Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Seboreik Dermatit Nedir?
Seboreik Dermatit Nedir?
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın

Seboreik Dermatit Nedir?

Seboroik dermatit; oldukça kolay bir þekilde tedavi edilebilen ve çok yaygýn bir þekilde görülen bir cilt hastalýðýdýr. Bu hastalýk ile kulak ve göðüs ortasýnda, saçlý deri ve göz kapaklarýnda kýrmýzý renkli ve kaþýntýlý bir döküntü oluþur. Ayný zamanda kasýklar, göðüs altý ve göbek çukurunda da görülebilir.

Seboreik dermatit en sýk kimlerde görülür? Bu hastalýk 3 yaþ grubu çocuklarda oldukça sýk görülmektedir. Bebeklerin kafasýnda konak þeklinde geliþir. Ayrýca orta yaþ ve ileri yaþ grubunda da oldukça fazla görülen bir hastalýktýr. Seboreik dermatit diðer hastalýklar ile karýþtýrýlabilen bir hastalýktýr. Bu hastalýk her yaþ grubunda görülen ve tedavisi yapýldýktan sonra tekrar nüksetme özelliðine sahiptir. Daha çok cilt yapýsý yaðlý olan kiþilerde ortaya çýkmaktadýr. Akne ve Sedef hastalýðý ile bir arada görülme olasýlýðý yüksektir. Ayrýca Mantar türü mikro organizmalarýn bu hastalýðý tetiklediði düþünülmektedir.

Seboreik dermatit baþka hastalýklar ile bir arada görülebilir mi?

Genellikle Parkinson hastalýðý ile bir arada görülme olasýlýðý yüksektir. Ayrýca hastanede yatmak zorunda kalan hastalarda ve baðýþýklýk sistemi zayýf olan kiþilerde de sýklýkla görülmektedir.
Seboreik dermatit ne kadar süre ile devam eden bir hastalýktýr?
Bu hastalýðýn kendiliðinden iyileþip tekrar ortaya çýkma gibi bir özelliði vardýr. Ancak düzenli bir tedavi uygulanarak iyileþme saðlanmasý mümkündür.

Hastalýðýn tedavisi mümkün müdür?

Bu hastalýktan kiþileri koruyan ve tam anlamý ile iyileþme saðlayan bir tedavi þekli yoktur. Belli aralýklar ile tekrarlayabilen bir hastalýktýr. Ancak hastalýk iyi bir müdahale ile kontrol altýnda tutulabilir. Saçlý deride oluþan kepeklenme sorunu hastalýðýn en bilindik belirtisidir. Kepeklenme oluþtuktan sonra kýzarýklýk ve kepeklenmede artýþ görülebilir. Kronik geliþen olgularda kepeklenmeye eþlik eden saç dökülme sorunlarý görülebilir. Ancak dökülme sorunlarý tedavi ile geri dönüþümü mümkün olan bir sorundur. Birçok kiþide hastalýðýn teþhisi için kan, idrar ve alerji tetkiklerine gerek duyulmaz. Bir grup hastada ise deri biyopsisine ihtiyaç duyulabilir.

Bu hastalýk nasýl tedavi edilir?

Seboreik dermatit hastalýðý bazý durumlarda hiçbir müdahale gerektirmeden kendiliðinden iyileþebilen bir hastalýktýr. Ayrýca düzenli bir tedavi metodu ile kontrol altýna almak mümkündür. Hastalýk yoðun stres, sinir sistemi merkezine baðlý geliþen hastalýklarda daha fazla görülebilir. Bu hastalýðýn baðýþýklýk sistemi zayýf olan kiþilerde daha fazla görüldüðü düþünülmektedir.Hastalýðý önlemenin ya da tamamen hastalýktan kurtulmanýn imkânsýz olduðu düþünülmektedir. Hastalýk belli aralýklar ile tekrarlar ve devamlý tedavinin sürdürülmesi ile hastalýða karþý baþarý saðlanabilir.
Doðru ve dengeli beslenme, düzenli uyku, Spor aktiviteleri hastalýða karþý koruyucu olarak bilinmektedir. Fazla yað çözücü özelliði olan maddeler sodium laurly sulfate ve sodium lauret ether sulfate barýndýran temizleyiciler cilt yapýsýnýn nem ve yað seviyesini bozar ve ciltte aþýrý yaðlanmaya yol açabilir. Bu tür yaðlanma problemleri karþýsýnda seboreik dermatit oluþum gösterebilir.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Seboreik

Dermatit

Nedir?