Tüm Kategoriler
BİTKİSEL ÜRÜNLER BİTKİSEL ÜRÜNLER

Şifalı Dualar


Hastalık, sıkıntı ve dertlerden "dua" ile kurtulmak için, Şifalı Dualar bölümümüzde, çeşitli kaynaklardan derlediğimiz en etkili duaları bir araya topladık.Bu güzel dualar ile tüm sıkıntılarınıza şifa bulmanız dileğiyle.


                                       “Cenâb-ı Hak, duada fazla ısrar edenleri sever.”
                                                                              Hz.Muhammed (S.A.V)OKUNMA SAYISI: 1531 


Alfabetik Sırayla Şifalı Dualar

A B C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö P R S Ş T
U-Ü V Y Z

M
MALİKÜL MÜLK İSMİ-İ ŞERİFİNİN SIRLARI MÜSLÜMANIN YÜKÜMLÜ OLDUĞU FİİLLER
MÜSİBETE UĞRAYAN KİMSEYE KARŞI OKUNACAK DUA MÜSTEHAB NEDİR?
MÜMİNLERİN DUASI MÜZZEMMİL SURESİNİN SIRLARI
MÜCADELE SURESİNİN SIRLARI MAİDE SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ DAİR HADİSLER
MÜDESSİR SURESİNİN SIRLARI MEARİC SURESİNİN SIRLARI
MÜFSİD NEDİR? MEKRUH NEDİR?
MÜLK SURESİ MERYEM SURESİNİN FAZİLETİNE DAİR HADİS-İ ŞERİFLER
MÜLK SURESİNİN FAZİLETİ MUHAMMED SURESİNİN SIRLARI
MÜLK SURESİNİN MANASI MUSA A.S DUASI
MÜSLÜMANIN TEBESSÜM ETTİĞİNİ GÖRENİN OKUYACAĞI DUA MUSİBETE UĞRAYAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
MÜHİM VE ÖNEMLİ BİR İŞTEN SIYRILMAK İÇİN  MİMARI ALLAH C.C. OLAN VÜCUT ŞEHRİNİN HAKİMİ KİMDİR?
MÜMİNLERE ÖNEMLİ NASİHATLAR MÜLK SURESİ 
MESCİDE GİRİŞ VE ÇIKIŞ ZAMANLARINDA OKUNACAK DUALAR  
   

 MALİKÜL MÜLK İSMİ-İ ŞERİFİNİN SIRLARI

 
"Mülkün ebedi sahibi."

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. "Yâ Mâlikel mülk" ismi celiline devam edenler fakirlikten kurtulurlar.
2. Her gün vird halinde (100)'er defa "Yâ Allâhü, yâ Mâlikel mülk" diye zikredeni Allah Teala kimseye muhtaç etmez, tahmin etmediği yerden rızkını ihsan eder.
3. Mülkünün devam etmesini isteyen kimse bu zikri şerifi vird halinde okumalıdır.

4. Adedi (212), saati Utarid'dir. Okumayı sürdüren kimseye taht-ı riyaseti altında bulunanlar itaat ederler.
5. Kalbinde şüphe bulunan okursa şüphe ve vesveseden kalbi arınır.
6. Bu ismin hadimi ile buluşmayı arzu eden kimse bir ay boyunca hayvani gıdalardan sakınır. Kişi günde (8000) defa bu ism-i celili okumayı sürdürmeli, okuma esnasında günlük yakarak tütsü yapmalıdır. Hadim ile buluştukları zaman arzularını ona bildirmelidir.

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


  MÜSİBETE UĞRAYAN KİMSEYE KARŞI OKUNACAK DUA


Elhamdü lillâhillezî âfânî mimmebtelâke ve faddalenî ala kesiyrin mimmen halekake tefdıylâ.

Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
"Bir musibete duçar olan kimseyi gören (bu duayı) okursa, (başkasında gördüğü) o bela ve musibet kendisine isabet etmez."

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allâhümme mdeke ahtesibü musıybetî fe'cürnî fîhâ ve ebdilnî bihâ hayran minhâ.

Manası:
Biz Allah Teala'nın kullarıyız ve öldükten sonra da O'na döneceğiz. Ey Allah'ım! Uğradığım musibetin ecrini ihsan eyle ve bu musibeti hayra tebdil et.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: "Herhangi bir kul bir musibete uğradığında (bu duayı) okursa, Cenabı Hakk onu maruz bulunduğu musibetten dolayı sevaplandırır ve onun yerine daha hayırlısını ihsan eder."

Bismillâhirrahmânirrahıym. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.

 Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
"Yâ Ali, bir tehlike ile karşılaştığın vakit (bu duayı) oku. Hiç şüphe yoktur ki, Allah Teala dilerse bu dua sebebi ile çeşitli belaları senden çevirir."

"Düşmanları ile karşılaşır karşılaşmaz Allah'ın izni ile düşmanlarını bozguna uğrattılar. Mü'minlerin arasında bulunan Davud da Calut'u öldürdü."

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


  MÜMİNLERİN DUASI

Rabbena efrığ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfiriyn.

"Ey Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı yarlığa, muharebede ayaklarımızı iyice diret. Kafirler güruhuna karşı bize yardım et."

Bu dua üzerine Allah Teala şöyle buyurdu:
"Allah Teala onlara hem dünya nimeti; nusret,ganimet, şeref ve şanını, hem de ahiret sevabını,güzelliğini verdi."

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


 MÜCADELE SURESİNİN SIRLARI

* Sancıdan kıvranan bir hasta üzerine Mücadele suresi okunursa, sancısı geçer ve tatlı bir uykuya dalar.
* Gece ve gündüz bu sureyi okumaya devam eden kimse, hırsızlara karşı korunur.

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


  MÜDESSİR SURESİNİN SIRLARI

Müddessir suresini her zaman okumayı alışkanlık haline getiren kimseye Cenabı Hakk, Mekke'de yaşayan mü'minlerin sevabı kadar sevap ihsan eder. Haram-i Şerifte bir vakit namaz, diğer camilerde kılınan yüz bin vakit namaza denktir.

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


  MÜFSİD NEDİR?

S- Müfsid neye denir?
C- Orucu, abdesti ve namazı bozan şeylere denir.

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


  MÜLK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Tebârakellezî bi yedihil mülk, ve hüve alâ külli şey'in kadiyr (1) Ellezî halekal mevte vel hayâte li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amelâ, vehüvel aziyzül ğafûr (2) Ellezî haleka seb'a semâvâtin tıbâkâ. Mâ terâ fi balkır rahmani min tefâvüt, ferciıl besara hel terâ min fütur (3) Sümmerciıl besara kerrateyni yenkalib ileykel besaru hâsien ve hüve hasiyr (4) Ve lekad zeyyennes semâed dünyâ bi mesâbiyha ve cealnâhâ rücûmen liş şeyâtıyni ve a'tednâ lehüm azâbes seıyr (5) Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbü cehennem, ve bi'sel masıyr (6) İzâ ülkü fiyhâ semiû lehâ şehiykan vehiye tefûr (7) Tekâdii temeyyezü minel ğayz, küllemâ ülkıye fîhâ fevcün seelehüm hazenetühâ elem ye'tiküm nezîr (8) Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelellâhü min şey', in en tüm illâ fî dalâlin kebîr (9) Ve kâlû lev künnâ nesmeu ev na'kılü mâ künnâ fî eshâbis seıyr (10) Fa'terafû bi zenbihim fe sühkan li eshâbis seıyr (11) İnnellezîne yahşevne rabbehüm bil ğaybi lehüm mağfıratün ve ecrün kebîr (12) Ve esirrû kavlcküm evicherû bih, innehû aliymün bi zâtis sudur (13) Elâ ya'lemü men halak, ve hüvel latıyfül habîr (14) Hüvellezî ceale lekümül erda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve külü min rizkıh, ve ileyhin nüşûr (15) E emintüm men fıs semai en yahsife bi kümül erda fe izâ hiye temûr (16) Em emintüm men fi s semai en yursile aleyküm hâsıbâ, fe se ta'lemûne keyfe nezîr (17) Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr (18) Evelem yerav ilat tayri fevkahüm sâffâtin ve yakbıdn, mâ yümsikühünne iller rahman, innehû bi külli şey'in basıyr (19) Emmen hâzellezî hüve cündün leküm yensuruküm min dûnir rahman, inil kâfirûne illâ fî ğurûr (20) Emmen hâzellezî yerzükukünı in emsekc rizkah, bel leccû fî utuvvin ve nüfûr (21) Efemen yemşî mükibben alâ vechihî ehdâ emmen yemşî seviyyen alâ sıratın müstekıym (22) Kul hüvellezî enşeeküm ve ceale lekümüs sem'a vel ebsâra vel ef'ideh, kalîlen mâ teşkürûn. (23) Kul hüvellezî zeraeküm fil ardı ve ileyhi tuhşerûn (24) Ve yekûlûne metâ hâzal va'dü in küntüm sâdikıyn (25) Kul innemel ılmü mdellâh, ve innemâ ene neziyrun mübîn (26) Felemmâ raevhü zülfeten siy'et vücûhüllezîne keferû ve kıyle hâzellezî küntüm bihî teddeûn (27) Kul eraeytüm in ehlekcniyallâhü ve men meıye ev rahımenâ femen yüciyrul kâfiriyne min azâbin eliym (28) Kul hüver rahmânü âmenna bihî ve aleyhi tevekkelnâ. Fe se ta'lemûne men hüve fi dalâlin mübîn (29) Kul eraeytüm in esbaha mâüküm ğavran femen ye'tîküm bi mâin meıyn (30)

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


 MÜLK SURESİNİN FAZİLETİ

* Bu mübarek sure Mekke'de nazil olmuştur. Otuz ayeti cehledir. Üç yüz on beş kelime ve bin üçyüz on üç harften meydana gelmiştir.
* Alûsî tefsirine göre; Mülk suresinin fazileti hakkında varid bir çok haber sebebiyle, bu surenin her gece okunması menduptur.
* Hakim'in Ebu Hureyre (r.a.)'den rivayetine göre Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
"Mülk Suresi'nin her müslümanın gönlünde bulunmasını çok arzu ederdim."
Diğer bir hadisi şerifte Neseî'nin Ebu'd-Derdâ'dan rivayetine göre ise şöyle buyurulüyor:
"Tebârekellezî bi yedihil mülk suresini okuyan kimseye, bu sure her gece kabrine gelerek, ondan kabir azabını defetmeye çalışır ve bunun mücadelesini yapar."
* Tirmizi İbn-i Abbas (r.a.)'dan naklediyor: Ashab-ı Kiram'dan bazı şahıslar bilmeden
çadırlarını bir kabrin üstüne kurmuşlar, bir ara kabirde bir adamın Mülk Suresi'ni okuduğunu işitmişler. Bundan çok etkilenmişler ve durumu gelip Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e haber vermişler. Bu olay üzerine Resulüllah (s.a.v.) şöyle buyurdular.:
"Mülk Suresi kabir azabına mani olan bir suredir. Azaptan da kurtarıcıdır."
* Buhârî şerhlerinden bazılarında şöyle denilmiştir:
"Hilal görüldüğü zaman kötülüklerden korunmak ümidiyle bu surenin (30) ayetini okumak menduptur."
Manası: Allah'ım! İyiliği, sevabı yaptıran, günahı affeden ancak Zatı Ecelli Ala'ndır. Günahtan korunmaya, Zatı Ecelli Ala'na ibadet etmeye kuvvet ve kudret ancak senin yardımınladır.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
"Sevmediğiniz bir şeyi gördüğünüz zaman (bu duayı) okuyunuz."

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


 MÜLK SURESİNİN MANASI

Bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Oluz ayettir. Allah'ın hükümranlık sıfatından bahsettiği için bu manaya gelen "Mülk" adını almıştır.
Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla...
1. Mutlak hükümranlık elinde tasarrufunda olan Allah, yüceler yücesidir. O'nun her şeye gücü yeter.
2. O Allah ki, hanginizin daha güzel
davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı
yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayandır.
3. O ki, birbiri ile ahenkli yedi göğü yaratmıştır. Çok merhametli olan Allah'ın yaratmasında hiç bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bozukluk görebiliyor musun?
4. Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak; ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer.
5. Andolsun ki biz, dünyaya en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.
6. Rabblerini inkar edenler için cehennem azabı
vardır. O, ne kötü dönüştür.
7. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.
8. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: "Size bu azab ile korkutan bir peygamber gelmemiş miydi?" diye sorarlar.
9. Onlar şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bu azab ile korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz onu yalan saymış ve: "Allah'ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa açık bir sapıklık içindesiniz." demiştik."
10. Ve: "Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık." diye ilave ederler.
11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o alevli cehennemin mahkumları!
12. Fakat daha görmeden Rabblerinin
azabından korkanlara gelince, onlar için gerçekten
hem bağışlanma, hem de büyük mükafat vardır.
13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki, O, kalplerde olanı bilmektedir.
14. Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin sırtlarında dolaşın ve Allah'ın rızkındanyiyin. Dönüş ancak O'nadır.
16. Gökte olanın, sizi yere batın vermeyeceğinden emin misiniz? O zaman sarsıldıkça sarsılır.
17. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Öyleyse bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz.
18. Andolsun ki onlardan öncekileri de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama benim intikamım nasıl olmuştu?
19. Üzerlerinde kanat çırpan dizi dizi kuşları görmezler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi görendir.
20. Yahut Rahman olan Allah'ın dışında size yardımda bulunabilecek taraftarlarınız kimdir?
21. Allah, size verdiği rızkı kesiverirse, size rızık verecek başka kim vardır? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnmektedirler.
22. Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi daha doğru yoldadır?
23. Ey Muhammedi De ki: "Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!"
24. De ki: "Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
25. "Doğru söylüyorsanız söyleyin, bu tehdidhani ne zaman gerçekleşecek?" derler.
26. De ki: "O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım."
27. Azabı yaklaşırken gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri çirkinleşip kararır. Onlara: "Sizin arayıp durduğunuz işte budur." denir.
28. De ki: "Allah, beni ve benimle beraber bulunanları isterse yok eder veya isterse merhamet eder. Söyleyin, bu takdirde inkarcıları, can yakıcı azabdan kim alıkoyabilir?"
29. De ki: "Bizim inandığımız ve kendisine güvendiğimiz, Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık üzerinde olduğunu yakında bileceksiniz."
30. De ki: "Suyunuz yere batarsa, söyleyin, size kim temiz bir su kaynağı getirebilir?"

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


 MÜSLÜMANIN TEBESSÜM ETTİĞİNİ GÖRENİN OKUYACAĞI DUA


Adhakellâhü sinnek.


Manası:
Cenabı Ecelli ve Ala yüzünü güldürsün.

"Müslüman kardeşinin güldüğünü, tebessümünü gören kimse (bu duayı) okur."

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


 MÜSLÜMANIN YÜKÜMLÜ OLDUĞU FİİLLER

S- Müslüman olan bir kimse akıl ve baliğ olduğu saatten itibaren ne gibi şeyleri işlemekle mükelleftir?
1 - Farz,
2- Vacip,
3- Sünnet,
4- Müstehab,
5- Mubahları işlemek,
6- Haramı terk etmek,
7- Mekruhlardan uzak durmak
8- Müfsid olan şeyleri terk edip işlememekle mükelleftir.

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


 MÜSTEHAB NEDİR?

S- Müstehab neye denir? Anlatır mısınız?
C- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ömürlerinde, birkaç defa işledikleri şeylere müstehab denir.
S- Ne gibi, söyler misiniz?
C- Sadaka vermek ve mübarek günlerde oruç tutmak müstehabtır.
S- Müstehabı işleyen kimse ne olur?
C- Sevap kazanmış olur.

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


 MÜZZEMMİL SURESİNİN SIRLARI

Ubey (r.a.)'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah'ın Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdular:
"Müzzemmil suresini okumayı adet haline getiren kimsenin Cenabı Hakk gerek dünyaya ait olan, gerekse ahirete mahsus bulunan bütün güçlüklerini kolaylaştırır."

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


  MAİDE SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ DAİR HADİSLER

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
"Sure-i Mâide'ye melekût aleminde kurtarıcı diye çağrılır. Kendisini okuyan kimseyi, kıyamet günü azap meleklerinin elinden kurtarır."
"Sure-i Maide, Resulü Ekrem'e deve üzerinde iken nazil oldu. Bu surenin esrar ve azametinden dolayı deve Resulü Ekrem'i yüklenmeye takat getiremedi ve Resulü Ekrem deveden indi."

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


  MEARİC SURESİNİN SIRLARI

Bir kimse her akşam yatarken Meâric Suresini okumayı adet haline getirirse, Cenabı Hakk o kimseyi korkulu düş görmekten muhafaza buyurur.

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


 MEKRUH NEDİR?

S- Mekruh neye denir?
C- işlenmesi kötü olan işe denir.
S- Ne gibi, anlatır mısınız?
C- Güneş doğarken ve zevaldeyken namaz kılmak gibi.
S- Güneş batarken hiç namaz kılınmaz mı?
C- Kaza ve nafile namazları kılınmaz. Yalnız o günün ikindi namazının farzı kılınır.

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


 MERYEM SURESİNİN FAZİLETİNE DAİR HADİS-İ ŞERİFLER

Allah Resulü (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:
"Meryem ve Tâhâ surelerini okuyan kimseye muhacir ve ensarın sevabı gibi sevap verilir."
* Bir kimse camdan yapılmış bir kab içerisine Meryem suresini yazıp, evin bir tarafına koyar veya asarsa, Cenabı Hakk o evin hayır ve bereketini artırır.
* Sureyi yazıp evinin içine asan kimse, bir türlü halledemediği ve çözemediği bir müşkilini rüya yolu ile görmeye muvaffak olur.
* Bir kimse bu sure-i celileyi yazıp evinin herhangi bir duvarına asarsa, ev hırsızdan ve hırsızlıktan korunur.
* Korku kabusları geçirmekte olan bir kimse, bu surenin yazılıp bir su kabının içerisine konması ve bu kabdan su içmesiyle rahat ve huzura kavuşur.

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


  MUHAMMED SURESİNİN SIRLARI

Bir kimse Muhammed suresini baştan sona kadar okursa, Cennet serabından içmeye hak kazanır. Bir kimse, bu surenin tamamını bir kağıda yazıp, içi zemzem dolu bir kabın içerisine batırır ve bu sudan içerse, herkes tarafından sevilen ve sayılan bir kimse olur. Aynı zamanda işittiği hiç bir şey bir daha hatırından çıkmaz. Surenin tamamının yazılı olanı herhangi bir su içerisine bırakılır ve bu sudan herhangi bir hastaya içirilirse, hastalığın cinsi ne olursa olsun çok iyi gelmektedir.

 

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


 MUSA A.S DUASI


Rabbişrah lî sadri. Ve yessir lî emrî. Vahlül ukdeten min lisânı. Yefkahû kavlî. Vec'al lî veziyran min ehlî. Hârûne ehıy. Üşdüd bihî ezrî. Ve eşrikhü fî emrî. Key nüsebbihake kesiyrâ. Ve nezkürake kesiyrâ. İnneke künte binâ besıyrâ.

"Rabbim, benim ruhuma ferahlık ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki şu düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar. Bana kendi ailemden bir de vezir ver. Biraderim Harun'u. Onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl, ta ki seni çok teşbih edelim ve seni çok analım. Şüphe yok ki, sen bizi hakkıyla görensin. "

Allah Teala Musa (a.s.)'m bu duasını kabul etti ve:

"£y Musa! Duan kabul edilmiş, istediğin sana verilmiştir.'''' buyurdu.

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


   MUSİBETE UĞRAYAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA


İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allâhümme ındeke ahtesibü musıybetî fe'cürnî fîhâ ve ebdilnî bihâ hayran minhâ.

Manası: Biz Allah Teala'nın kullarıyız ve öldükten sonra da O'na döneceğiz. Ey Allah'ım! Uğradığım musibetin ecrini ihsan eyle ve bu musibeti hayra tebdil et.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: "Herhangi bir kul bir musibete uğradığında (bu duayı) okursa, Cenabı Hakk onu maruz bulunduğu musibetten dolayı sevaplandırır ve onun yerine daha hayırlısını ihsan eder."

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


   MÜHİM VE ÖNEMLİ BİR İŞTEN SIYRILMAK İÇİN 

Yuhibbunehüm Kehüpbullshi vellezine Amenü eşeddü hubbellahi ve el gaytü aleyke muhabbeten minni

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


    MİMARI ALLAH C.C. OLAN VÜCUT ŞEHRİNİN HAKİMİ KİMDİR?

 Vücudunuzun ne kadar muhteşem bir kudret mucizesi olduğunu hiç düşündünüz mü? Her bir hücre, organ ve sistemi başlı başına birer harikalar âlemi olan insan vücudu, bütün bu âlemlerin gayet muntazam ve hikmetli bir şekilde yerleştirilmiş, birleştirilmiş ve tanzim edilmiş bir bütünüdür.
Eğer kan damarları içine girecek kadar küçülüp insan vücudunu dolaşmamız mümkün olsaydı, o kadar muhteşem âlemlerle karşılaşacaktık ki, hayretten küçük dilimizi yutmamız içten bile olmayacaktı. Milyonlarca evden meydana gelmiş harika bir şehir sanki vücudumuz... Bu evlerde yaşayan atomlar durup dinlenmeksizin çalışıyorlar. Evler yer yer kümeleşerek siteler, fabrikalar ve mahalleler meydana getirmişlerdir.
Şehir çok mükemmel yol ve kanal şebekesiyle donatılmış. Bu yol ve kanallarda hareket ederek her an vücudu dolaşın. Erzak memurları, her uğradıkları eve gıda paketleri bırakıyorlar ve onların çöp ve artıklarını alıyorlar. Şehir içinde her an binlerce yıkılış ve yeniden yapılış cereyan ediyor. Buna rağmen şehirde en küçük bir intizamsızlık görülmüyor.
Şehirdeki hayatiyetin ve evlerdeki faaliyetlerin devamı için gerekli olan besin maddeleri dışarıdan alınarak büyük bir kazanda pişiriliyor ve dağıtım şebekesi vasıtasiyle şehre tevzi ediliyor. Besin artıkları ve çöpler özel fabrikalarda süzülerek dışarı atılıyor.
sanrın Besin oeposu ©skileri, değirmeninde uğutuyor, yerine yenilerini nöbete sıralıyor. Her türlü megafon, mikrofon ve hoparlör teşkilâtı, telefon telleri ve kulübeleri savunma teşkilâtı ve mezarlığı da ihmal edilmemiş... Şehir içinde mükemmel bir haberleşme sistemi kurulmuş. Sistemin idaresiyle vazife kompütür, vücut şehrinin neresinden neler olup bittiğini anında haber alıyor ve icabını yerine getiriyor. Bir bölgede meydana gelen arıza karşısında hemen ilgili merkezleri alarma geçiriyor ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyor. Şehrin dışarıya açılan kapıları, dışarıya gözleme ve dinleme cihazları da vardır. Bu cihazlar şehrin en üst kısmında bulunan büyük kompütüre bağlı olarak çalışıyorlar.
Şehri, dışarıdan gelmesi muhtemel tehlikelere karşı korumak üzere her an nöbet bekleyen askerler vazifelendirilmiş. Bu askerler şehir içinde kuş uçurtmuyorlar. İçeri kötü niyetle giren herhangi bir düşman erini anında yok ediyorlar. İşte nizam intizam yüce mevlanın. Şehirdeki seyahatimiz esnasında müşahede ettiğimiz diğer bir husus da şu: Şehirde çalışan her hizmetkâr, kendisi için tayin edilen hizmet mahallinde vazife yapıyor. Yanılıp*, şaşırıp, ya da isyan edip, başka bir yere gitmiyor. Herkes nihayi derecede dikkat ve itaat göstererek, üzerine düşeni en mükemmel şekilde yapıyor. En küçük bir itaatsizlik veya intizamsızlığa rastlamıyoruz. Bu seyahetimiz boyunca karşılaştığımız hayret verici manzaralar karşısında, ister istemez soruyoruz: "Bu muhteşem şehrin hâkimi kimdir?" Ve hâkime ne kadar sonsuz bir hikmet sahibi olduğunu anlamak için eserine şöyle bir bakmak yeterlidir.
Sevgili kardeşlerim hiç bakmaz mısınız ki vücud şehrinin yüzeysel olan dış görünüşü işte size bir ayak verdi hiç durmaz dinlenmez hep sizi ve iskeleti ve bütün organları taşır, el verdi her nesneyi nefsine çeker, Allah'ın vermiş olduğu bütün nimetleri toplar ve ağzına götürmesini sağlar ağız vermiş yer konuşur acıyı ve tatlıyı onunla anlarsın. Bütün dertleri onunla dile getirir konuşursun. Burun vermiş her kokuyu onunla alırsın. Nimetlerin engüzeli olan Allah iki göz vermiş ki ufak bir mercekten Dünya'ları seyredersin, onunla geceyi gündüzü farkedersin onunla bu yapıya gelecek zararı keşf edersin. İki tanede Kulak vermiştir ki nice uzaklıktan gelen sesleri algılar. Bütün organları faaliyete geçirirsin, işte bu makenizma çarhı böyle çalışır, beyne verir, yıllar boyu kanıt olarak arşivin-de saklar.
İşte bunca saymakla bitmeyen nimetleri kendisine iman
ve şükür edene de vermiş. İşte tam tersi olan zıt görüşlü iblisin tayfasından olup Allah'a isyan edene de vermiş.
Ey akıl sahipleri! İnsanların Evveli Olan Hz. Ademi A.S. boş bir testi gib ses veren kupkuru çamurdan yarattı. "Fe bi eyyi âlâi Rabbiküma tükezziban" Rabbinizin vermiş oluduğu nimetlerin hangisini inkâr edebilirsiniz. İşte bu Tarif insan vücududur. Bizleri yoktan var eden yüce Rabbimiz Kur'anı Keriminde şöyle buyurmakta:" O (inkarcı) insan görmedi mi? Biz onu bir damla nütfeden yarattık. Şimdi de aşikâr bir mücadeleci kasilmektedir.
Sevgili kardeşlerim Mimarı Mevlâ olan ve özene bezene inşa eylemiş olduğu bu yapıyı koruyalım, güzel munafaza edelim. Çünkü Dize yüce mevtamızdan emanettir.
Eğer onun yasaklarına yaklaşır isek ateşle cezalandırılırız.
Eğer onun yasaklarından kendimizi uzak tutar isek cennet ve cemali ile mükafatlandırılırız. Rabbim cümlemizi emrini tutup nehyettiklerinden uzaklaşanlardan eylesin. Amin.

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


  MÜMİNLERE ÖNEMLİ NASİHATLAR

Muhammed'ûn beşer lâ kel beşer. Bel Hûve kel yakutu beynel hacer."
Hz. Muhammed hiç bir insana benzemeyen bir insandır. Ve değerli taşların arasında bir yakut taşı gibidir.
MÜMİNLERE ÖNEMLİ NASİHATLAR
Sevgili okurlarım, sizlere bir hadisi kudsiden çok önemli bir hatırlatma. Bu hadisi şerifin ne kadar önemli olduğunu sizler tefekkür edersiniz.

"Kişinin namazı orucu sizi aldatmasın. Para ile olan işlerine bakınız." (Hadisi Şerif)

SİZLERE ŞU YEDİ NASİHAT


1 - Namazda isen kalbini muhafaza et.
2- Yabancının evinde isen gözünü muhafaza et.
3- İnsanlar arasında isen dilini muhafaza et.
4- Sofrada isen az ye, boğazını muhafaza et.
5- İki şeyi her an hatırla. Allah ve Ölüm.
6- iki şeyi de unut. Başkalarına yaptığın ihsanı,
başkalarının sana yaptığı kötülüğü
7- Affetmek Yapılan kötülüğü affetmenin getirdiği huzur.
İntikamın getirdiği zulmetten yüz bin kat daha üstündür.
641
(Hz. Muhammed)

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


MESCİDE GİRİŞ VE ÇIKIŞ ZAMANLARINDA OKUNACAK DUALAR

Eûzübillâhil azıymi vebivechihii kerîmi, vesültânihil kadîmi mine-şeytanirracîmi, Elhamdü lillâh, Aliahümme salli ve sellim alâ Mu-hammedin ve alâ âli Muhammed, AllahümmağfirFî zünûbî veftah lîebvâbe rahmetik.

La'netti şeytandan, büyük olan Allah'a, kerem sahibi zâtına ve ebedi kudretine sığınırım. Allah'a hamd olsun. Allahım! Muhammed ve âline merhamet et. Allahım! Günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç.] Bunu söyledikten sonra [Bismillah] deyip sa ayağını atarak mescide girmelidir. Mescid'den çıkarken de bu duayı okumalı ve sol ayağını atarak çıkmalıdır. Ancak, duada [Ebvâbe rahmetike] yerine [Ebvâbe fazlike) demelidir.

Ebu Humeyd radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Biriniz mescide girdiği zaman Resulüllah'a selam etsin, sonra ' Allahüm-meftahli ebvâbe rahmetik. "Allahım! Bana rahmet kapılarını aç" ve çıkarken Aliahümme inni es'elüke min fazlik [Allahım! Senden fazlını isterim] desin" <9°) İbn-i Sünnî ve İbn-i Mace şöyle rivayet ettiler: ".. Çıkarken Rasulüllah'a selam getirsin ve:

Aliahümme eıznî mineşşeytanirracîm. [Allahım! Lanetli şeytandan beni koru] desin."


Abdullah İbn-i Amr ibn-i As radıyallahu anhümo'dan rivayetimize göre "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdiği zaman:

Eûzübillâhil azıymi vebivechihil kerîmi ve sültaanihil kadîmi mineşşeytanirracîm.
Lanetli şeytandan, büyük Allah'a, kerem sahibi zatına ve ebedi kudretine sığınırım] derdi ve o böyle söyleyince şeytan: "Günün kalan kısmında artık benden korundu" derdi."

Enes radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girerken ve mescidden çıkarken:
Bismillah! Allahümme salli alâ Muham-med,derdi."

Abdullah İbn-i Hasen'in ninesinden rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdiği zaman Allah Teala'ya hamd eder, besmele çeker ve: Allahüm-mağfirlî veftahlî ebvSbe rahmetik. derdi. Çıktığı zaman da:

Allahümmağfirli, Allahümmeftah Li ebvabe fazlik,' derdi."

Ebu Ümâme radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Biriniz mescidden çıkmak istediği zaman İblisin askerleri birbirlerini çağırır ve üşüşerek arıların, arı beyi etrafında toplanması gibi bir araya gelirler. Bunun için biriniz mescidin kapısına gelince: « Allahümme innî eûzü bike min iblise ve cünûdih. [Allahım! İblis ve askerlerinden sana sığınırım] desin. O, böyle söylerse onlar kendisine zarar vermezler."

Mescid'de Allah Teâlâ'nfn zikrini; teşbih (Sübhanallah], tehlil [la ilahe illallah], tahmid [El-Hamdü lillah], tekbir [Allahu ekber] ve diğer zikirleri çok yapmak ve çok Kur'an okumak müstehabdır. Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini, fıkıh ve diğer dini ilimleri okumak da mescid içinde müstehab olan işlerdendir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "Allah'ın yüksek tutulmasına ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde, bazı adamlar, sabah akşam onu teşbih ederler."ve "Kim Allah'ın nişanelerine ta'zim gösterirse şüphesiz ki bu kalblerin takvasındandır.(95) ve "Kim, Allah'ın yasaklanna saygı gösterirse bu, Rabbının yanında onun iyiliğinedir."(96)
Büreyde radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem "Mescidler ancak yapıldıkları şey için yapılmıştı." buyurdu."(97)

Enes radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, mescidde işeyen bedeviye:
- Bu mescidler, idrar ve pis şeyler için yaramaz, onlar ancak Allah Teâlâ'yı zikretmek ve Kur'ân okumak içindir, buyurdu."*98)
Mescid'de oturanın i'tikâfa niyet etmesi iyi olur. Çünkü tek bir lahza bile otursa, bizce itikâf sahih olur. Ashabımızdan bazısı şöyle dedi: "Durmadan mescid içinden geçenin itikâfı sahihdir." O halde, bu görüşe göre sevap kazanmak için mescidin içinden geçenin de itikâfa niyet etmesi uygun olur. Fakat efdali biraz durmak, sonra geçmektir. Mescidde oturanın, gördüğü iyiyi emir ve kötüyü nehyetmesi gerekir. İnsan, mescid dışında da bunu yapmakla emredilmiş ise de mescid içinde, onu korumak ve ta'zim etmek, ona değer vermek ve hürmet etmek bakımından bunun ehemmiyeti daha da artar. Ashabımızdan bazısı şöyle dedi: "Mescide girdiğinde abdest yokluğundan, meşgulu-yetten veya bunlara benzer bir sebepten mescid sünneti kılmak imkânı bulamayan kimsenin, dört defa:

''Subhânallahi velhamdülillâhi velâ ilahe illallahu vallahi! ekber. demesi müstehabdır." Selefin bazısı da bunu söyledi ve bu fena değildir.

MESCİDDE KAYBINI ARAYAN VEYA SATIŞ YAPANI MENETMEK VE ONA KÖTÜ DUA ETMEK HAKKINDA

Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve seliem şöyle buyurdu: "Kim, bir adamın mescid'de kaybını arayıp sorduğunu duyarsa ona:
- Allah onu sana iade etmesin. Mescidler bunun için yapılmamış¬tır, desin."(99)
Büreyde radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Bir adam, mes-cidde kaybını aradı ve:
- Kızıl deveden kim haber verir? dedi. Rasulüllah sallallahu aleyhi ve seliem, ona:
- Bulamayasınl Mescidler ancak yapıldıkları şey için yapılmıştır, dedi."<100>
Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Mescidde birinin bir şey sattığını veya aldığını gördüğünüz zaman:
- Allah ticaretine kâr etmesin! deyiniz ve birinin orada kaybını ara¬dığını görürseniz:
- Allah sana onu buldurmasın! deyiniz."(îoi)

MESCİDDE, İÇİNDE İSLAMl MEDİH, ZCİHD, GÜZEL AHLAK VE BENZERİ ŞEYLERE TEŞVİK BULUNMAYAN BİR ŞEY SÖYLEYEN KİMSEYE KÖTÜ DÜA EDİLMESİ HAKKINDA
Sevban radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallalla¬hu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Mescidde şiir söylediğini gördü¬ğünüz kimseye üç defa:
- Allah ağzını yırtsın! deyiniz."

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


  MÜLK SURESİ

Okunuşu:
"Euzü Billahi mineş şeytanir racim" Bismillâh'ir-Rahman'ir-Rahîm

(1) Tebarekelleziy BiyediHÜMülkü, ve HÛve 'alâ külli şey'in Kadiyr; (2) Elleziy halekalmevte velhayate liyebluveküm eyyüküm ahsenu 'amela * ve "HÛ'Vel' AziyzulĞafur; (3) Elleziy haleka seb'a Semavatin tıbaka * ma tera fiy halkırRahmani min tefavut * ferci'ılbasare hel tera min fütur; (4) Sümmerci'ıl basare kerrateyni yenkalib ileykelbasaru hasien ve huve hasiyr; (5) Ve lekad zeyyen-nes Semaeddünya Bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehüm 'azâbesse'ıyr; (6) Ve lille-ziyne keferu BiRabbihim 'azâbu cehennem * ve bi' sel-masıyr; (7) îza ülku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye teftir; (8) Tekâdu temeyyezu minelğayz * küllema ülkıye fiyha fevcun seelehüm hazenetuha elem yeti'küm neziyr;(9) Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna manezzelellahu min şey' * in entüm illâ fiy dalalin kebiyr;
(10) Ve kalu lev künna nesme'u ev na'kılu ma künna fiyashabisse'ıyr; (11) Fa'terefu Bizenbihim * fesuhkan liashabisse'ıyr; (12) înnelleziyne yahşevne Rabbehüm bil-ğaybi lehüm mağfirettin ve ecrun kebiyr; (13) Ve esirrukavleküm evicheru Bih * inneHÛ 'Aliymun BiZâtissudur;(14) Ela ya'lemu men haleka, ve "HÛ'Vel Laüyful Ha-biyr; (15) "HÛ'Velleziy ce'ale lekümül'Arda zelulenfemşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıh * ve ileyHÎnnuşur; (16) Eemintüm men fiysSemai en yahsife Bikü-mül'Arda feiza hiye temur; (17) Em emintüm men fiysSe-mai en yursile 'aleyküm hasiba * feseta'lemune keyfe ne (18) Ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr; (19) Evelem yerav ilettayri fevkahüm saffa-tin ve yakbıdne, ma yumsikühünne illerRahman * inneHÛ Bikülli şey'in Basıyr; (20) Emmen hazelleziy huve cün-dün leküm yansurukum min dunirRahman * inilkafirune illâ fiy gurur; (21) Emmen hazelleziy yerzükuküm in emseke rizkaHÛ, bel leccu fiy 'utuvvin ve nufur; (22) Efemen yemşiy mükibben 'alâ vechihi ehda emmen yem-şiy seviyyen 'alâ sıraün mustekıym; (23) Kul "HÛ'Velle¬ziy enşeeküm ve ce'ale lekümüssem'a vel'ebsare vel'ef'i-dete, kaliylen ma teşkûrun; (24) Kul "HÛ'Velleziy zere-eküm fiyl'Ardı ve ileyHÎ tuhşerun; (25) Ve yekulune meta hazelva'du in küntüm sadikıyn; (26) Kul innemel'ılmu 'mdAllâh * ve innema ene neziyrun mübiyn; (27) Felem¬ma raevhu zulfeten si(y)et vucuhülleziyne keferu ve kıyle hazelleziy küntüm Bihi tedde'un; (28) Kul eraeytum in ehlekeniy-Allâhû ve men ma'ıye ev rahımena, femen yüciyrulkafîriyne min 'azâbin eliym; (29) Kul HÛver-Rahmanu amena Bihi ve 'aleyhi tevekkelna * feseta'le-mune men huve fiy dalalin mübiyn; (30) Kul eraeytum in asbeha mauküm ğavren femen ye'tiyküm Bimain me'ıyn.

Anlamı:
1. Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kâdîr'dir.
2. Ortaya koyacaklarınız itibarıyla hanginizin daha mükemmel olduğunu yaşatmak için ölümü ve hayatı yara¬tan "HÛ"dur! O, Azîz'dir, Gafur'dur.
3. Semâları yedi boyut (hâlinde) yaratan "HÛ"dur! Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin! Hadi bakışım döndür de bak! Bir kopukluk-uyuşmazlık görüyor musun?
4. Sonra bakışım iki kere daha döndür de bak! Bakışın en yorgun (aradığın kusuru bulamamış hâlde), hor-hakir olarak sana döner!
5. Andolsun ki dünyanın (düşünce) semâsını,
aydınlatıcılar (hakikat bilgileriyle) olarak donattık! Onları
meydana getirdik ki, şeytanları (şeytanî fikirleri) taşlayıp
uzaklaştırmaları için! Onlar için alevli ateşin azabım ha-
zırladık.
6. Hakikatlerini oluşturan Rablerini inkâr edenler için
cehennem azabı vardır! Ne kötü dönüş yeridir o!
7. Onun içine atddıklannda, o kaynayarak fışkırırken, onun gümbürtüsünü işitirler!
8. Gayzından (şiddetli taşmasından) neredeyse çatlaya¬cak hâldedir! Onun içine her bir bölük atıldıkça, muha¬fızları onlara: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorar.
9. (Cehennem ehli de) der ki: "Evet, gerçekten bize bir uyarıcı geldi de biz inanmayıp reddettik! 'Allah hiçbir şey inzal etmemiştir; sizin yaptığınız çok büyük bir sapık¬lıktır' dedik."
10. Derler ki: "Eğer dinleseydik onları, aklımızı kul-
lansaydık; alevli ateşte yanan halk içinde olmazdık!"
11. Suçlarım böylece itiraf ettiler! Uzaklığı yaşasm dev
196 alevli ateş ehli!
12. "Gayb'lan olarak Rablerinden haşyet duyanlara gelince, onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır.
13. Düşündüğünüzü ister içinizde tutun ister açığa vu-run! Muhakkak ki O, sadırların (içinizin-bilincinizin-şuurunuzun) zâtı olarak Alîm'dir.
14. Yarattığım bilmez mi! O, Lâöf'tir, Habîr'dir.
15. O, arzı (bedeni) size (bilincinize) tâbi oluşturdu! Onun omuzlarında yürüyün ve O'nun yaşam gıdasından nasiplenin! Yeniden varoluşunuz O'na dönük olacaktır!
16. Semâdakinin sizi arzınıza geçirmesinden güvence¬de misiniz? Birden o harekete geçip çalkalanmaya başlar!
17. Ya da semâdakinin, üzerinize bir kasırga-hortum irsal etmesinden güvencede misiniz? Uyarımın anlamım bileceksiniz!
18. Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladı! Be¬nim, beni inkâr sonucunu yaşatmam nasıl oldu!
19. Üstlerinde saf saf kanatlarını açıp yükselen, kapa¬yıp inen kuşları görmezler mi! Onlar Rahmanî kuvvelerle bunu başarıyorlar! Muhakkak ki O, her şeyi (hakikati ola¬rak) Basîr'dir.
20. Ya da Rahman'a karşı size yardım edecek ordunuz mu var? Hakikat bilgisini inkâr edenler yalnızca bir alda¬nış içindedirler!
21. Eğer yaşam gıdam kesse, kimdir şu sizi besleye¬cek? Hayır, azgınlık ve nefretle kaçışı inatla sürdürmekte¬ler!
22. Peki, âmâ olarak yüzüstü sürünen mi doğru yolda 197 gider yoksa sırat-ı müstakim üzerinde dimdik önünü göre¬rek yürüyen mi?
23. De ki: "Sizi inşa eden ve sizin için algılama kuvve¬si, idrak kuvvesi (basîret) ve FUADLAR (Esma mânâ özelliklerini şuura yansıtıcılar-kalp nöronları) oluşturan "HÛ"dur! Ne kadar az şükrediyorsunuz (değerlendiriyor¬sunuz)!"
24. De ki: "Sizi, arzda yaratıp yayan "HÛ"dur! O'na haşr olunacaksınız!"
25. Derler ki: "Eğer sözünüzde sadıksanız, bu tehdidi¬niz ne zaman (gerçekleşecek)?"
26. De ki: "O'nun bilgisi Allah indîtıdedir! Şüphesiz ki ben apaçık uyarıcıyım!"
27. Onu (ölümü) yaklaşmış gördüklerinde, o hakikat bilgisini inkâr edenlerin yüzleri kötü oldu (karardı)! "İşte bu, kendisini bir an önce yaşamayı temenni ettiğinizdir!" denildi.
28. De ki: "Bir düşünün! Allah beni ve benimle bera¬ber olanları helak etse ya da bize rahmet etse; hakikat bil¬gisini inkâr edenleri feci bir azaptan kim kurtarır?"
29. De ki: "O, Rahman'dır; O'na hakikatimiz olarak i-man ettik ve O'na tevekkül ettik! Kimin apaçık yanlış dü-şünce içinde olduğunu yalanda bileceksiniz!"
30. De ki: "Bir düşünün! Eğer suyunuz çekilse, sizde kim kaynak açıp su (ilim) oluşturur"
Seyyîdimiz, Rasûlümüz, Muhammed Mustafa (s.a.v.) Mülk Sûresi için buyurmuştur ki;
"O bir maniadır; O bir müncie -kurtancı-'dır. Kişiyi kabir azabından korur ve kurtarır."
Biliyoruz ki, ölüp yok olmak, ya da ölüp derin bir yok¬lukta beklemek asla söz konusu değil... Ölümü tadacağız!.. Yani, bu beden kullanılmaz hale gelip elimiz¬den alınacak ve onun yerine hemen o anda yeni bir beden¬le yaşamımıza Kabir âleminde, kabir içinde, canlı canlı, diri diri; aklı, şuuru yerinde olarak; zihinsel faaliyetleri aynen eskisi gibi bir hâlde devam edeceğiz.
Bu konuyu daha önce "HAZRETÎ MUHAMMED'ÎN AÇIKLADIĞI ALLAH" isimli kitabımızda "ÖLÜMÜN
İÇYÜZÜ" bahsinde son derece tafsilâtlı olarak anlat-mıştık. Ölümün nasıl tadılacağım iyice anlamak isteyen¬ler, bu kitabımızı ya da "İnsanın Gerçeği" isimli ses kase¬timizi, veyahut da "Dostça bir söyleşi" ile "RUH, CİN, MELEK" isimli video kasetimizi edinerek geniş bilgiye kavuşabilirler...
İşte "ölümü tadmak" diye Kur'ân-ı Kerîm'de tarif edi¬len; şuurlu bir biçimde kabir yaşantısına intikâl durumun¬da, hazır olmayanlar için şu anda akılların kavrayamaya-cağı kadar büyük azaplar söz konusudur...
Bu sebepledir ki Hazreti Rasûlullâh (s.a.v.)'i kabir aza¬bına karşı tedbir almak üzere, bize bu sûreyi çokça oku¬mamızı tavsiye ediyor... Bakın ne buyuruyor:
"Kurân'da otuz âyetlik bir sûre vardır ki, bu bir adama 199 şefaat etti ve o nihayet bağışlandı: o, Tebarekelleziy biyed'ihil Mülk (sûresi) dir."
Abdullah b. Mes'ûd (r.a.) bakın Rasûlullâh (s.a.v.)'in kabir haliyle ilgili uyarısını nasıl naklediyor:
"Kişi kabre konulunca, azap melekleri ayaklan tara-fından gelir... Mülk Sûresi'nin vazifelileri karşı çıkar; benim yönümden size yol yoktur çünkü o hayatında Mülk Sûresi okurdu, der. Sonra azap melekleri göğsü veya kamı cihetinden gelir; gene meleklerin, benim cihetimden size yol yoktur, o Mülk Sûresi okurdu, cevabıyla karşılaşır. Daha sonra, başı istikametinden yaklaşmak isterler azap melekleri; gene aynı güç ve aynı cevapla karşılaşırlar... Mülk Sûresi men edicidir. Kabir azabım men eder. Kim onu gece okursa, çok sevap kazanmış ve çok iyi bir iş yapmış olur."

Yorum Yaz                                                                                                                                           Şifalı Dualar Yukarı...


YORUMLARINIZ

hadisler için Allah ebeden razı olsun.ayetlerin sure adını ve ayet numarasını verirseniz daha çok istifade ederiz inşaallah.hadisleri cemaatada okumak istiyorum.hadislerin kaynağınıda bildirmem gerekiyor.Allah hayırlı hizmetlerinizi devam ettirsin inşaAllah.

Ekleyen:serap uçar | 25:03:11

Selam

S.A elvela bu güzel siteyi yapanada emeği geçenden'de ALLAH'razı olsn devamını dilerim

Ekleyen:Ercan | 24:03:11

baş ağrısı

allahın selam ve bereketi üzerinze olsun

Ekleyen:murat koç | 24:03:11

hastalıgım için

sayın hocam nete gezinirken buldum sizin sitenizi .çok begendim biraz okumaya çalıştım bu kitabınız satılıyomu milmiyorum da.hocam benim sürekli okunmam lazım bunu biliyorum his ediyorum ve nasıl yapıcamıda bilmiyorum çok zor durumdayım bunuda biliyorum .sitenie girdim okudum duvaları inanın içim açıldı ALLAH RAZI OLSUNKİ SİZDEN DERİM BEN

Ekleyen:inci göker | 24:03:11

1 ay önce okumuştum gerçekten işe yarıyomuş

Ekleyen:deniz sarı mehmet | 17:03:11

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

   

Yorum Ekle
 
     
   
YORUMLARINIZ YÖNETİCİMİZ TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA  YAYINLANACAKTIR...

Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
 

Müşteri Hizmetleri | Garanti ve İade Şartları | Teslimat Şartları | Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası | İletişim | Ana Sayfa

                                                                                                                                                                                     Copyright © 2009 Şifa Market | www.sifamarket.com
                                                                                                                                                                                                                                      0224 224 55 92 (pbx)