve bana merhamet et. Şüphesiz ki sen affedici ve merhamet edicisin."*10) Bu dua, namaz zikirleri bahsinde de geçti ve bu, namaz için varid olmuşsa da güzel, nefis ve sahih bir dua olup her yerde müstehabdır. Kaldı ki bir rivayette "Ve evimde" ziyadesi vardır.
Ebu Musa EIEş'arî radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyordu:
Allahümmağfirlî hatıy'etî ve cehlî ve israfı fî emrî vemâ ente a'lemü bihim innî, Allahümmağfirli ciddi ve hezli ve hataiy ve amdi ve küllü zalike indi. Allahümmağfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrartü vemâ a'lentü vemâ ente a'lemü bihi minnî, entel mukaddimü ve entel müahhırü ve ente alâ külli şey'in kadiyr.
"Allahım! Hatalarımı, cehaletimi, kötülük yapmaktaki israfımı ve senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bana bağışla. Allahım! Ciddi ve latife olarak yaptım hatalarımı, bilmeyerek ve bilerek işlediğim günahlarımı ki bütün bunlar bende mevcuttur bana bağışla. Allahım! Önce yaptığım, gizli işlediğim, açık işlediğim ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bana bağışla. Önde sensin, sonda sensin ve sen her şeye muktedirsin."(")

Aişe radıyallahu anha'dan rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle diyordu:


Allahümme innî eûzü bike min şerri mâ amiltü ve min şerri mâ lem a'mel.
"Allahım! İşlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım."(,2> İbni Ömer radıyallahu anhüma'dan rivayetimize göre, şu Resalullüh sallallahu aleyhi ve sellem'in duasındandı:
Allahümme innî eûzü bike min zevali ni'metike ve tehavvüli âfiyetike ve fec'eti nikmetike ve cemîı sühtıke.
"Allahım! Ni'metinin zevalinden, verdiğin afiyetin değişmesinden, nikmet (musibet)inin birden ve habersiz gelişinden ve gazabının bütün tecellilerinden sana sığınırım."(13>
Zeyd ibni Erkam radıyallahu anh'den şöyle dediğini rivayet ettik: "Size, ancak Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyi söylüyorum; o şöyle söylüyordu:

Allahümme innî eûzü bike minel aczi vel keseli vel cübni vel buhli vel hemmi ve azabil kabri. Allahümme âti nefsî takvana ve zekkiha •nte hayru men zekkâhâ, ente veliyyüha ve mevlâhâ. Allahümme innî eûzü bike min ilmin iâ yenfeu, ve min kalbin lâ yahşeu ve min nefsin lâ teşbeu, ve min da'vetin lâ yüstecâbü lehâ.
"Allahım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kederden ve kabir azamdan sana sığınırım. Allahım! Nefsime takva ver ve onu tezkiye et, sen onu tezkiye edenlerin en iyisisin, sen onun velisi ve mevlâsısın. Allahım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım."<14)
Ali radıyallahu anh'dan rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem ona: Allahümmehdinî ve seddidnî. "[Allahım! Bana hidayet ver ve beni doğrult]" de buyurdu."*15) Bir rivayete göre de: Allahümme innî es'elükel hüdâ ves'sedâd. "[Allahım! Bana hidayet ve doğruluk ver]" söyle! buyurdu."
Sa'd ibni Ebi Vakkâs radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir bedevi geldi ve:
Ya Rasulallah! Bana söyleyeceğim bir dua öğret, dedi. Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem:
Şöyle söyle buyurdu:

Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerîke leh, Allahu ekberü kebîra, vel hamdülillahi kesîra. Sübhanallahi rabbil âlemin. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil azizil hakiym.
"Allah'dan başka ilâh yoktur, O birdir ve ortağı yoktur, Allah, herşeyden ölçüsüzce büyüktür ve Allah'a çok hamd olsun, âlemlerin Rabbı olan Allah'ı tenzih ederim, güç ve kudret, ancak izzet sahibi ve hikmet sahibi olan Allah'dandır."
Adam:
Bunlar Rabbım için. Ya benim için ne var? dedi. Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem:
Şöyle şöyle buyurdu:

Allahümmağfirtî verhamnî vehdinî verzuknî ve âfinî.
"Allahım! Bana mağfiret et, bana merhamet et, bana hidayet ver, bana nzık ver ve bana afiyet ver."<16) Ravi, "Ve bana afiyet ver" cümlesinin hadisten olup olmadığında şüphe etti.
Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:


Allahümme aslıh R dinillezî hüve ısmetü emrî ve aslıh li dünyayelletî fiha meaşî ve aslıh lî âhıratilletî fîha meadî vec'alil hayâte ziyadeten lî fî külli hayrin vec'alil mevte râhaten lî min külli şerrin.
"Allahım! Bütün işlerimde, sığınağım olan dinimi ıslah et, içinde geçimim olan dünyamı ıslah et ve dönüş yerim olan ahiretimi ıslah et. Hayatı bana daha çok hayır kazanmaya vasıta eyle ve ölümü her türlü serden kurtulmama vesile kıl."<17)
İbni Abbas radıyallahu anhüma'dan rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi:

Allahümme leke eşlemtü vebike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü vebike hâsamtü. Allahümme innî eûzü biızzetike lâ ilahe illâ ente en tüzıllenî entel hayyüllezî lâ yemûtü vel cinnü vel insü yemûtüne.

"(Allahım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana döndüm, senin için husumet ettim. Allahım! Beni dalalet yoluna terk etmenden senin izzetine sığınırım, senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin, cinler ve insanlar ise ölümlüdürler.]"*18)
Büreyde radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın:
Allahümme innî es'elüke biennî eşhedü enneke entallahu lâ ilahe illâ entel ehedüsSamedüllezî lem yelid velem yûled velem yekûn lehü küfüven ehad.
"Allahım! Senden senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin bir olduğuna, herkesin sana muhtaç ve senin bir şeye muhtaç olmadığına, doğurmadığına ve doğmadığına ve kimsenin sana denk olmadığına şehadetimle isterim]" dediğini işitti ve kendisine:Kutbe ibni Malik radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi:
Allahümme innî eûzü bike münkerâtil ahlakı vel a'mâli vel ehvâi. "Allahım! Ahlakın, fillerin ve arzuların kötülerinden sana sığınırım."* )
Şekel ibni Humeyd radıyallahu anh'den şöyle dediğini rivayet ettik: "Ben:
Ya Rasulallah! Bana bir dua öğret, dedim.
Şöyle söyle buyurdu:
Allahümme innî eûzü bike min şerri sem'ıy vemin şerri basarî ve min şerri lisânî ve min şerri kalbî vemin şerri meniyyi.
"Allahım! Kulaklarımın şerrinden, gözlerimin şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve menimin şerrinden sana sığınırım."^)
iki sahih isnadla Enes radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi:

Allahümme innî eûzü bike minel barası vel cünûni vel cüzâmi vel seyyiül eskaami.

"Allahım! Barastan, delilikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


 TESPİH BAHSİ

"HİÇBİR ŞEY HARİÇ OLMAMAK ÜZERE, HER ŞEY HAMDİYLE TESPİH HALİNDEDİR. ANCAK, SİZ ONLARIN TESPİHLERİNİ KAVRAYAMAZSINIZ. O HOŞGÖRÜLÜDÜR,BAĞIŞLAYICIDIR." (17İsrâ: 44)

"GÖKLERDE VE YERDE NE VARSA, HEPSİ DE ALLAH'I TESPİH ETMEKTEDİR... O AZİZDİR, HAKİMDİR..." (57.Hadîd: 1)


Bilgi:
Evrende var olarak algılanan ve algılanamayan her ne varsa, sadece ALLAH'I TESPİH ETMESİ için yaratılmıştır. .. İyi veya kötü, güzel ya da çirkin, mükemmel
veya mükemmel kabul edilmeyen her ne varsa!..


Bu ön bilgiden sonra şimdi de yukarıdaki vurgulamanın ifade ettiği anlamı kavramaya çalışalım...
İlmin, fiillere dönüş sınırı olarak konan "ARŞ" isminin kapsamı altındaki her şey, Allah isimlerinden bir terkibin manasını ortaya koyan sonsuzsmırsız varlıkları kapsamına alır...
Rahman'm arş üzerine "istiva"sı ise, Rahmet eseri olarak tüm mevcudatın ilahî isimlerin mânâlarını açığa çıkarmak üzere meydana getirilmesidir... Bu varlıklar, hep
"Allah Rahmeti"nin bir eseridir...
268 İşte her "şey", kendisini meydana getiren Allah "isminin" manasının ortaya çıkışma vesile oluşu yönüyle, her an, daimî olarak o ilâhî mânâ çevresinde dönüp durmaktadır ki; işte bu durum o varlıkların sürekli "tespihi" olarak açıklanmıştır!..
Bir başka ifadeyle; biz neyle tavsif edersek edelim, her şey, kendisini meydana getiren ismin mânâsım ortaya koymak suretiyle kulluğunu ifa etmektedir ki, bu da onların tespihleri olmaktadır.
Tespih, işte bu anlamda olmak üzere zorunlu olarak yerine gelmektedir ki, birinci şeklidir!.. İkinci şekli ise, ihtiyarîdir!.. Yani...
Kişi, taklidî veya tahkiki şekilde tespih eder Allah'ı!..
Taküdî tespih, kişinin kendisine yapılan tavsiyelere uyarak, çeşitli kelimeleri tekrar etmek suretiyle, yaptıklarının bilincine ermeden yapılandır.
Bu şekil, kişiye hiç farkında olmadan büyük bir ruh gücü temin eder ve ölüm ötesi yaşamın değişik aşamalarında çok büyük yarar sağlar... Kabir âleminde, haşr yerinde, sırattan geçerken ve cennette!..
Tahkîkî tespihe gelince... Bu zikir, kişinin söylediğinin bilincine ermesi suretiyle meydana gelir. Neticesi ise, hem yukarıda bahsetmiş olduğumuz büyük ruh gücüne erişmektir; hem de söylenilen kelimelerin mânâlarını kendi ö-zünde çok daha üst boyutlarda hissetmek suretiyle Allah'ı fevkalâde mânâlar ile ilham yollu, keşif yollu anlamaya başlamaktır. Bütün bu çalışmalar sırasında asla şunu hatırdan çıkartmamak zorunludur ki; Allah Zâtı itibarıyla te- 269 fekkürü mümkün olmayan; hatıra gelen her şeyden münezzeh varlıktır!..


İşte bu çok özet ön bilgiden sonra gelelim Allah'ı tespih etme konusunda bize yapılan tavsiyelere...


Okunuşu:

"Subhanallâhi ve bihamdihi"
Bilgi:
Bu tespih ile ilgili iki hadîs-i şerif nakledeceğim sizlere:


Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:
— Her kim günde yüz kere "Subhanallâhi ve bihamdi-hi" derse; günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile, mahvolur ve bağışlanır.
Rasûlullâh bir gün yanındakilere şöyle söyledi:
— Allah'ın en çok sevdiği kelâmı size bildireyim mi?
— Elbette haber ver yâ Rasûlallâh!..
— Allah'ın en çok sevdiği kelâm "Subhanallâhi ve bihamdihi" den ibaret olan kelâmdır.


Okunuşu:
"Subhanallâhi ve bihamdihi adede halkıhi ve nzâe nefsihi ve zinete arşıhi ve midâde kelimatihi..."

Anlamı:
"Allah'ı halkettiklerinin sayısı, razı olacağı, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince kendi hamdıyla tespih ederim."


Bilgi:
Bu şekilde tespih etmenin ne fayda sağladığını da aşağıdaki hadîs-i şerîfte öğrenelim:
Rasûlullâh (s.a.v.) sabah namazım kıldıktan sonra,
Cüveyriye (r.a.)'ı namaz kıldığı yerde bırakarak çıkıp gitti... Kuşluktan sonra döndüğü zaman baktı ki, Cüveyriye (r.a.)'a hâlâ bıraktığı yerde tespih çekmekle meşgul... Sordu:
— Senden ayrılıp çıkarken bıraktığım yerde hâlâ tespihe devam mı ediyorsun?..
— Evet.
— Ben senden sonra üç defa şu dört cümleciği söyledim ki; onlar senin söylediklerinle tartıya konsa ağır gelirler... O söylediğim cümlecikler şunlardır:
"Subhanallâhi ve bihamdihi adede halkıhi ve nzâe nef-sihi ve zinete arşıhi ve midade kelîmatih."
Umarım anlamışızdır bu şekilde tespih etmenin yararını. Hiç değilse günde yüz defa devam etsek bu tespihe... 271


Okunuşu:
"Subhanallâhi velhamdulillahi velâ ilahe illallâhu val-lahu ekber vela havle vala kuvvete illa billahil aliyyil azîym."

Bilgi:
Bu tespihe devam etmenin ecri sevabını şöyle anlatıyor
Hazreti Rasûlullâh (s.a.v.):
"Bu şekilde zikir yapmam, üzerine güneşin doğduğu bütün yerlerden, dünya ve içindeki her şeyden daha sevgilidir."
Bu tespih ayrıca namazda da yapılır ki, "TESPİH NAMAZI" denir.


Okunuşu:
"Lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve alâ külli şeyi'n kadiyr."

Bilgi:
Ebû Ayyaş ez Zurakî (r.a.) naklediyor... "Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:
— Kim sabahleyin "Lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadiyr" derse; o kimse için İsmail Aleyhisselâm'ın evlâdından bir köle azâd etmiş kadar sevap alır... O kimsenin on hatası silinir, on derece terfi eder ve o gün akşama kadar o kimse şeytandan korunmuş olur!..
— Akşamleyin de bu zikri okuyunca, ertesi günün sabahına kadar anılan şeylerin bir mislini kazanır!.."
Okunuşu:
"Lâ ilahe illâllâhu vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumiytü ve huve hayyun lâ yemutü ebeden biyedihil hayr, ve hüve alâ külli şey'in kadiyr."

Bilgi:
"Kim bu şekilde Allah'ı tespih ederse ve bunu sırf Allah'ı böyle bildiği için derse, Allah onu naim cennetine koyar" buyuruluyor Rasûllulâh (s.a.v.) tarafından:
Dikkat edebilirse, diğer Hadislerde tespihlerle ilgili olarak belli bir sevap ve günah silinmesinden söz edilirken, burada direkt olarak cennete girme müjdesi veriliyor. .. Öyle ise bu ifadenin mânâsını iyi anlamak gerekecek demektir...
Yazalım anlamını:
"Tanrı yoktur Allah TEK'tir ortağı yoktur, mülk ve hamd O'na aittir, diriltir ve öldürür, kendisi ölüm kavramından uzak sonsuz diridir, ebeden hayr O'nun kudretindedir ve her şeye gücü yeter."

"Subhanallâhi ve bihamdihi subhanallâhil Azîym, estağfîmllahe ve etübu ileyh."

Bilgi:
îbn Abbâs (r.a.), Rasûlullâh (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu nakletti:
"Kim 'Allah'ı hamdıyla tespih ederim, Aziym Allah'ı tenzih ederim, bağışlanma diler O'na dönerim' derse; bu hemen amel defterine yazılır ve arşa bağlanır... Okuduğu bu tespih kıyamet gününde O Allah huzuruna çıkana kadar mühürlü olarak kalır. Onun işlemiş olduğu hiçbir suç, günah bu duasının sevabım yok edemez."
Bilindiği üzere, yapılan suçlar, kişinin sevaplarını 274 götürmektedir, ancak, bu tespih, kişinin yaptığı günahlarla silinmemektedir... Bunun üzerinde durup, iyi anlamak lâzım.

Okunuşu:
"Lekel hamdu kemâ yenbağiy licelâli vechike ve lia-ziymi sultanik."

Bilgi:
İbn Ömer (r.a.) naklediyor, Rasûlullâh (s.a.v.)' den: "Allahu Teâlâmn kullarından biri: — Yâ Rabbi, Vechi Celâlinin ve saltanatı azametinin gerektirdiği biçimde hamd sana aittir, dedi...
Bu sözlerin ecrinin nasıl yazılabileceğini yazıcı melekler bilemediler... Hemen semâya çıkıp,
— Ey Rabbimiz, kulun bir söz söyledi, ne yazacağımızı bilemiyoruz, dediler...
Allah, ne dediğini bildiği hâlde, meleklere sordu:
— Kulum ne dedi? Melekler:
— Yâ Rabbi, kulun, "Rabbena lekel hamdu kemâ yenbağiy licelâli vechike ve liazîymi sultanik" dedi!..
Bunun üzerine Allah meleklere şöyle buyurdu:
"Onu, kulum benimle karşılaşıncaya kadar, dediği şekilde yazınız. Onun mükâfaatını ben veririm..."
Bir başka hadîsi şeriften öğrendiğimize göre, Hazreti Rasûl Aleyhisselâm, bu tespihi namazlarda, rükûdan kal- 275 kınca ayakta okuyor ve sonra secdeye gidiyormuş...
Biz çok uzun yıllardır Allah'ın lütfü inayeti ile buna riayet etmeye çalışıyoruz Elhamdülillah... Dostlara da tavsiyemiz olur... Rükûdan kalkınca, ayakta iken okumalarını her namazda!..

Okunuşu:
"Lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadiyr. Elhamdülillahi ve subhanallahi ve lâ ilahe illallâhu vallahu ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîym."

Bilgi:
Rasûlullâh (s.a.v.) buyuruyor ki:
"Her kim gecenin bir kısmında, yatakta bir taraftan bir tarafa dönerken, kendine gelir de, bu tespihi söylerse, sonra istiğfar ederse, bağışlanır, dua ederse duasma icabet olunur; kalkar abdest alıp iki rekât namaz kılarsa o namazı makbul olur..."
Bildiğimiz kadarıyla, birçok kişi gece uykudan 276 uyandığı anda bu tespihi yapmış ve ardından dua etmişlerdir ki, dualarına en kısa sürede icabet edilmiştir... Sıkıntısı olanlara tavsiye edilir.
Şu ana kadar bizzat çeşitli hadislerden size nakletmiş olduğum tespihlerden başka, özel bazı tespihleri de ilave etmek istiyorum ki bunların da imkân bulunduğu takdirde hiç değilse günde yüzer defa okunması son derece faydalı olur:
1. Subhane zil mülki vel melekût.
2. Subhanel Melüril Hayyilleziy lâ yemût.
3. Subhane zil İzzeti vel Ceberut.
4. Subhanel Melikil Kuddûsi Rabbil Melâiketi ver rûh.
5. Subhane halikın nur ve bihamdihi.
6. Subhane Rabbi külli şeyin.

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...


  TESPİH NAMAZI 

Son derece önemli bir namaz tarifiyle devam etmek istiyorum... Bu ÇOK DEĞERLİ NAMAZI, Efendimiz Hazreti Rasûlullâh (s.a.v.), Amcası Abdulmuttalib'in oğlu Abbas (r.a.)'a öğretmiştir.
Abbas bir gün Rasûl-i Ekrem'e sorar, der ki:
— Yâ Nebîyallâh, ben hayli yaşlandım, zamanımı geçirdim... Bana öyle bir şey öğret ki, bunca boşa geçen yıllardan sonra bir şeyler yapmış olarak Huzurullâh'ta yerimi alayım?..
İşte bunun üzerine Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurur:
— Yâ Abbas, ey amcam!. Sana vereyim mi?.. Vermemi ister misin?.. Sana on özelliği olan şu namazı öğreteyim mi ki; onu edâ ettiğin zaman, Allah günahlarının ilkini de sonunu da; eskisini de yenisini de;
bilerek yapılanını da bilmeyerek yapılanım da; küçüğünü de büyüğünü de; gizlisini de açık olanım da AFFEDER!.. İşte bu on günahtır (bütün günahlar).
Yeryüzündekilerin en büyük günahkârı dahi olsan, bu namaz sebebiyle günahların affolur... Alic (çok kumlu bir çöl) kumlan kadar günahın olsa dahi Allah onları affe-der!.."
İşte böyle buyuran Rasûlullâh Aleyhisselâm, namazı da şöyle tarif ediyor hadisin devamında:
"Dört rekâtlık bir namazın her rekâtm da, "Allâhuekber" deyip namaza durduktan sonra on beş defa "SUBHÂNALLÂHİ VELHAMDULİLLÂHİ VELÂ İLAHE İLLÂLLÂHU VALLÂHU EKBER" dersin; sonra 336 Fatiha ve bir sûre okur; sonra on defa daha aynı tespihi tekrar edersin; sonra rükûya eğilir, on kere daha tespih edersin; sonra rükûdan kalkıp ayakta dururken on kere daha tespih edersin; sonra secdeye varır on kere tespih edersin; sonra secdeden kalkıp oturur ve on kere tespih edersin ve nihayet tekrar, ikinci defa secdeye varır on kere tespih edersin ki, toplam yetmiş beş eder... Bunu dört rekâtta da aynen tekrar edersen, toplamı üç yüz olur...
Böyle bir namazı her gün kılmaya gücün yeterse, her gün kıl; yetmezse, Cuma günleri, haftada bir kere kıl; bunu da yapamazsan, ayda bir defa kıl; buna da gücün yetmezse ömründe bir defa kıl!..
Tespihin okunuş hızına bağlı olarak yirmi ile otuz dakika arasında zaman alan, böyle bir namazın insana kazandırdıkları iyice bir düşünülürse; sanırım, en az haftada bir defa Cuma gecelerinde mutlaka bu namaz edâ edilmelidir...
Tasavvufla iştigal edenlerin ise, bu namazlara mümkün ise her gece yatmadan evvel veya gece kalktıklarında devam etmelerini özellikle ve önemle tavsiye ederiz. Zira, bu namazın getirdiği ruhanî güç, ancak tatbik edenler tarafından anlaşılır.

Yorum Yaz                                                                                                                                              Şifalı Dualar Yukarı...

 

YORUMLARINIZ

hangi duayı etmeliyim?

selamın aleyküm.ben laren.ben size 1 arkadaşımdan bahsedeceğim.arkadaşım geçen yıl imam nikahlı evlenmiş ve sonra ayrılmış adam arkadaşımdan.ardan 6 ay geçmiş ve o adam elinde özel gece cdlerimiz var eğer bana para vermezsen senin burda adını erkeklerle yatan faişeye çıkarırıp cdleri herkeze gösteririm demiş.arkadaşım şimdi ne yapacağını bilmiyor.bu adamın arkadaşımdan uzak durması için hangi dua okunması gerekiyor?{cevabı msn e göndermenizi rica ederim}

Ekleyen:laren | 22:02:11

allah sizden gani gani razı olsun

Ekleyen:harun özarslan | 18:02:11

allah

allah bir dir

Ekleyen:hülya sarıca | 08:02:11

baba

hocam size benim için çok önemli bir soru soracağım geçen günlerde bir programa çıkıp anne babamıza iyi davranacağımızı söylediniz.Amabenim babamçok kötü biri ben hiç sevmiyorum bize çok kötü davranıyor.Hiç bir zaman ne yaptığını bilmiyor her gün borçlular bizim kapımızda bizi düşünmez her zaman başkalarını düşünür.ben17 yaşındayımşu yaşıma kadar babamın hiç akılandığını görmedim.içimden gelmiyor onu sevmek.Ona iyi davranmak.şimdi hocam ben ne yapmalıyım.Onun yüzünden ceheneme gideceğim.ben şimdi ona nasıl davramalıyım bu sorumu cevaplarsanız çok mutlu olurum

Ekleyen:sibel arslan | 01:02:11

ALLAHIM bizleri dogru yola gidenlerden olmayı nasip etsin. [AMİN]

Ekleyen:FATMA | 20:01:11

[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

   

Yorum Ekle
 
     
   
YORUMLARINIZ YÖNETİCİMİZ TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA  YAYINLANACAKTIR...

Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
 

Müşteri Hizmetleri | Garanti ve İade Şartları | Teslimat Şartları | Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası | İletişim | Ana Sayfa

                                                                                                                                                                                     Copyright © 2009 Şifa Market | www.sifamarket.com
                                                                                                                                                                                                                                      0224 224 55 92 (pbx)