Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
(GDO) Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar
Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın

1996 yılından itibaren GDO'lu tarımsal ürünlerin dünya ticare' tine girmesiyle birlikte GDO'lar hakkında giderek artan biçimde tartışmalar devam etmektedir.
GDO'lar sadece tarımda değil tıp  alanında da (örneğin bazı aşıların üretiminde) kullanılmakta.
sanayi ve çevre ürünleri üzerinde de çalışıldığı bilinmektedir.
!
Geleneksel yöntemler ile oluşturulması güç olan veya yıllar sürecek işlemler gen teknolojisi veya genetik mühendisliği (modem biyoteknoloji) yöntemleri ile kısa zamanda gerçekleştirilebilmektedir.

Böylece organizmaların doğal yapısı değiştiriImektedir. Yapısıda bulunmayan farklı bir gen yapısını bünyesine almış organizmalar genetik olarak değiştirilmiş organizma (genetically modified organisma GMO) olarak anılmaktadır. Örneğin. Balıktan alınan bir genin domatese nakledilmesiyle domatesin doğal yapısı değişmekte ve yeni bir özellik kazandırılmaktadır.Modern biyoteknoloji yöntemleri ile elde edilen transgenik tarım ürünlerinin. klasik ıslah yöntemleri ile çözülemeyen bazı sorunları çözmesi hedeflenmektedir. Bunlar; Tarımsal ilaç kullanımında azalma.Verimde artış.Raf ömründe uzama,Besin değerinin artırılması.Uygun olmayan iklim ve toprak koşullarında bile ürün alabilme.Sanayiye yönelik ürün üretebilme (örneğin, sentetik plastik üretebilen bitkiler),Dünya'daki açlığı azaltma, gibi yaklaşımlarıdır.

Genetik mühendisliği geleneksel yetiştirme tekniklerinden tamamen farklı, ayrı bir disiplindir.
Genlerin ya da gen yapılarının doğada bulunmayan yeni kombinasyonlarını oluşturulur.
Gen yapıları yapay vektörlere yerleştirilerek çoğaltılır.
Yapay vektörler olarak virüslerin de kullanılması ve yapay vektörlerin rutin olarak Antibiyotik direnç genleri (seçim için işaret genleri olarak) taşımaları eleştirilere yol açmaktadır.
Transgenik gıdaların toksik ya da alerjik olma potansiyeli de konuşulan riskler arasındadır.
Hastalıklara ve böceklere direnç göstermeleri için değiştirilen transgenik bitkiler geleneksel bitkilerden daha
, yüksek bir alerjik potansiyele sahip olabilmektedirler. Bu konuda yaşanan bir örnek; Soyafasulyesine Brezilya fındığının bir geninin transfer edilmesi ve bu fındığa alerjisi olan insanlarda söz konusu fasulyeyi yedikten sonra alerjinin ortaya çıkması olayıdır.
Konuya ilişkin temel iddialardan birisi genlerin bağımsız, tek başına çalışmadığı ve bir organizmaya transfer edilen gen ya da genlerin daima, beklenmeyen ve istenmeyen yan etkileri olacağıdır.
Çevre açısından da ciddi tehlikelerden bazıları transgenik 'bitkilerin çevreye salındıktan doğal türlerde genetik çeşitIiliğin kaybına, eko-sistemdeki tür dağılımının ve dengenin bozularak  genetik kaynakları oluşturan yabani türlerin doğal evaluasyonlarından sapmalara neden olabileceğidir.
Bu açıdan genetik kaynakları zengin ülkelerin gen kaynakları (ülkemizde bu ülkeler arasındadır) tehtid altına girmiştir.
Dünya yüzeyindeki karasal biyo çeşitIiliğin yaklaşık %80'i gelişmekte olan ülkelerdedir ve bu ülkeler biyoteknoloji için gereken hammaddeleri sağlamaktadırlar. Bununla birlikte, özellikle GDa'ıu tohum kullanımının ilaç kullanımını azalttığı, verimIilikte artışa yol açtığı ve açlığı azaltacağı iddialarına karşı argümanlar ortaya konmuştur.
Örneğin, GDa'lu bitkiler içinde ilaç kullanıldığı ve bunun kullanımının diğerinden daha çok olduğu yönünde araştırmalar yayımlanmıştır. Avrupa Birliği'nin yaptığı "Güü'ların Tarım ve Gıda Sektörü Üzerindeki Ekonomik Etkileri" isimli bir araştırmaya göre; GDO'lar iddia edildiği gibi tarımda verimIilik ve üretim artışı sağlamamaktadır.
Araştırmada Bt mısır ve GDO'lu soya verimliliğinde geleneksel ürünlere oranla yıllara göre (1997-1999) %3-9 arasında artış ve azalışlar olmuştur.
Bunun, hava durumu, ilaç kullanımı gibi çok çeşitli sebepleri olabileceği ifade edilmektedir.Anılan çalışmada çiftçilere verimlilik açısından ciddi bir katkı sağlamayan bu ürünlerin ekim alanlarının özellikle ABD'de niçin hızla genişlediğinin yanıtı araştırılmakta ve nedenler şöyle sıralanmaktadır: 1. Teknolojinin vaadettikleri: Teknolojiyi kontrol edenler çiftçilere ileride tüm geleneksel tarım ürünlerinin yerini transgenik ürünlere bırakacağını vaadetmektedirler. Bu vaat.
Teknolojinin tohum tekelleşmesi ve ürün patentlerine uygun gelişmesi de dikkate alındığında üreticileri cezbetmektedir. Ayrıca, teknoloji olumsuz iklim ve toprak koşullarında üretim vaat etmektedir. 2. Tohum şirketlerinin tekelleşmenin boyutunu tohum kontrolü ve ürün patenti ile sınırlamayıp spesifik GDO'lar için spesifik kimyasal ilaçlar üretmeleri ve alıcıyı bu ürünlerden almak zorunda bırakmaları da önemli bir etken sayılabilir.
Nitekim 10 büyük tarımsal kimya firmasının 6'sı (Novartis, Monsanto, Du Pont, Zeneca, AgrEvo ve Rhone Poulenc) aynı zamanda ana tarımsal biyoteknoloji firmaları arasında yer almaktadır. 3. Büyük biyoteknoloji firmaları pazarlama stratejisi olarak dünyanın en büyük tahıl ve gıda toptancılarıyla işbirliğine gitmekte (Monsanto/Cargill) ve bu yolla tarladan sofraya dağıtım zincirini kontrol etmeyi hedeflemektedirler. 4. ABD yönetimi GDO'Iarın gerek araştırılması-geliştirilmesi, gerek üretilmesi ve pazarlanması için ciddi teşvik ve kolaylıklar sağlamaktadır.
Bu itibarta. GDOteknolojisinin kimyasal ilaç kullanımını azaltarak çevreye büyük katkıda bulunduğu savı daha fazla araştırılmaya ve kanıtlanmaya gereksinim duymaktadır. 2002 yılında transgenik ürün ekim alanının 145 milyon dönüm olduğu ve 16 ülkede 5,5-6 milyon arası çiftçi tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. 2001 yılında 13 ülkede 130 milyon dönümde 5 milyon çiftçi tarafından kullanılmıştır.
Ancak yedi yıllık üretime rağmen GDO'lu ürün üretimi küresel bir üretim değildir.
Tarımsal ticari GDO'lu bitki üretiminin % 99'u sadece dört ülkede -ABD %66, Arjantin %23, Kanada %6 ve Çin %4 ekilmiştir ve dünya ticaretinde soya, mısır, kanola ve pamuk olmak üzere sadece dört ürünün ticareti yaygın olarak yapılabilmektedir.
Ayrıca, GDO'nun karakteristiği açısından iki ticari uygulama yaygındır.
Bunlar; Yabancı ot ilacına dayanıklılık ile zararlılara dayanıklılık (Bt) özelliğine sahip olanlardır. Uygulanan patent hakları, çiftçiye tohum alıkoyma (seed saving) imkanı vermeyen sözleşme ve terminator gen teknolojisi (2) uygulamaları yoluyla dünya çiftçilerinin bütünüyle tohum üreticisi birkaç ulus ötesi şirkete bağımlı kılınması söz konusudur.
Geçen 10 yıl boyunca GDO'lu bitkilere ilişkin olarak alınan her dört patentden üçü beş firmaya -Dow, Dupont. Syngenta, Aventis ve Monsanto-aittir.
Dünya'da ekilen GDO'lu tohumun
% 90'1 tek bir firmanın, Morısanto'nun tohumudur. Bu tohum güvenliğini oldukça azaltan bir durumdur. Böylece, insanlık tarihinde belki de ilk kez GDO'lu tarımsal ürün ve üretim boyutunun genişlemesi halinde- küresel gıda arzının kontrolü tohum tekelleri ve ürün patentleri yoluyla sınırlı sayıda üreticinin (firmanın) eline geçebilecektir.GDO'lutarımsal ürün üreten biyoteknoloji firmaları belli bir pazarIama stratejisi izlemektedirler. Bu strateji çiftçiler üzerine yoğunlaşmıştır. Örneğin, tahılların bitki zararlılarına karşı korunması olayında pazarlama stratejisi "teknolojik paket" kavramına dayanmaktadır.
İlgili firmaların çoğu ODOteknolojisini, tohumu ve tahılı korumaya ilişkin ürünü birlikte satmaktadırlar.
Bu da firmalara tohumların ve kimyasalların fiyatını düzenleme ve aynı dağıtım kanallarını kullanmayı içeren "birleştirilmiş
pazartama" (combined marketing) olanağını sağlamaktadır. Ayrıca, firmalar teknolojilerini satarken "teknolojik ücret" ismi altında bir ücret almaktadırlar.
Oerekçe olarak da bunun yeni teknolojinin özelliğinden kaynaklanan, mülkiyet ve patent hakları kavramları ile birlikte düşünülmesi gereken bir olgu olduğu söylenmektedir.
Ülkemizin tarımsal dış ticareti açısından olaya baktığımızda kısaca, en büyük ihraç pazarımız olan AB'ın transgenik ürünler konusunda en sıkı iç ve ithalat düzenlemelerine sahip olduğu, diğer bir ifadeyle pazara girişin zor olduğu, Avrupalı tüketicilerin bu tür ürünleri tercih etmediği dolayısıyla modern biyoteknolojinin tarım alanında kullanılmasının kısa ve orta vadede tarımsal  ihracatımız üzerinde olumlu bir etkisi olamayacağı gibi, geleneksel ve organik ürünlerimize bulaşma olasılığı nedeniyle, bu tür ürünlerimizin ihracatını da sıkıntıya sokabilecek, hatta durmasına yol açabilecektir.
Bu durum özellikle tarımsal ürün ihracatımız içinde giderek önem kazanmaya başlayan organik tarım ürünleri ihracatımız üzerinde daha büyük bir tehdit oluşturabilecektir.
Dünyadaki tüm organik tarım standartları GDO'ları yasaklamıştır.
Dünyada yaşanan deneyimlerden üretim olmasa da bulaşma riskinin olduğu bilinmektedir. Çünkü genetik kirlenme veya yayılma genetik teknolojisinin tahmin edilemeyen sonuçlarından birisidir.
Izinsiz GDO'lutohum kullanımı ve alan denemeleri bulaşmaya neden olabilmektedir.
Bu durum rüzgar, böcek, kuşların taşımasıyla olabildiği gibi tohumların karışması ya da insanların bilinçli veya bilinçsizce neden olduğu faaliyetler nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla bazı birlik ve üretici temsilcilerince ilgili idarelere "Biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen transgenik çeşitlerin
ül- kemiz koşullarında üretilmelerine müsaade edilmelidir" şeklinde iletilen talepler, hem iletenIerin hem de iletilenIerin olayın sağlık ve etik yanı bir yana konulsa dahi, ülkemiz gıda güvenliği, dış ticareti ve biyoçeşitliğinin zarara uğrama riski açısından üzerinde hassasiyetle düşünmeleri gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerikan Mısır Üreticileri Birliğinin yaptığı bir tahmine göre; ABD'de mısır üreten çiftçiler geçen beş yıl içinde Avrupa Birliği, Japonya ve diğer alıcıların GDO'lu ithalata getirdikleri kısıtlamalar yüzünden, 814 milyon dolarlık bir gelir kaybına uğramışlardır.Üretim sırasında da sağlık açısından sorunlara neden olabilecek GDO'lu ürünler ile normal ürünlerin karıştığı görülmektedir. Bu konuda yaşanan en büyük olaylardan birisi ABD'deki "StarLink" olayıdır. StarLink, Aventis CropScience firması tarafından geliştirilen genetik olarak değiştirilmiş bir tür sarı mısırın ticari ismidir.
Bu mısır Cry9C proteini içermekte olup, ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından içerdiği bu protein nedeniyle "potansiyel alerji yapıcı" gösterilmiş ve bundan dolayı 1998 yılında EPA, Starunk'ln sadece hayvan yemi ve ayrıca sanayide kullanılabileceği,  insan tüketiminde kullanılamayacağı kuralını koymuştur. 2000 yılında ABD'de bağımsız bir laboratuvar tarafından yapılan analiz sonucu insan tüketimine yönelik olarak Kraft Foods firması tarafından üretilen "Taco Beli" isimli ürünün
%1 oranında StarLink içerdiği saptanmış ve Kraft Foods piyasadaki yaklaşık 3 milyon adet ürününü piyasadan toplayacağını açıklamıştır. StarLink'den dolayı ABD'de 300'den fazla markalı gıda ürünü süpermarketlerden ve restoranlardan toplanmıştır.
ABD'den en çok mısır ithal eden ülkelerden biri olan Japonya'ya ihraç edilen mısıra StarLink karıştığının anlaşılmasından sonra ABD, Japonya'ya ihraç edeceği mısırda StarLink bulunmayacağına ilişkin garanti vererek ihracatını sürdürebilmiştir.

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Kan Aldırma 2
 • Beyin Kanamalarında İlk Yardım
 • Solunum Yolları
 • Erkek Çocuk Nasıl Yapılır?
 • Karaciğerin Metabolik Fonksiyonları
 • Akıcı Yatakta Dondurma
 • Bitkisel Doktorlar
 • Bitkisel İlaçlar Firmaları
 • Bitkisel Şifalı Otlar
 • Bitkisel Tedavi Ürünleri
 • Şifa Zencefilli
 • Şifalı Bitkiler Sitesi
 • Şifalı Bitkiler
 • Şifalı Kürler
 • Şifalı Ürünler
 • Şifali Bitkilerler
 • 4 Kilo Vermek İçin
 • 5 Günde Kilo Verme
 • 5 Kilo Verdiren Diyetler
 • 5 Kilo Verme
 • 5 Kilo Verme Diyeti
 • 5 Kilo Vermek İçin
 • 5 Kilo Vermek İstiyorum
 • 5 Kilo Vermenin Yolları
 • 500 Kalorilik Diyet
 • 800 Kalorilik Diyet
 • 900 Kalorilik Diyet
 • Acil Diyet
 • Acil Diyet Listesi
 • Acil Kilo Verdiren Diyetler
 • Acil Kilo Verme
 • Acil Kilo Verme Diyeti
 • Acil Kilo Verme Diyetleri
 • Acil Kilo Verme Yolları
 • Acil Kilo Verme Yöntemleri
 • Acil Kilo Vermek İstiyorum
 • Acil Zayıflama
 • Acil Zayıflama Diyeti
 • Acil Zayıflama Diyetleri
 • Acil Zayıflama Yolları
 • Acil Zayıflama Yöntemleri
 • Acil Zayıflamak İçin Ne Yapmalı
 • Aç Kalmadan Diyet
 • Akupunktur Diyet Listesi
 • Alternatif Tedavi
 • Basur Bitki Tedavisi
 • Basur Doğal Tedavi Yöntemleri
 • Basur Kesin Tedavisi
 • Basura Doğal Çözüm
 • Basura Evde Tedavi
 • Basür Evde Tedavi
 • Bıtkilerle Tedavi
 • Bitkisel Gıda Takviyeleri
 • Bitkisel Gıda Takviyesi
 • Bitkisel Güçlendiriciler
 • Kalp Çarpıntısına İyi Gelen Bitkiler
 • Bitkisel Kapsüller
 • Bitkisel Sağlık
 • Bitkisel Takviye
 • Bitkisel Takviyeler
 • Bitkisel Ürünler Bursa
 • Bitkisel Kalp İlaçları
 • Doğal Gıda Ürünleri
 • Doğal Sinüzit Tedavisi Nedir?
 • Hemoroid Doğal Tedavi Yöntemleri
 • İhraç Ürünleri
 • İthal Ve İhraç Ürünlerimiz
 • İthalat Ürünleri
 • Kesin Çözüm Zayıflama
 • Organik Ürünler
 • Prostata Doğal Çözüm
 • Sağlık Ürünleri
 • Türkiyenin İthal Ürünleri
 • Türkiyenin İthalat Ürünleri
 • Türkiyenin İthalat Ve İhracatı
 • Zayıflama Çözümleri
 • Zayıflamaya Kesin Çözüm
 • Bıtkısel Urunler
 • Dogal Bitkiler
 • Dogal Sabun
 • Bitki İlaclari
 • Sifalibitkiler
 • Sağlıklı Bitkiler
 • Doğal Bakım Ürünleri
 • Doğal Destek Ürünleri
 • Doğal Ürünler Nelerdir
 • Doğal Zayıflama Ürünleri
 • Şifalı Bitkiler Bursa
 • Saglikurunleri
 • Bitkisel Çözümler
 • Bitkisel Cozum
 • Bitkisel İlac
 • Bıtkısel Tedavı
 • Şeker Hastalığı Doğal Tedavi
 • Bitkisel Besin Takviyesi
 • Prostat Kesin Çözüm
 • Hastalıklara Bitkisel Çözümler
 • Güzellik
 • Güzel Hanımlar
 • Yüzlerce Gül Yaprağı
 • Bir Mutluluk Umudu
 • Kendiyle Barışık Olmak
 • Güzellik Sermayesi
 • Bir Sağlık Ve Güzellik Çizelgesi
 • Doyasıya Nefes Almak
 • Yaşamak Için Yemek
 • Rejim Gerekli Mi Değil Mi
 • Ekmek Fakat Çok Az Yağ
 • Şeker Ve Başka Düşmanlar
 • Tütün Her Zaman Tütün
 • Koşullu Rejim
 • İyileşmek Için Çaba
 • Mutluluk
 • Hamilelerde Cilt Bakımı 2
 • Lohusalar İçin Göğüs Bakımı
 • Lohusalar İçin Beslenme Desteği
 • Adet Dönemlerinde Vücutta Biriken Fazla Suyu Atmak İçin Doğal Destek
 • Adet Düzensizliği İçin Doğal Destek
 • Bebeklerde Karın Ağrısı İçin Doğal Destek
 • Bebeklerde Ağız Pamukçuğu İçin Doğal Destek
 • Bebekler İçin Pişik Pudrası
 • Menapoz / Kemikleri Güçlendirmek İçin Doğal Destek
 • Menapoz / Kemikleri Güçlendirmek İçin Doğal Destek
 • Doğal Kalsiyum
 • Unutkanlığı Gidermek Için Doğal Destek
 • Varis İçin Doğal Destek
 • Bacaklardaki Sarkmalar İçin Doğal Destek
 • Halk Tababetinin Hakkında Kısa Tarihi
 • Şifalı Bitkiler Hakkında Kısa Bilgiler
 • Şifalı Bitkiler 2
 • Tarih Öncesi Dönem
 • Şifalı Bitkiler Hakkında Temel Bilgiler
 • Bitkiler Mezopotamya Dönemi
 • Bitkiler Mısır Dönemi
 • Şifalı Bitkilerin Toplanıp Kurutulması
 • Bitkilerin Etken Maddleri
 • Açıklama 1: Neden Bazı Besinler Gaz Yaparlar
 • Bitkiler Hitit Dönemi
 • Açıklama 2 : Zayıflama Ilaçları
 • Alerjik Tepkiler
 • Açıklama 3: Solanin Ve Patates
 • Bitkiler Grek Dönemi
 • Açıklama 4: Sağlıklı Beslenmede Dikkat Edilecek Bazı Noktalar
 • Alerjik Tepkilere Karşı Bitki Çayları
 • Açıklama 5: Alerji Ve Beslenme
 • Bitkiler Roma Ve Bizans Dönemi
 • Açıklama 6: Sigara
 • Bitkiler İslam Dönemi
 • Açıklama 7: Vitaminler
 • Şifalı Bitkilerin Kullanımı 2
 • Etki Düzeni
 • Etki Düzeni2
 • Drogların Atılması
 • Hastalığın Tanısı
 • Tedavi Değeri
 • Vitaminli Ve Düzenleyici Karışım
 • Vitaminli Ve Düzenleyici Karışım
 • Açıklama 8: Bayanların Regli Dönemlerindeki Şikayetleri
 • Adet Kanamaları Zamanında
 • Ağız İçinde Olan Yaralar (Stomotitte)
 • Açıklama 9: Hazır Besinlerdeki Katkı Maddeleri
 • Alerjik Astımda Kullanılacak İlaçlar
 • Arteriosklerozdan Damar Sertliği Kurtulma
 • İnsülit
 • Artrit Tedavisinde İç Ve Dıştan Uygulanan Tedavi
 • Bağırsakların Sağlığına Kavuşması Ve İyileştirilmesi İçin
 • Balgamlı Öksürükler
 • Bel Tutulması Ve Kramplar
 • Bitkisel Tedavi
 • Boğaz Ağrıları Ve Hırıldamalar
 • Boğazda Hırıltı Olduğunda Kullanabilecek Bitkisel İlaçlar
 • Burun Akıntısı
 • Çocuk Emziren Kadınlarda Meme Sertleşmelerinin Tedavisi
 • Diş Ağrılarında Ağzın Gargara Edilmesi
 • Düz Bağırsağın Üşütmesi Zamanı Ve Basurda
 • Düz Bağırsağın Üşütmesi Zamanı Ve Basur
 • Faranjit Ve Bronşit Zamanı Kullanılabilecek Bitkisel İlaçlar
 • Fibroma
 • Gastrit, Yanma Ve Gaz Oluşumunda
 • Genç Görünmek İçin
 • Göz Üşütmeleri Ve Çıban
 • Gözde Çapaklanma Durumları
 • Grip Zamanı
 • İlaçların Veriliş Yolları
 • Işından Kaynaklanan Hastalıkların Diğer Maddelerle Tedavisi
 • Kalp Çarpıntıları Ve Aritmi İyiliştirilmesi
 • Kan Akıntıları
 • Keskin Ve Kronik Bronşit
 • Keskin Ve Kronik Bronşit2
 • Menstürasyon Dönemi
 • Metastazın Gelişmesinde Kullanılan Tedbirler
 • Osteoxondrozda Kullanılan Maddeler Ve Temizleme
 • Soğuk Algınlıklarda
 • Soğuk Algınlıklarda 2
 • Şişliklere Karşı Kullanılan Çay
 • Klonlama
 • Pth İle Saçın Uzama Döneminin Uzatılması
 • Bitkilerin Saklanması
 • Bitkilerin Tarihçesi
 • Bitkilerin Tanıtımı
 • Türkiye Avrupa'nın Ağac Zengini
 • Bitkileri Nasıl Kuruturuz ?
 • Venoz Damarlarının Soğuk Algınlığında
 • Viral Hastalıklara Etkisi
 • Vücudu Kuvvetlendirmek İçin Küvet
 • Vücudun Enfeksiyonlara Karşı Direncinin Arttırılması
 • Vücudun Yenilenmesi Ve Süt Bezlerinin Geliştirilmesi
 • Vücutta Bulunan Kirecin Sökülmesi
 • Yemek Yardımı İle Atom Işınlarından Hastalanan Hastaların Tedavisi
 • Zehirlenme
 • Vücutta Oluşan Taşlar İçin
 • Salgı Bezlerinin Ve Kasılma Ritminin Düzenlenmesi
 • Böbrek Ve Böbreküstü Bezlerin Soğuk Algınlığı Zamanı
 • İdrar Kesesinin Soğuk Algınlığında Ve Ağrıları Zamanı
 • İsteğe Bağlı Olmayarak Altın Kaçırma (İdrar)
 • Ağrı Kesici Ve Tetanos Zamanı Kullanılan Otlar
 • Deri Yanıkları
 • Kozmetik
 • Damarları İdare Eden Vejetatif Sinirlerin Tedavisi
 • Hiper Tansiyonda İdrar Sökücü Tedavi
 • Burun Ve Yutak Üşütmesi Zamanı
 • Vücutta Genel Üşütme Durumları
 • Vücudun Genel Dayanıklılığını Arttırmak İçin Gereken Maddeler
 • Morali,kalbin Çalışmasını,kanı Temizlemek Ve Sklerozu Düzeltmek İçin
 • Glaukoma Zamanı
 • Podogra Hastalığının İlerlemesi Zamanı
 • Nezle Durumlarında
 • Sigara Bırakmak İçin
 • Alkol Bağımlıları İçin
 • Skleroz Aleyhine Kullanılan Maddeler
 • Bitkisel İlaçların Etki Şekilleri
 • Bileşiminde Acı Madde Ve Esans Bulunan Bitkisel İlaçlar
 • Bitkisel Ilaçların Etki Şekilleri 2
 • Günışığı Ve Spor
 • Beslenme 2
 • Dinlenme
 • İlişkiler
 • Şifalı Bitkiler
 • Şifalı Bitkilerin Toplanması Ve Kurutulması
 • Bitkilerin Etken Maddeleri
 • Bitkiler Ve Etken Maddeler
 • Bitkilerin Yan Etkileri
 • Şifalı Bitkilerin Kullanımı
 • Bitkilerin İçten Kullanım Ve Hazırlama Biçimleri
 • Kurutulmuş Bitkilerin Doğrudan Kullanımı
 • İsveç Şurubu
 • İsveç Şurubu Kullanım Alanları Ve Biçimleri
 • Şifalı Bitkinin Türkçe Ve Latince Adları
 • Beslenme Maddeleri Kaça Ayrılır?
 • Beslenme Nedir?
 • Enerji Veren Besinler
 • Lifler
 • Proteinler Niçin Gereklidir
 • Yağ
 • Su Ve Elektrolitler
 • Mineraller Ve Eser Elementler
 • Vitaminler 5
 • Gıdalar Geçidi
 • Kırmızı Et 2
 • Tavuk Eti
 • Amerika Kıtasında Ekolojik Tarım
 • Ab'nin Arka Bahçesi
 • Anız Yakma Vahşeti
 • Anız Yakma Vahşeti
 • Doktor, Ziraat Mühendisi Ve Gıda Mühendisinin Önemi
 • Alternatif Tarım
 • Büyükbaş, Koyun Ve Tavuk Gübresi
 • Boyumuz Neden Kısa.
 • Biyoteknoloji Ve Biyogüvenlik
 • Avrupa'da Ekolojik Tarım Verileri
 • Fabrika Atıkları Ve Zehirli Gazlar
 • Çocuk Terbiyesi Için Bahçeli Evler .
 • Dünyada Gen Aktarımlı Ürünlerin Durumu
 • Cömertlik Ve Toplumsal Barış Için Doğal Tarım
 • Devekuşu Hüsranı
 • Fırında Hamam Böcegi Mi Olsun Yoksa Zehirli Ekmek Mi Yiyelim?
 • Bitkisel Ilaçların Etki Şekilleri 3
 • Gribe Karşı, Doğal Tavuk
 • Kanser Neden Olur?
 • Ekolojik Denge
 • Tavuk, Yumurta Ve Et Ihracatı Için Doğal Tarım Ve Hayvancılık
 • Gıda Koruyucuları
 • Ticari Olarak Üretilen Transgenik Bitkiler
 • Doğal Tarım Bize Ne Sağlıyor?
 • Gdo'lu Tohumlar Bir Silahtır.
 • Bazalt Gübresi
 • Genleri Değiştirilen Organizmalar.
 • Doğal Tarımın Temeli, Doğal Gübredir
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Sertifikalı Organik Ürün Ne Demektir?
 • Domatesteki Ilaç Kalıntısı Uyarısı
 • Gübre Fiyatı Yüzde 60 Arttı
 • Kimyasal Zehirler Toprağı Çoraklaştlrıp, Ekolojik Dengeyi Bozuyor.
 • Gdo'nun Zararları
 • Doğal Tarım Ve Hayvancılık
 • Şişmanlığı Önlemek Için Bahçeli Evler
 • (Gdo) Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar
 • Göçü Önlemek Için Doğal Tarım
 • Akdeniz Ülkelerinde Ekolojik Tarım
 • İstemeden Hapı Yutmuşuz
 • (GDO)

  Genetik

  olarak

  değiştirilmiş

  organizmalar