Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Romatizmal Kapak Hastalıkları
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.

Grup A B-hemolitik streptokok farenjiti yanı sıra nadiren diğer yerlerdeki (ör., cilt) streptokok infeksiyonlanyla' da oluşan infeksiyondan birkaç hafta sonra oluşan romatizmal ateş (RA) akut, immunolojik multisistem iltihabi bir hastalıktır. Akut romatizmal kalp hastalığı (RKH) , RA'in kalbe yansırnasıdır ve kapaklar, miyokard veya perikard'ın iltihabıyla birliktedir. Kapaklarda yaygın ve yoğun nedbeleşme yapan RKH'nın en önemli sonucu (en sık mitral darlık olmak üzere) kronik kapak şekil bozukluklarıyla kalıcı işlev bozukluğudur.

RA ve böylece RKH'nın sıklığı düzelen sosyoekonomik şartlar, streptotokok farenjitinin erkentanı ve tedavisi, rastlantısal (ve açıklanamamış) grup A streptokok virulansında azalmanında birleşmesiyle endüstrileşmiş dünyanın bir çok yerinde geçen 30 yıl boyunca düşmüştür. Buna rağmen, ekonomik olarak düşük kentsel bölgelerde veya gelişmekte olan ülkelerde RA ve RKH önemli halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

Morfoloji

Akut RA ve kronik RKH yansımaları Şekil 11-18'de gösterilmektedir. Akut RA esnasında vücütta yagın olarak değişik dokularda belirgin inflamatuar lezyonlar bulunur. Kalpde bunlara Aschoff cisimcikleri adı verilir ve RA için patognomonik'tir. Aschoff cisimcikleri merkezde dejenere, yoğun eozinofilik ekstrasellüler matriks içine (başlıca T hücreleri) toplanmış lenfositler bazen plazmositler ve Anitschkow hücreleri adını alan şiş-kin, aktif makrofajlardan oluşur. Anitschkow hücrelerinin geniş sitoplazmalı ve ince, dalgalı kurdela benzeri (tırtıl hücreleri olarak adlandırılmış) kromatinli, ortaya yerleşmiş çekirdekleri vardır. Bu uyarılmış makrofajlar birleşerek dev hücreler oluşturabilirler. Aschoff cisimcikleri pankardit tarzında kalbin her hangi üç tabakası ndaperikard, miyokard, endokard (kapaklar dahil) bulunabilir.

Perikard genellikle sekel bırakmadan iyileşen fibrinli veya seröfibrinöz eksuda gösterir. Miyokard tutulumu (miyokardit) interstisyel bağ dokusu içinde dağılmış Aschoff cisimcikleri şeklindedir. Kapak tutulumu kapanma hatlarında kalp işlevinde çok az etkisi olan 1 ila 2 mm vejetasyonlar (verruka) oluşturan fibrinoid nekroz tarzındadır (Şekil 11-18B). Bu düzensiz, Siğil benzeri çıkıntılar muhtemelen alttaki inflamasyon ve kollagen dejenerasyonu sonucu erozyon yerlerine fibrin çökmesiyle oluşur.

Kronik RKH akut inflamasyonun organizasyonu ve daha sonraki nedbeleşmesidir. Mitral (veya triküspit) kapak temel anatomik değişiklikleri yaprakçık kalınlaşması komissür birleşmesi ve kısalması, tendinöz kord kaIınIaşması ve birleşmesidir. Kapak komissürleri boyunca fibröz köprüleşme ve kireçlenme "balık ağzı" veya "düğme deliği" darlıklarını oluşturur. Mikroskopik olarak normal yaprakçık yapısını kapatan yaygın fibrozisle yeni damarlanma (Şekil 11-18D'de makroskopik olarak belirgin) mevcuttur. Aschoff cisimcikleri fibröz nedbeleşmeyle kaplanır, böylece bu lezyonların tanısal şekilleri kronik RKH'da nadiren görülür. RKH işlevsel sonucu kapak darlığı ve geri kaçışdır, (darlık baskın olmaya eğilimlidir); gerçektende RKH mitral darlık olgularının %99'undan sorumlu olmak üzere en sık nedendir.

RKH'nın %70'inde mitral kapak tek başına, diğer %25'inde mitral ve aort birlikte tutulurken, triküspit kapak genellikle daha az ve hafif etkilenir, pulmoner kapak ise hemen her zaman zedelenmeden kurtulur. Sıkı mitral darlıkta sol atriyum ilerleyici bir şekilde genişler ve mural trombüslere yol açabilir. Akciğerlerdeki uzun süreli konjesyon pulmoner damar ve parankim değişikliklerini başlatabilir ve zamanla sağ ventrikül hipertrofisine götürebilir. Saf mitral darlıkta sol ventrikül genellikle normaldir.

Patogenez


Akut RA grup A streptoklara karşı oluşturulmuş konak antikorlarınca başlatılan bir aşırı duyarlılık tepkisidir. Buna karşın, yıllar boyu araştırmaya rağmen patogenezin ayrıntıları belirgin değildir. Bazı streptokok suşlarının M proteinleri kalp, eklemler ve diğer dokulardaki glikoprotein antijenleriyle çapraz tepkimeye giren konak antikorlarına yol açar. Bu mekanizma hastalığın başlangıçının ilk infeksiyonu takiben tipik olarak 2 ila 3 haftalık gecikmesini ve lezyonlarda streptokokların 01-mayışım açıklar niteliktedir. Sadece enfekte şahısların küçük bir kısmımn (%3 olarak tahmin edilen) RA geçirmesi nedeniyle hastalığa yol açan antikorların gelişiminde genetik yatkınlığın etkili olması söz konusudur. Akut RKH'daki ön görülen gelişmeler dizisi Şekil 11-19'da özetlenmiştir. Akut inflamatuar lezyonların iyileşmemesine bağlı ilerleyici fibrozis kronik sekeller' e neden ol ur.

Klinik Özellikler

Akut RA en sık 5 ila 15 yaş arası çocuklarda ortaya çıkarsada ilk atakların %20' si erişkin lerdedir. Tipik olarak streptokok farenjiti gelişimini takiben iki ila üç hafta sonra belirtiler oluşur. Klinik hastalık başladığında streptokok kültürleri negatifken, bir veya daha fazla streptokok antijenine karşı antikorlar (streptolizin O veya DNAaz) çoğu hastada gösterilebilir. Başlıca klinik görünümler Artrit ve kardittir; artrit eriş-kinlerde çok daha sıktır. Tipik olarak ateşle birlikte gezici poliartrit büyük bir eklemin ardından diğerinin ağrılı ve şiş olarak birkaç gün için tutulduğu ve ardından kendiliğinden iyileşip kalıcı bozukluk bırakmayan özelliktedir.

Karpitin klinik yansımadan Perikard sürtünme sesi ve aritmiler tarzındadır. Oluşan kalp genişlemesiyle işlevsel mitral yetmezlik ve hatta KKY yapabilecek derecede ağır miyokardit oluşabilir. Buna karşın, %1 hastadan daha azı RA' den ölür. İlk ataktan sonra tekrarlayan farenks infeksiyonlarında hastalığın tekrar canlanmasına artmış bir hassasiyet vardır. Her nüksde kardit daha ağırlaşır ve artan derecede zedelenme vardır. Başlıca atriyumlar ve apendikslerindeki mural trombuslardan emboli ve şekli bozulmuş kapaklar üzerine enfektif endokardit olmak üzere diğer tehlikelerde mevcuttur. Kronik romatirmal kardit genellikle ilk RA tutulumundan yıllar hatta on yıllar sonra klinik tablolara neden olmaz. Kapak hastalığının belirti ve bulguları tutulan kapağa (kapaklara) bağlıdır.

Daha önce değinildiği gibi, mitral kapak en sık tutulan olup, en sıkta darlık görülür. Çeşitli kalp üfürümleri, kalp hipertrofisi ve dilatasyon, KKY'ne ilave olarak kronik RKH'lı hastalarda sıklıkla aritmi (özellikle mitral darlık zemininde atriyum fibrilasyonu), tromboembolik komplikasyonlar ve daha sonralan artmış enfektif endokardit riski vardır. Uzun sürede prognoz değişkendir. Bazı olgularda hemodinamik bozukluğa yol açan devamlı bir süreç halinde kapak deformitesi daha'da şekil bozukluğu yapan fibrozise götürür. Hastalıklı kapakların cerrahi olarak düzeltilmesi veya değiştirilmesi RKH'lı hastaların gelişimini oldukça iyileştirmiştir. RKH tanısı aşağıdaki Jones kriterlerinden iki veya daha fazlası ile birlikte daha önceki streptokok infeksiyonunun serolojik bulgusuyla konur: (1) kardit, (2) büyük eklemlerde gezici poliartrit, (3) cilt altı nodüller, (4) ciltde eritema marjinatum, (5) istem dışı, amaçsız, hızlı hareketlerle nörolojik bir bozukluk olan Sidenham koresi. Jones kriterleri görünümlerinden biri ve iki minör görünüm (ateş, artralji veya kanda yükselen akut faz reaktanlan gibi özgül olmayan bulgu ve belirtiler) tanıyı koymak içinde yeterlidir.

Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Doğumsal Kalp Hastalıklar Gidişi
 • Doğumsal Kalp Hastalıklar Klinik Tablo
 • Doğumsal Kalp Hastalıklar Sonuçlar
 • Doğumsal Kalp Hastalıklar Tedavi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Beklenen Gidişi (Prognoz)
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Belirtileri
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Dolaşım Üzerindeki Etkileri
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Gidişi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Klinik İncelemeler
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Komplikasyonlar
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Tedavi
 • Enfektif Endokardit
 • Kalp Kateterizasyonu Nasıl Yapılır?
 • Acıbadem Kalp
 • Açık Kalp Ameliyatı
 • Açık Kalp Ameliyatı
 • Açık Kalp Ameliyatı
 • Adams-Stokes Sendromu
 • Adana Kalp Hastanesi
 • Aksaray Kalp Merkezi
 • Akut Bakteriyel Endokardit
 • Akut Kalp Dış Zarı İltihabı
 • Akut Miyokard Enfarktüsünde Hastane Öncesi Tedavi
 • Amboli
 • Amerikan Kalp Vakfı
 • Amgine Pektorıs
 • Ana Dal Bloğu
 • Ana Kalp Kayseri
 • Ana Kardiyovasküler Hastalıklar
 • Andeva Kalp Hastanesi
 • Angina Pektoris’te Tedavi Hedefleri
 • Ani Kalp Çarpıntısı
 • Ani Kalp Durması Ve Tedavisi
 • Ani Kalp Durmasını Meydana Getiren Nedenler
 • Ani Kardiyak Ölüm (Akö)
 • Anjina
 • Anjina
 • Anjina 2
 • Anjina Pectoris
 • Anjina Pektoris 2
 • Anjiyografianjiyo
 • Anjiyoplasti
 • Ankara Kalp Hastaneleri
 • Ankara Kalp Merkezi
 • Antalya Kalp Hastanesi
 • Antioksidanı
 • Aort Damarı Darlığı
 • Aort Darlığı
 • Aort Koarktasyonu
 • Aort Koartansiyonu (Aortik İsthmus Stenozu)
 • Aort Koartansiyonu (Aortik İsthmus Stenozu) 2
 • Arıevrizma
 • Arîni
 • Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi
 • Arteriyoskleroz’a Neden Olan Risk Faktörleri
 • Arteriyoskleroz’a Neden Olan Risk Faktörleri
 • Arteriyoskleroz’a Neden Olan Risk Faktörleri
 • Arteriyoskleroz’a Neden Olan Risk Faktörleri
 • Arteriyoskleroz’a Neden Olan Risk Faktörleri
 • Ata Kalp
 • Ata Kalp İzmir
 • Atardamar
 • Atardamar Kütüğünün Kalıcı Olması
 • Aterom (Ateroskleroz)
 • Aterosklerotik Kalp Hastalığı
 • Ateroskleroz 2
 • Ateroskleroz Kalp Hastalığı
 • Atrial Septal Defektler 2
 • Atriyal Fibrilasyon
 • Atriyal Septal Efekt
 • Atriyumlar
 • Bebeğin Kalp Atışları
 • Bebek Kalp Atışı
 • Bebek Kalp Atışları
 • Bebeklerde Kalp Deliği
 • Bebeklerde Kalp Üfürmesi
 • Becel Kalp Yaşı
 • Beta Bloker İlaçlar
 • Beta Blokerler
 • Bitkisel Kalp İlaçları
 • Bitkisel Kalp İlaçları
 • Biyopsi
 • Bölmenin Doğumdan Önceki Gelişimi
 • Brachiaı Atardamar
 • Bradikardi
 • Buerger
 • Buerger Hastalığı
 • Buerger Hastalığı Belirtileri
 • Buerger Hastalığı Nedir
 • Buerger Hastalığı Tedavisi
 • Burger Hastaliği
 • Bursa Kalp Aritmi
 • Büyük Arterlerin Transpozisyonu
 • Canlı Kalp Ameliyatı
 • Çarpmb
 • Çay Ve Koroner Kalp Hastalıkları
 • Cebeci Kalp Merkezi
 • Çeşitli Pacemaker Tipleri
 • Cinnah Kalp Merkezi
 • Cinsel Yaşam Ve Kalbiniz
 • Çocuklarda Kalp Ağrısı
 • Çocuklarda Kalp Üfürmesi
 • Çoklu Doymamış Yağ
 • Dakikada Kalp Atışı
 • Defibrilatör
 • Dekompanse Kalp Yetmezliği
 • Delik Kalp
 • Delik Kalp Ameliyatı
 • Delik Kalp Tedavisi
 • Derin Toplardamar Trombozu
 • Digoksin
 • Dijital
 • Dilate Kardiyomiyopati
 • Dipler Ultrason
 • Dislipidemiler
 • Diüretik
 • Diyastol
 • Diyastolik Kan Basma (Dkb)
 • Diyet
 • Diyet Yağları Ve Kan Lipitleri Üzerine Etkileri
 • Doğumsal Aort Darlığı
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Beklenen Gidişi (Prognoz)
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Birlikte Bulunan Hastalıklar
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Gidişi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Yeri
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Belirtileri
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Belirtileri
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Belirtileri
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Belirtileri
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Fallot Dörtlemesi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Gidişi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Görülme Sıklığı
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Hastalığın Gelişimi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Hastalığın Sonuçları
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Karıncıklar Arası Bağlantı
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Kulakçıklar Arası Bağlantı
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Nedenleri
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Nedenleri
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Olası Nedenleri
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Sınıflama
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Sonuçları
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Tanı
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Tanı
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Tanı Ve Tedavi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Tanıya Yardımcı İncelemeler
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Tedavi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Tedavi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Triküspid Kapak Yetmezliği
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Uyum Sağlama Mekanizmaları
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Vücudun Tepkileri
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Yakınmalar Ve Tanı
 • Doğuştan Kalp Hastalığı Nedenleri Ve Önlemler
 • Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Doğuştan Olan (Konjenital) Kalp Hastalıkları
 • Doktorum Kalp Yaşı
 • Doku (Tissue) Plazminojen Aktivatörü (!pa):
 • Doku Nekrozu Paternleri
 • Dolaşım Sistemi
 • Dölütte Gelişim Bozuklukları
 • Doymuş Yağ
 • Dünya Kalp Günü
 • E Vitamini 3
 • Eforlu Elektro Kardiyografi
 • Eforlu Elektro Kardiyografi Test Sonuçları
 • Eforlu Elektro Kardiyografi Uygulama Biçimi
 • Eforlu Elektro Kardiyografi Uygulama Koşulları
 • Eforlu Elektrokardiyografi Hastalığın Ağırlığını Değerlendirme Ölçütleri
 • Eforlu Solunum Testleri Uygulama Koşulları
 • Egzersiz
 • Egzersiz (Koşu Bandı) Testi
 • Egzersiz Ve Kalp Damar Hastalıkları
 • Eko Kalp
 • Eko Kardiyografi (Kalp Ultrasonografisi)
 • Eko Kardiyografi (Kalp Ultrasonografisi) Uygulama Koşulları
 • Ekokardiyografi (Eko)
 • Eksüdalı Kalp Dış Zarı İltihabı
 • Elektrofizyolojik İnceleme (Efi)
 • Elektrokardiyogram (Ekg)
 • Elektrokardiyogram (Ekg) Nedir Ve Neye Yarar
 • Endocarditis
 • Endokardit (Kalbin İç Zarının İltihabı)
 • Endokart Hastalıkları
 • Endotel 2
 • Endovasküler Stent Koyma
 • Enfektif Olmayan Vejetasyonlar
 • Epidemiyoloji 4
 • Erken Ve Zamansız Kalp Vuruşları
 • Fallot Tetralojisi
 • Fallot Tetralojisi
 • Fallot Tetralojisi 2
 • Fibrilasyon
 • Fırlatma Fraksiyonu
 • Fizyolojik Etkiler
 • Flutter (Atriyal)
 • Fonksiyonel Kalp Hastalıkları
 • Gata Kalp Damarı
 • Gebelik Ve Kalp Hastalıkları
 • Gebelikte Kalp Atışı
 • Gebelikte Kalp Çarpıntısı
 • Geçici Serebral İskemi Nöbetleri
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Kalp Ve Damar Hastalıkları
 • Genetik Kalp Hastalıkları
 • Gizli Kalp
 • Gizli Kalp Belirtileri
 • Gün Ve Mevsimlerin Etkisi
 • Had Safhada Ankylosing Spondyltis Kalp
 • Halkalı Kalp Hastanesi
 • Hamilelikte Kalp Çarpıntısı
 • Hastanın Değerlendirilmesi
 • Hemanjioendotelyoma
 • Hemoraj
 • Hiperlipidemi
 • Hiperlipidemide Diyet Tedavisi
 • Hiperlipideminin İlaçla Tedavisi
 • Hipertansif Kalp Hastalığı Özeti
 • Hipertansif Kalp Hastalıklar
 • Hipertansip Kriz Vehipertansip Acillerde Tedavi
 • Hipertansiyon (Yüksek Artelyel Kan Basıncı)
 • Hipertansiyon (Yüksek Arteryel Kan Basıncı)
 • Hipertansiyon 7
 • Hipertrofik Kardiyomiyopati
 • Hipertrofik Kardiyomiyopati 2
 • Hipofiz Bezi Hastalıkları
 • Hipoksi
 • Hipotansiyon 3
 • Hızlı Kalp Atışı
 • İleti Sistemi
 • İlk Kalp Ameliyatı
 • İlk Kalp Nakli
 • İmmün Baskılayıcı İlaçlar
 • İmplante Edilebilir Otomatik De.fi.brilatör
 • İnfarktüs
 • İnfarktüs Özeti
 • Iskamı
 • İskemik Kalp Hastalığı
 • İskemik Kalp Hastalığı 2
 • İskemik Kalp Hastalıkları Özeti
 • İskenderun Kalp Merkezi
 • Isparta Kalp Merkezi
 • İstanbul Kalp Hastaneleri
 • İstanbuldaki Kalp Hastaneleri
 • İyi Kolesterol / Kötü Kolesterol Nedir?
 • İzmir Kalp Doktorları
 • İzmir Kalp Hastaneleri
 • Kadınlar Ve Koroner Atardamar Hastalığı
 • Kalbin Beslenmesi
 • Kalbin İç Zarının İltihabı
 • Kalbin İşe Karışması
 • Kalbin Sinirleri
 • Kalbin Yağlanması
 • Kalbinden Şikayeti Olanlar İçin
 • Kalıtım
 • Kalıtım 2
 • Kalp
 • Kalp (Valfi) Kapakçığı Rahatsızlığı
 • Kalp 2
 • Kalp 4
 • Kalp 5
 • Kalp 6
 • Kalp 7
 • Kalp 8
 • Kalp 9
 • Kalp Ağrıları
 • Kalp Ağrıları 2
 • Kalp Ağrılarında
 • Kalp Ağrısı
 • Kalp Ağrısı 2
 • Kalp Ağrısı 3
 • Kalp Ağrısı 4
 • Kalp Ağrısı Belirtileri
 • Kalp Ağrısı Nedenleri
 • Kalp Ağrısının Nedenleri
 • Kalp Akciğer Makinesi
 • Kalp Akciğer Pompası
 • Kalp Amaliyatı
 • Kalp Ameliyat İzle
 • Kalp Amelıyatı
 • Kalp Ameliyatı Görüntüleri
 • Kalp Ameliyatı İzle
 • Kalp Ameliyatı Sonrası
 • Kalp Ameliyatı Video
 • Kalp Ameliyatı Videoları
 • Kalp Ameliyatı Videosu
 • Kalp Amelıyatları
 • Kalp Anatomisi
 • Kalp Anjio
 • Kalp Anjiosu
 • Kalp Anjiyo
 • Kalp Anjiyosu
 • Kalp Anjiyosu İzle
 • Kalp Anju
 • Kalp Aort Damarı
 • Kalp Aritmi
 • Kalp Aritmi Bursa
 • Kalp Aritmi Hastanesi
 • Kalp Astımı
 • Romatizmal

  Kapak

  Hastalıkları