Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Türkiye Kanser Vakfı
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.

Türkiye Kanser Vakfı

 

 

 

Türkiye kanser vakfı.Kanser nedir nasıl bir hastalıktır kanser tedavisi nasıl yapılır kanserden kurtulma yolları var mıdır merak ettiklerinizi bu yazımızda okuyabilirsiniz...

 

 

 

Kanser tedavisinde kullanılan bitkilerden hazırlanmış % 100 Doğal ürünlerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz...  

 

 


TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ VAKFI SENEDİ


VAKFIN AMACI


MADDE 1. TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ VAKFI 'nın amacı, kanserle savaşta çağdaş düzeye ulaşabilmek için:

A. Kanser konusunda araştırmalar yapmak, yaptırmak, araştırmaları desteklemek,

B. Kanserle savaşın yöntemlerini saptamak ve olanakları sağlamak,

C. Gerekli kuruluşların gerçekleşmesine öncü ve yardımcı olmak, bu kuruluşları kurmak ve çalıştırmak,

D. Ulusal Kanser Enstitüsü 'nün kurulması gereğini devlete ve ulusa benimsetmek ve bu konuda hertürlü girişimde bulunmak, Enstitüler açmak,

E. Saptama, giderme ve izleme kurumları açmak,

F. Teknisyenleri, uzmanları, hekimleri ve uzman hekimleri yetiştirmek, yardım ve burslar vererek öğrenime yardım etmek,

G. Hastalara, yoksullara ilaç ve gerekli yardımları sağlamak,

H. İlgili araç ve gereçlerden yararlanarak kanserle savaş propagandası yürütmek, kanserle savaş konusunda halkı aydınlatmak, ulusal dayanışmayı güçlendirmek,

I. Yurt içindeki ve dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği yapıp ilgili yayınları izleyip kanserle savaşın bilimsel olanaklarını genişletmek, kitaplıklar kurmak ve kurulmasını desteklemek, bilgi kaynakları kurmak, yayınlar yapmak,

K. Hastalara moral vermek ve onların çalışma güçlerini kazanmalarına çalışmak, işyerleri bulmak ve açmak,

L. İlgili, gerekli yararlı öbür çalışmaları yapmaktır. Vakıf bu amacına ulaşmak için zorunlu tüm çabalarda bulunur. Labaratuvar, dispanser, savaş merkezi ve hastahane kurar. Seminerler, kurslar, konferanslar, bilimsel toplantılar, sergiler, geziler düzenler.


AMACINA ULAŞMAK İÇİN VAKFIN YAPACAĞI İŞLER VE İŞLEMLER


MADDE 2. VAKIF,amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında sayısı, değeri ve türü sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara yada ikisinden birlikte oluşan malvarlığına, gerçekleşmiş yada gerçekleşecek haklara, ekonomik değerlere, kiralama, satın alma, bağış yada ölüme bağlı tasarruflar yoluyla sahip olmaya, bunları kullanmaya, karşılıklarını alarak kullandırmaya, gelirlerini ve karlarını almaya, vakfın amacına aykırı olmamak koşuluyla tüm sahip olduklarını satmaya, devretmeye, istediği biçimde elden çıkarmaya, kiralamaya, gerekli ödemeleri ve giderleri yapmaya, Vakfın malvarlığı içindeki bir hak, taşınır yada taşınmaz malı bir kez, gerekirse birçok kez yatırımda kullanmaya, gelirlerin bir bölümünü yada tamamını bu yolda ayırmaya, sahibi bulunduğu taşınır taşınmaz mallarla hakları ve paraları amacın gerçekleşmesi yolunda dilediği biçim ve yöntemle yönetmeye, ortakların pay senetlerini yada pay temsil eden eldeki ve sonradan doğacak bir hak ve alacağın nedeni olan belgeleri, tüm pay senetlerini, bunlarla ilgili kuponları almaya, satmaya, değiştirmeye, gelirlerini toplamaya ve elden çıkarmaya, Vakfın amacına uygun çalışmalarda bulunan Vakıflar ve öbür kuruluşlarla işbirliği yapmaya, kurulmuş ve kurulacak vakıfların yönetimini kabul etmeye, vakıfları devralmaya, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu 'na katılmayı kabule yardım için yabancı vakıflarla anlaşmalar yapmaya ve yabancı vakıflardan para almaya, vakfın amacını gerçekleştirmek için gerekli akçalı gücü kazanma yolunda uygun bulduğu girişimleri izlemeye, malvarlığının bir bölümünü yada tümüyle ortaklıklara katılmaya, katılma payına düşen gelirleri alıp amaç için harcamaya, şimdiki ve sonraki gelirleri ile kuracağı ortaklıklar, yapacağı anlaşmalar, düzenleyeceği sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rahni de içinde olmak üzere her tür güvenceyi almaya, banka ve vekaletlerini kabule, taşınmaz malların yararlanma, oturma gibi mülkiyet dışındaki özdeş(aynı) hakları kabule ve bunları kullanmaya, Vakfın amacına ulaşmak üzere gerektiğinde ödünç almaya, edindiği mallar, kazandığı haklar ve yaptığı işler için borçlanmaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye, teminat olarak vermeye, Vakfın amaçlarının tümünün, bir bölümünün yada birinin gerçekleşmesi için yararlı, gerekli, zorunlu göreceği tüm işlem, girişim, çaba ve çalışmalarda bulunmaya, sözleşmeleri, alım satım uygulamalarını baştan sona dek yapmaya Medeni Yasa 'nın 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. VAKIF, bu gelirlerini ve yetkilerini 903 sayılı yasa 'nın yasakladığı amaç, konu ve alanlarda kullanmaz.


VAKFIN VARLIĞI


MADDE 3. Vakfın kuruluş varlığı, vakfa ödenmiş 80.000 TL.dır. Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını yada bir bölümünü her tür yasal ve özel işlemle edinebilir.


VAKFIN ORGANLARI


MADDE 4. Vakfın organları şunlardır:

A. Genel Kurul
B. Yönetim Kurulu
C. Denetçiler


GENEL KURUL


MADDE 5. Vakıf Genel Kurulu, Vakıf Resmi Senedi 'ne bağlı listede ad, soyad, konut, iş adresi, uğraşları uyrukluğu belirtilen kurucularla Vakfın Yönetim Kurulu Üyelerinden ve Vakıf Genel Kurulu 'nca seçilecek yeni üyeler ile onursal üyelerden oluşur.


GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ


MADDE 6. Vakıf Genel Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

A. Vakfın amacını geliştirmek için gerekli çalışma ve çabaları programa alıp yürütülmesini izlemek, denetlemek,

B. Vakfı temsil edecek ve çalışmaların sorumluluğunu yüklenip, başarılı olmak için uğraş verecek Yönetim Kurulunu seçmek, aklamak, ilke kararları almak,

C. Yönetim Kurulu 'nca taslak olarak hazırlanacak Vakıf Bütçesine son biçimini vermek,

D. Vakıf Genel Kuruluna yeni üyeler seçmek,

E. Vakıf onursal üyelerini(amaca katkıları, bilimsel, sosyal düzeyleri gözetilerek) seçmek,

F. Vakıf Yönetim Kurulu üyelerine ve vakıfta çalışanlara ücret verilecekse düzeylerini saptamak,

G. Vakıf Yönetim Kurulu 'nun hazırlayacağı tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip, kesinleştirmek ve yürürlüğe sokmak, resmi senedi, yönetmelikleri değiştirmek,

H. Vakıf Şubelerinin açılmasını karara bağlamak,

I. Yönetim Kurulu çalışmalarını denetlemek, gerekirse yönetim kurulunu değiştirmek ve Genel Kurul üyeleri arasından yada dışarıdan ücretli denetçiler tutarak Vakıf hesaplarını, ilgili defter ve kayıtlarla, belgeleri, makbuzları, tüm gelir ve giderleri inceletip sonucuna göre karar almak,

K. Amaç kapsamındaki işlemler için kurul ve kişilere yetki vermektir.


GENEL KURUL TOPLANTILARI


MADDE 7. Genel Kurul yılda bir kez Aralık ayında toplanır. Yönetim Kurulu karar verir veya üyelerden 1/3 ü isterse olağanüstü olarak toplanır.Olağan ve olağanüstü toplantılar, yeri, zamanı ve gündemiyle birlikte en az bir hafta önce taahhütlü mektupla üyelere duyurulur. Toplantı, üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla açılır. İlk toplantıda üç yıllık dönem için bir Genel Kurul Başkan ve Başkanvekili seçilir. Ayrılmalarda tekrar seçim yapılır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.


YÖNETİM KURULU


MADDE 8. Vakfınyönetimini gerçekleştirecek Yönetim Kurulu 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur ve üç yıl için Genel Kurul üyeleri arasından seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısına Genel Kurul Başkanı başkanlık ederek üyeler arasından açık yada gizli oyla bir Yönetim Kurulu (Vakıf) Başkanı, bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Genel Yazman, Bir de Sayman üye seçilmesini sağlar. Asıl üyeliklerde boşalma durumunda oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır.


YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ


MADDE 9. Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

A. Vakfı temsil etmek yönetmek,

B. Genel Kurul kararlarının uygulanmasını sağlayarak Vakıf amacına erişmeyi gerçekleştirmek,

C. Her takvim yılı uygulanmak üzere Vakıf bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurul 'un onayına sunmak,

D. Vakıf yönetmeliklerini hazırlayarak Vakıf Genel Kurulu 'na son biçimi verilmek üzere sunmak, yönetmeliklere göre yönergeleri hazırlamak,

E. Vakıf tüzüğüne uygun biçimde çalışmaları yürütmek, görevlileri almak, görevlerine son vermek, gelirleri toplayıp, giderleri yapmak, ilgili defter ve kayıtları düzenli tutmak, paraları bankalarda korumak ve yararını artırmak, bağışları kabul etmek, tüm işleri yürütmek,

F. Genel Kurul toplantılarına katılmak ve toplantıların yapılmasına yardımcı olmak,

G. Her takvim yılı başında Vakfın malvarlığı hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü 'ne bilgi vererek katılma payı ödemek.


DENETÇİLER


MADDE 10. Genel Kurul, Kurul üyelerinden yada dışarıdan iki asıl, iki yedek kişiyi denetçi olarak seçer. Asıl denetçiliklerde boşalma durumunda, oy sırasına göre yedek denetçi çağırılır. Denetçiler en az altı ayda bir Vakfın hesaplarını, ilgili defter ve kayıtlarını, tüm gelir ve giderlerini inceliyerek görüşlerini bir raporla Genel Kurula sunar. Denetçiler dışarıdan atanmışsa ücret verilip verilmeyeceğini ve miktarını da Genel Kurul belli eder.


VAKFIN TÜZÜĞÜ


MADDE 11. VAKIF, Yönetim Kurulu tarafından bu Vakıf Senedinde açıklanan ilkelere ve temel kurallara göre hazırlanacak Genel Kurulunun 2/3 oyuyla kabul edilecek Tüzüğe göre yönetilir. Tüzüğün görüşülüp oylanması madde madde yapılır. Gerekli durumlarda tüzük değiştirilebilir. Değişikliklerde de kabuldeki yöntem uygulanır, çoğunluk aranır.


DAĞITIM VE ÖBÜR UYGULAMALAR


MADDE 12. Vakıf, herhangi bir nedenle amacını gerçekleştiremez duruma düşünce Genel Kurulu 'nun bir hususuna ilişkin kararı, denetlemekle görevli resmi makamların onayından sonra sicile geçirilir. Bu duruma Vakfın o tarihdeki tüm varlığı TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU 'na bulunmuyorsa benzer amaçla uğraşan bir Vakfa, o yoksa benzer amaçla uğraşan bir derneğe, o da yoksa Sağlık ve Sosyal Bakanlığına geçer.

MADDE 13. Vakıf tarafından dağıtılmak üzere yardım ayıran ve burs veren gerçek ve tüzel kişilerin adları bu yardım ve burslara konulabilir. Bağış ve burs sahiplerinin Vakıfça kabul edilen koşulları özenle yerine getirilir. Burs verilen öğrenci ve uzmanların, öbür kimselerin öğrenimlerini yada eğitimlerini tamamladıktan sonra Vakfın amacına uygun çalışma koşulları ve düzenleri Yönetim Kurulu tarafından ayrıca saptanır.


SON HÜKÜMLER


MADDE 14. TÜRK KANSER ARŞTIRMA VE SAVAŞ VAKFI, medeni yasanın ilgili maddeleri uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü 'nün denetimine bağlıdır.

MADDE 15. Vakfın merkezi İzmir 'dedir. Gerekli durumlarda Türkiye içinde şubeler açılabilir, temsilcilikler kurabilir.

MADDE 16. Vakfın gelirlerinin en az %80 i Sağlık Yardım Bakanlığının görevleri içinde yer alan kanserle savaş hizmetine ayrılacaktır.

 

Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Cansız Madde Alanında Dirimsel Enerji Titreşiminin Kanıtlanması
 • Dirimsel Enerjiyle Yapılan Bedensel Sağaltımın Beş Yılı
 • Hücrenin Dirimsel Enerji Alıp Işıması
 • Kanser Tümör Karın
 • Saw Palmetto
 • Vücudun Kendini Koruma Girişiminin Sonucu
 • 4.evre Kanser
 • Açelya Elmas Kanser
 • Acı Kavun (Kudret Narı)
 • Acı Ot Kanser
 • Acunsal Enerji Kabarcığının Dirimsel Nitellerini Belirlemeye Izin Veren Gözlem Ve Deneyler
 • Acunsal Enerji Kabarcıkları (<
 • Acunsal Yaşam Enerjisini Toplayan Aygıt
 • Acunsal Yaşam Enerjisinin Niceliksel Belirlenmesi
 • Afye Senna Kanser
 • Ağız İçi Kanseri
 • Ağız Kanseri
 • Ağız Kanseri Belirtileri
 • Ağız Kanseri Tedavisi
 • Ağız Kanseri Tedavisi
 • Ak Ciğer Kanseri
 • Ak Diken
 • Akciğer Kanser
 • Akciğer Kanser Ameliyatı
 • Akciğer Kanser Belirtileri
 • Akciğer Kanser Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Ameliyatı
 • Akciğer Kanseri Belirtiler
 • Akciğer Kanseri Belirtisi
 • Akciğer Kanseri Beslenme
 • Akciğer Kanseri Bitkisel Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Çeşitleri
 • Akciğer Kanseri Evreleri
 • Akciğer Kanseri Görüntüleri
 • Akciğer Kanseri Hastalığı
 • Akciğer Kanseri İlaçları
 • Akciğer Kanseri Kemoterapi
 • Akciğer Kanseri Metastaz
 • Akciğer Kanseri Metastazları
 • Akciğer Kanseri Nedenleri
 • Akciğer Kanseri Nedir
 • Akciğer Kanseri Resimleri
 • Akciğer Kanseri Resmi
 • Akciğer Kanseri Tanısı
 • Akciğer Kanseri Tedavi
 • Akciğer Kanseri Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Teşhisi
 • Akciğer Kanseri Ve Sigara
 • Akciğer Kanserinde Bitkisel Tedavi
 • Akciğer Ve Akciğer Zarı Üzerindeki Olumsuz Etkiler
 • Akciğer Zarı Kanseri
 • Akciyer Kanseri
 • Akşamcılığın Sonu Kanser Mi?
 • Akut Kan Kanseri
 • Alaza Kanser
 • Alkol Ve Kanser
 • Aloe Vera
 • Aloe Vera 2
 • Aloe Vera 2
 • Aloe Vera Kanser
 • Alternatif Bitkisel Kanser
 • Alternatif Kanser Tedavileri
 • Alternatif Kanser Tedavisi
 • Alternatif Kanser Tedavisi
 • Alternatif Tıp Kanser
 • Amerikada Kanser Tedavisi
 • Amigdalin
 • Anaplastik Kanser
 • Andy Whitfield Kanser
 • Ankaferd Kanser
 • Ankara Kanser Hastanesi
 • Arı Poleni
 • Arı Sütü Kanser
 • Aromaterapi
 • Aromaterapi 2
 • Arsenik
 • Arzum Onan Kanser
 • Aveloz
 • Avemar
 • Ayak Şişmesi Kanser
 • Ayuveda
 • Bademcik Kanseri
 • Bademcik Kanseri Belirtileri
 • Bağırsak Kanser
 • Bağırsak Kanseri Ameliyatı
 • Bağırsak Kanseri Belirtileri
 • Bağırsak Kanseri Belirtisi
 • Bağırsak Kanseri Nedir
 • Bağırsak Kanseri Tedavi
 • Bağırsak Kanseri Tedavisi
 • Bağırsak Kanserine Tedavi
 • Bal Kanser
 • Barsak Kanseri
 • Barsak Kanseri Belirtileri
 • Baz İstasyonu Kanser
 • Bazal Hücreli Kanser
 • Bedensel Boşalmanın Işlevi
 • Beklenen Gelişmeler
 • Ben Kanseri
 • Besinlere Uygulanan İşlemler Ve Kanser
 • Beslenme Ve Kanser
 • Beslenme Ve Kanser
 • Beslenme Ve Kanser 4
 • Beta Karoten
 • Beyin Kanseri
 • Beyin Kanseri Belirtileri
 • Beyin Kanseri Nedir
 • Beyin Kanseri Tedavisi
 • Beyin Tümöründe Bitkisel Tedavi
 • Beyinde Kanser
 • Bir Işıma Alanını Nasıl Sınırlandırmalı Ve Nesnel Olarak Görülür Kılmalı?
 • Bir Kanser Çeşidi
 • Bir Kanser Olayının Öyküsü
 • Birkaç Denetleme Deneyi
 • Bitkilerle Kanser Tedavisi
 • Bitkisel Çin Tıbbı
 • Bitkisel Kanser Tedavileri
 • Bitkisel Kanser Tedavisi
 • Biyoenerji
 • Black Cohosh
 • Böbrek Kanseri
 • Böbrek Kanseri Belirtileri
 • Böbrek Kanseri Tedavisi
 • Böbrekler Ve İdrar Kesesi Üzerindeki Olumsuz Etkiler
 • Boğaz Kanseri
 • Boğaz Kanseri Belirtileri
 • Bogdan Tanjevic Kanser
 • Bovine Cartilage
 • Boyun Kanseri
 • Brokoli
 • Bromelain(Ananas Sapı)
 • Burdock
 • Canlı Varlıkta Ölüm
 • Çay Ve Kanser
 • Cea Kanser
 • Celandine
 • Ceyla Gölcüklü Kanser
 • Chamomille
 • Chaparral (Ngda)
 • Ciğer Kanseri
 • Cild Kanseri
 • Cilt Kanseri Belirtileri
 • Cilt Kanseri Görüntüleri
 • Cilt Kanseri Nedir
 • Cilt Kanseri Resimleri
 • Cilt Kanseri Tedavisi
 • Cilt Kanseri Türleri
 • Cilt Kanserinin Tedavisi
 • Çinko
 • Cinsel Toplumbilim Sorunu Olarak Kanserin Dirimsel Yanı
 • Cinsel Toplumbilim Sorunu Olarak Kanserin Dirimsel Yanı
 • Cinsel Tutum Bilimin Birkaç Ilkesi
 • Çok Şekerli Kanser
 • Çörek Otu
 • Çörek Otu Kanser
 • D-Limonene(Turunçgil Kabuğu)
 • Dahili Hastalıklardan
 • Dalak Kanseri
 • Damak Kanseri
 • Dandelion
 • Dans Terapi
 • Dca Kanser
 • Defne Samyeli Kanser
 • Deri Kanseri
 • Deri Kanseri 3
 • Deri Kanseri Belirtileri
 • Deri Kanseri Tedavisi
 • Deterjanlar Ve Kanser
 • Deve Dikeni
 • Dexter Kanser
 • Di Bella Tedavisi
 • Dil Kanseri
 • Dil Kanseri 2
 • Dil Kanseri Belirtileri
 • Dil Kanseri Tedavisi
 • Dinsel Tedavi (İnanç Tedavileri)
 • Dirimsel Çekimin Var Olduğunun Ortaya Konması
 • Dirimsel Dizge Dirimsel Bozukluk
 • Dirimsel Enerji Biriktiren Kutuda Bütün Vücudun Işınlanması
 • Dirimsel Enerji Işımasının Kanıtlanması
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme 2
 • Dirimsel Enerjinin Itici Gücü
 • Dirimsel Enerjiyle Sağaltım Deneyinin Sonuçları
 • Dirimsel Hastalıkların Tanımı
 • Dirimsel Hastalıktan Ötürü Körelme
 • Dirimsel Kabarcıklı Sudaki Acunsal Enerjiden Kabarcıklı Maddenin Ve Kansu’nun Oluşması
 • Dirimsel-Bedensel Yaşam Enerjisi Açısından Kan Çözümlemesi
 • Diş Eti Kanseri
 • Diş Kanseri
 • Diyet Ve Kanser
 • Dmso Kanser
 • Dr Öz Kanser
 • Dudak Kanseri Belirtileri
 • Dünya Kanser Günü
 • Dünyada Kanser Görülme Sıklığı Artmakta Mıdır?
 • Durağan Elektrikölçer Dirimsel Enerjinin Varlığını Kanıtlayıp Yoğunluğunu Ölçebilir
 • Echinacea
 • Ellagic Asit
 • En Tehlikeli Kanser
 • Erkan Topuz Kanser
 • Erken Mide Kanseri
 • Essiac Çayı
 • Evening Primrose
 • Farelere T Basili Aşılanmasıyla Ortaya Çıkan Kanserin Gelişme Evreleri
 • Farinks Karsinomu
 • Faruk Durukan Kanser
 • Fazla Tuzlu Kanser
 • Ferdi Özbeğen Kanser
 • Fikret Kuşkan Kanser
 • Filiz Akın Kanser
 • Fitokimyasallar
 • Fiziksel Aktivite Ve Kanser
 • Folik Asit
 • Genel Sonuçlar
 • Genetik Kanser Türleri
 • Gerson Terapi
 • Ginkgo Biloba 2
 • Ginkgo Biloba 3
 • Ginseng Amerikan
 • Ginseng Panax
 • Ginseng Sibirya
 • Gırtlak Kanser
 • Gırtlak Kanseri
 • Gırtlak Kanseri 2
 • Gırtlak Kanseri Ameliyatı
 • Gırtlak Kanseri Belirtisi
 • Gırtlak Kanseri Görüntüleri
 • Gırtlak Kanseri Nedenleri
 • Gırtlak Kanseri Nedir
 • Gırtlak Kanseri Tedavi
 • Gırtlak Kanseri Tedavisi
 • Göğüs Kanseri 5
 • Göğüz Kanseri
 • Göğüz Kanseri Belirtileri
 • Gökteki Yanıp-Sönmenin Nesnelleştirilmesi
 • Göz Kanseri
 • Göz Kanseri Belirtileri
 • Göztepe Kanser Hastanesi
 • Guatr Kanseri
 • Guatr Kanseri Belirtileri
 • Guatr Kanseri Tedavisi
 • Gülme Tedavisi
 • Harun Kolçak Kanser
 • Hastalığa Yada Belirtilere Yönelik Işın Tedavisi
 • Havadaki Drimsel Enerjinin Yerel Kullanılışı
 • Havadaki Tohumlar Kuramının Saçmalıkları
 • Havaküredeki Dirimsel Enerjinin Bir Yerde Toplanmasını Sağlayan Düzenek
 • Havaküredeki Dirimsel Enerjinin Isısal Etkilerini Nasıl Ölçeriz?
 • Havaküredeki Dirimsel Enerjinin Titreşmesi
 • Havaküredeki Yaşam Enerjisinin Görülür Kılınması
 • Hemoroid Kanser Yaparmı
 • Hint Yağı
 • Hipnoz
 • Homeopati
 • Homeopati 2
 • Hoxsey Bitkisel Tedavi
 • Hpv Kanser
 • Huş Ağacı
 • İbrahim Saraçoğlu Kanser
 • İki Acunsal Enerji Dizgesi Arasında-«Işınetkinlik Köprüsü»
 • İlerlemiş Prostat Kanseri
 • İlik Kanseri Belirtileri
 • İlik Kanseri Nedir
 • İlik Kanseri Tedavileri
 • İlik Kanseri Tedavisi
 • İnce Bağırsak Kanseri
 • Inositol Hexaphosphate
 • Işıma Ve Çekim
 • Işın Saçan Kum Kökenli Dirimsel Kabarcıklarının (Sapa’ların) Üretilmesi
 • Işın Saçan Kum Kökenli Dirimsel Kabarcıklarının (Sapa’ların) Üretilmesi
 • Işın Ve İlaç Tedavisi
 • Isırgan Otu
 • Isırgan Otu Kanser
 • Isırgan Tohumu Kanser
 • İşlevsel Hastalığın Doğal Yapısı
 • İşlevsel Hastalığın Doğal Yapısı
 • İstanbul Kanser Hastanesi
 • İyi Huylu Kanser
 • Jinekolojik Kanserler
 • Kabarcıklar Halinde Şişmiş Maddenin Genel Ayrışması
 • Kalın Bağırsak Kanser
 • Kalın Bağırsak Kanseri
 • Kalın Bağırsak Ve Kolon Kanseri 2
 • Kalın Barsak Kanseri
 • Kampo
 • Kan Kanser
 • Kan Kanser Belirtileri
 • Kan Kanseri
 • Kan Kanseri Aml
 • Kan Kanseri Belirtileri
 • Kan Kanseri Bulaşıcımıdır
 • Kan Kanseri Çeşitleri
 • Kan Kanseri Nedir
 • Kan Kanseri Tedavisi
 • Kan Kanserin Belirtileri
 • Kan Ve Lenf Üreten Sistem Üzerindeki Olumsuz Etkiler
 • Kan, Temizleyici, Bitkiler
 • Kanda Kanser Testi
 • Türkiye

  Kanser

  Vakfı