Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Özefagus Kanseri
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.
Özefagus Kanseri nedir.Kanser nedir nasıl bir hastalıktır sebepleri ve belirtileri nelerdir Kanser tedavisinde hangi yöntemler kullanılır kamser için bitkisel çözüm var mıdır merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz...
 
ÖZOFAGUS (YEMEK BORUSU) KANSERLERİ

Özofagus kanserleri dünya genelinde tüm Kanserler arasında 6. sırada yer  almaktadır ve sıklığı 6.4/100.000 olarak bildirilmektedir. Tüm kanserlerin %1.5-2’ sini, gastrointestinal Sistem kanserlerinin ise %5-7’sini oluşturmaktadır. İnsidansın da ülkelere, hatta aynı ülkede yörelere göre coğrafi farklılıklar sergiler. İran’da Gonbat ve Hazar Denizi kıyıları, Güney Afrika’da Transkei, Kuzey Çin’de özellikle Linksien eyaletinde, Rodezya, Türkmenistan, Kazakistan, Porto Riko, Hindistan’da Bombay, Singapur, Sri Lanka, Japonya, Kore insidansın belirgin şekilde yüksek olduğu bölgelerdir. Bazı kaynaklara göre de Çin’in yüksek riskli bölgelerinde her 3-5 kişiden biri özofagus kanseri nedeni ile ölmektedir.

İran’da bu sayı 245/100.000 gibi yüksek orandadır. Avrupa ve ABD’de genel populasyonda insidans 3-10/100.000 olarak bildirilmektedir. Ülkemizde ise en sık Doğu Anadolu bölgesinde görülmekte insidansı tespit edilmemekle birlikte İran’da ki oranlarla benzerlik göstermektedir.

Yaş

30 yaşın altında seyrek  görülmektedir. 13523 özofagus kanserli hastanın ancak 22’sinde (%0.16) 30 Yaş altında tespit edildiği bildirilmiş olmasına rağmen son yıllarda Genç yaşlara doğru kayma görülmektedir. Bu toplanmış seride averaj yaş 60 olarak tespit edilmiştir. Genel olarak 5 ve 6. dekadlar en sık görüldüğü yaş gruplarıdır. Ülkemizde orta yaşta görülme sıklığı artmaktadır. Bizim serimizde ortalama yaş 58 olup 20 yaşın altında ameliyat ettiğimiz 3 Hasta vardır.

Cins


Literatürde toplanmış 19532 özofagus kanserli hastada %71.1 erkek, %28.9 kadın, Duke’nin serisinde %69 erkek, %31 Kadın olarak rapor edilmiştir. Bizim 1280 vakalık serimizde 829 ( % 64.77 ) erkek, 451 ( % 35.23 ) hasta kadındı.

Yerleşim yeri

Özofagus kanseri tespit edilen 28.959 hastayı kapsayan kollektif bir seride %14.7 üst 1/3, %52.3 oranında orta 1/3, %33 ise alt 1/3 özofagusta lezyon bulunmuştur.

Bizim serimizde özofagus kanserlerinin yerleşim yeri:

% 18.97 hipofarenks ve Servikal özofagusta,

% 9.23 üst 1/3 torasik özofagusta,

% 28.71 orta 1/3 torasik özofagusta,

% 22.8 alt 1/3 torasik özofagusta,

% 20.68 Abdominal özofagus ve kardiada tespit edilmiştir.
 
ETYOLOJİ

Özofagus kanserlerinde risk ve yüksek insidansa eşlik eden faktörler:


I.Sigara, alkol kullanımı ve madde bağımlılıkları

II.Beslenme ile ilgili faktörler

III.Genetik ve çevresel faktörler

IV.Predispozan Hastalıklar olarak dört başlıkta toplanabilir.

I-Sigara, alkol kullanımı ve madde bağımlılıkları:

ABD ve Batı Avrupa’da özofagus kanserinin en önemli sebebi Sigara ve alkol kullanımıdır. Özofagus kanserinin sık görüldüğü diğer bölgelerde beslenme ile ilgili faktörler sigara ve alkolden daha ön plandadır. Hastalar alkol ve tütünü genellikle birlikte kullanmamakla birlikte her ikiside birbirinden bağımsız risk faktörü olarak rol oynamaktadır.

Alkolun etkisi tek başına oldukça az olup, sigara ile birlikteliğinde özofagus kanseri riski doz ve süreye bağlı olarak çok yükselmektedir.

II- Beslenme ile ilgili faktörler:

Beta karoten, A, B, C, E vitaminleri, folik asit, riboflavin, Eser mineral ve metallerden magnezyum, çinko, selenyum, molibden’in Antioksidan etkileri, Hücre rejenerasyonu ve Hücre Bölünmesi üzerindeki etkileri bilinmektedir. Bu maddelerin yetersiz alımı özellikle buğday, Mısır ve pirinçten zengin, Taze Meyve ve sebzeden fakir Diyet sonucu önemli risk oluşturmaktadır. Sigara, alkol, taze Sebze ve meyvenin yetersiz alımı, özofagus kanseri için risk oluşturan en önemli 3 etken olarak kabul edilmiştir. Bu 3 etken özofagus kanserli hastalarda %83 oranında saptanmıştır. A ve B vitaminleri özofagus mukozasında proliferasyonun kontrolünde rol oynarlar. Bunlardaki eksikliğin prekanseröz lezyonların gelişiminde etkisinin olabileceği düşünülmektedir.

Beslenme alışkanlıkları, özellikle de çok sıcak içeceklerin fazla miktarda ve sık alınması belirgin risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Özofagus epitelinin yüzeyinde sigara ve çevresel faktörlerle depolanan kimyasal Karsinojen maddeler, sıcak içecek ve alkol gibi irritanlarla epitele penetre olmakta ve bazal tabakaya kadar ulaşabilmektedir.

Ülkemizde Doğu Anadolu’da sigara ile birlikte çok sıcak ve fazla miktarda çay içme alışkanlığının olması ve bu bölgeye iklim koşulları nedeniyle  taze sebze ve meyva transportundaki güçlükler özofagus kanserinin sık görülmesinin nedenleri olarak düşünülebilir.

III- Genetik ve çevresel faktörler:
 
Özofagus kanserinde hücre ve moleküler biyoloji

Hücre ve Tümör gelişimindeki genetik bilgilerimizin şu anda yeterli olmamasına rağmen özofagus kanser hücresinde bazı kesin değişiklikler saptanmıştır. Tümör gelişiminde en önemli faktörlerden biri tümör hücrelerinin kendilerinin büyüme faktörü üretmeleridir. Bu üretim kendi ürettikleri biyolojik aktivasyona sahip bu Faktör ile OTOKRİN LOOP adı verilen bir siklus sonucu proliferasyondur. Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR- epidermal growth factor reseptör) tümör gelişiminden sorumlu bir diğer faktördür. Fosforilat tirozin kalıntısı olan onkogenler viral enfeksiyonlar sonrasında tümör gelişiminden sorumludur. Bu onkogenlerin EGFR değiştirerek hücresel değişiklikler yaptıkları kanıtlanmıştır. Özofageal kanser gelişiminde çeşitli büyüme faktörlerinin etkisi vardır.

Tümör supressör genler

Özofagus kanseri gelişiminde elimine olduğu veya silindiği düşünülen tümör supressör genler p53 (375 aminoasitli bir fosfoprotein), Rb (retinoblastoma geni), APC (kolonun ailesel adenomatöz Polip gelişimindeki gen) ve MCC (sporadik Kolon Kanseri gelişiminden sorumlu gen)’dir. Özofageal malignite gelişimi için bu genlerin her iki kopyasının da elimine edilmiş veya kaybolmuş olması gereklidir. Barret özofagusunda epitelyal Displazi gösteren ve Adenokanser gelişmiş her 8 olgudan 5’inde p53 mutasyonu saptanmıştır. Diğer 3 olguda saptanmamış olması mukozanın multiklonal yapılanmasına ve kanserin oluşumundaki diğer faktörlere bağlanmıştır.

Çevresel faktörlerden, özellikle sulardaki karsinojen bileşiklerin etkisi üzerinde durulmaktadır. Petrol bölgelerinde suyun petrol ile kontaminasyonu, insidansın yüksek olduğu bazı bölgelerde sudaki nitrojen bileşiklerinin, bazı bölgelerde ise riboflavin eksikliğinin gösterilmesi, bazı bölgelerde hayvanlarda özofagus kanseri saptanmış olması, çevresel faktörlerin etkisini desteklemektedir.

Çevresel faktörler arasında asbest maruziyeti, Radyasyon ve viral etkenler, yiyecek ve içeceklerin nitrozo bileşiklikleri karsinojenler, tohumlar ve mikrotoxinler kontaminasyonunun DNA’da spesifik mutasyona neden olabildikleri ve böylece etiyopatogenezde rol oynayabilecekleri öne sürülmektedir, buna bir örnekte sigara dumanındaki karsinojenlerin karakteristik gen mutasyon patternlerine Yol açabileceği, bunların arasında p53 tümör supresör gen mutasyonlarının da bulunabileceğine dair ipuçları vardır.

IV- Predispozan hastalıklar

Özofagus mukozasındaki bazı lezyonlarda kanser insidansı yükselmektedir, özellikle yüksek riskli bölgelerinde, toplumun %80’lere kadar varan büyük bir kısmında özofajit saptanmıştır. Özofajit termal, mekanik, Kostik ajanlar ile radyasyon veya gastroözofageal Reflü sonucunda gelişebilmektedir. Genellikle hayatın erken dönemlerinden itibaren çevresel faktörlerin, diyetteki bazı faktörlerinde eksikliği eşliğinde, Kronik mukozal inflamasyona neden olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yiyeceklerin, çeşitli tohumlar ve silika ile kontaminasyonu sonucunda, mekanik irritasyon ile özofajite neden olabilecekleri ileri sürülmektedir. Bu olgular özofagus kanseri yönünden sıkı takip edilmeli, özofagus kanseri riskinin önlenmesi ve mevcut semptomların giderilmesi amacıyla zamanında tıbbi ve Cerrahi tedaviye alınmalıdır. Sözü edilen bu risk faktörlerinden sırayla daha geniş olarak bahsedelim.

Barret özofagusu ve özofageal kanser

Barret özofagus, Distal özofagus lümeninin 3 cm’den daha fazla yüksekliğe kadar çevresel olarak kolumnar Epitel ile döşenmesidir. Önceleri Konjenital bir Anomali olarak düşünülmüş son zamanlarda ise ciddi derecede kronik reflü özofajiti olanlarda mideden distal özofagusa kolumnar epitelin migrasyonu sonucu meydana geldiği yolundaki görüş ağırlık kazanmıştır. Sık görülmeyen bu durum, genellikle reflü özofajitlilerin %10’u civarında görülmektedir. Sıklıklada skuamo-kolumnar bileşkede Striktür bulunur.

Barret özofagusunda kanser gelişme riski normal populasyondan 60-100 kez fazladır. Bu Hastaların takibi ve erken tanı malignitenin %100 oranında rezeksiyonunu sağlar. İyi bir endoskopik takip ile kanserli olguların yaklaşık %75’i evre 0, I veya IIA’da saptanabilir. Endoskopik takip ve bu evrelerin dışında saptanarak özofajektomi uygulanan olgularda 5 yıllık sağ kalım oranı %20’lerde iken endoskopik takip ile erken tanı Alan olgularda bu Oran %60’ın üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle bu olgularda endoskopik ve sitogenetik markerlarla takip kürabilite ve iyi bir sağ kalım için kesinlikle gereklidir.

Akalazya

Akalazya özofagus kanseri gelişimi için predispozan hastalıklardan birisi olarak kabul edilmektedir. Bu kişilerde normal populasyona göre 8-33 Kat fazla kanser geliştiği bildirilmektedir. Disfaji, kilo kaybı ve Göğüs Ağrısı gibi akalazyaya bağlanabilecek semptomların başlamasından, kanser gelişimine kadar geçen süre ortalama  olarak 20 Yıl olup, akalazyalı hastalarda kanser gelişme sıklığı yüzbinde 3-4’dür. Sekresyonların ve yiyeceklerin stazı ile retansiyon sonucunda, mukozada kronik inflamasyonun karsinoma Zemin hazırladığı bildirilmektedir.

Tylosis

Tylosis, avuç içleri ve Ayak tabanlarının belirgin hiperkeratozu ile karakterli otozomal dominant geçiş gösteren bir hastalıktır. En az 28 ayrı formu vardır, özofagus kanseri gelişme riski çok yüksektir. Bu hastaların %50’sinde 45 yaşta, %95’inde ise 65 yaşa gelindiğinde özofagus kanseri gelişir.

Baş boyun bölgesi kanserleri


Baş boyun bölgesinde özellikle yassı hücreli kanser bulunan hastalarda genellikle ikinci bir odakta da yassı hücreli kanser gelişme riski fazladır. Bu nedenle Baş boyun bölgesinde kanser olan hastalarda özofagusun belirli aralıklarla endoskopik olarak kontrolü önerilmektedir.

Striktürler

Özofagusun kronik striktürleri yiyeceklerin birikmesine, özofajite ve epitel hiperplazisine neden olarak kanser gelişmesine yol açabilir. Gıdaların retansiyonu diyetteki nitrozaminler ile mukozanın temas süresini uzatır. Koroziv maddelere bağlı olarak gelişen darlıklarda özofagus kanseri gelişme riski fazladır. Ancak bu striktürlerden sonra kanser gelişmesi için bazı hastalarda 50-60 yıl geçmesi gerekebilir.
        
Parsiyel gastrektomi

Özofagus kanserli hastaların yaklaşık %2-10’unda daha evvelden parsiyel gastrektomi uygulanmış olması parsiyel gastrektomi ile özofagus kanseri arasında bir ilişki kurulmasına yol açmıştır. Gastrektomiden sonra gelişen gastroözofageal reflü ve beslenme yetersizlikleri özofagus kanseri gelişiminden sorumlu olabilir

Plummer-Vinson sendromu

Plummer-Vinson sendromunda Kaşık tırnak, angular stomatitis ve özofageal web gibi epitelyal lezyonlar sık görülür. Hem özofageal weblerde hemde özofagus kanserlerinde Demir Eksikliği Anemisi sık olmakla birlikte her ikisininde Demir eksikliğinden kaynaklandığını gösteren yeterli bulgu yoktur.
 
PATOLOJİ

Özofagus kanserleri makroskopik olarak çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Özofagus duvar ve lümenindeki yerleşimine göre ekzofitik, endofitik veya intramural olabilir. Tümörün penetrasyon, infiltrasyon ve orijin noktasına göre de klasifiye edilmiştir. Bugünde kullanılan bu klasifikasyona göre iki ana grup ve bunların varyantları olarak ayrılmıştır.

a- Mantar benzeri (fungating), ülseratif veya ülsero-vejetatif tip

b- Annular veya skiröz tip
 
Mikroskopi

Özofagusta gelişen kanserlerin %90-95’i yassı hücreli kanser olarak görülmekle birlikte bu oran her geçen yıl adenokanser lehine değişmektedir. Son yapılan çalışmalarda yassı hücreli kanser %76, adenokarsinoma %16, küçük hücreli karsinomayı da içeren diğer tipler %3, metastazlar %7.7 olarak bildirilmekte ve özellikle ABD’de özofagusta gelişen karsinomların %40’ını adenokarsinomların oluşturduğu kaydedilmektedir. Bütün bu yayınlara rağmen Türkiye ve bizim serimizde halen yassı hücreli kanserler, bütün özofagus kanserlerinin yaklaşık %95’ini oluşturmaktadır.

Erken özofagus karsinomu

Submukoza invazyonu bulunmayan yüzeyel Tümörler ile submukozal invazyonu olup lenf nodülü metastazı bulundurmayan tümörlere denir.
 
EVRELEME

Özofagus karsinomalarında evreleme tüm malignitelerde olduğu gibi en önemli terapotik ve prognostik belirleyicidir. Doğru bir evrelendirme hasta için en doğru Tedavi veya tedavi kombinasyonun seçimini sağlayacaktır. Evreleme; tümör, lenf nodu metastazı ve uzak Organ metastazı olmak üzere üç önemli faktöre bağlı olarak yapılır.

YAYILMA YOLLARI

Özofagus kanserinin yayılma yolları direkt invazyon, Lenfatik metastaz ve uzak organ metastazı olmak üzere 3 ayrı ana grup halinde incelenebilir.

Direkt invazyon: Organın tüm uzunluğu boyunca komşu organlarla olan sıkı ilişkisi ve serozal tabakalardan yoksun olması direkt invazyonu kolaylaştırılan en önemli faktörlerdendir.

Lenfatik yayılım: Özofagus zengin bir lenfatik drenaja sahiptir. Özofagus duvarı içinde biri Mukoza diğeri submukozal tabakada iki ayrı lenfatik plexsus vardır. Mukozal lenfatikler yukarıda farinks aşağıda ise midenin lenfatikleri ile birleşecek şekilde tüm özofagus boyunca uzanır. Muskuler tabaka kısmen daha bağımsız ve bölgesel drenaja sahiptir.

Uzak organ metastazı: Hematojen yolla bilhassa hipofarenks ve servikal bölge tümörlerinde Beyin metastazı, Akciğer parankimi, Kemik ve Karaciğer metastazları görülebilir.

KLİNİK TABLO

Özofagus kanserinde klinik semptomlar, tümörün oluşturduğu özofageal bozukluklara, tümörün lokal yayılımına veya uzak metastazlarına bağlı olabilir. İlerlemiş özofagus kanserli bir olguda iyi bir sorgulama ile ortalama 10 –12 ayrı Semptom saptanır. Kısa bir süre önce başladığı belirtilen semptomlara karşın bu tür olguların bir kısmının inoperabl olması semptomların hasta ve hekimler tarafından yeterli incelenmemesi ve analiz edilmemesi sonucudur.
 
TANI YÖNTEMLERİ


Anemnez bir önceki bölümde anlattığımız gibi semptomların erken ve dikkatli değerlendirilmesi için son derece önemlidir. Özofagografiler, özofagus kanserinin tanısında endoskopiden sonra ikinci derecede önem taşır.

Özofagusun Full Kontraslı Pasaj Grafisi: Bu teknik ile, özofagusun konturunu etkileyebilen striktürler, Webler, sirkumferensiyel karsinomlar, büyük ülserler ve ekstrensek kitleler gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.

Hava Kontraslı Özofagografi: Hava kontrast tekniğinin değeri, küçük özofageal tümörler ve özofajit ile ilgili gizli mukozal düzensizlikleri gösterebilme yeteneğidir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT): Ekstraözofageal yayılım ve metastazlarını tesbitinde en yararlı teknik BT’dir.

Özofagoskopi: Özofagus kanseri şüphesi olan tüm hastalarda endoskopik incelemeye gerek vardır. Özofagoskopinin önemi sadece Teşhis konulmasında değil cerraha lezyonun üst sınırı ile fiksasyonun tesbit imkanını da sağlamasıdır. Endoskopik tanıda en büyük zorluk kardiada lokalize kanserlerdir. Eger Konstriksiyon nedeniyle biopsi yapılamazsa büyük bir Buji ile pasajın sağlanması faydalı olabilir. Özellikle Akalazya da buji kolayca geçerken kansere bağlı obstrüksiyonda geçemez. Çok küçük lezyonu olan hastalarda görüntüleme zor olduğundan mukozal boyanma önem taşır.

Kromoskopi  (%1-2 lik lugol, %1-2 lik toluidin mavisi veya metilen mavisi) kanseröz lezyonları ve lezyonların yaygınlığının tesbitini kolaylaştırır. Erken özofagus kanserlerinde konvansiyonel endoskopik tetkiklerle yakalama şansı %80 iken lugol solüsyonu kullanıldığında bu oran %100 çıkmaktadır.

Endoskopik Ultrosonografi: Endoskopik USG’nin yüksek rezolüsyon gücü sayesinde malign lezyonların penetrasyon derinliği, komşu organ ve yapılara infiltrasyonları ve regional lenf nodlarına metastatik yayılımı tespit edebilir. Böylece tümörün evrelendirilmesi ve Uygun tedavi Yöntemi seçilmiş olur.

TEDAVİNİN SEÇİMİ

Özofagus kanserlerinde tedavinin seçimi öncelikle tümörün evresi ve lokalizasyonu olmak üzere  birçok faktöre bağlıdır. Sadece cerrahi tedavinin veya radyoterapinin Kür temin edemeyeceği bazı vakalarda kombine tedaviler düşünülebilir. Tümörün lokalizasyonuna göre bazı vakalarda hastanın yutma restorasyonu ve konforu alternatiflerin olmadığı durumlarda tedavinin sürecini etkileyebilir ve bu gibi vakalarda palyasyon, kürden daha önemli olabilir.

Preoperatif değerlendirme ve fizik muayene tedavinin seçiminde yol göstericidir. Çok dikkatli muayene ve araştırmada bazı hastalarda tümörün invazyonu ve metastatik yayılım hastanın inoperabl olduğunu gösterebilir. Özellikle ülkemizde vakaların çoğunun III ve IV evrelerde tedaviye müracaatı inoperabl ve unrezektabl vakaların ilk planda değerlendirilmesi açısından önemlidir. Ses Kısıklığı ile n.larengeus inferior’un invazyonu, axiller ve supraclavicular Lenf Bezleri invazyonu, retrotrakeal fıksasyon  ile tiroid ve larinks invazyonu tesbit edilebilir. Trakea ve Bronş invazyonlarında karakteristik öksürük  ve Nefes Darlığı vardır, Fistül mevcudiyeti Endoskopi ile belirlenebilir.

Akciğer veya kemik metastazı radyografide görülebilir. Karaciğer, kemik ve beyin metastazlarının tesbitinde isotopla taramalar yararlı olur. Yemekten hemen sonra gelen ve lezyonun alt kısımları seviyesinde hissedilen derinden gelen Ağrı tümörün komşu organlara yayıldığını düşündürebilir. Ateş mediastinal tululumda görülebilirse de özellikle tümörün mediastane veya akciğer içine lokal perforasyonu için belirleyici bir semptomdur. Epigastriumda palpabl nodüler kitle ve LAP, nodüler karaciğer, asit veya rektal shelf tümörün iyice yayıldığının belirtisidir.

Lezyonun yerleşim lokalizasyonu da tedavinin seçiminde önemlidir. Genelde özofagusun 1/3 alt bölümündeki tümörler rezektabl, servikal bölümdeki tümörlerin ise rezektabilite şansı daha azdır. Erken lezyonlar cerrahi için uygunken invazyon ve metastazlar cerrahi dışı yöntemlerin aranması gerektiren sebeplerdir. Lezyonun boyu, derinliği ve kitlenin total büyüklüğü tedavi seçimini yönlendirebilir çünkü 7-8 cm. den uzun tümörlerin komşu dokulara invaze olma ihtimali  fazladır. Diğer taraftan semptomların süresi de hastalığın evresi açısından önemlidir.

Hastanın fizyolojik yaşı, operatif risk ve tedavinin seçiminde rol oynar. Senil ve kaşektik hastalar da hem cerrahi hem de radyoterapide morbidite ve mortalite yüksek seyreder, ilave olarak akciğer hastalığı, kardiak lezyonlar, karaciğer hasarı, Böbrek fonksiyonlarındaki Bozukluk operatif riski artırıcı faktörlerdir. Yapılan araştırmalarda operatif riskte teknik nedenlerden daha fazla olarak kardiak ve pulmoner ek lezyonlar rol oynar.

Tümörün cerrahi rezeksiyonundan önce Kemoterapi ile birlikte veya yalnız radyoterapi ve rezeksiyondan sonra yalnız radyoterapi veya kemoterapi ile birlikte radyoterapi düşünülüyorsa 1980’li yıllarda varılan konsensusa göre 1/3 alt bölüm tümörlerinde cerrahi rezeksiyonun öncelikle düşünülmesi, servikal lezyonlarda radyoterapinin rekonstrüksiyonda problemler çıkartabileceği için cerrahiden sonra uygulanması, supraaortik karsinomlarda torasik inlette sıklıkla lokal invazyonlar olabileceği için öncelikle radyoterapinin düşünülmesi gerektiği bildirilmiştir.

Genelde tümörün özofagusun 1/3 orta bölümünde lokalize olduğu vakalarda, belirgin Kontrendikasyon yoksa cerrahi eksplorasyon mutlaka yapılmalıdır, unrezektabl tümörlerde Mide ile torax içinde internal derivasyon da yapılabilir.

Preoperatif kemoterapi tedavinin seçiminde bir diğer alternatiftir. Bu konuda kapsamlı bir çalışma ilk kez 1982 yılında Cisplatin, Vindesin, Bleomisin kombinasyonu ile Bains ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır. Bu seride %82 rezeksiyon oranı ve %65 objektif yanıt bildirilmiştir.

Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Cansız Madde Alanında Dirimsel Enerji Titreşiminin Kanıtlanması
 • Dirimsel Enerjiyle Yapılan Bedensel Sağaltımın Beş Yılı
 • Hücrenin Dirimsel Enerji Alıp Işıması
 • Kanser Tümör Karın
 • Kansere Yakalanacağım Anlamına Gelmez Mi?
 • Saw Palmetto
 • Vücudun Kendini Koruma Girişiminin Sonucu
 • 4.evre Kanser
 • Açelya Elmas Kanser
 • Acı Kavun (Kudret Narı)
 • Acı Ot Kanser
 • Acunsal Enerji Kabarcığının Dirimsel Nitellerini Belirlemeye Izin Veren Gözlem Ve Deneyler
 • Acunsal Enerji Kabarcıkları (<
 • Acunsal Yaşam Enerjisini Toplayan Aygıt
 • Acunsal Yaşam Enerjisinin Niceliksel Belirlenmesi
 • Afye Senna Kanser
 • Ağız İçi Kanseri
 • Ağız Kanseri
 • Ağız Kanseri Belirtileri
 • Ağız Kanseri Tedavisi
 • Ağız Kanseri Tedavisi
 • Ağız Ve Üst Sindirim Yolları Kanserleri
 • Aıds’I Olan Kişiler Kanser Olmaya Daha Yatkındırlar, Değil Mi?
 • Ak Ciğer Kanseri
 • Ak Diken
 • Akciğer Kanser
 • Akciğer Kanser Ameliyatı
 • Akciğer Kanser Belirtileri
 • Akciğer Kanser Tedavisi
 • Akciğer Kanseri
 • Akciğer Kanseri Ameliyatı
 • Akciğer Kanseri Belirtiler
 • Akciğer Kanseri Belirtisi
 • Akciğer Kanseri Beslenme
 • Akciğer Kanseri Bitkisel Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Çeşitleri
 • Akciğer Kanseri Evreleri
 • Akciğer Kanseri Görüntüleri
 • Akciğer Kanseri Hastalığı
 • Akciğer Kanseri İlaçları
 • Akciğer Kanseri Kemoterapi
 • Akciğer Kanseri Metastaz
 • Akciğer Kanseri Metastazları
 • Akciğer Kanseri Nedenleri
 • Akciğer Kanseri Nedir
 • Akciğer Kanseri Resimleri
 • Akciğer Kanseri Resmi
 • Akciğer Kanseri Tanısı
 • Akciğer Kanseri Tedavi
 • Akciğer Kanseri Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Teşhisi
 • Akciğer Kanseri Ve Sigara
 • Akciğer Kanserinde Bitkisel Tedavi
 • Akciğer Ve Akciğer Zarı Üzerindeki Olumsuz Etkiler
 • Akciğer Zarı Kanseri
 • Akciyer Kanseri
 • Akşamcılığın Sonu Kanser Mi?
 • Akut Kan Kanseri
 • Alaza Kanser
 • Alkol Alabilir Miyim?
 • Alkol Almak Kansere Yol Açar Mı?
 • Alkol Ve Kanser
 • Aloe Vera
 • Aloe Vera 2
 • Aloe Vera 2
 • Aloe Vera Kanser
 • Alternatif Bitkisel Kanser
 • Alternatif Kanser Tedavileri
 • Alternatif Kanser Tedavisi
 • Alternatif Kanser Tedavisi
 • Alternatif Tıp Kanser
 • Ama Zaten Radyasyonun Kendisi Kansere Yol Açmıyor Muydu? Tedavisinde Nasıl Kullanılabilir?
 • Ameliyat Geçirmem Gerekip Gerekmediğini Nasıl Bileceğim?
 • Ameliyatım Sonrasında Uygulamam İçin Fizyoterapist Tarafından Özel Egzersizler Ne Kadar Devam Etmem Gerekiyor?
 • Ameliyatım Sonrasında, Çiğnemekte Ve Yutkunmakta Güçlük Çekiyorum; Yeteri Kadar Yiyemediğimi Düşünüyorum. Ne Yapabilirim?
 • Amerikada Kanser Tedavisi
 • Amigdalin
 • Anaplastik Kanser
 • Andy Whitfield Kanser
 • Ankaferd Kanser
 • Ankara Kanser Hastanesi
 • Antijen Aşısı
 • Arı Poleni
 • Arı Sütü Kanser
 • Aromaterapi
 • Aromaterapi 2
 • Aromaterapi Ya Da Refleksolojinin Etkili Olmaları İçin Kaç Seansa İhtiyaç Duyulur?
 • Arsenik
 • Artık Daha Fazla Tedavi İstemiyorum. Doktorun Önerdiği Şeyleri Reddetme Hakkım Var Mı?
 • Artık Tedavi Almıyorum, Kanserim Nüksedecek Mi?
 • Artık Tedaviler Çok Daha Uzun Zaman Alıyor Gibi Görünüyor Ve Çok Daha Karmaşık. Niçin?
 • Artık Tüm Tedavim Bitti Ve Hastaneye Pek Sık Uğramıyorum, Gerçekten Kendimi Yalnız Hissediyorum. Kiminle Konuşabilirim?
 • Arzum Onan Kanser
 • Aveloz
 • Avemar
 • Ayak Şişmesi Kanser
 • Aynı Tanı Konduğu Halde Niçin Farklı İnsanlara Farklı Testler Yapılıyor?
 • Ayuveda
 • Bademcik Kanseri
 • Bademcik Kanseri Belirtileri
 • Bağırsak Kanser
 • Bağırsak Kanseri
 • Bağırsak Kanseri Ameliyatı
 • Bağırsak Kanseri Belirtileri
 • Bağırsak Kanseri Belirtisi
 • Bağırsak Kanseri Nedir
 • Bağırsak Kanseri Tedavi
 • Bağırsak Kanseri Tedavisi
 • Bağırsak Kanserine Tedavi
 • Bakımevi, Ölmek İçin Gidilen Bir Yer, Değil Mi?
 • Bal Kanser
 • Bana Radyoterapi Almam Gerektiği Söylendi. Ben De Almak İstiyorum, Ancak Yapdması Planlanan O Kadar Çok Şey Var Ki. Niçin?
 • Barsak Kanseri
 • Barsak Kanseri Belirtileri
 • Başka Bir Yerde Bana Faydası Dokunabilecek Bir Çalışma Yürütüldüğünden Nasıl Haberim Olacak?
 • Baz İstasyonu Kanser
 • Bazal Hücreli Kanser
 • Bazı Gıdaları Tüketmenin Kanser Riskini Artırdığı Doğru Mu?
 • Bazı İnsanlarda Cinsel İlişkide Bulunma İsteği Tamamen Kaybolur Mu?
 • Bedensel Boşalmanın Işlevi
 • Beklenen Gelişmeler
 • Ben Kanseri
 • Benzer Yollardan Geçmiş, Konuşabileceğim Birisini Nasıl Bulabilirim?
 • Besinlere Uygulanan İşlemler Ve Kanser
 • Beslenme Alışkanlığımı Değiştirmem Kansere Yakalanma Riskimi Azaltabilir Mi?
 • Beslenme Şeklimi Değiştirmem Kanserimin Kötüleşmesini Engelleyecek Mi?
 • Beslenme Şeklimi Değiştirmem Kanserimin Nüksetme Riskin Azaltacak Mı?
 • Beslenme Ve Kanser
 • Beslenme Ve Kanser
 • Beslenme Ve Kanser 4
 • Beta Karoten
 • Beyin Kanseri
 • Beyin Kanseri Belirtileri
 • Beyin Kanseri Nedir
 • Beyin Kanseri Tedavisi
 • Beyin Tümöründe Bitkisel Tedavi
 • Beyinde Kanser
 • Bilgisayarlı Tomografi (Bt) İle Röntgen Arasındaki Fark Nedir?
 • Biopsi İçin Ameliyat Olmak Şart Mıdır?
 • Biopsi İşlemleri Ağrılı Mıdır?
 • Bir Başkasından Kanser Kapabilir Misiniz?
 • Bir Bayan Arkadaşıma Doktoru Hiçbir Şeyi Olmadığını Söyledi Fakat Yumurtalık Kanserinden Öldü. Niçin Daha Önce Fark Edilemedi Bu?
 • Bir Çalışmaya Dahil Edilmeden Önce, İznim Alınmalı Mı?
 • Bir Destek Grubu İle Kendi Kendine Yardım Grubu Arasındaki Fark Nedir?
 • Bir Gün Genetik Test Herkes İçin Yapdabilecek Mi?
 • Bir Güneş Yatağı Ya Da Güneş Lambası Da Cilt Kanserine Yol Açar Mı?
 • Bir Işıma Alanını Nasıl Sınırlandırmalı Ve Nesnel Olarak Görülür Kılmalı?
 • Bir Kan Numunesi İncelendiğinde Neler Sayılır?
 • Bir Kanser Ameliyatı Vücudun İşleyişinde Mutlaka Bir Değişiklik Ya Da Şekil Değişikliği Yaratacak Denli Büyük Bir Ameliyat Mıdır?
 • Bir Kanser Çeşidi
 • Bir Kanser Olayının Öyküsü
 • Bir Kişiye Tümörünün İnoperable Olduğu Söylenildiğinde, Bu Ne Anlama Gelir?
 • Bir Klinik Çalışmaya Dahil Edilip Edilmediğimi Nasıl Bileceğim?
 • Bir Kür Hormon Tedavisi Ne Kadar Sürer?
 • Bir Kür Kemoterapi Ne Kadar?
 • Bir Meme Protezi İstiyorsam Bunu En Yakın Ne Zaman Taktırabilirim?
 • Bir Meme Protezi Kullanmaya Alışabilecek Miyim?
 • Bir Radyoterapi Kürü Sırasında Radyoaktif Miyim?
 • Bir Röntgen Grafisinde Neler Görülebilir?
 • Bir Stoma İle Kolostomi Arasındaki Fark Nedir?
 • Bir Testi Tekrarlamak İçin Çağrılırsam, Bu, Kanser Olduğum Anlamına Mı Geliyor?
 • Bir Vejetaryenim. Kansere Yakalanma Riskim Daha Mı Az?
 • Birkaç Denetleme Deneyi
 • Bitkilerle Kanser Tedavisi
 • Bitkisel Çin Tıbbı
 • Bitkisel Kanser Tedavileri
 • Bitkisel Kanser Tedavisi
 • Biyoenerji
 • Biyolojik Tedaviler Nasıl İşe Yarıyor?
 • Biyolojik Tedaviler Nasıl Verilir?
 • Biyolojik Tedaviler Nelerdir?
 • Black Cohosh
 • Böbrek Kanseri
 • Böbrek Kanseri Belirtileri
 • Böbrek Kanseri Tedavisi
 • Böbrekler Ve İdrar Kesesi Üzerindeki Olumsuz Etkiler
 • Boğaz Kanseri
 • Boğaz Kanseri Belirtileri
 • Bogdan Tanjevic Kanser
 • Bol Vitamin Alınmasının Kansere Karşı Koruyucu Olduğunu Duydum. Doğru Mudur?
 • Boşaltım Sistemi Kanseri
 • Bovine Cartilage
 • Boyun Kanseri
 • Bristol Diyeti Nedir?
 • Brokoli
 • Bromelain(Ananas Sapı)
 • Bu Kulağa Pek De Hoş Gelmiyor, Sizce De Öyle Değil Mi?
 • Bu Testlerin Yapılması Ne Kadar Sürer?
 • Bulantı Hissedecek Miyim?
 • Burdock
 • Canlı Varlıkta Ölüm
 • Çarpma İle Kansere Yakalanır Mı İnsan?
 • Çay Ve Kanser
 • Cea Kanser
 • Celandine
 • Cerrah Bana Kanserli Bölümü Çıkartmanın Mümkün Olamadığını Belirtti. Bunu Niçin Bana Daha Önce Söylemedi?
 • Ceyla Gölcüklü Kanser
 • Chamomille
 • Chaparral (Ngda)
 • Ciğer Kanseri
 • Cild Kanseri
 • Cilt Kanseri Belirtileri
 • Cilt Kanseri Görüntüleri
 • Cilt Kanseri İle Güneş Işığı Arasında İlişki
 • Cilt Kanseri Nedir
 • Cilt Kanseri Resimleri
 • Cilt Kanseri Tedavisi
 • Cilt Kanseri Türleri
 • Cilt Kanserine Yakalanma Riskimi Düşürmek İçin Ne Yapmalıyım?
 • Cilt Kanserinin Tedavisi
 • Çinko
 • Cinsel Aktiviteye Ne Kadar Erken Başlayabilirim?
 • Cinsel Toplumbilim Sorunu Olarak Kanserin Dirimsel Yanı
 • Cinsel Toplumbilim Sorunu Olarak Kanserin Dirimsel Yanı
 • Cinsel Tutum Bilimin Birkaç Ilkesi
 • Çocuğum Henüz Ufak Ve Radyoterapiye Başlamak Üzere. Tüm Bu Planlama Ve Tedavi Aşamasında Nasıl Rahat Duracak?
 • Çocuğum Kanser Hastası. Öteki Çocuğuma Ne Söylemeliyim?
 • Çocuğum Lösemi Nedeniyle Kemoterapi Görüyor. Kanındaki Tüm Normal Ve Anormal Hücreler Hasar Görürse, Ölme Olasılığı Var Mı?
 • Çocuğumda Kemoterapiye Başlanacak Ve Bu Bir Hickman Kateteri İle Verilecek. Hickman Kateteri Nedir?
 • Çocuğumun Okula Geri Dönmesine Yardımcı Olmak İçin Neler Yapabilirim?
 • Çoğu İnsan Vejetaryen, Peki Ama Bunun Anlamı Ne?
 • Çoğu Kanser Cerrahi İle Tedavi Edilebiliyor, Değil Mi?
 • Çok Şekerli Kanser
 • Çörek Otu
 • Çörek Otu Kanser
 • D-Limonene(Turunçgil Kabuğu)
 • Dahili Hastalıklardan
 • Dalak Kanseri
 • Damak Kanseri
 • Dandelion
 • Danışman Kanserli Birisine Nasıl Bir Yardımı Olabilir?
 • Dans Terapi
 • Dca Kanser
 • Defne Samyeli Kanser
 • Dengeli Bir Diyet Nasıl Olur?
 • Deri Kanseri
 • Deri Kanseri 3
 • Deri Kanseri Belirtileri
 • Deri Kanseri Tedavisi
 • Deri Ve Kemik Kanseri
 • Deterjanlar Ve Kanser
 • Deve Dikeni
 • Dexter Kanser
 • Di Bella Tedavisi
 • Dil Kanseri
 • Dil Kanseri 2
 • Dil Kanseri Belirtileri
 • Dil Kanseri Tedavisi
 • Dinsel Tedavi (İnanç Tedavileri)
 • Dirimsel Çekimin Var Olduğunun Ortaya Konması
 • Dirimsel Dizge Dirimsel Bozukluk
 • Dirimsel Enerji Biriktiren Kutuda Bütün Vücudun Işınlanması
 • Dirimsel Enerji Işımasının Kanıtlanması
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme 2
 • Dirimsel Enerjinin Itici Gücü
 • Dirimsel Enerjiyle Sağaltım Deneyinin Sonuçları
 • Dirimsel Hastalıkların Tanımı
 • Dirimsel Hastalıktan Ötürü Körelme
 • Dirimsel Kabarcıklı Sudaki Acunsal Enerjiden Kabarcıklı Maddenin Ve Kansu’nun Oluşması
 • Dirimsel-Bedensel Yaşam Enerjisi Açısından Kan Çözümlemesi
 • Diş Eti Kanseri
 • Diş Kanseri
 • Diyet Ve Kanser
 • Dmso Kanser
 • Doğum Kontrol Hapı Kullanabilir Miyim?
 • Doktor Kanser Tanısını Nasıl Koyacak?
 • Doktor, Neoplazimin Olduğunu Söyledi. Tümörle Arasındaki Fark Nedir?
 • Doktorlar Adjuvan Tedavinin Gerekip Gerekmediğine Nasıl Karar Veriyorlar?
 • Doktorlar Bir Hastalığın Hangi Evrede Olduğunu Nasıl Biliyorlar?
 • Doktorlar Sağkalım Oranlarından Bahsederken Ne Demek İstemektedirler?
 • Doktorlar, Genellikle Kanseri Tamamiyle Temizlediklerinden Emin Oldukları Halde Kanser Yıllar Sonra Tekrarlanabiliyor. Bunun Nedeni Nedir?
 • Doktoru Tedavi Boyunca Düzenli Olarak Görecek Miyim?
 • Doktorum Kemoterapimin Yaradığını Nasıl Anlıyor?
 • Dr Öz Kanser
 • Dudak Kanseri Belirtileri
 • Dünya Kanser Günü
 • Dünyada Kanser Görülme Sıklığı Artmakta Mıdır?
 • Durağan Elektrikölçer Dirimsel Enerjinin Varlığını Kanıtlayıp Yoğunluğunu Ölçebilir
 • Echinacea
 • Eğer Ağzımdan Ya Da Boğazımdan Ameliyat Olursam, Farklı Mı Görüneceğim?
 • Eğer Bir Bulantı Önleyici İlaç İşe Yaramaz İse, Bir Başkasını Deneyebilir Miyim?
 • Eğer Bir Çocuk Ya Da Erişkinin Kemik Tümörü Varsa, Bu Her Zaman O Uzuvlarının Kesilmesi Gerektiği Anlamına Mı Geliyor?
 • Eğer Bir Kişinin Kansere Yakalanmada Artmış Riski Olduğunu Gösteren Bir Gen Bulunsaydı, Kanserden Kaçınılabilir Miydi?
 • Eğer Bir Mamografi Tekrarı İçin Çağrılırsam, Bu, Kanser Olduğum Anlamına Mı Gelir?
 • Eğer Doktorum Kansere Yakalanmış Olabileceğimden Şüpheleniyorsa Bir Sonraki Adım Ne Olacak?
 • Eğer Kan Sayımım Düşerse, Benim Üzerimde Ne Gibi Bir Etkisi Olacak?
 • Eğer Kanser Yeni Bir Hastalık Değilse Niçin Hakkında Daha Fazla Şey Duyuyoruz?
 • Eğer Kanserim Nüksederse, Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilebilir Mi?
 • Eğer Mastektomim Varsa Ameliyat Sonrası Daha Farklı Mı Görüneceğim?
 • Eğer Saçım Dökülecekse, Bu Ne Zaman Olacak Ve Neler Yapmam Gerekir?
 • Eğer Tamamlayıcı Tedavileri Kullanırsam, Doktorum Beni Tedavi Etmeyi Reddeder Mi?
 • Ellagic Asit
 • En Kötü Şey Beklemek. Yapabileceğim Bir Şey Var Mı?
 • En Tehlikeli Kanser
 • Erkan Topuz Kanser
 • Erken Mide Kanseri
 • Essiac Çayı
 • Evening Primrose
 • Özefagus

  Kanseri