Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
(GDO) Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar
Konu hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için hemen tıklayın.

1996 yılından itibaren GDO'lu tarımsal ürünlerin dünya ticare' tine girmesiyle birlikte GDO'lar hakkında giderek artan biçimde tartışmalar devam etmektedir.
GDO'lar sadece tarımda değil tıp  alanında da (örneğin bazı aşıların üretiminde) kullanılmakta.
sanayi ve çevre ürünleri üzerinde de çalışıldığı bilinmektedir.
!
Geleneksel yöntemler ile oluşturulması güç olan veya yıllar sürecek işlemler gen teknolojisi veya genetik mühendisliği (modem biyoteknoloji) yöntemleri ile kısa zamanda gerçekleştirilebilmektedir.

Böylece organizmaların doğal yapısı değiştiriImektedir. Yapısıda bulunmayan farklı bir gen yapısını bünyesine almış organizmalar genetik olarak değiştirilmiş organizma (genetically modified organisma GMO) olarak anılmaktadır. Örneğin. Balıktan alınan bir genin domatese nakledilmesiyle domatesin doğal yapısı değişmekte ve yeni bir özellik kazandırılmaktadır.Modern biyoteknoloji yöntemleri ile elde edilen transgenik tarım ürünlerinin. klasik ıslah yöntemleri ile çözülemeyen bazı sorunları çözmesi hedeflenmektedir. Bunlar; Tarımsal ilaç kullanımında azalma.Verimde artış.Raf ömründe uzama,Besin değerinin artırılması.Uygun olmayan iklim ve toprak koşullarında bile ürün alabilme.Sanayiye yönelik ürün üretebilme (örneğin, sentetik plastik üretebilen bitkiler),Dünya'daki açlığı azaltma, gibi yaklaşımlarıdır.

Genetik mühendisliği geleneksel yetiştirme tekniklerinden tamamen farklı, ayrı bir disiplindir.
Genlerin ya da gen yapılarının doğada bulunmayan yeni kombinasyonlarını oluşturulur.
Gen yapıları yapay vektörlere yerleştirilerek çoğaltılır.
Yapay vektörler olarak virüslerin de kullanılması ve yapay vektörlerin rutin olarak Antibiyotik direnç genleri (seçim için işaret genleri olarak) taşımaları eleştirilere yol açmaktadır.
Transgenik gıdaların toksik ya da alerjik olma potansiyeli de konuşulan riskler arasındadır.
Hastalıklara ve böceklere direnç göstermeleri için değiştirilen transgenik bitkiler geleneksel bitkilerden daha
, yüksek bir alerjik potansiyele sahip olabilmektedirler. Bu konuda yaşanan bir örnek; Soyafasulyesine Brezilya fındığının bir geninin transfer edilmesi ve bu fındığa alerjisi olan insanlarda söz konusu fasulyeyi yedikten sonra alerjinin ortaya çıkması olayıdır.
Konuya ilişkin temel iddialardan birisi genlerin bağımsız, tek başına çalışmadığı ve bir organizmaya transfer edilen gen ya da genlerin daima, beklenmeyen ve istenmeyen yan etkileri olacağıdır.
Çevre açısından da ciddi tehlikelerden bazıları transgenik 'bitkilerin çevreye salındıktan doğal türlerde genetik çeşitIiliğin kaybına, eko-sistemdeki tür dağılımının ve dengenin bozularak  genetik kaynakları oluşturan yabani türlerin doğal evaluasyonlarından sapmalara neden olabileceğidir.
Bu açıdan genetik kaynakları zengin ülkelerin gen kaynakları (ülkemizde bu ülkeler arasındadır) tehtid altına girmiştir.
Dünya yüzeyindeki karasal biyo çeşitIiliğin yaklaşık %80'i gelişmekte olan ülkelerdedir ve bu ülkeler biyoteknoloji için gereken hammaddeleri sağlamaktadırlar. Bununla birlikte, özellikle GDa'ıu tohum kullanımının ilaç kullanımını azalttığı, verimIilikte artışa yol açtığı ve açlığı azaltacağı iddialarına karşı argümanlar ortaya konmuştur.
Örneğin, GDa'lu bitkiler içinde ilaç kullanıldığı ve bunun kullanımının diğerinden daha çok olduğu yönünde araştırmalar yayımlanmıştır. Avrupa Birliği'nin yaptığı "Güü'ların Tarım ve Gıda Sektörü Üzerindeki Ekonomik Etkileri" isimli bir araştırmaya göre; GDO'lar iddia edildiği gibi tarımda verimIilik ve üretim artışı sağlamamaktadır.
Araştırmada Bt mısır ve GDO'lu soya verimliliğinde geleneksel ürünlere oranla yıllara göre (1997-1999) %3-9 arasında artış ve azalışlar olmuştur.
Bunun, hava durumu, ilaç kullanımı gibi çok çeşitli sebepleri olabileceği ifade edilmektedir.Anılan çalışmada çiftçilere verimlilik açısından ciddi bir katkı sağlamayan bu ürünlerin ekim alanlarının özellikle ABD'de niçin hızla genişlediğinin yanıtı araştırılmakta ve nedenler şöyle sıralanmaktadır: 1. Teknolojinin vaadettikleri: Teknolojiyi kontrol edenler çiftçilere ileride tüm geleneksel tarım ürünlerinin yerini transgenik ürünlere bırakacağını vaadetmektedirler. Bu vaat.
Teknolojinin tohum tekelleşmesi ve ürün patentlerine uygun gelişmesi de dikkate alındığında üreticileri cezbetmektedir. Ayrıca, teknoloji olumsuz iklim ve toprak koşullarında üretim vaat etmektedir. 2. Tohum şirketlerinin tekelleşmenin boyutunu tohum kontrolü ve ürün patenti ile sınırlamayıp spesifik GDO'lar için spesifik kimyasal ilaçlar üretmeleri ve alıcıyı bu ürünlerden almak zorunda bırakmaları da önemli bir etken sayılabilir.
Nitekim 10 büyük tarımsal kimya firmasının 6'sı (Novartis, Monsanto, Du Pont, Zeneca, AgrEvo ve Rhone Poulenc) aynı zamanda ana tarımsal biyoteknoloji firmaları arasında yer almaktadır. 3. Büyük biyoteknoloji firmaları pazarlama stratejisi olarak dünyanın en büyük tahıl ve gıda toptancılarıyla işbirliğine gitmekte (Monsanto/Cargill) ve bu yolla tarladan sofraya dağıtım zincirini kontrol etmeyi hedeflemektedirler. 4. ABD yönetimi GDO'Iarın gerek araştırılması-geliştirilmesi, gerek üretilmesi ve pazarlanması için ciddi teşvik ve kolaylıklar sağlamaktadır.
Bu itibarta. GDOteknolojisinin kimyasal ilaç kullanımını azaltarak çevreye büyük katkıda bulunduğu savı daha fazla araştırılmaya ve kanıtlanmaya gereksinim duymaktadır. 2002 yılında transgenik ürün ekim alanının 145 milyon dönüm olduğu ve 16 ülkede 5,5-6 milyon arası çiftçi tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. 2001 yılında 13 ülkede 130 milyon dönümde 5 milyon çiftçi tarafından kullanılmıştır.
Ancak yedi yıllık üretime rağmen GDO'lu ürün üretimi küresel bir üretim değildir.
Tarımsal ticari GDO'lu bitki üretiminin % 99'u sadece dört ülkede -ABD %66, Arjantin %23, Kanada %6 ve Çin %4 ekilmiştir ve dünya ticaretinde soya, mısır, kanola ve pamuk olmak üzere sadece dört ürünün ticareti yaygın olarak yapılabilmektedir.
Ayrıca, GDO'nun karakteristiği açısından iki ticari uygulama yaygındır.
Bunlar; Yabancı ot ilacına dayanıklılık ile zararlılara dayanıklılık (Bt) özelliğine sahip olanlardır. Uygulanan patent hakları, çiftçiye tohum alıkoyma (seed saving) imkanı vermeyen sözleşme ve terminator gen teknolojisi (2) uygulamaları yoluyla dünya çiftçilerinin bütünüyle tohum üreticisi birkaç ulus ötesi şirkete bağımlı kılınması söz konusudur.
Geçen 10 yıl boyunca GDO'lu bitkilere ilişkin olarak alınan her dört patentden üçü beş firmaya -Dow, Dupont. Syngenta, Aventis ve Monsanto-aittir.
Dünya'da ekilen GDO'lu tohumun
% 90'1 tek bir firmanın, Morısanto'nun tohumudur. Bu tohum güvenliğini oldukça azaltan bir durumdur. Böylece, insanlık tarihinde belki de ilk kez GDO'lu tarımsal ürün ve üretim boyutunun genişlemesi halinde- küresel gıda arzının kontrolü tohum tekelleri ve ürün patentleri yoluyla sınırlı sayıda üreticinin (firmanın) eline geçebilecektir.GDO'lutarımsal ürün üreten biyoteknoloji firmaları belli bir pazarIama stratejisi izlemektedirler. Bu strateji çiftçiler üzerine yoğunlaşmıştır. Örneğin, tahılların bitki zararlılarına karşı korunması olayında pazarlama stratejisi "teknolojik paket" kavramına dayanmaktadır.
İlgili firmaların çoğu ODOteknolojisini, tohumu ve tahılı korumaya ilişkin ürünü birlikte satmaktadırlar.
Bu da firmalara tohumların ve kimyasalların fiyatını düzenleme ve aynı dağıtım kanallarını kullanmayı içeren "birleştirilmiş
pazartama" (combined marketing) olanağını sağlamaktadır. Ayrıca, firmalar teknolojilerini satarken "teknolojik ücret" ismi altında bir ücret almaktadırlar.
Oerekçe olarak da bunun yeni teknolojinin özelliğinden kaynaklanan, mülkiyet ve patent hakları kavramları ile birlikte düşünülmesi gereken bir olgu olduğu söylenmektedir.
Ülkemizin tarımsal dış ticareti açısından olaya baktığımızda kısaca, en büyük ihraç pazarımız olan AB'ın transgenik ürünler konusunda en sıkı iç ve ithalat düzenlemelerine sahip olduğu, diğer bir ifadeyle pazara girişin zor olduğu, Avrupalı tüketicilerin bu tür ürünleri tercih etmediği dolayısıyla modern biyoteknolojinin tarım alanında kullanılmasının kısa ve orta vadede tarımsal  ihracatımız üzerinde olumlu bir etkisi olamayacağı gibi, geleneksel ve organik ürünlerimize bulaşma olasılığı nedeniyle, bu tür ürünlerimizin ihracatını da sıkıntıya sokabilecek, hatta durmasına yol açabilecektir.
Bu durum özellikle tarımsal ürün ihracatımız içinde giderek önem kazanmaya başlayan organik tarım ürünleri ihracatımız üzerinde daha büyük bir tehdit oluşturabilecektir.
Dünyadaki tüm organik tarım standartları GDO'ları yasaklamıştır.
Dünyada yaşanan deneyimlerden üretim olmasa da bulaşma riskinin olduğu bilinmektedir. Çünkü genetik kirlenme veya yayılma genetik teknolojisinin tahmin edilemeyen sonuçlarından birisidir.
Izinsiz GDO'lutohum kullanımı ve alan denemeleri bulaşmaya neden olabilmektedir.
Bu durum rüzgar, böcek, kuşların taşımasıyla olabildiği gibi tohumların karışması ya da insanların bilinçli veya bilinçsizce neden olduğu faaliyetler nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla bazı birlik ve üretici temsilcilerince ilgili idarelere "Biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen transgenik çeşitlerin
ül- kemiz koşullarında üretilmelerine müsaade edilmelidir" şeklinde iletilen talepler, hem iletenIerin hem de iletilenIerin olayın sağlık ve etik yanı bir yana konulsa dahi, ülkemiz gıda güvenliği, dış ticareti ve biyoçeşitliğinin zarara uğrama riski açısından üzerinde hassasiyetle düşünmeleri gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerikan Mısır Üreticileri Birliğinin yaptığı bir tahmine göre; ABD'de mısır üreten çiftçiler geçen beş yıl içinde Avrupa Birliği, Japonya ve diğer alıcıların GDO'lu ithalata getirdikleri kısıtlamalar yüzünden, 814 milyon dolarlık bir gelir kaybına uğramışlardır.Üretim sırasında da sağlık açısından sorunlara neden olabilecek GDO'lu ürünler ile normal ürünlerin karıştığı görülmektedir. Bu konuda yaşanan en büyük olaylardan birisi ABD'deki "StarLink" olayıdır. StarLink, Aventis CropScience firması tarafından geliştirilen genetik olarak değiştirilmiş bir tür sarı mısırın ticari ismidir.
Bu mısır Cry9C proteini içermekte olup, ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından içerdiği bu protein nedeniyle "potansiyel alerji yapıcı" gösterilmiş ve bundan dolayı 1998 yılında EPA, Starunk'ln sadece hayvan yemi ve ayrıca sanayide kullanılabileceği,  insan tüketiminde kullanılamayacağı kuralını koymuştur. 2000 yılında ABD'de bağımsız bir laboratuvar tarafından yapılan analiz sonucu insan tüketimine yönelik olarak Kraft Foods firması tarafından üretilen "Taco Beli" isimli ürünün
%1 oranında StarLink içerdiği saptanmış ve Kraft Foods piyasadaki yaklaşık 3 milyon adet ürününü piyasadan toplayacağını açıklamıştır. StarLink'den dolayı ABD'de 300'den fazla markalı gıda ürünü süpermarketlerden ve restoranlardan toplanmıştır.
ABD'den en çok mısır ithal eden ülkelerden biri olan Japonya'ya ihraç edilen mısıra StarLink karıştığının anlaşılmasından sonra ABD, Japonya'ya ihraç edeceği mısırda StarLink bulunmayacağına ilişkin garanti vererek ihracatını sürdürebilmiştir.

Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Alan Güllü Çamur Llıcası
 • Bitkisel Güçlendiriciler
 • Demre İçmeleri
 • Doğal Sinüzit Tedavisi Nedir?
 • Dünbüldek Kaplıcası
 • Gemlik Kaplıcası
 • Güzellik Sermayesi
 • Hisaralan Kaplıcası
 • Kızıldere Ilıcası
 • Küre Kaplıcaları
 • Maden-Suyu
 • Ömerli Kaplıcası
 • Oylat Kaplıcası
 • Paşa Kaplıcası
 • Reis Dere Şifne İçme Kaplıcası
 • (Gdo) Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar
 • 1980 Ve 1990 Yıllarında Gen
 • 4 Kilo Vermek İçin
 • 45-60 Günde Tavuk Nasıl Büyür
 • 5 Günde Kilo Verme
 • 5 Kilo Verdiren Diyetler
 • 5 Kilo Verme
 • 5 Kilo Verme Diyeti
 • 5 Kilo Vermek İçin
 • 5 Kilo Vermek İstiyorum
 • 5 Kilo Vermenin Yolları
 • 500 Kalorilik Diyet
 • 800 Kalorilik Diyet
 • 900 Kalorilik Diyet
 • A Vitamini
 • Ab Ve Dogal Tarim
 • Ab''nin Arka Bahçesi
 • Abdullah Ibni Mübarek (Rh.a)In Bir Kaleyi Fethi
 • Aç Kalarak Zayıflanır Mı?
 • Aç Kalmadan Diyet
 • Aç Karına Bir Elma Ye Güzelleş
 • Aç Karnına Baklava Yemek Doğru Mudur? Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?
 • Aç Karnına Sirke, Limon Suyu Ve Greyfurt Suyu Içilerek Zayıflanır Mı?
 • Acı Çay
 • Acı Su Kaplıcası
 • Açık Bir Zihne Sahip Olma
 • Açık Kaynak
 • Açıklama 1: Neden Bazı Besinler Gaz Yaparlar
 • Açıklama 2 : Zayıflama Ilaçları
 • Açıklama 3: Solanin Ve Patates
 • Açıklama 4: Sağlıklı Beslenmede Dikkat Edilecek Bazı Noktalar
 • Açıklama 5: Alerji Ve Beslenme
 • Açıklama 6: Sigara
 • Açıklama 7: Vitaminler
 • Açıklama 8: Bayanların Regli Dönemlerindeki Şikayetleri
 • Açıklama 9: Hazır Besinlerdeki Katkı Maddeleri
 • Acil Diyet
 • Acil Diyet Listesi
 • Acil Kilo Verdiren Diyetler
 • Acil Kilo Verme
 • Acil Kilo Verme Diyeti
 • Acil Kilo Verme Diyetleri
 • Acil Kilo Verme Yolları
 • Acil Kilo Verme Yöntemleri
 • Acil Kilo Vermek İstiyorum
 • Acil Zayıflama
 • Acil Zayıflama Diyeti
 • Acil Zayıflama Diyetleri
 • Acil Zayıflama Yolları
 • Acil Zayıflama Yöntemleri
 • Acil Zayıflamak İçin Ne Yapmalı
 • Açlıkta Metabolizma
 • Acth Hormonunun Biyolojik Etkisi
 • Ada Çayı (Kazankarası) Salatası
 • Ada Çayı 3
 • Ada Çayı Banyosu
 • Ada Çayı Demlenmesi
 • Adacık Hücrelerinin Öteki Hormonları
 • Adet Dönemlerinde Vücutta Biriken Fazla Suyu Atmak İçin Doğal Destek
 • Adet Düzensizliği İçin Doğal Destek
 • Adet Kanamaları Zamanında
 • Adh Sekresyonunun Düzenlenmesi
 • Adrenal Androjenler
 • Adrenokortikotrop Hormon
 • Adrenokortikotrop Hormon (Acth)
 • Afyon Çiçeği Banyosu
 • Afyon Kaplıcaları
 • Agar
 • Ağız İçinde Olan Yaralar (Stomotitte)
 • Ağız Kokusu Ve Boşanma
 • Ağız Ne Zaman Misvaklanır ?
 • Ağızda Sindirim
 • Ağızdan Ağza Suni Teneffüs
 • Ağrı Kaplıcaları
 • Ağrı Kesici Ve Tetanos Zamanı Kullanılan Otlar
 • Ağrıların İlahi Nefesle Tedavisinde
 • Ağrının Nefesle Tedavisinde
 • Ahlat Reçeli
 • Ahududu Marmelatı:
 • Ahududu Reçeli
 • Aile Planlaması
 • Akburçak Maskesi
 • Akçe Ağaç Maskesi
 • Akciğer , Karaciğer , Dalak Ve Deri Dolaşımları
 • Akciğer Alveollerinde Gaz Alım Verimi
 • Akciğer Fonksiyonlarının Ölçülmesinde Kullanılan Öteki Yöntemler
 • Akciğer Hacim Ve Kapasiteleri
 • Akciğer Hacim Ve Kapasitelerindeki Değişmelerin Anlamı
 • Akciğer İltihabı Tedavisinde
 • Akciğer Kanseri Macun
 • Akciğer Rahatsızlıkları
 • Akciğerlerde Gaz Alım Verimlyle Ilgili Bilgiler
 • Akciğerlerin Solunum Dışı Fonksiyonları
 • Akdeniz Ülkelerinde Ekolojik Tarım
 • Akhuş Melhemi
 • Akıcı Yatakta Dondurma
 • Akım, Basınç Ve Direnç İlişkileri
 • Aklı Başında Bir Yaşlılık Mümkün
 • Akrep Sokması
 • Akrep Sokmasının Tedavisinde
 • Aksar Melhemi
 • Aksırık
 • Akupunktur Diyet Listesi
 • Ala Güllü Kaplıcası
 • Aldosteron Salgısının Düzenlenmesi
 • Alerjik Astımda Kullanılacak İlaçlar
 • Alerjik Tepkiler
 • Alerjik Tepkilere Karşı Bitki Çayları
 • Alimlerden Sağlıkla Ilgili Tavsiyeler
 • Alkali Zehirlenmelerde İlk Yardım
 • Alkol Bağımlıları İçin
 • Allame Aynı (Rh.a) Ebu Amr
 • Allame Şevkani (Rh.a)''in Açıklaması
 • Alternatif Tarım
 • Alternatif Tarımda Kivi Başarısı Deve Kuşu Hüsranı.
 • Alternatif Tedavi
 • Alveoler Ventilasyon
 • Alveollerde Sürfaktanın Görevleri
 • Alyanak Maskesi
 • Alzheimer''e Karşı Bahçeli Evler
 • Amasya Kaplıcaları
 • Amberbaris Melhemi
 • Amerika Kıtasında Ekolojik Tarım
 • Amino Asidüti
 • Amino Asitlerin Non Nitrojen Kalıntıları
 • Amino Asitlerin Özel Metabolik Rolleri
 • Amonyak
 • Ana Kaynaklarına Göre Hastalıklar
 • Ani Soğutma
 • Anız Yakma Vahşeti
 • Anız Yakma Vahşeti
 • Anne Baba Fenotipi
 • Anne Sütü
 • Anne Sütü Ve Misvak
 • Anne Sütünden Beslenme Dersi
 • Anne Sütünü Arttırıcı Gıdalar
 • Anne Sütünü Çoğaltmak
 • Anormal Yetenek
 • Antalya Kaplıcaları
 • Anti-Enflamatuar Diyet
 • Anti-Inflamatuvar Etki
 • Antioksidan Bitkiler Aminler Ve Mineraller
 • Antioksidan Nedir?
 • Antiseptik
 • Antitiroid Maddeler
 • Antiviral Etkili
 • Anüs Yanması
 • Arap Sabunu, Cola Ve Tütün
 • Arginin Vasopressin (Antidiüretik Hormon, Adh)
 • Aritmi Nedenleri
 • Armutlu Kaplıcası
 • Aromatik Amino Asitler
 • Arteriosklerozdan Damar Sertliği Kurtulma
 • Arteryel Basınç Üzerine Etkili Faktörler
 • Arteryel Kan Basıncı Değişikliklerinin Koroner Kan Akımına Etkileri
 • Artrit Tedavisinde İç Ve Dıştan Uygulanan Tedavi
 • Artroz Ve Bahar Yorgunluğu
 • Aryertel Kan Basıncı
 • Asar Köy Ilıcıları
 • Aşerme
 • Asfiksi Hiperkapni
 • Asfiksiye Cevap
 • Ashab-I Kiramın Ve Alimlerin Misvağa Verdiği Önem
 • Asit Geliştiren Bir Kültürün Probiyotik Kültüre İlavesi
 • Aşkın Tedavisinde
 • Aşkınlığa Giriş - Meditasyon Tekniği
 • Aspartam
 • Asrın Belası
 • At
 • Ateroskleroz Çoğu Kardiyovasküler Hastalığın Kökeni
 • Ateşi Düşürmek
 • Atıl Dna
 • Atkestanesi Yaprağı Gübresi:
 • Atriyum Fiatter Ve Fibrilasyonu
 • Avrupa''da Ekolojik Tarım Verileri
 • Avustralya Ve Yeni Zellanda
 • Ay''a Bakarak Zayıflaya B Hirsiniz!
 • Ayak Kokusu
 • Ayak Refleks Bölgeleri
 • Ayak Yorgunluğu
 • Ayak-Bacak İncelmesi
 • Ayaş İçme Suları
 • Aybaşı Kanaması
 • Aylandız Maskesi
 • Aynı İlacı 23 Yıl Kullanınca
 • Aynı Safa Banyosu
 • Ayvalı Maske
 • B Kompleksi
 • B12 Vitamini (Siyanokobalamin)
 • Bacaklardaki Sarkmalar İçin Doğal Destek
 • Bademcik İltihabında Tedavi
 • Bademcik İltihabının Tedavisinde
 • Bademli Maske
 • Bağırsak Bakteriyel Dengesinin Yenilenmesi
 • Bağırsak Hareketlerinin Düzenlenmesi
 • Bağırsak Kanseri Riskini Azaltması
 • Bağırsak Kurtları
 • Bağırsak Ph''sını Düşürmesi
 • Bağırsak Rahatsızlıkları
 • Bağırsakların Sağlığına Kavuşması Ve İyileştirilmesi İçin
 • Bağışıklık Sistemi / Bitkisel Ilaçların Etki Şekli
 • Bağışıklık Sistemi Üzerine Etki
 • Baharatın Tarihçesi
 • Bahçeli Evler
 • Bakla, Yonca, Korunga Gübresi:
 • Baklalı Maske
 • Bal Maskesi
 • Baladur Melhemi
 • Balgamdan Doğan Baş Ağrısı
 • Balgamlı Öksürükler
 • Balıkesir Kaplıcaları
 • Baroreseptörler
 • Baş Rahatsızlıkları
 • Basedow-Graves Hastalığı (Ekzoftalmik Guvatr, Tirotoksikoz)
 • Baştaki Bitlenmenin Tedavisi
 • Basur
 • Basur Bitki Tedavisi
 • Basur Doğal Tedavi Yöntemleri
 • Basür Evde Tedavi
 • Basur Kesin Tedavisi
 • Basura Doğal Çözüm
 • Basura Evde Tedavi
 • Bayanlar Ve Sırt Ağrısı Çekenler Bu Yazıyı Mutlaka Okuyun!
 • Bayılma 2
 • Bayır Turpu Maskesi
 • Bazal Metabolizma
 • Bazal Metabolizma Hızı
 • Bazalt Gübresi
 • Bebekler İçin Pişik Pudrası
 • Bebeklerde Ağız Pamukçuğu İçin Doğal Destek
 • Bebeklerde Karın Ağrısı İçin Doğal Destek
 • Beden Dili
 • Bel Ağrısında Çare Ne?
 • Bel Fıtığından Kurtuluş
 • Bel Tutulması Ve Kramplar
 • Belirmiş Ve Belirmemiş Gerçeklik
 • Bellek (Hafıza)
 • Bergeron (Sarsıntı)
 • Beri Beri (Vitamin Yetersizliği)
 • Beriberi
 • Besbase Maskesi
 • Besbase Melhemi
 • Besi Tavukları Masum Mu?
 • Besin Alınmasının Düzenlenmesi
 • Besin Destekleri
 • Besin Ve Meyveler
 • Besin Ve Meyvelerin Zararlarını Yardımcı Besinlerle Gidermek
 • Besin Ve Meyvelerin Zararlarını Yardımcı Besinlerle Gidermek 2
 • Besinler
 • Besinlerin Enerji Değerleri
 • Besinlerin Kalorisi Nasıl Hesaplanır
 • Beslenme 2
 • Beslenme Açısından Enerji
 • Beslenme Alışkanlıklarınızı Nasıl Değiştirebilirsiniz
 • Beslenme Değişikleri
 • Beslenme Ile Ilgili Başka Yararlı Bilgiler Verir Misiniz?
 • Beslenme Maddeleri Kaça Ayrılır?
 • Beslenme Nedir?
 • Beslenme Ve Kader
 • Besmele Ve Şükür
 • Beyin Kan Dolaşımı
 • Beyin Kanamalarında İlk Yardım
 • Bezelerdeki Şişkinlikte
 • Bezeleri Çalıştırıcı
 • Bezelyeli Maske
 • Biberiye Banyosu
 • Biberiye Melhemi
 • Bikarbonat Sisteminin Tampon Etkisi
 • Bilecik Kaplıcalar
 • Bileşiminde Acı Madde Ve Esans Bulunan Bitkisel İlaçlar
 • Bilinçli Zayıflama
 • Bilinçsiz Zihni Yönlendirme - Alışkanlığın Gücü
 • Bingöl Kaplıcaları
 • Bio Gaz Nasıl Elde Edilir
 • Bio Temizlik
 • Bipolar Derivasyonlar
 • Bir Bütündür Ve Bütünde Birdir
 • Bir Fransızın Gen Araştırması
 • Bir Hastanın Evde Bakımı Için Genel Bilgiler
 • Bir Kalp Dönemi Süresinde Koroner Dolaşım
 • Bir Kalp Döneminde Büyük Damarlar Ve Kalpteki Basınç, Değişmeleri
 • Bir Mutluluk Umudu
 • Bir Nba Oyuncusunun Geni
 • Bir Parça Önleyici Tedbir
 • Bir Sağlık Ve Güzellik Çizelgesi
 • (GDO)

  Genetik

  olarak

  değiştirilmiş

  organizmalar