Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Sistemik Sklerozis (Skleroderma)

Her ne kadar sıklıkla Skleroderma denirse de, bu bozukluk sistemik sklerozis (SS) adıyla daha iyi isimlendirilir.Çünkü sadece deri değil, organizma boyunca artmış fibrozisle nitelenir. Kutanöz tutulum olağan başlangıç semptomudur ve en sonunda %95 vakada görülür, fakat viseral tutulum-gastrointestina! trakt, akciğerler, böbrekler,kalp ve iskelet kası-major morbidite (sakatlık) ve mortaliteyi (ölüm) oluşturur. SS klinik gelişimine göre iki grupta sınıflandırılabilir:

• Diffüz: skleroderma, başlangıçta yaygın deri tutulumu,süratli progresyon ve erken organ tutulumu ile nİtelenir.

• Ekseri el parmakları ve yüzde sınırlı nisbeten sınırlı deri tutulumu ile olan Sınırlı skleroderma. Organ tutulumu geç olur ve bu nedenle bu hastalarda hastalık genellikle oldukça benign bir seyir gösterir.Buna sık özellikleri "calsirıosis, Raynaud phenomenon, esophageal dysmotility, sclerodactyly, and telangiectasia"nedeniyle CREST sendromu da denir.

Etiyoloji ve Patogenez

Artmış fibrozisti fibrobLast aktivasyonu sistemik sklerozisin tipik bulgusudur. Her ne kadar fibroblastlarda veya kollajen sentezinde antrensek herhangidir defekte değil, immün sistemin anormal aktivasyonu ve mikrovaskuler haSara bağlanıyorsa da, sebebi bilinmemektedir. CD4+ hücrelerin deride biriken henüz aydınlatılmamış bir antijene cevap verdiği ve mast hücreler ile makrofajlan aktive eden sitokinler salıverdiği, bunun sonucu bu hücrelerin IL-I, PDGF, TGF-f3 ve fibroblast büyüme faktörleri gibi fibrojenik sitokinler salıverdiği ileri sürülmüştür. SS patogenezinde aktive T hücrelerin bir rol oynadığı ihtimali, bu hastalığın birçok özelliğinin allojenik kemik iliği transplantasyonu alıcılarında T hücrelerin devamlı aktivasyonundan oluşan kronik GVHD' de görülmesiyle desteklenmiştir. Hipergammaglobulinemi ve Ana’ların varlığının gösterdiği gibi B hücre aktivasyonu da olur. Her ne kadar SS patogenezinde humoral immünite herhangidir anlamlı rol oynamazsa da, Ana’lar olan iki tanesi hemen bu hastalığa özgü ve bu nedenle tanıda yararlıdır.

Bunlardan DNA topoisomera: J'e (anti-Sel 70),yönelen biri oldukça spesifıktir. Diffüz sklerodermalı hastaların %70 kadarında (ve diğer bağ dokusu hastalıklı hastaların %ı'den azında) bulunur ve pulmoner fibrozis,periferik vasküler patolojili daha agressif hastalık geliştirmesi muhtemel hastaların bir belirleyicisidir. Diğer bir ANA, sınırlı skleroderrnalı hastaların (CREST sendromu gibi) %90 kadarında bulunan antisentromer antikordur. Bu nisbeten daha benign bir seyir endikasyonudur.

Her ne kadar endotelyal hasar mekanizmaları gizemli kalmaktaysa da, mikrovaskuler hastalık da erken SS seyrinde her zaman vardır. Endotelyal hücrelerin aktive olup, sonra lokal T hücre reaksiyonuyla hasarlanması muhtemeldir. Trombosit agregasyonuyla sonuçlanan tekrarlayan endotelyal hasar, periadventisyal fibrozisi ve mikrovaskulatürün daralmasına ve sonunda iskemik haSara yol açan trombosit faktörlerinin (PDGF gibi) salıverilmesi onurlanır.

Morfoloji

SS'de hemen her organ tutulabilir fakat en belirgin değişiklikler deride, muskuloskeletal sistem, gastrointestinal trakt, akciğerler, böbrekler ve kalpte bulunur.Deri. Hastaların büyük çoğunluğu deride ekseri el parmaklarında,üst ekstremitelerin distalinde başlayan ve kolları, omuzları, boyun ve yüzü tutmak üzere proksimale uzanan diffüz sklerotik atrofiye sahiptir. Erken evrelerde tutulan deri bölgeleri ödemlidir ve hamur kıvamına gelir. Histolojik olarak ödem ve CD4+ T hücrelerin perivaskuler infiltrasyonu vardır. Kapillerler ve küçük arterler (500 Ilm çap kadar büyük) bazal laminada kalınlaşma endotel hücre hasarı ve parsiyel tıkanma gösterebilir.ilerlemeyle, ödemli fazdermisin progressif fibrozisiyle yer değiştirir ki, subkutan yapılara sıkıca tutunur hale gelir.

Dermisde epidermisin incelmesi, dermal eklerin atrofisi ve dermal arteriyol ve kapillerlerin hiyalin kalınlaşmasıyla birlikte aşırı bir kompakt kollajen artışı vardır. Bilhassa CREST sendromlu hastalarda fokal ve bazen diffüz subkutan kalsifikasyonlar gelişebilir.ileri fazda el parmakları eklemlerinde hareket kısıtlamasıyla birlikte sivri pençe görüntüsü alır ve yüz asık bir maske gibidir. Kan dolaşımı kaybı kutanöz ülserasyonlara ve terminal falanksiarda amputasyon dahil, atrofi k değişikliklere yol açabilir.

Gastrointestinal Kanal

Gastrointestinal kanal hastaların %90 kadarında tutulur. Progressif atrofi ve kasın fibröz kollajenle tutulması barsağın herhangidir seviyesinde fakat çoğu kez en şiddetli alt üçte ikisinde lastik bir hortumdan farksız özofagusta olur. Birlikte özofagal alt sifinkter disfonksiyonu özofagal reflu, Barrett metaplazisive striktürler dahil, komplikasyonlara neden olur. Mukoza incelir ve ülsere olabilir, lamina propria ve submukozada aşırı kollagenizasyon vardır. ince barsakta villus ve mikrovillusların kaybı bazen tesbit edilen malabsorpsiyon sendromunun anatomik temelidir.

Kas iskelet Sistemi

Sinovyal hiperplazi ve iltihap erken evrelerde olağandır, fibrozis sonra gelişir. Bu değişiklikler herne kadar RA'i hatırlatırsa da, eklem tahribatı SS'de olağan değildir. Hastaların az bir kısmında (aşağı yukarı %10) polimyozitten ayırt edilemeyen iltihabi miyozit gelişebilir.

Akciğerler

Akciğerler %50'den fazla hastada etkilenir,bu pulmoner hipertansiyon ve/veya interstisyel fibrozis olabilir. Pulmoner fibrozis bulunduğunda idyopatik pul öner fibrozisde görülenden ayırt edilemez.

Böbrekler

Renal anomaliler SS hastalarının üçte ikisinde olur, en tipik olarak interlobuler arterlerin duvarlarındaki kalınlaşmayla (150-500 um çapta) birliktedir.Bunlar çeşitli glikoproteinlesin ve asid mukopolisakkaritlerin depolanmasıyla birlikte intimal hücre proliferasyonu gösterir. Her ne kadar benzer değişiklikler malign hipertansiyonda görülürse de, SS değişiklikleri 150-500um çaplı damarlarla kısıtlıdır ve daima hipertansiyonla birlikte değildir. Hipertansiyon %30 hastada bulunmaz ve hastaların %20'sinde çok kötü malign seyirlidir (malign hipertansiyon). Hipertansif hastalarda vasküler değişiklikler daha belirgindir ve çoğu kez arteriyolleri tromboz ve infarktla birlikte tutan fibrinoid nekrozla beraberdir. Bu tip hastalar SS hastalarında ölümlerin yarısı kadarını oluşturan renal yetmezlikle ölür. Spesifik glomerüler değişiklik yoktur.

Kalp

Hastaların üçte birinde intramiyokardial arteriyollerde kalınlaşmayla birlikte, benekli miyokardial fibrozis olur. Buna mikrovasküler hasar ve sonucu olarak iskeminin (kardiyak Raynaud denilen) neden olduğu düşünülür. Akciğer değişiklikleri nedeniyle sağ ventriküler hipertrofi ve yetmezlik sıktır.

Klinik Seyir

SS, kadınlar 50-60 yaş grubunda pik yapacak şekilde erkeklerden üç kat fazla tutar. SS prezantasyonu ile RA, SLE ve dematomiyozit (ileriye bakınız)arasında kayda değer bir çakışma vardır. SS'in ayırt ettirici özelliği çarpıcı deri tutulumudur. Hastaların hemen tamcını arterlerde geri dönebilir vazospazmla karakterli vasküler bir bozukluk, Raynaud fenomeni, geliştirir. Eller soğuğa maruz bırakıldığında tipik olarak vazospazını yansıtan beyaza döner, iskemi ve siyanoz eklendiğinde,mavi bir renkle takip edilir. Sonunda renk reaktif vazodilatasyonla kırınızıysa değişir. Derinin progressif kollajenizasyonu ellerin sertliğinin artışıyla birlikte atrofisine ve sonunda eklemlerin tam hareketsizliğine yol açar.

Özofagal fibrozis ve sonucu olan hipomotilite nedeniyle yutma güçlüğü gelişir. Sonunda özofagal duvar tahribi atoni ve dilatasyona yol açar. Submukozal ve muskuler atrofi ve fibrozis ince barsağı tutarsa malabsorpsiyon görülebilir. Dispne ve kronik öksürük pul öner değişiklikleri yansıtır, ileri akciğer tutulumuyla sağ kalp yetmezliğine yol açan sekonder pulmoner hipertansiyon gelişebilir.Hem ileri SS, hem birlikteki malign hipertansiyona sekonder, renal fonksiyon bozukluğu sıklıkla göze çarpar.

Diffüz SS seyrini tahmin güçtür. Her ne kadar renal tutulum yokluğunda hayat normal olabilirse de, hastaların çoğunda hastalık yıllar içinde yavaş, sabit inişli bir seyir gösterir. 10 yıl yaşama oranı %35-%70 arasında değişir. Lokalize sklerodermalı hastalarda yaşam şansı olağan diffüz progressif hastalıklılardan anlamlı olarak daha iyidir. Sınırlı Skleroderma veya CREST sendromu,başlangıçta sıklıkla Raynaud fenomenine sahiptir. Parmaklar ve yüzde sınırlı deri tutulumuyla ilişkilidir ve bu iki özellik viseral lezyonların görünmesinden yıllar önce bulunabilir.

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 Ağrı Kesici İlaçlar 2 Akondroplazi
 Allogreftlerin İmmün Tanınması  Ampütasyon
 Arterit Özeti Artirit 2
 Artirit 3 Ateş Ve Döküntü
 Bağ Dokusu Bağdoku İltihapları
 Benign Fibröz Histiyositom (Dermatofibrom) Bere Ve Morarma
 Cerrahi Alan Operasyonları Ve Antimikrobiyal Profi... Damla Hastalığı
 Damla Hastalığı 2 Diğer Kemik Tümörleri
 Diz Agrısı 2 Diz Şişmesi 2
 Düz Kas Çoğalması Düz Kas Tümörleri
 Edinilmiş Kemik Gelişimi Hastalıkları Eklem Hastalıklarında
 Eklem Sistemi Eklem Ve Hastalığı
 Eklem Ve Kas Eklemin Tümör Ve Tümör Benzeri Lezyonları
 Eklemler Enfeksiyöz arterit
 Etyoloji Fibrohistiyositik Tümörler
 Fibromatozlar Fibrosarkom
 Fibröz Displazi 2 Fibröz Kortikal efekt Ve Kemikleşmeyen (Nonosifiye...
 Fibröz Tümörler Ve Tümör Benzeri Lezyonlar Fibröz Ve Fibro Dsseöz Tümörler
 Gangliyon Ve Sinoviyal Kistler Hassas Kemiklerinize Nazik Davranın
 Hiperparatiroidizm Hipertermi
 İltihap Önleyici İlaçlar İskelet Kası
 İskelet Kası Tümörler Kas Ağrılar
 Kas Ağrıması Tedavisi Kas Ağrısı 3
 Kas Ağrısı Belirtileri Kas Ağrısı Hastalıkları
 Kas Ağrısı İçin Bitkisel Çözüm Kas Ağrısı Nasıl Gider
 Kas Ağrısı Nedirr Kas Ağrısı Nelerdir
 Kas Atrofisi Kas Bitkisel Tedavisi
 Kas Hastalığı (Miyopati) Kas Kemik Ağrıları
 Kas Kemik Sistem Kas Romatizması
 Kas-Sinir Kavşagı Hastalıklar Kas Sorunları
 Kas Spazmı Kas ve Deri Sistemi
 Kas Ve İskelet Sistemi Kas Ve Kemik Ağrıları
 Kas Ve Kemik Hastaları Kas Ve Kemik Hastalıkları
 Kas Ve Kemik Hastalıkları Belirtileri Kas Ve Kemik Hastalıkları Nelerdir
 Kas Ve Kemik Hastalıkları Nelerdir Kas Ve Kemik Sistemi
 Kas Ve Kemik Sistemi İçin Şifalı Bitkiler Kas Yırtılması
 Kas Yırtılması 2 Kas Zayıflaması
 Kemiğin Dev Hücreli Tümörü Kemiğin Hücresel Elemanları
 Kemiğin Konjenital Hastalıklar Özeti Kemiğin Konjenital Hastalıkları
 Kemik Dokusu Kemik Gelişiminin Edinilmiş Hastalıkları Özeti...
 Kemik Hastalıklar Kemik Hastalıkları 2
 Kemik Romatizması Kemik Tümörler
 Kemik Tümörler Özeti Kemik Ve Eklem Enfeksiyonlarinin Patogenezi Ve His...
 Kemik Ve Kas Kemik Ve Kas Ağrılar
 Kemik Ve Kas Sağlığı Kemik Ve Kas Sağlığı Hakkında Bilgi
 Kemik Ve Kas Sağlığı İçin Neler Yapmalıyız ... Kemik Yapan Tümörler
 Kemiklerin Tedavisi Kesikler Ve Yaralar
 Kıkırdak Dokusu Kıkırdak Yapan Tümörler
 Kırıklar Kollarda Sinir Zedelenmesi
 Kondrosarkom Konjenital Myopatiler
 LambertEaton Miyastenik Sendromu Leiomiyosarkom
 Liposarkom Lyme arteriti
 Malign Fibröz Histiyositom Malnütrisyon 2
 Mekanik Travma Metastatik Hastalık
 Miyotonik Distrofi Miyozitis Ossilikans
 Miyozitler 2 Mukoza Kesecik İltihabı (Bursitis)
 Müsküler Distrofi Özeti Müsküler Oisyrofi
 Myopati Nonterapötik Toksik Ajanlarla Zedelenme (Madde Alı...
 Nörojenik Atrofi Nütrisyonel Hastalıklar Özeti
 Omur Kayması Omur Kemeri
 Omur Kemeri Sorunları Omurdaki diğer oluşumlar
 Omurga Anatomisi Omurga Eklemleri
 Omurga Eklemlerinin Hareketliliği Omurga İltihabı
 Omurga Kanalı Omurga Kanalı Ve Omurilik
 Omurga Kasları Omurga Kırıkları
 Omurga Kompresyon Kırıklarında Belirtiler Omurgada Bağ Sorunları
 Omurganın Biyomekaniği Omurganın Dejenera Tif Sorunları
 Omurganın Eklem Sorunları Omurganın Hareket Birim
 Omurganın Ön Kısmında Bulunan Kaslar Omurgayı Etkileyen Kuvvetler
 Omurlarda Yeni Kemik Oluşumları Öndeki Eklemler
 Osteogenezis İmperfekta Osteoid Osteom Ve Osteoblastom
 Osteokondrom Osteom
 Osteomiyelit 3 Osteonekrol (Avaskoler Nekrdz)
 Osteopetrozis Osteoporoz 3
 Osteosarkom Otozomal Müsküler Distrofiler
 Paket Hastalığı (Osteitis Deformans) Pigmente Villonodüler Tenosinovit Ve Tenden Kıllfm...
  Primer Konjenital immün Yetmezlik Hastalığı Özeti... Psödogut (Yalancı Gut)
 Pyojenik Dsteomyelit Rabdomiyosarkom
 Raşitizm Ve Dsteomalazi Reaktif proliterasyonlar
 Romatoid Arterit Özeti  Romatoid Artrit 2
 Romatoid artrit 3 Seronegatif Spondilartropatiler
 Sindirim Sistemi Hastalıkları Belirtileri Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir
 Sindirim Sistemi Hastalıkları Tedavisi Sindirim Sistemi Hastalıkları Ve Korunma Yolları...
 Sindirim Sistemi Hastalıkları Ve Tedavi Yolları... Sindirim Sistemi Hastalıkları Ve Tedavi Yöntemleri...
 Sindirim Sistemi Hastalıkları Ve Tedavileri Sindirim Sistemi İçin Organ Bağışının Önemi...
 Sinir Sistemi Hastalıkları Belirtileri Sinoviyal Sarkom
  Sistemik Sklerozis Özeti Sistemik Sklerozis (Skleroderma)
 Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Stresin Kas Ağrısı Üzerine Etkisi
 Süpüratif arterit Timik Hipoplazi Digeorge Sendromu
 Toksik Myopatiler Tüberküloz Osteomiyeli
 Vasküler Yetmezlik Zemininde Gelişen Enfeksiyonlar... X’e Bağlı (Linked) Agammaglobulinemi (Xla, B...
 Yağ Dokusu Tümörleri Yumuşak Doku Tümörleri

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.