Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Yıkım Bozuklukları

Trombosit yıkım bozukluğu olan hastalarda uygun tedavi tanıya dayanır. DIC 'in bir parçası olarak nonimmun yıkımı olan bu bireylerde tek etkili tedavi, DIC'in altta yatan nedeninin tedavisidir. Primer durum düzeltilebilirse, koagülasyon faktörleri ve trombosit sayısı kendiliğinden düzelecektir. DIC'li hastalara benzer olarak, TIP veya HUS'lü hastalar, yaşamı tehdit eden kanama için sadece trombosit transfüzyonu almalıdırlar. Bu durumlarda, trombosit transfüzyonundan potansiyel zarar büyük merak konusudur; bu, belirgin trombosit agregasyonu ve aktivasyonuna sekonder artmış tromboz ve organ hasarına (ani kardiak ölümü içeren) götürebilir.

A. TTP, HÜS veya HELLP'li Hastalarda Tedavi

Relaps olan konjenital ITP'li erişkin ve çocuklar, vWF-parçalayıcı proteaz kaynağı olarak TDP infüzyonlan ile tedavi edilebilirler. Sporadik ITP ve mixed ITP-HÜS tablolu erişkinler için önerilen tedavi, vWF proteaz inhibitörünü uzaklaştırmak ve yeni bir proteaz kaynağı sağlamak için, plazma (SD?-TDP veya kriodan fakir plazma) değişimi ile plazmaferezdir. Plazmafereze gecikmeden başlanmalıdır ve en az bir plazma hacmi (3000 mL) değişimi ile en azından günlük tekrarlanmalıdır. Etkinliği için kanıt zayıf olmasına rağmen, yüksek-doz steroid tedavisi de akut olarak verilebilir. TIP tedavisinde hız esastır.Plazma değişimine ne kadar hızlı başlanırsa, cevap daha iyidir. Komaya ve ciddi böbrek yetmezliğine ilerleyen hastalar çok kötü prognoza sahiptirler. Anemi ve trombositopeni ciddiyetini veya laktik dehidrogenaz düzeyinde (LDH) yükselmeyi içeren hastalık aktivitesinin diğer parametreleri, sonucun baştaki kötü prediktörleridir. Bununla birlikte, plazma değişim tedavisinin ilk 3 gününde LDH'da hızlı bir düşme genellikle iyileşmeyi predikte eder.

Birkaç hafta içinde sık hatta günlük tedaviye ihtiyaç duyulan plazma değişim tedavisine TIP hastalarının cevabı üzücü olarak yavaş olabilir. Ayrıca, tedavi süresi deneme yanılma ile belirlenmelidir. Bir cevap elde edilir edilmez (normal trombosit sayısı ve LDH düzeyi), tedavi sıklığı dereceli olarak azaltılmalıdır ve hasta, hastalık alevlenmesi/relaps için yakından gözlenmelidir. Hasta sadece kısmi bir yanıt gösterse de, plazma değişim tedavisinin yararlı etkisi görüldüğü sürece, buna devam edilmelidir. Bazı hastalar ilerleyici organ hasarı olmaksızın, sürekli trombositopeni ile hastalığın kronik, smoldering formunu geliştirebilirler. Bu vaka, kronik ITP hastalarından ayırt edilemeyebilir. Plazmaferez ve plazma infüzyonu prognoz üzerinde majör pozitif bir etkiye sahiptir. Geçmişte TIP fatal bir hastalık olmasına rağmen, idiopatik TIP'li ve hastalığın erken döneminde tedavi edilen, çok düşük ADAMTS13 düzeylerine ( %5) sahip hastaların %90'ından fazlası halen yaşamaktadır. Aynı zamanda, %20 veya daha fazla idiopatik TIP hastaları S yıl içinde en az bir kez relaps olur ve diğer %2S'i kronik böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi < 40 mUdk ) geliştirir. İnhibitör düzeyleri çok yüksek olmazsa, bir ADAMTS13 inhibitör varlığı sonucu etkiliyor görünmemektedir. Bu durumda, plazmaferez ADAMTS13 düzeylerini az iyileştirir ve erken relaps sıktır. Kemoterapi, sepsis, vaskülit veya transplantasyon ile ilişkili TIP ve daha yüksek baştaki ADAMTS13 düzeyleri olanlar daha az iyileşirler; mortalite halen> %50'dir.

HÜS ve HELLP sendromu biraz farklı terapötik yaklaşım gösterir. Böbrek yetmezliği ciddi olduğunda akut dializ gerekli olabilmesine rağmen, çocuklarda HÜS çoğunlukla plazmaferezsiz tedavi edilebilir. Preeklampsi gibi HELLP sendromu genellikle fetusun doğumuyla ortadan kalkar. Bununla birlikte, kadınların az bir kısmı, postpartum TIP-benzeri bir sendroma dönerler. Plazma değişimi ile agresif olarak ferezed ilmelidirler. Organ hasarı gelişmişse, cevap genellikle kötüdür. Gebelik süresince veya sonrasında HELLP sendromu veya TIP geliştiren kadınlar, gelecekteki gebeliklerinde terminasyonu düşünmelidirler. Gebeliğe devam kararı alındığında, aspirin ve persantin profilaksi olarak kullanılmıştır.

B. Neonatal Trombositopeni

Otoimmun trombositopeninin tedavisi hastalığa özgü olmalıdır. İster izoimmun ister matemal ITP ile ilişkili olsun, hafif, neonatal trombositopeni tedavi gerektirmez. Ciddi trombositopeni için, 400 mg/kg/gün dozda, S güne kadar verilen immunoglobulin infüzyonu tedavi seçeneğidir. Hızlı etkileri, antijenine antikor bağlanmasını önleyerek, antikorun fraksiyonel ekskresyonunu arttırmak ve bir idiotip-anti-idiotip dimer oluşturmaktır. Neonatal trombositopeni için trombosit transfüzyonu intrakranial hemoraji kanıtı olan çocuklar için saklanmalıdır. Anneden elde edilen PL A·I-negatif trombositler alloimmun trombositopeniyi tedavi etmek için oldukça etkilidir. Matemal trombositler, çocuğa daha fazla anti-Pl.v' antikor sağlamaktan kaçınmak için transfüzyon öncesi yıkanmalıdırlar.

Otoimmun trombositopenili annelerin yeni doğanlarına doğumdan sonra ilk 4 gün, günlük trombosit sayımı yapılmalıdır. Ayrıca, trombosit sayısı 50.000/p.L altında olan herhangi bir yeni doğana, intrakranial hemorajiyi ekarte etmek için beyin görüntülenmesi yapılmalıdır.Trombosrt sayısı 20,000/p.L altında olan yenidoğanlar intravenöz immunoglobulin ile tedavi edilmelidirler. İntrakranial hemoraji kanıtı varsa, trombosit transfüzyonu ile kombine immunoglobulin/prednisone tedavisi endikedir.

C. Çocuklarda Otoimmun Trombositopeni

Viral hastalığı takiben otoimmun trombositopeni geliştiren çocuklarda, ciddi trombositopeni genellikle 1-2 haftadan daha az sürer ve kendi kendini sınırlayıcıdır. Trombosit sayısı 30,000/p.L üstünde ise, az miktarda mukokutanöz kanama varsa, çocuk basitçe gözlenebilir. Bu hastaların %90'ından daha fazlası tamamen iyileşecektir. Müköz membran veya yaşamı tehdit edici kanaması olan, 10,000/p.L altında veya 20,000/p.L altında sayıya sahip herhangi bir çocuk hospitalize edilmelidir ve 1. günde 1 g/kg, sonraki 2-S günlerde 400 mg/kg/gün intravenöz immunglobulin ve birlikte yüksek-doz oral veya parenteral glukokortikoid ile tedavi edilmelidir. Splenektomi, bir yıldan daha fazla anormal kanama ile belirgin trombositope niye sahip çocuk için saklanmalıdır. Acil splenektomi ve trombosit transfüzyonu sadece çocuk yaşamı tehdit edici kanama yaşıyorsa, uygundur. %70' den fazlası gelecekte fatal bakteriel sepsis riski olarak, splenektomi sonrası sürekli remisyon elde edecektir.

D. ilaç ile indüklenen Trombositopeni

İlaç alımına sekonder otoimmun trombositopenili hastalarda en önemli tedavi basamağı, ilacın kesilmesidir. Kortikosteroid tedavisi, sulfomethoksazole reaksiyon veren hastalarda görülebilen gibi, ITPbenzeri tablolu hastalarda iyileştirmeyi hızlandırabilir. iyileşme hızı, sonraki trombosit üretimini arttırmak ve prolifere etmek için hem ilacın klirens hızına ve kemik iliği megakaryosit yeteneğine bağlı olacaktır. Trombosit sayısı çok düşük olduğunda bile, kanama olası değildir ve hastalara kendi kendini iyileştirmek için izin verilebilir.

HIT tedavisi farklı bir durumdur. HIT'li hastalarda yaşamı tehdit eden tromboembolik bir olaydan kaçınmak için, yaşamın devamında kullanılan küçük dozda bile olsa, tüm heparin formları, trombosit sayısı > %50' den fazla düşüş olur olmaz, mutlak trombosit sayısı normale yakın aralıkta olsa bile, hemen kesilmelidir. Bir tahlil sonucunu beklemek veya trombosit sayısında daha fazla düşüşü beklemek gibi herhangi bir gecikme, hastayı artmış tromboz riskine sokar. Yerine düşük moleküler ağırlıklı heparin uygulanması, önemli antikor cross-reaktivitesi olduğunca, bir seçenek değildir. Trombotik bir olay durumunda veya sürekli antikoagülasyon gerektiğinde, HIT hastalarına lepimdin veya argatroban gibi bir direkt trombin inhibitörü başlanmalıdır. Bazal bir PT[ sonrasında, lepirudin, 0.4 mglkg intravenöz bolusu takiben .0.15 mglkg/sa hızda sürekli infüzyon ile verilir ve PT[ normalin 1.5 ve 2.5 katı arasında tutulmaya çalışılır. Argatroban, 2.0 J.Lg/ kg/dk infüzyon ile verilir ve PT['yi normalin 1.5-2.5 katı arasında tutmak için titre edilir. Oral antikoagülanlar, direkt trombin inhibitörü ile sürekli ve başarılı bir coverage? olmadıkça başlanmamalıdır. Warfarin tedavisinin başlanmasıyla protein C düzeylerinde hızlı düşüş, masif cilt nekrozu ve venöz ekstremite gangrenini içeren trombozun kötüleşmesine götürebilir. Faktör VII düzeyleri protein C'deki düşüşe ayna tutabileceği için, venöz ekstremite gangreni, warfarin başlandıktan sonra INR' de hızlı bir yükselişle ilişkili olabilir. Bu oluşursa, warfarin kesilmelidir ve Vitamin K, etkiyi geri döndürmek için verilmelidir.

E.AIDS ile ilişkili Trombositopeni

Hastalığın erken döneminde trombositopeni geliştiren HIV ile infekte hastalar AlT ile tedavi edilebilirler. Hastaların yaklaşık %60'1 cevap verecektir ve %50'ye varanı trombosit sayısında uzun süreli iyileşmeye sahip olacaktır. Etki hızlı değildir; trombosit sayısı iyileşmeden önce, 1-2 ay kadar zaman alabilir.

Cevap vermeyen hastalarda, splenektomi vakaların > %85'inde yardımcı olabilir. Bununla birlikte, splenektomi, sadece, hastalık sürecinde erken yani kemik iliği megakaryosit kitlesi artmış trombosit yıkım hızını halen kompanze edebildiği zaman yapılırsa, etkilidir.

Kortikosteroidler, intravenöz immunglobulin ve intravenöz anti-D (WinRho) AIDS hastalarında da kullanılmıştır. Kortikosteroidlerin pozitif bir etkisi olsa da, uzun dönem tedavi fırsatçı infeksiyonları teşvik eder. intravenöz immunglobulin iyi bir cevaba sebep olabilir, fakat relaps hızı yüksektir ve bu yüzden tedavi tekrarına ihtiyaç duyulur. Rh pozitif hastalarda, antiD tedavi daha etkili görünmektedir fakat hemoglobin düşüşüne ne kadar izin verilebilmesi ile sınırlıdır. Hastalık progresyonu ile, HN ile infekte hastalar sadece trombosit transfüzyonuna cevap veren bir trombosit üretim defekti geliştirirler. Şistositli ve organ hasarlı mikroanjiyopatik trombositopenili AIDS hastaları, TIP hastalarına benzer şekilde plazmaferezden ve plazma değişiminden fayda görebilirler.

F.ErişkinOtoimmun Trombositopeni

Otoimmun hastalığa sekonder trombositopeni sistemik hastalığı kontrol ederek en iyi tedavi edilir. Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomalı hastalar için, tedavi radyoterapi, kemoterapi ve kemik iliği transplantasyon kombinasyonlarını içerir. Infeksiyöz hastalığın bir komplikasyonu olarak gelişen trombositlerin immun yıkımı, çoğunlukla infeksiyon kontrol edilince ortadan kalkacaktır. Ciddi trombositopeni geliştiren infeksiyöz mononükleosisli hastalar gibi, çok düşük trombosit sayılı hastaları tedavi etmek için, kortikosteroidler sıklıkla kısa dönem kullanılabilir.

Erişkinlerde kanama ile manifeste olan ciddi otoimrnun trombositopeni (ITP), oral predinosone 1-2 mg !kg /gün veya ilk 3 gün, günlük verilen 1 gram intravenöz metilprednisolone gibi yüksek-doz kortikosteroid ile medikal bir acil olarak tedavi edilmelidir. Yüksek-doz deksamethasone (ilk 4 gün 40 mg/gün) da erişkin !TP için başlangıç tedavi olarak etkili kullanılmıştır. intrakranial hemoraji için klinik kanıt varsa, trombosit sayısı üzerine etkisine bakılmaksızın, hastaya intravenöz immunoglobulin ve en az her 8- 12 saatle bir trombosit transfüzyonu da verilmelidir. Trombosit transfüzyonu alan bazı hastalar relatif olarak normal post-transfüzyon artış ve makul sağkalım göstereceklerdir. Bununla birlikte, hiç post-transfüzyon artış olmadığında bile, transfüze edilmiş trombositlerin yeterli sayısı hemostazı iyileştirmek için yaşayabilir. Yüksek-doz kortikosteroid tedavisi, trombosit sayısı >50,000/uL yükselinceye kadar, devam edilmelidir. Trombosit sayısı normal aralığa girerken, sonra hızlıca düşürülebilir. Bazı erişkinler kortikosteroidlere cevap vermezler ve kronik ITP geliştirirler. Bu şartlar altında, yüksek-doz kortikosteroid tedavisine uzamış periyodda devam edilmeyebilir. Bu hastalar, her 2 gün, 1 g/kg dozda, 6-8 saatle intravenöz veya ilk gün sonrası,S gün için 400 mg/kg/gün olarak verilen intravenöz immunoglobUıin için adaylardır. İntravenöz anti-D IgG, özellikle splenektomi olmamış Rh ' hastalarda kullanılabilir. Hemoglobinleri 10 g/dl' den fazla olan hastalarda önerilen başlangıç dozu, 50 j.ıg/ kg, anemi sorun olduğunda 25-40 j.ıg/kg'dır ve 3-5 dakikada intravenöz olarak verilir. Cevap veren hastalarda 1-3 gün içinde, 7-14 günde pike ulaşan, bir aya kadar süren trombosit sayısında önemli artış görülür. Gerekirse, sonraki tedavi dozu ve zamanlaması, ilk doza klinik cevaba dayanır. Anti-D'nin terapötik etkisinin sensitize olmuş eritrositler yardımıyla Fe reseptör blokajını içermesinden dolayı, hemoglobin düzeyinde düşüş ile ekstravasküler hemoliz beklenen bir olaydır. Hastaların %3-4'ünde 4-6 g/dl düşüş görülmesine rağmen, tedavi sonrası 2 haftada hemoglobin düşüşü 2 g/dl civarında olmalıdır. Hemoglobinemi, hemoglobinüri ve geri dönüşümlü böbrek bozukluğu ile hızlı intravasküler hemaliz nadiren gözlenmiştir.

1. Tedaviye cevap- Çocukların %80'e varanının, normal trombosit sayısını elde etmek üzere?, intravenöz immunglobulin tedavisine iyi bir cevabı vardır. Bu hastaların yaklaşık yarısı sürekli bir cevaba sahip olacaktır, bununla birlikte diğerleri rekürren trombositopeni için tedavi tekrarına ihtiyaç duyacaktır. İmmunoglobulin tedavisinin uzam ış etkisi T-hücre supresyonunun indüksiyonu ve B-hücre otoantikor üretiminin down-regülasyonu ile ilişkilidir. Erişkinler daha az olasılıkla immunoglobuline cevap verirler, fakat cevap vermeyenler ve sonra relaps olanların splenektomiye mükemmel cevap verecekleri beklenebilir.

ITP 3-4 aydan daha uzun süre persiste ederse, hastanın spontan olarak iyileceği aşırı derecede olası değildir. Bu vakada, splenektomi, trombosit sayısı < 1O,000-20,000/uL ise, düşünülmelidir. Hastaların yaklaşık olarak %75-80'i, splenektomi sonrası kalıcı bir remisyon elde edecektir. Bununla birlikte, trombosit sayısı, kısalmış trombosit yaşam süresini kompanze eden, devamlı artmış kemik iliği üretim düzeyi ile sağlanır. Bu hastalar, yaşamlarının sonraki dönemlerinde trombositopenik epizodlar için artmış riske sahiptirler. Kronik ITP'li bir hasta için splenektomi önerilirse, postsplenektomi sepsis riskini azaltmak için cerrahi öncesinde pnömokokal, meningokokal ve Haemophilus influenza aşılarıyla immunizasyon yapılması aşırı derecede önemlidir.  5 yaş öncesi çocuklarda, postsplenektomi profitaktik Antibiyotik tedavisi de önerilebilir.

 Prednisone, intravenöz immunoglobulin ve splenektomi gibi terapötik denemeler sonrası refrakter trombositopeni sık değildir. Eğer hasta tüm tedavilere yanıtsızsa ve ciddi, yaşamı tehdit edici kanama için risk altındaysa, bir ila üç kez, 1 gram bolus olarak verilen intravenöz siklofosfamid antiplatelet antikor düzeyini azaltabilir. Non-Hodgkin Lenfoma için geliştirilmiş. CD-20 antikoru (Rituxin) da refrakter JTP' de başarılı olmuştur. Anti-Stafilokokal protein-A-silika .... kullanılarak ekstrakorporeal IgG absorbsiyonu ve plazmaferez, eğer hasta yaşamı tehdit eden bir kanama yaşıyorsa, denemeye değebilir.Yüksek-doz deksamethasone tedavisi de kullanılmıştır ve en az bir çalışmada başarılı olduğu gösterilmiştir.

Daha az ciddi kronik JTP' de, kolşisin ve danazol gibi ilaçların trombosit sayısını arttırdığı ve steroid ihtiyacını azalttığı rapor edilmiştir. Kolşisin, etkisi görülünceye kadar 0.6-1.2 mg dozunda oral, günde dört kez, 2 ay kadar verilmelidir. Bu ilaç ciddi GJ yan etki oluşturabilir. Danazol 200 mg dozda, oral günde 2-4 kez verilir. Hastaların %50 kadarı, 2-6 hafta içinde trombosit sayısında bir iyileşme ile danazole cevap verecektir. Yeni ve orijinal tedavi anti-CD40 ligandı bugünlerde çalışılmaktadır. CD40, antikor üretimini arbrmak için bir T-hücre ligandına bağlanan B-hücre antijenidir. Bu yüzden anti-CD40 ligand tedavisinin rasyoneli, immun kompetansın diğer yönleri açısından bozukluğa yol açmadan, antikor üretimini baskılamakbr. Son olarak, bazı JTP hastaları trombosit üretiminde eş zamanlı bir yetersizliğe sahip göründüğünden, trombopoietin-bazlı tedavi er geç bir rol oynayabilir.

Gebelikte kronik ITP tedavisi özel dikkat gerektirir. çoğu kadın gebelik süresince hiçbir medikasyon almaksızın izlenebilir ya da ılımlı dozda prednisone, intermitant intravenöz immunoglobulin kullanımı ile tedavi edilebilir. Prednisone tedavisinin yan etkilerinden kaçınmak için, 1 g/kg (gebelik öncesi kilo) ayda bir kez veya ciddi vakalarda, her hafta gibi daha sık verilen yüksek-doz intravenöz immunoglobulin kadınların üçte ikisinde etkilidir. Trombositopenin ciddi olduğu bu vakalarda, 0.5-1 mg/kg/gün prednisone gibi daha yüksek doz steroid tedavisine ve birlikte haftalık intravenöz immunoglobuline, gebeliğin son 2-3 haftası süresince, maternal kanamayı önlemek için ihtiyaç duyulabilir. Annede ciddi trombositopeni ile bile, çoğu çocuk normal trombosit sayısı ile doğar. %4'ünden daha azı, < 20,000/,uL trombosit sayısınasahip olacaktır ve < % 1' i bir kanama komplikasyonu gösterecektir. Neonatal trombosit sayıları, Doğum Sonrası 7 gün veya daha sonra düşmeye devam edebilir. Bu yüzden, risk altındaki çocukların trombosit sayıları, sayı yükselinceye kadar her 2-3 günde bir kontrol edilmelidir.

JTP'li annelerden doğan çocuklarda düşük kanama komplikasyon insidansıarına rağmen, profitaktik sezaryen halen bazı obstetrisyenler tarafından, intrakranial hemoraji şansını azaltmak için önerilmektedir. Sezaryenin anlamlı olarak çocuğu daha iyi koruduğuna dair hiçbir iyi kanıt yoktur. Ayrıca, bu yaklaşım gerçekten ciddi maternal kanama riskini arttırır ve sıklıkla trombosit transfüzyon desteği gerektirir. Fetus için risk, annenin JTP ciddiyetini yansıtmasına rağmen, bu ilişki değişmez kural değildir. Ciddi trombositopenili ve kanama komplikasyonlu bir çocuk aşikar olarak hafif hastalıklı bir anneden de doğabilir. Bu şansızlık, maternal platelet-ilişkili antikor testleri ile predikte edilemeyebilir. Ayrıca, membranıarın ruptürü sonrası hızlıca skalp ven trombosit sayımı yaparak, problemi önceden tahmin etme girişimlerinin güvenilir olmadığı kanıtlanmıştır.

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 5q delesyonlu Myelodiplazi Adenomatüz Polipozis Koli (3 Katenin Yolu)
 Ağır Anemi ve Mikrositoz Ağır Dissemine İntravasküler Koagülasyonda Transfü...
 Ağır Kansızlık Ağır Sepsis ve Septik Şok Tedavisi
 Ağır Sepsisle ilişkisi Agır ve Hafif Zincir Hastalıkları
 AIDS’li Hastalar İçin İlaçlar Ailesel Hiperkolesterolemi Özeti
 Akut Ekstravasküler Hemoliz Akut İnflamasyon
 Akut İnflamasyonda Ardışık Basamaklar Özeti Akut İnflamasyonda Vasküler Reaksiyonlar Özeti
 Akut İnflamasyonu Uyaranlar Akut İnflamasyonun Morfolojik Paternleri
 Akut İnflamasyonun Sonuçları Akut İnflamatuar Durumlar
 Akut intermitan Porfiri Akut İntermittan Porfiri
 Akut Intravasküler Hemoliz Akut Lenfositik Lösemi
 Akut Myeloid Lösemiler Akut Nonspesifik lenfadenit
 Allojenik Kemik iliği Nakli Amiloidozis
 Amiloidozis Özeti Ampirik Antibiyotik Tedavisi
 Analeptik Androjen Tedavisi
 Anemi 2 Anemi Sınıflandırması
 Anemiye Klinik Yaklasım Anjiyoimmünoblastik Lenfadenopati
 Anormal Hücre İçi Birikimler Ve Kalsifikasyonlar Ö... Anstabil Hemoglobinler
 Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikor (Tip I) Kres... Antifosfolipid Antikorlar
 Antijen Sunan Hücreler (APC) Antikor Aracılı Hastalıklar (Tip II Hipersensitivi...
 Antikor Aracılı Hastalıkların Mekanizmaları Antikorlar Ve İmmün Komplekslerin Neden Olduğu Has...
 Antiplateket İlaçlar  Antitrombotik Özellikler
 Apoptoz Apoptoz Mekanizmaları
 Apoptoz Nedenleri Apoptoz Örnekleri
 Apoptoz Özeti Apoptozdan Kaçınma
 Apoptozdan Kaçış Özeti Argatroban
 Arteriyel Trombotik Hastalık Arteriyel Tromboz veya Tromboembolizm
 Artmış Kırmızı Kan Hücre Yıkımı Aşırı Blastlı Dirençli Anemi (RAEB)
 Ataxia Telenjiektazi Atipik Kalıtım Pateni Olan Tek Gen Hastalıklar
 ATP Kaybı Atrofi
 Ayırıcı Tanı Ayırıcı Tanı 1
 Az Hacim Kronik Kan Kaybı Azalmış Eritropoetin Cevabı ile İlişkili Anemiler...
 B Hücreleri B Hücreleri 2
 B Hücreli KLL B Lenfositler
  Bağ Dokusu İle Onarım Bağışıklık Sistemindeki Rolü
 Bağlantı Analizi (Linkage Analysis) Bakteriyel Hasar Mekanizmaları
 Başka Şekilde Sınıflanmamış Akut Myeloid Lösemi... Bazal ve Uyarılmış Eritropoez
 Belirgin Karaciğer Hastalığı Belirli Kanserli Hastalar
  Benign Ve Malign Neoplazmaların Karakteristikleri... Benign Ve Malign Tümörlerin Özellikleri Özeti
 Beyaz Kan Hücrelerinin Neoplastik Proliferasyonlar... Beyaz Kan Hücresi Hastalıkları
 Birincil Aşırı Pıhtılaşma Durumları Birincil Aşırı Pıhtılaşma Durumları 1
 Bivoterörizmin Ajanları Böbrek Hastalığı Anemisi
 Bronşial Karsinoidler Büyük Granüler Lenfositik (LGL) Hastalık
 Büyük Hacimli Kan Kaybı  Büyüme Faktör Reseptörleri
 Büyüme Faktör Tedavisi Büyüme Faktörleri
 Büyüme Faktörleri, Reseptörler Ve Sinyal Transdüks... Büyüme Faktörlerinin Doğası Ve Etki Mekanizmaları...
 Büyüme Faktörü Reseptörlerinin Sinyal Mekanizmalar...  Büyüme Hızı
 Büyüme Sinyalinde Kendine Yeterlilik Büyümeyi İnhibe Eden Sinyallere Duyarsızlık
 Büyümeyi İnhibe Eden Sinyallere Duyarsızlık Özeti...  Coğrafi ve çevresel Faktörler
 Çok Basamaklı Multi Step Karsinogenezin Moleküler... Çok Kökenli Displazili Dirençli Sitopeni (RCMD)...
 Çoklu İlaç Kemoterapisi veya Kemik İliği Tranplant... Çoklu İlaç Kemoterapisi veya Kemik İliği Tranplant...
 Çoklu ilaç Rejimieri ve Yeni Tedaviler Common Variable İmmün Yetmezlik
 Cotozomları İlgilendiren Sitogenetik Hastalıklar... Dağılım Bozuklukları
 Dağılım Bozuklukları 2 Daha Az Ağır DIC’in Tedavisi
 Daha Az Hacim Daha Yavaş Kan Kaybı Dalağın Rolü
 Damar Yapısı Danaparoid
 DeGuglielmo Sendromu  Demir Alımının Monitorizasyonu
 Demir Depo Yokluğu Demir Eksikliği
 Demir Eksikliği Anemisi Demir Eksikliği Anemisi 2
 Demir Eksikliği Durumunun Nedeni Demir Eksikliği Eritropoezi
 Demir Emilim ve Taşınmasının Genetik Kontrolü... Demir Kaybı
 Demir Nütrisyonu Demir Şelasyon Tedavisi
 Demir Şelasyon Tedavisi Demir Transportu
 Demir Yüklenmesi Artropatisi Demir Yüklenmesi Riski Taşıyan Hastalar
 Demirin Depolanması, Transportu ve Emilimi Demirin Uzaklaştırılmasının Etkileri
 Dendritik Hücreler Derin Ven Trombozu
 Detoks / Kanı Temizlemek Için Doğal Destek Diabet ve Hepatik Siroz
 Diamond-Blackfan Anemisi Diferansiasyon ve Anaplazi
 Diğer APC’ler Diğer Klinik Özellikler
 Diğer Lenfoid Neoplaziler Diğer Prezentasyonlar
 Diğer Yüksek Risk Durumları Dış Kanama 2
 Dışarıdan Baskı (Kanama) Disfibrinojenemi
 Diskeratozis Konjenita Displastik ve Sideroblastik Anemiler
 Displastik ve Sideroblastik Anemiler Disproteinemiler
 Dissemine (Yaygın) İntravasküler Koagülasyo Diyet Demir içeriği
 DNA Mutasyonlarının Pcr Analizi İle Doğrudan Göste... DNA’nın Ve Proteinlerin Zedelenmesi
 Doğal İmmünite Komponentlerinin Genetik Yetmezlikl... Doğal Katil (Natural Killer) Hücreler
 Dogal Ve Kazanılmış İmmünile Doğrudan Etki Gösteren Ajanlar
 Doku Onarımı Dejenerasyon İyileşme Ve Fibrozis... Dokuların Çoğalma Kapasitesi
 Dolaşımdaki İmmün Kompleksler Tarafından Oluşturul... Dolaşımdaki ve Depodaki Nötrofil Sayısını Etkileye...
 Dolaylı (İndirekt) Etki Gösteren Ajanlar Düşük Dereceli Lefomalar
 Düşük Dereceli Lenfomanın Tedavisi Düşük Dereceli Yangın Damar İçi Pıhtılaşma...
 Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin  Düzensiz Proliferasyonu Uyaran Onkogenler (Büyüme ...
 ECM Ve Dokunun Yeniden Şekillenmesi (Remodeling) Edinilmiş İmmün Yetmezlik Bozukluklar
 Edinilmiş İmmün Yetmezlik Sedromu (AIDS) Edinsel Preneoplastik Bozukluklar
 Edinsel Trombosit işlev Bozuklukları  Efektör Hücreler
 Ekstrasellüler Matriks (ECM) invazyonu Ekstraselüler Matriks (Ecm) Ve Hücre-Matriks Etkil...
 Ekstraselüler Matriksin Bileşenler Ekstraselüler Matriksin Görevleri
 Ekstrinsik ve Ortak Yol Koagülopatileri Elektriksel Zedelenme
 Embolizm Embolizm 2
 Embolizm Özeti Endotel
 Endotel Hücrelerinin Koagülasyona Katkısı Özeti... Enfeksiyona Nötrofillerin Cevabı
 Enfeksiyonlara Eğilim Enzim Proteinlerindeki Mutasyonların Neden Olduğu ...
  Epidemiyoloji Epigenetik Değişiklikler
 Eritroid Kemik İliği Cevabı Eritroit İlik Üretimi
 Eritropoetik Protoporfiri Eritropoetik Protoporfiri 2
 Eritropoetin Tedavisi Eritrosit Hastalıkları
 Eritrosit Transfüzyonu Eritrosit Üretimi
 Eritrosit Yapısı Eritrositlerin Oksijen Dağıtımı
 Erken Tip I Hipersensitivite Özeti Evre IB-IIB ve IIIA
 Evre III ve IV Evre l ve ll:Kötü prognostik hastalık
 Evre lA ve llA iyi prognostik Hastalık Evreleme Laparotomisi
 Fagositoz ve Bakteriyel Öldürme Faktör Vlll VWF Kompleksi Eksikliği
 Faktör XI Eksikliği Faktör XIII Eksikliği
 Farmakokinetik  Farmakokinetik 2
 Farmakokinetik 3 Farmakokinetik 4
 Fenilketonüri Özeti Fenotik Sınıflandırma
 Fenotipik Sınıflandırma Fetal Dolaşım
 Fetal Hemoglobin Üretimin Uyarılması Fibroblast Göçü (Migrasyonu) Ve Ecm Depolanması (S...
 Fırsatçı Küfler Fizik Muayene
 Fizik Muayene 2 Fiziksel Ajanlarla Zedelenme
 Flebotomi Tedavisi Floresan İn Situ Hibridizasyon
 Flt 3 ligandı Folat ve Vitamin B12 Alımı
 Folik Asit Eksikliği Nedenleri Folik Asit Preparatları
 Folik Asitin Emilim ve Dağılımı Fondaparıux
 Fonksiyonel Farklanma Fonksiyonel Farklanma 2
  Frajil X Sendrom Özeti Fraksiyone Olmayan Heparin
 Gaucher hastalığı Gebelik ve Oral Kontraseptif Kullanımı
 Geç Tip Hipersensitivite Geleneksel Tedavi
 Gelişim Anomalileri Gen Ekspresyon Profili
 Gen Tedavisi Gen Yeniden Düzenleme Paterni
 Gen Yeniden Düzenlenme Paterni Genel Klavuzlar
 Genel Kurallar Genetik Analiz Endikasyonları
 Genetik Anormalliklerle Birlikte Olan Akut Myeloid... Genetik Hastalıklar
 Genetik Hastalıkların Moleküler Tanısı Genetik Hastalıkların Tanısı
 Genetik Sınıflama Genomik Imprinting Özeti
 Genomik Imprinting Prader Willi Ve Angelman Sendr... Genomik İnstabilite Değişkenlik Malignite Gelişim...
 Genomun Değişkenliği Malignite Gelişimi Geri Dönüşlü Zedelenme
 Glikojen Glikojen Depo Hastalıkları
 Glikojen Depo Hastalıkları (Glikojenozlar) Glikoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği
 Gonadal Yetmezlik ve Amenore Granülomatöz İnflamasyon
 Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör Granülosit Makrofaj Koloni Uyarıcı Faktör
 Greft Reddinin Efektör Mekanizmaları Greft Sağ Kalımını Artıran Yöntemler
 HAIRY CELL LÖSEMi (TÜYLÜ HÜCRELi LÖSEMi) Haptoglobulin ve hemopeksin yıkım yolları
 Hastalığın Oluşumunun Fazları ve Genetik Faktörler... Hastalığın Seyri
 Hastalığın Seyri 2 Hastaya Yaklaşım
 Hastaya Yaklaşım 2 Hatalı Katlanmış Proteinlerin Birikimi
 Helikobakter Pilori Özeti Hematolojik belirtiler
 Hematopoetik Büyüme Faktörleri Hematopoetik Büyüme Faktörleri 2
 Hematopoetik Hücrelerin Transplantasyonu Hemodinamik Faktörler
 Hemofili A Hemofili A 2
 Hemofili B Hemofili B 2
 Hemofili ve Diğer İntirinsik Yola Ait Bozukluklar... Hemofililerde Viral Enfeksiyonlar
 Hemoglobin Hemoglobin C Hastalığı ve Anstabil Hemoglobinopati...
 Hemoglobin D Hastalığı Hemoglobin Miktarı ve Tanı
 Hemoglobin-Oksijen Disosiasyon Eğrisi Hemoglobin S Hastalığı
 Hemokromatozis Olağandışı Prezentasyonları Hemolitik Anemi ve Mikrositoz
 Hemolitik Anemiler Hemoliz ve anormal kırmızı küreler
 Hemostaz Ve Tromboz  Heodinamik Bozukluklar Tromboz Ve Şok
 Heparin Nedenli Trombositopeni Herediter Koproporfiri
 HFE Mutasyonları ve Rutin Tarama Hiper IgA Sendromu
 Hipersensitivite Hastalıkları İmmün Aracılı Hasar ... Hipersensitivite Hastalıkların Nedenleri
  Hipersensitivite Hastalıklarının Tipleri Hipertrofi
 Hipoproliferatif Anemiler Hipotermi
 Histiyositik Medüler Retikülozis (HMR) ve Lennert ... Histiyositik Neoplaziler
 Histolojik Özellikler Hızlı İlerleyen (Kresentik) glomerulonefrit
 Hızlı,Doğru Tanının Önemi Hodgkin
 Hodgkin Hastalığı Hodgkin Hastalığı 2
 Hodgkin Hastalığı Benzeri T-Hücreli Lenfoma Hodgkin Hastalığının Tipleri
 Hücre Aracılı İmmün glomerulonefrit Hücre Büyümesini Düzenleyen Proteinlerdeki Mutasyo...
 Hücre İçi Birikimler Hücre Kaynaklı Medyatürler
 Hücre nesli ve olası anormallikler Hücre Proliferasyonu, Hücre Siklusu Ve Kök Hücrele...
 Hücre Proliferasyonunun Kontrolü Hücre Siklusu
 Hücre Ve Doku Dejenerasyonu (Yenilenmesi) Hücre Ve Doku Zedelenmesinin Morfolojisi
 Hücre Zedelenmesi Ve Hücre Ölümünün Gözden Geçiril... Hücre Zedelenmesinde Hücre İçi Değişiklikler ...
 Hücre Zedelenmesinin Mekanizmaları Hücre Zedelenmesinin Mekanizmaları Özeti
 Hücre Zedelenmesinin Nedenleri Hücreler Arası Matriksin Mikroskobik Organizasyonu...
  Hücresel İmmünite T Lenfositlerin Aktivasyonu Ve ... Hücresel Metabolizma
 Hücresel Olaylar Lökosit Toplanması Ve Aktivasyonu... Hücresel Yaşlanma
  Hümoral İmmünite B Lenfositlerin Aktivasyonu Ve E... İç Kanamalar 2
 İdame Kemoterapisi İdame Kemoterapisi Otolog Kemik iliği Nakli
 İdiopatik Aplastik Anemi İlaç ve Radyasyon Hasarına Baglı Anemi
 İlik Hasarına Bağlı Anemiler İlik Yapısı
 İmmün Ağ (Immun Network)  İmmün Cevapların Azalması Ve İmmünolojik Bellek...
 İmmün Gözetim İmmün Gözetim Özeti
 İmmün Kompleks Aracılı (Tip II) Kresentik glomerul... İmmün Sistem Hastalıkları
 İmmün Sistemin Hücre Ve Dokuları Özeti İmmün Sistemin Hücreleri Ve Dokuları
 İmmün Tolerans İmmün Yetmezlik Hastalıkları
 İmmün Yetmezlik Sendromları İmmün Zedelenmenin Mediyatörler
 İmmünglobülin Süper Ailesi İmmünglobulin Yapımındaki Bozukluklar
 İmmünolojik Özellikler İmmünolojik Sınıflama
 İmmunolojik Sınıflandırma İmmünolojik Tolerans Ve Otoimmünite Özeti
 İmmünsüpresifler İn Situ İmmün Kompleksler Tarafından Oluşturulan N...
 İnfeksiyon İle İlişkili İlik Hasarına Bağlı Anemi...  İnfeksiyonların Rolü Ve Doku Hasarı
 İnflamasyon Bölgelerine Lökosit Toplanması Özeti... İnflamasyon Özeti
 İnflamasyonun Başlıca Hücre Kaynaklı Medyatörler Ö... İnflamasyonun Kimyasal Medyatörleri
 İnflamasyonun Sistemik Etkileri İnflamatuar Cevaptaki Rolü
 İnterlökin - 1 (İL-1) İnterlökin-11
 İnterlökin - 2 (İL- 2) İnterlökin-3
 İnterlökin - 3 (İL-3) İnterlökin-5
 İnterlökin-6 İnterlökin 6 ve vasküler endotelyal büyüme faktörü...
 İntravasküler hemoliz sonrası düzelme İnvazyon Ve Metastaz Özeti
 İnvazyon Ve Metastaz Yeteneği Irksal Özellikler ve Aile Öyküsü
 İskemi-Reperfüzyon Zedelenmesi İskemik Ve Hipoksik Zedelenme
 İstenmeyen Etkiler İzole IgA Yetmezliği
 Kalp - Akciğer Makinesi Nedir Kalsiyumun Hücre İçine Girmesi
 Kan Kan 2
 Kan Aldırmak Kan Aldırmak 2
 Kan Basıncının Yüksekliği Kan Boşanması
 Kan Damarları Çevresini Büzücü Kan Damarları Çevresini Büzücü 2
 Kan Damarlarının Elastikiyetini Sağlayıcı Kan Damarlarının Elastikiyetini Sağlayıcı 2
 Kan Dolaşımı Kan Dolaşımı Bozukluklarında
 Kan Dolaşımı Bozukluklarında 2 Kan Dolaşımını Uyaran İlaçlar
 Kan Durdurmak (Dış) Kan Durdurmak (iç)
 Kan Fazlalığı Kan Harareti
 Kan Hastaları Demir Tedavisi Kan Hastalıkarı Klinik Özellikler 6
 Kan Hastalıkları Kan Hastalıkları Amiloidoz
 Kan Hastalıkları Antibiotik Tedavisi Kan Hastalıkları Bazofiller
 Kan Hastalıkları Bileşik Hemoglobinopatiler Kan Hastalıkları Bileşik Hemoglobinopatiler 3
 Kan Hastalıkları Bileşik Hemoglobinopatiler 2 Kan Hastalıkları Biyopsi
 Kan Hastalıkları Dezmopressin Kan Hastalıkları Diğer Fenotipler
 Kan Hastalıkları Diğer İnterlökinler Kan Hastalıkları Diğer Komplikasyonların Tedavisi...
 Kan Hastalıkları Diğer Komplikasyonların Tedavisi ... Kan Hastalıkları Dirençli Anemi
 Kan Hastalıkları Doz Rehberi Kan Hastalıkları Ekstravasküler hemoliz
 Kan Hastalıkları Elektrolit Solüsyonları Kan Hastalıkları Eozinofili
 Kan Hastalıkları Eozinofiller Kan Hastalıkları Evreleme
 Kan Hastalıkları Gammaglobulin Kan Hastalıkları Gelişen Tedaviler
 Kan Hastalıkları Genel Öneriler Kan Hastalıkları Genotipik Analiz
 Kan Hastalıkları Hemakromatozis Kan Hastalıkları Hemakromatozis 2
 Kan Hastalıkları Hipogammaglobulinemi Kan Hastalıkları İmmunsupresif Tedavi
 Kan Hastalıkları İntegrinler Kan Hastalıkları İntravasküler Hemoliz
 Kan Hastalıkları Kaderinler Kan Hastalıkları Kalp Hastalığı
 Kan Hastalıkları Klinik Bulgular Kan Hastalıkları Klinik Bulgular 2
 Kan Hastalıkları Klinik Bulgular 3 Kan Hastalıkları Klinik Bulgular 4
 Kan Hastalıkları Klinik Bulgular 5 Kan Hastalıkları Klinik Değerlendirme
 Kan Hastalıkları Klinik Özellikler Kan Hastalıkları Klinik Özellikler 1
 Kan Hastalıkları Klinik Özellikler 10 Kan Hastalıkları Klinik Özellikler 11
 Kan Hastalıkları Klinik Özellikler 2 Kan Hastalıkları Klinik Özellikler 3
 Kan Hastalıkları Klinik Özellikler 4 Kan Hastalıkları Klinik Özellikler 5
 Kan Hastalıkları Klinik Özellikler 6 Kan Hastalıkları Klinik Özellikler 7
 Kan Hastalıkları Klinik Özellikler 8 Kan Hastalıkları Klinik Özellikler 9
 Kan Hastalıkları Kolloid Solusyonlar Kan Hastalıkları Komplikasyonlar
 Kan Hastalıkları Komplikasyonların Tedavisi Kan Hastalıkları Labaratuar Çalışmaları 10
 Kan Hastalıkları Labaratuar Çalışmaları 11 Kan Hastalıkları Labaratuar Çalışmaları 4
 Kan Hastalıkları Labaratuar Çalışmaları 5 Kan Hastalıkları Labaratuar Çalışmaları 6
 Kan Hastalıkları Labaratuar Çalışmaları 8 Kan Hastalıkları Labaratuar Çalışmaları 9
 Kan Hastalıkları Labaratuar Çalışmasları 7  Kan Hastalıkları Laboratuar Bulguları
 Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 10
 Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 11 Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 12
 Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 2 Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 3
 Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 4 Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 5
 Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 6 Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 7
 Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 8 Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 9
 Kan Hastalıkları Laboratuar Testleri Kan Hastalıkları Laboratuar Tetkikleri
 Kan Hastalıkları Laboratuar Tetkikleri 2 Kan Hastalıkları Laboratuar Tetkikleri 3
 Kan Hastalıkları Laboratuar Tetkikleri 4 Kan Hastalıkları Laboratuar Tetkikleri 5
 Kan Hastalıkları Letal Etki Kan Hastalıkları M Komponentleri
 Kan Hastalıkları Makrositoz Kan Hastalıkları Monositler
 Kan Hastalıkları Myelofibrosis Kan Hastalıkları Myelofibrosis 2
 Kan Hastalıkları Nk Hücreler Kan Hastalıkları NK Hücreleri
 Kan Hastalıkları Nötrofili Kan Hastalıkları Nötrofiller
 Kan Hastalıkları Nötropeni Kan Hastalıkları Orak Hücreli Anemi
 Kan Hastalıkları Polisitemi Kan Hastalıkları Polisitemi vera
 Kan Hastalıkları Porfiriler Kan Hastalıkları Prenatal Tanı
 Kan Hastalıkları Primer Trombositemi Kan Hastalıkları Prognoz
 Kan Hastalıkları Prognoz 2 Kan Hastalıkları Selektinler
 Kan Hastalıkları Sınıflama Kan Hastalıkları Sınıflama 2
 Kan Hastalıkları Sınıflandırma Kan Hastalıkları Tanı
 Kan Hastalıkları Tanı 10 Kan Hastalıkları Tanı 2
 Kan Hastalıkları Tanı 3 Kan Hastalıkları Tanı 4
 Kan Hastalıkları Tanı 5 Kan Hastalıkları Tanı 6
 Kan Hastalıkları Tanı 7 Kan Hastalıkları Tanı 8
 Kan Hastalıkları Tanı 9 Kan Hastalıkları Tedavi
 Kan Hastalıkları Tedavi 4 Kan Hastalıkları Tedavi 1
 Kan Hastalıkları Tedavi 2 Kan Hastalıkları Tedavi 3
 Kan Hastalıkları Tedavi 5 Kan Hastalıkları Tedavi 6
 Kan Hastalıkları Tedavi 7 Kan Hastalıkları Tedavi 8
 Kan Hastalıkları Tedavi 9 Kan Hastalıkları Tedavi Seçimi
 Kan Hastalıkları Teşhisi Kan Hastalıkları Teşhisi 2
 Kan Hastalıkları Teşhisi 3 Kan Hastalıkları Thalasemi
 Kan Hastalıkları Transfizyon Tedavisi Kan Hastalıkları Vakülitler
 Kan Hastalıkları Vitamin Tedavisi Kan Hastalıklarında Anemiler
 Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 10
 Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 11 Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 2
 Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 3 Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 4
 Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 5 Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 6
 Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 7 Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 8
 Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 9 Kan Hastalıklarında Hamilelik
 Kan Hastalıklarında Hepsidin Kan Hastalıklarında Hipometabolik Durumlar
 Kan Hastalıklarında İlaç Tedavisi Kan Hastalıklarında İlk İncelemeler
 Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 10
 Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 2 Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 3
 Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 4 Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 4
 Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 5 Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 6
 Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 7 Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 8
 Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 9 Kan Hastalıklarında Klinik Seyir
 Kan Hastalıklarında Klinik Seyir 2 Kan Hastalıklarında Laboratuar Çalışmaları
 Kan Hastalıklarında Laboratuar Çalışmaları 1... Kan Hastalıklarında Laboratuar Çalışmaları 2...
 Kan Hastalıklarında Laboratuar Çalışmaları 3... Kan Hastalıklarında Laboratuar Çalışmaları 4...
 Kan Hastalıklarında Laboratuar Çalışmaları 5... Kan Hastalıklarında Laboratuar Çalışmaları 6...
 Kan Hastalıklarında Laboratuar Çalışmaları 7... Kan Hastalıklarında Laboratuar Çalışmaları 8...
 Kan Hastalıklarında Tanı Kan Hastalıklarında Tanı 1
 Kan Hastalıklarında Tanı 2 Kan Hastalıklarında Tanı 3
 Kan Hastalıklarında Tanı 4 Kan Hastalıklarında Tanı 5
 Kan Hastalıklarında Tedavi Kan Hastalıklarında Tedavi 10
 Kan Hastalıklarında Tedavi 2 Kan Hastalıklarında Tedavi 3
 Kan Hastalıklarında Tedavi 4 Kan Hastalıklarında Tedavi 5
 Kan Hastalıklarında Tedavi 6 Kan Hastalıklarında Tedavi 7
 Kan Hastalıklarında Tedavi 8 Kan Hastalıklarında Tedavi 9
 Kan Hastalıklarında Transferin Reseptörü Kan Hastalıklarında Transfüzyon Desteği
 Kan Hücumu Kan İnceltir
 Kan Isıtır Kan Kanresi
 Kan Kanseri Kan Kanserinde
 Kan Kaybına Bağlı Anemiler Kan Kaybına Karşı
 Kan Kaybına Karşı 2 Kan Kaybına Normal Cevap
 Kan Kolesterol Kan Oturmasında
 Kan Oturmasında 2 Kan Pıhtılarını Ericitici
 Kan Pıhtılarını Eritici Kan Pıhtılaşması
 Kan pıhtılaşması 2 Kan Pulcukları
 Kan Replasmanı Tedavisi Kan Şekeri
 Kan Söktürmek Kan Temızleme
 Kan Temizleyici Kan Temizleyici ilaçlar 2
 Kan Temizleyici Uygulama Kan Temizleyiciler
 Kan Toplanması Kan Toplar
 Kan Tükürmek 2 Kan Tutması
 Kan Üremi Kan Ürünü Tedavisi
 Kan Uyuşmazlığı Kan ve Dolaşım Sistemi
 Kan Yanık Kan Yapar Çoğaltır
 Kan Yapıcı 2 Kan Yapıcı Besinler
 Kan Yapıcı Sistem Hastalıkları Demir Noksanlığınd... Kan Zehirlenmesi
 Kan Zehirlenmesi Kanama
 Kanama Epizodunun Zamanı Kanama Hastalıkları
 Kanama Hastalıklarına Klinik Yaklaşım Kanama (Hemoraji)
 Kanama Kontrolü İçin Klavuzlar Kanamalar
 Kanamalar 2 Kanamayı Durdurmak 2
 Kanda Şeker Kanda Şeker 2
 Kandaki Akyuvarları Çoğaltıcı Kandaki Akyuvarları Çoğaltıcı 2
 Kangren Kangren 2
 Kangren 3 Kangrende
 Kanı Durdurmak Kanı Durdurmak 2
 Kanı Sulandırıcı Doğal Destek Kanı Temizleyen Bitkiler
 Kanı Temizleyici Kanı Temizleyici 2
 Kanın Katılaşmasında 2 Kanın Pıhtılaşması 2
 Kanın Zehirlendiği Nasıl Anlaşılır Kanser Epidemiyolojisi Özeti
 Kanser Etiolojisi Karsinojenik Ajanlar Kanser Sıklığı
 Kansızlığa Karşı Kansızlık
 Kansızlık 10 Kansızlık 2
 Kansızlık 3 Kansızlık 4
 Kansızlık 5 Kansızlık 6
 Kansızlık 7 Kansızlık 8
 Kansızlık 9 Kansızlıkta
 Kansızlıktan Şikayeti Olanlar İçin Kardiovasküler Cevap
 Kardiyak Tromboembolik Hastalık Karışık Hemoglobinopatiler
 Karsinogeneze Kanserin Moleküler Temeli Kazanılmış Anormallik
 Kazanılmış Anormallik 2 Kazanılmış Anormallik 3
 Kazanılmış Faktör VII ve IX İnhibitörleri Kazanılmış İnhibitörler
 Kemik İliği Nakli Kemik İliği Nakli 2
 Kemik İliği Nakli/Periferal Kök Hücre Desteği... Kemik iliği Transplantasyonu
 Kemik veya Yumuşak Doku Plazmositomlarının Tedavis... Kemokinler ve Reseptörleri
 Kemoterapi ve Kemil İliği Transplantasyonu Kesikten Gelen Kanamalar
 Kesin Tanı ve Tedavi Kimyasal Karsinojenler
 Kimyasal Karsinojenler Özeti Kimyasal Karsinojenlerin Etki Mekanizmaları
  Kimyasal (Toksik) Zedelenme  Kırmızı Kan Hücreleri
 Kırmızı Kan Hücresi Tranfüzyon Tedavisi Kırmızı Kan Hücresi Trnssfüzyonuna Alternatifler...
 Kırmızı Küre Yıkım Yolları Kırmızı Küre Yıkımın Klinik Değerlendirilmesi...
 Klinefelter Sendromu 2 Klinik Değerlendirme
 Klinik Özellikler Klinik Özellikler 2
 Klinik Özellikler 3 Klinik Özellikler 4
 Klinik Özellikler 5 Klinik Prezentasyon
 Klinik Uygulama  Klinik Uygulamalar 2
 Klinik Uygulamalar 3 Klinik Uygulamalar 4
  Klinik ve Patolojik Belirtiler Klonal Plazma Hücreleri
 Koagulasyon Faktör Bileşikleri Koagülasyon Hastalıkları
 Kök hücre faktörü (c-kit ligandı,steel faktörü)... Kök Hücre Nakli
 Kök Hücreleri 2 Konjenital Anormaliler
 Konjenital Anormallikler Konjenital Displastik ve Sideroblastik Anemiler
 Konjenital İmmün Yetmezlik Bozukluklar Konjenital Trombosit Bozuklukları
 Kriyopresipiat Kromozom 22q 11.2 Delesyon Sendrom
 Kronik Graft Versus Host Hastalığı Kronik (hayat boyu) ekstravasküler hemoliz
 Kronik İnflamasyon Kronik İnflamasyonun Özellikler Özeti
 Kronik İnflamatuar Durumlar Kronik Hastalık Anemis... Kronik İnflamatuvar Hücreler Ve Medyatürler
 Kronik Lenfositik Lösemi Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)
 Kronik Myeloid Lösemi Kronik Myelomonositik Lösemi (KMML)
 Kurşun Zehirlenmesi 2 Kurşun Zehirlenmesi 3
 Kurtarma Tedavisi Laboratuar Çalışmaları
 Laboratuar Çalışması Laboratuar İnceleme
 Laboratuar İzlenimi  Laboratuar Monitorizasyon
 Laburatuar İzleme  Laringeal Tümörler
 Lendoproliferatif Hastalığa Sekonder Gelişen İmmün... Lenfoid Büyüme Faktörleri
 Lenfoid Dokular Lenfoid Dokuların Genişlemesi
 Lenfoid Hücre Gelişimi Lenfoid Kök Hücreler
 Lenfoid Neoplaziler Lenfoid Neoplaziler Özeti
 Lenfomaların Karakteristik Özellikleri Lenfomatöz Granülomatoz ve Polimorfik Retikülozis...
 Lenfopeni ve İmmün Yetmezlik Lenfosit Adezyon Molekülleri
 Lenfosit Alt Grupları Lenfositler
 Lipid depo hastalıkları Lizozomal Depo Hastalıklar
 Lizozomal Depo Hastalıkları Özeti Lokal İnvazyon
 Lökopeni Lökosit Aktivasyonu
 Lökosit Etki Mekanizmalar Özeti Lökosit Fonksiyon Bozuklukları
 Lökosit Toplanması Lökositin Oluşturduğu Doku Zedelenmesi
 Lösemi Sınıflandırması Makrofaj Bozuklukları
 Makrositik Anemiler Malign histiositoz
 Malign Mezotelyoma Malign Tümörler 2
 Malignite ve İlik Hasarı Maliyet – Etkinlik
 Mantle Hücreli Lenfoma 2 Maturasyon Defektleri
 Membran Geçirgenliği Defektler Mendelian Hastalıklar (Tek Gen Defektlerinin Neden...
 Metaplazi  Metastaz
 Metastazın Moleküler Genetiği Mhc Molekülleri Kazanılmış İmmünitenin Peptid Ser...
 Mikrobik Antijenlerin Yakalanma Ve Sergilenmesi Mikroorganizmalar Nasıl Hastalık Yapar
 Mikropların Bulaşması  Mikropların Bulaşması Özeti
 Mikropların İmmuniteden Kaçışı Mikropların İmmüniteden Kaçışı Özeti
 Mikropların Vücutta Yayılımı Mikropların Vücuttan Çıkışı
 Mikrositoz ve Hafif Düşük yada Normal Hemoglobin D... Mikrositoz ve Hafif Düşük yada Normal Hemoglobin D...
 Mikroskopik Polianjitis Mikst Bağ Dokusu Hastalığı
 Minimal Değişiklik Hastalığı (Lipid Nekroz) Mitokondrilerin Zedelenmesi
 Mitokondriyal Genlerdeki Mutasyonların Neden Olduğ... Moleküler Tanı
 Monoklonal gammopati’nin laboratuar tanısı... Monosit Koloni Uyarıcı Faktör
 Morfoloji Sınıflama Morfolojik Özellikler
 Multifaktöryel Kalıtsal Hastalıklar Multifokal Hastalık İle Local Hastalığın Karşılaşt...
 Multipl Myelom Ve İlişkili Plazma Hücre Hastalıkla...  Mutasyonlar
 Myelodisplastik Sendromlar Myeloid Hücre Fonksiyonu
 Myeloid Hücre Kinetiği Myeloid Hücre Üretiminin Değerlendirilmesi
 Myeloid Kök Hücre Myeloid Neoplaziler
 Myeloid Neoplaziler Özeti Myeloproliferatif Hastalıklar
 Myloid Büyüme Faktörleri Nefrotik Sendrom Hastaları
 Nekroz   Neoplazi
 Neoplazmların Klinik Bulguları Nikabet
 Non - Hodgkin Lendomalar Non-Malign Lezyonlar
 Non Tüberküloz Mikobakteriyel Hastalık Nonimmun Yıkım Bozuklukları
 Normal Damar Fonksiyonu Normal Demir Dengesi
 Normal Demir Metebolizması Normal Ekstrinsik ve Ortak Yol
 Normal Eritropoez Normal Eritropoez ve Kan Volüm Kontrolü
 Normal Folik Asit Ve Vitamin B12 Metabolizması Normal Globin Kimyası
 Normal Globin Zincir Sentezi - Globin Tipleri Normal İmmün Cevapların Gözden Geçirilmesi
  Normal İmmün Cevapların Gözden Geçirilmesi Özeti... Normal İntrinsik Yol
 Normal Kemik İliği Proliferasyonu Normal Kırmızı Küre Döngüsü
 Normal Lenfopoez Normal Lenfosit Kinetiği
 Normal Monosit Makrofaj Sistemi Normal Myelopoez
 Normal Periferik Yayma ve Kemik İliği Morfolojisi... Normal Periferik Yayma ve Kemik İliği Morfolojisi...
 Normal Porfirin Sentezi Normal Trombosit İşlevleri
 Normal Trombosit Kinetikleri Nörofillerin Kantitatif ve Kalitatif Bozuklukları...
 Nötrofil Disfonksiyonu Nükleer Transkripsiyon Faktörler
 Oksijen Kaynaklı Serbest Radikallerin Birikimi (Ok... Oksijen Transportunun Düzenlenmesi
 Ölçüm Önemli Bilinmeyen Monoklonal Gammopati
 Onkojenik DNA Virüsleri Onkojenik Rna Virüsler
 Onkojenik Rna Virüsleri Özeti  Orak Hücreli Anemi
 Oral Demir Preparatları Oral Demir Preparatlarına Gastrointestinal İntoler...
 Oral Demir Tedavisine Yanıtsızlık Organ Hasarı veya Atipik Klinik Prezentasyon
 Organ Transplantlarının (Allogreftler) Tanınması V... Organizmaları Gençleştirmek
 Orta Dereceli Lenfomalar Orta Şiddette Anemi ve Bariz Mikrositoz
 Otomimmun Trombositopen Otozomal Resesit Hastalıklar
 Otozomlar İlgilendiren Sitogenetik Hastalıklar Öze... Öykü
 Öykü ve Fizik inceleme Özofagus Karsinomu
 P53 Geni Genomun Bekçisi P53 Geni Genomun Bekçisi Özeti
 Paraksizmal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH)  Paraneoplastik Sendromlar
 Parenteral Demir Tedavisi Paroksismal Nokturnal Hemoglobinür
 Paroksizmal Nokturnal Hemoglobinürisi Olan Hastala... Patogenez
 Patogenez 2 Patolojik Durumlarda Apoptoz
 Patolojik Kalsifikasyon  Patolojiye Giriş
 Pauci-İmmün (Tip III) Kresentik Glomerülonefri Pek Çok Seride Displaziyle Birlikte Olan Akut Myel...
 Periferal T-Hücreli Lenfoma Perinatal İnfeksiyonlar
 Perioperatif Kan Kaybı Perioperatif Kan Kaybı Yaklaşımı
 Perkütan Koroner Tedavi Ph Pozitif ALL
 Pıhtılaşma Faktörleri Özeti Pıhtılaşma Zinciri
 Plazma Hücre Hastalıklarının Biyolojisi Plazma Hücresi Hastalıkları
 Plazma Protein Kaynaklı Medyatörler POEMS Sendromu
 Polisitemia vera 2 Porfiria Kutanea Tarda
 Porfiria Kutanea Tarda 2 Prelösemik Durumlar
 Primer İmmün Yetmezlikler Prognoz ve Survinal
 Pulmoner Anjiitis Ve Granülomatozis (Wegener Granü... Pulmoner Emboli Özeti
 Pulmoner Embolizm Pulmoner Embolizm 2
 Pulmoner Eozinofilik Purpura
 Radio Allergo Sorbent Test  Radyasyon Karsinogenezi
 Radyasyon Karsinogenezi Özeti Radyolojik Çalışmalar
 Radyoterapi Radyoterapinin Yan Etki ve Komplikasyonları
 RB Geni Ve Hücre Siklusu RB Geni ve Hücre Siklusu Özeti
 Reaktif Lenfadenit Reaktif Lökositoz
 Reaktif ve Lösemik Monositoz Reed-Sternberg Hücreleri ve Lenfositik/Histiositik...
 Rejenerasyon ve Bağ Dokusu ile Onarım Özeti  Rekombinan Hirudin
 Remisyon İndiksiyonu Remisyon indüksiyon protokolleri
 Renal Belirtiler & Hiperkalsemi  Reseptör Proteinlerdeki Mutasyonların Neden Olduğ...
 Rölatif polisitemi Saf Eritrosit Aplazisi
 Santral sinir sisteminin profilaktik tedavisi Sekonder eritrositoz
 Sekonder eritrositoz 2 Sekonder Monoklonal Gammopati
 Seks Kromozomların İlgilendiren Sitogenetik Hastal... Seks Kromozomlarını İlgilendiren Sitogenetik Hasta...
 Serum Ferritin Seviyesi Serum Ferritin ve Serum Transferin Reseptör Seviye...
 Sessiz Taşıyıcılık Durumları Şiddetli Akut Respiratuar Sendrom (Sars)
 Siklinler ve Siklin-Bağımlı Kinazlar (CDKsi) Sınırsız Hücre Kopyalama Gücü
 Sınırsız Hücre Kopyalama Gücü Özeti Sinyal İleten Proteinler
 Sistemik Tromboembolizm Sıtma
 Sıtma 5 Sıtma (Malarya)
 Sitogenelik Hastalıklar Sitogenetik anormallikler
 Sitogenetik Özellikler Sitokinler İmmün Sistemin Mesajcı Molekülleri
 Sitolojik Özellikler Siyahlarda Aşırı Demir Yüklenmesi
 Skuamöz Hücreli Karsinom Şok kanama
 Şok Özeti Şokun Evreleri
 Stabil Olmayan Hemoglobinler Stres polisitemisi
 Subklinik Kobalamin Eksikliği Superior ve İnferior Vena Cava Sendromları
 T hücre anormallikleri T Hücre Aracılı Hipersensitivite Reaksiyonlarının ...
 T Hücre Aracılı Sitotoksisite T Hücre Aracılı (Tip IV) Hipersensitivite
 T Hücreleri T Hücreleri 2
 T-HÜCRELi KLL (C04 Tipi) Klinik Özellikler T HÜCRELi KLL (CD8 Tipi)
 T-Hücreli Lenfoma Sınıflaması T-Hücreli Lenfomalarda Tedavi Rejimieri
 T Lenfositler T Lenfositlerin Efektör Fonksiyonları
 Tam Kan Tanı
 Tanı ve evrelernede M proteinini kullanımı Tanı ve Sınıflama
 Taze Donmuş Plazma Tedavi
 Tedavi 3 Tedavi Edici Ürünler
 Tedavi Rehberi Tedavi ve Klinik Gidiş
 Tedavi ve Klinik Gidiş 4 Tedavi ve Klinik Gidiş 2
 Tedavi ve Klinik Gidiş 3 Tedavi ve Klinik Gidiş 5
 Tedavi ve Klinik İzlem Tedavi ve Klinik Seyir
 Tedavi ve Klinik Seyir 2 Tedavi ve Klinik Seyir 3
 Tedavi ve Klinik Seyir 4 Tek Gen Hastalıklarının Kalıtım Şekilleri
 Tek Gen Hastalıklarının Kalıtım Şekilleri Özeti... Temik İliği Transplantasyonu
 Terapiyle İlişkili Myelodisplaziye Sekonder Akut M... Terapötik Kılavuzlar
 Terpotik Kılavuzlar  Toksisitenin Genel Mekanizmalar
 Toplum Kökenli Akut Pnömoniler Toplum Kökenli Atipik Pnömoniler
 Transforme Edici Büyüme Faktörü Adenomatöz Polipo... Transforme Edici Büyüme Faktürü (3 Yolu)
 Transfüzyon Desteği Transplantasyon Sonrası İmmün Yetmezlik
 Transplantların Reddi Triplet Tekrar Mutasyonları Frajil X Sendromu
 Trizomi 21 (Down Sendromu) Trombolitik İlaçlar
 Trombosit Agregasyonu (Kümeleşmesi) Trombosit DIC Tedavisi
 Trombosit Fonksiyon Bozuklukları Trombosit Oluşumu
 Trombosit Transfüzyon Tedavisi Trombosit Transfüzyonları
 Trombositler Trombositler 2
 Trombositopeni Trombotik Bozukluklar
 Trombotik Bozuklukların Tedavisinde Antikoagülasyo... Trombotik Mikroanjiopatikler Trombotik Trombositop...
 Tromboz ve Tromboliz Tubulus Ve İnterstisyumu Etkileyen Hastalıklar
 Tüketim Koagülopatileri Tumer Sendromu
 Tümör Antijenleri Tümör Belirteçleri
 Tümör Hücrelerinin Vasküler Yayılımı ve Yerleşimi... Tümörde Karyotipik Değişiklikler Özeti
 Tümöre Karşı Etkili Mekanizmalar Tümöre Karşı Konakçı Savunması (Host Defense) Tümö...
 Tümörler Tümörlerde Karyotipik Değişiklikler
 Tümörlerin Klinik Görünümü Özeti Tümörlerin Moleküler Profili
 Tümörün Konak Üzerindeki Etkileri Umumi Kanamalar
 Üretim Bozuklukları Üretim Bozuklukları 2
 Variegate Porfiri Vasküler Değişiklikler
 Vasküler Ektaziler Vasküler Purpura
 Venler Ve Lenfatikler Venöz Tromboz
 Viral Hasar Mekanizmaları Viral ve Mikrobik Onkogenez
 Vitamin B12 Eksikliği Nedenleri Vitamin B12’ nin Emilimi ve Dağılımı
 Vitamin B12 Preparatları Vitamin B12 ve Folik Asit Depo Eksikliği
 Vitamin B12 ve Folik Asit Eksikliği Anemisi Vücut Demir İçeriği
 Vücutta Kan Miktarı Waldenström Makroglobulinemisi
 Wilms Tümörü Wilms Tümörü Özeti
 X’e Bağlı Hastalıklar Yan Etkiler
 Yan Etkiler 2 Yan Etkiler 4
 Yapısal Anormallikler Yapısal Aplastik Anemiler-Fankoni Anemisi
 Yapısal Proteinlerdeki Mutasyonların Neden Olduğu ... Yermal Zedelenme
 Yetişkinlerde Nötropeni Yıkım Bozuklukları
 Yüksek Dereceli Lenfomalar Yüksek Dereceli Lenfomaların Tedavisi
 Yüksek doz kemoterapi ve transplantasyon Yüksek Kan Basıncı
 Yüksek Kan Basıncı ( Tansiyon ) Zedelenen Hücrelerdeki Morfolojik Değişimleri Özet...

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.