Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Kanser Vakfı
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.

Kanser Vakfı

 

 

 

Kanser vakfı.Kanser nedir nasıl bir hastalıktır Kanser tedavisi nasıl yapılır kanserden kurtulma yolları var mıdır merak ettiklerinizi bu yazımızda okuyabilirsiniz...

 

 

 

Kanser tedavisinde kullanılan bitkilerden hazırlanmış % 100 Doğal ürünlerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz...  

 

 


TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ VAKFI SENEDİ


VAKFIN AMACI


MADDE 1. TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ VAKFI 'nın amacı, kanserle savaşta çağdaş düzeye ulaşabilmek için:

A. Kanser konusunda araştırmalar yapmak, yaptırmak, araştırmaları desteklemek,

B. Kanserle savaşın yöntemlerini saptamak ve olanakları sağlamak,

C. Gerekli kuruluşların gerçekleşmesine öncü ve yardımcı olmak, bu kuruluşları kurmak ve çalıştırmak,

D. Ulusal Kanser Enstitüsü 'nün kurulması gereğini devlete ve ulusa benimsetmek ve bu konuda hertürlü girişimde bulunmak, Enstitüler açmak,

E. Saptama, giderme ve izleme kurumları açmak,

F. Teknisyenleri, uzmanları, hekimleri ve Uzman hekimleri yetiştirmek, Yardım ve burslar vererek öğrenime yardım etmek,

G. Hastalara, yoksullara ilaç ve gerekli yardımları sağlamak,

H. İlgili araç ve gereçlerden yararlanarak kanserle Savaş propagandası yürütmek, kanserle savaş konusunda halkı aydınlatmak, ulusal dayanışmayı güçlendirmek,

I. Yurt içindeki ve dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği yapıp ilgili yayınları izleyip kanserle savaşın bilimsel olanaklarını genişletmek, kitaplıklar kurmak ve kurulmasını desteklemek, bilgi kaynakları kurmak, yayınlar yapmak,

K. Hastalara Moral vermek ve onların çalışma güçlerini kazanmalarına çalışmak, işyerleri bulmak ve açmak,

L. İlgili, gerekli yararlı öbür çalışmaları yapmaktır. Vakıf bu amacına ulaşmak için zorunlu tüm çabalarda bulunur. Labaratuvar, dispanser, savaş merkezi ve Hastahane kurar. Seminerler, kurslar, konferanslar, bilimsel toplantılar, sergiler, geziler düzenler.


AMACINA ULAŞMAK İÇİN VAKFIN YAPACAĞI İŞLER VE İŞLEMLER


MADDE 2. VAKIF,amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında sayısı, değeri ve türü sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara yada ikisinden birlikte oluşan malvarlığına, gerçekleşmiş yada gerçekleşecek haklara, ekonomik değerlere, kiralama, satın alma, Bağış yada ölüme bağlı tasarruflar yoluyla sahip olmaya, bunları kullanmaya, karşılıklarını alarak kullandırmaya, gelirlerini ve karlarını almaya, vakfın amacına aykırı olmamak koşuluyla tüm sahip olduklarını satmaya, devretmeye, istediği biçimde elden çıkarmaya, kiralamaya, gerekli ödemeleri ve giderleri yapmaya, Vakfın malvarlığı içindeki bir hak, taşınır yada taşınmaz malı bir kez, gerekirse birçok kez yatırımda kullanmaya, gelirlerin bir bölümünü yada tamamını bu yolda ayırmaya, sahibi bulunduğu taşınır taşınmaz mallarla hakları ve paraları amacın gerçekleşmesi yolunda dilediği biçim ve yöntemle yönetmeye, ortakların pay senetlerini yada pay temsil eden eldeki ve sonradan doğacak bir hak ve alacağın nedeni olan belgeleri, tüm pay senetlerini, bunlarla ilgili kuponları almaya, satmaya, değiştirmeye, gelirlerini toplamaya ve elden çıkarmaya, Vakfın amacına Uygun çalışmalarda bulunan Vakıflar ve öbür kuruluşlarla işbirliği yapmaya, kurulmuş ve kurulacak vakıfların yönetimini kabul etmeye, vakıfları devralmaya, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu 'na katılmayı kabule yardım için Yabancı vakıflarla anlaşmalar yapmaya ve yabancı vakıflardan Para almaya, vakfın amacını gerçekleştirmek için gerekli Akçalı gücü kazanma yolunda uygun bulduğu girişimleri izlemeye, malvarlığının bir bölümünü yada tümüyle ortaklıklara katılmaya, katılma payına düşen gelirleri alıp amaç için harcamaya, şimdiki ve sonraki gelirleri ile kuracağı ortaklıklar, yapacağı anlaşmalar, düzenleyeceği sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rahni de içinde olmak üzere her tür güvenceyi almaya, banka ve vekaletlerini kabule, taşınmaz malların yararlanma, oturma gibi mülkiyet dışındaki özdeş(aynı) hakları kabule ve bunları kullanmaya, Vakfın amacına ulaşmak üzere gerektiğinde ödünç almaya, edindiği mallar, kazandığı haklar ve yaptığı işler için borçlanmaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye, teminat olarak vermeye, Vakfın amaçlarının tümünün, bir bölümünün yada birinin gerçekleşmesi için yararlı, gerekli, zorunlu göreceği tüm işlem, girişim, çaba ve çalışmalarda bulunmaya, sözleşmeleri, Alım satım uygulamalarını baştan sona dek yapmaya Medeni Yasa 'nın 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. VAKIF, bu gelirlerini ve yetkilerini 903 sayılı yasa 'nın yasakladığı amaç, konu ve alanlarda kullanmaz.


VAKFIN VARLIĞI


MADDE 3. Vakfın kuruluş varlığı, vakfa ödenmiş 80.000 TL.dır. Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü Mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını yada bir bölümünü her tür yasal ve özel işlemle edinebilir.


VAKFIN ORGANLARI


MADDE 4. Vakfın organları şunlardır:

A. Genel Kurul
B. Yönetim Kurulu
C. Denetçiler


GENEL KURUL


MADDE 5. Vakıf Genel Kurulu, Vakıf Resmi Senedi 'ne bağlı listede ad, soyad, konut, iş adresi, uğraşları uyrukluğu belirtilen kurucularla Vakfın Yönetim Kurulu Üyelerinden ve Vakıf Genel Kurulu 'nca seçilecek yeni üyeler ile Onursal üyelerden oluşur.


GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ


MADDE 6. Vakıf Genel Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

A. Vakfın amacını geliştirmek için gerekli çalışma ve çabaları programa alıp yürütülmesini izlemek, denetlemek,

B. Vakfı temsil edecek ve çalışmaların sorumluluğunu yüklenip, başarılı olmak için Uğraş verecek Yönetim Kurulunu seçmek, aklamak, ilke kararları almak,

C. Yönetim Kurulu 'nca taslak olarak hazırlanacak Vakıf Bütçesine son biçimini vermek,

D. Vakıf Genel Kuruluna yeni üyeler seçmek,

E. Vakıf onursal üyelerini(amaca katkıları, bilimsel, sosyal düzeyleri gözetilerek) seçmek,

F. Vakıf Yönetim Kurulu üyelerine ve vakıfta çalışanlara ücret verilecekse düzeylerini saptamak,

G. Vakıf Yönetim Kurulu 'nun hazırlayacağı tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip, kesinleştirmek ve yürürlüğe sokmak, resmi senedi, yönetmelikleri değiştirmek,

H. Vakıf Şubelerinin açılmasını karara bağlamak,

I. Yönetim Kurulu çalışmalarını denetlemek, gerekirse yönetim kurulunu değiştirmek ve Genel Kurul üyeleri arasından yada dışarıdan ücretli denetçiler tutarak Vakıf hesaplarını, ilgili Defter ve kayıtlarla, belgeleri, makbuzları, tüm gelir ve giderleri inceletip sonucuna göre karar almak,

K. Amaç kapsamındaki işlemler için kurul ve kişilere yetki vermektir.


GENEL KURUL TOPLANTILARI


MADDE 7. Genel Kurul yılda bir kez Aralık ayında toplanır. Yönetim Kurulu karar verir veya üyelerden 1/3 ü isterse olağanüstü olarak toplanır.Olağan ve olağanüstü toplantılar, yeri, zamanı ve gündemiyle birlikte en az bir hafta önce taahhütlü mektupla üyelere duyurulur. Toplantı, üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla açılır. İlk toplantıda üç yıllık dönem için bir Genel Kurul Başkan ve Başkanvekili seçilir. Ayrılmalarda tekrar seçim yapılır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.


YÖNETİM KURULU


MADDE 8. Vakfınyönetimini gerçekleştirecek Yönetim Kurulu 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur ve üç Yıl için Genel Kurul üyeleri arasından seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısına Genel Kurul Başkanı başkanlık ederek üyeler arasından açık yada gizli oyla bir Yönetim Kurulu (Vakıf) Başkanı, bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Genel Yazman, Bir de Sayman üye seçilmesini sağlar. Asıl üyeliklerde boşalma durumunda oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır.


YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ


MADDE 9. Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

A. Vakfı temsil etmek yönetmek,

B. Genel Kurul kararlarının uygulanmasını sağlayarak Vakıf amacına erişmeyi gerçekleştirmek,

C. Her takvim yılı uygulanmak üzere Vakıf bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurul 'un onayına sunmak,

D. Vakıf yönetmeliklerini hazırlayarak Vakıf Genel Kurulu 'na son biçimi verilmek üzere sunmak, yönetmeliklere göre yönergeleri hazırlamak,

E. Vakıf tüzüğüne uygun biçimde çalışmaları yürütmek, görevlileri almak, görevlerine son vermek, gelirleri toplayıp, giderleri yapmak, ilgili defter ve kayıtları düzenli tutmak, paraları bankalarda korumak ve yararını artırmak, bağışları kabul etmek, tüm işleri yürütmek,

F. Genel Kurul toplantılarına katılmak ve toplantıların yapılmasına yardımcı olmak,

G. Her takvim yılı başında Vakfın malvarlığı hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü 'ne bilgi vererek katılma payı ödemek.


DENETÇİLER


MADDE 10. Genel Kurul, Kurul üyelerinden yada dışarıdan iki asıl, iki yedek kişiyi denetçi olarak seçer. Asıl denetçiliklerde boşalma durumunda, oy sırasına göre yedek denetçi çağırılır. Denetçiler en az altı Ayda bir Vakfın hesaplarını, ilgili defter ve kayıtlarını, tüm gelir ve giderlerini inceliyerek görüşlerini bir raporla Genel Kurula sunar. Denetçiler dışarıdan atanmışsa ücret verilip verilmeyeceğini ve miktarını da Genel Kurul belli eder.


VAKFIN TÜZÜĞÜ


MADDE 11. VAKIF, Yönetim Kurulu tarafından bu Vakıf Senedinde açıklanan ilkelere ve Temel kurallara göre hazırlanacak Genel Kurulunun 2/3 oyuyla kabul edilecek Tüzüğe göre yönetilir. Tüzüğün görüşülüp oylanması madde madde yapılır. Gerekli durumlarda tüzük değiştirilebilir. Değişikliklerde de kabuldeki Yöntem uygulanır, çoğunluk aranır.


DAĞITIM VE ÖBÜR UYGULAMALAR


MADDE 12. Vakıf, herhangi bir nedenle amacını gerçekleştiremez duruma Düşünce Genel Kurulu 'nun bir hususuna ilişkin kararı, denetlemekle görevli resmi makamların onayından sonra sicile geçirilir. Bu duruma Vakfın o tarihdeki tüm varlığı TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU 'na bulunmuyorsa benzer amaçla uğraşan bir Vakfa, o yoksa benzer amaçla uğraşan bir derneğe, o da yoksa Sağlık ve Sosyal Bakanlığına geçer.

MADDE 13. Vakıf tarafından dağıtılmak üzere yardım ayıran ve burs veren Gerçek ve Tüzel kişilerin adları bu yardım ve burslara konulabilir. Bağış ve burs sahiplerinin Vakıfça kabul edilen koşulları özenle yerine getirilir. Burs verilen öğrenci ve uzmanların, öbür kimselerin öğrenimlerini yada eğitimlerini tamamladıktan sonra Vakfın amacına uygun çalışma koşulları ve düzenleri Yönetim Kurulu tarafından ayrıca saptanır.


SON HÜKÜMLER


MADDE 14. TÜRK KANSER ARŞTIRMA VE SAVAŞ VAKFI, medeni yasanın ilgili maddeleri uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü 'nün denetimine bağlıdır.

MADDE 15. Vakfın merkezi İzmir 'dedir. Gerekli durumlarda Türkiye içinde şubeler açılabilir, temsilcilikler kurabilir.

MADDE 16. Vakfın gelirlerinin en az %80 i Sağlık Yardım Bakanlığının görevleri içinde Yer Alan kanserle savaş hizmetine ayrılacaktır.

Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Cansız Madde Alanında Dirimsel Enerji Titreşiminin Kanıtlanması
 • Dirimsel Enerjiyle Yapılan Bedensel Sağaltımın Beş Yılı
 • Hücrenin Dirimsel Enerji Alıp Işıması
 • Kanser Tümör Karın
 • Kansere Yakalanacağım Anlamına Gelmez Mi?
 • Saw Palmetto
 • Vücudun Kendini Koruma Girişiminin Sonucu
 • 4.evre Kanser
 • Açelya Elmas Kanser
 • Acı Kavun (Kudret Narı)
 • Acı Ot Kanser
 • Acunsal Enerji Kabarcığının Dirimsel Nitellerini Belirlemeye Izin Veren Gözlem Ve Deneyler
 • Acunsal Enerji Kabarcıkları (<
 • Acunsal Yaşam Enerjisini Toplayan Aygıt
 • Acunsal Yaşam Enerjisinin Niceliksel Belirlenmesi
 • Afye Senna Kanser
 • Ağız İçi Kanseri
 • Ağız Kanseri
 • Ağız Kanseri Belirtileri
 • Ağız Kanseri Tedavisi
 • Ağız Kanseri Tedavisi
 • Ağız Ve Üst Sindirim Yolları Kanserleri
 • Aıds’I Olan Kişiler Kanser Olmaya Daha Yatkındırlar, Değil Mi?
 • Ak Ciğer Kanseri
 • Ak Diken
 • Akciğer Kanser
 • Akciğer Kanser Ameliyatı
 • Akciğer Kanser Belirtileri
 • Akciğer Kanser Tedavisi
 • Akciğer Kanseri
 • Akciğer Kanseri Ameliyatı
 • Akciğer Kanseri Belirtiler
 • Akciğer Kanseri Belirtisi
 • Akciğer Kanseri Beslenme
 • Akciğer Kanseri Bitkisel Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Çeşitleri
 • Akciğer Kanseri Evreleri
 • Akciğer Kanseri Görüntüleri
 • Akciğer Kanseri Hastalığı
 • Akciğer Kanseri İlaçları
 • Akciğer Kanseri Kemoterapi
 • Akciğer Kanseri Metastaz
 • Akciğer Kanseri Metastazları
 • Akciğer Kanseri Nedenleri
 • Akciğer Kanseri Nedir
 • Akciğer Kanseri Resimleri
 • Akciğer Kanseri Resmi
 • Akciğer Kanseri Tanısı
 • Akciğer Kanseri Tedavi
 • Akciğer Kanseri Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Teşhisi
 • Akciğer Kanseri Ve Sigara
 • Akciğer Kanserinde Bitkisel Tedavi
 • Akciğer Ve Akciğer Zarı Üzerindeki Olumsuz Etkiler
 • Akciğer Zarı Kanseri
 • Akciyer Kanseri
 • Akşamcılığın Sonu Kanser Mi?
 • Akut Kan Kanseri
 • Alaza Kanser
 • Alkol Alabilir Miyim?
 • Alkol Almak Kansere Yol Açar Mı?
 • Alkol Ve Kanser
 • Aloe Vera
 • Aloe Vera 2
 • Aloe Vera 2
 • Aloe Vera Kanser
 • Alternatif Bitkisel Kanser
 • Alternatif Kanser Tedavileri
 • Alternatif Kanser Tedavisi
 • Alternatif Kanser Tedavisi
 • Alternatif Tıp Kanser
 • Ama Zaten Radyasyonun Kendisi Kansere Yol Açmıyor Muydu? Tedavisinde Nasıl Kullanılabilir?
 • Ameliyat Geçirmem Gerekip Gerekmediğini Nasıl Bileceğim?
 • Ameliyatım Sonrasında Uygulamam İçin Fizyoterapist Tarafından Özel Egzersizler Ne Kadar Devam Etmem Gerekiyor?
 • Ameliyatım Sonrasında, Çiğnemekte Ve Yutkunmakta Güçlük Çekiyorum; Yeteri Kadar Yiyemediğimi Düşünüyorum. Ne Yapabilirim?
 • Amerikada Kanser Tedavisi
 • Amigdalin
 • Anaplastik Kanser
 • Andy Whitfield Kanser
 • Ankaferd Kanser
 • Ankara Kanser Hastanesi
 • Antijen Aşısı
 • Arı Poleni
 • Arı Sütü Kanser
 • Aromaterapi
 • Aromaterapi 2
 • Aromaterapi Ya Da Refleksolojinin Etkili Olmaları İçin Kaç Seansa İhtiyaç Duyulur?
 • Arsenik
 • Artık Daha Fazla Tedavi İstemiyorum. Doktorun Önerdiği Şeyleri Reddetme Hakkım Var Mı?
 • Artık Tedavi Almıyorum, Kanserim Nüksedecek Mi?
 • Artık Tedaviler Çok Daha Uzun Zaman Alıyor Gibi Görünüyor Ve Çok Daha Karmaşık. Niçin?
 • Artık Tüm Tedavim Bitti Ve Hastaneye Pek Sık Uğramıyorum, Gerçekten Kendimi Yalnız Hissediyorum. Kiminle Konuşabilirim?
 • Arzum Onan Kanser
 • Aveloz
 • Avemar
 • Ayak Şişmesi Kanser
 • Aynı Tanı Konduğu Halde Niçin Farklı İnsanlara Farklı Testler Yapılıyor?
 • Ayuveda
 • Bademcik Kanseri
 • Bademcik Kanseri Belirtileri
 • Bağırsak Kanser
 • Bağırsak Kanseri
 • Bağırsak Kanseri Ameliyatı
 • Bağırsak Kanseri Belirtileri
 • Bağırsak Kanseri Belirtisi
 • Bağırsak Kanseri Nedir
 • Bağırsak Kanseri Tedavi
 • Bağırsak Kanseri Tedavisi
 • Bağırsak Kanserine Tedavi
 • Bakımevi, Ölmek İçin Gidilen Bir Yer, Değil Mi?
 • Bal Kanser
 • Bana Radyoterapi Almam Gerektiği Söylendi. Ben De Almak İstiyorum, Ancak Yapdması Planlanan O Kadar Çok Şey Var Ki. Niçin?
 • Barsak Kanseri
 • Barsak Kanseri Belirtileri
 • Başka Bir Yerde Bana Faydası Dokunabilecek Bir Çalışma Yürütüldüğünden Nasıl Haberim Olacak?
 • Baz İstasyonu Kanser
 • Bazal Hücreli Kanser
 • Bazı Gıdaları Tüketmenin Kanser Riskini Artırdığı Doğru Mu?
 • Bazı İnsanlarda Cinsel İlişkide Bulunma İsteği Tamamen Kaybolur Mu?
 • Bedensel Boşalmanın Işlevi
 • Beklenen Gelişmeler
 • Ben Kanseri
 • Benzer Yollardan Geçmiş, Konuşabileceğim Birisini Nasıl Bulabilirim?
 • Besinlere Uygulanan İşlemler Ve Kanser
 • Beslenme Alışkanlığımı Değiştirmem Kansere Yakalanma Riskimi Azaltabilir Mi?
 • Beslenme Şeklimi Değiştirmem Kanserimin Kötüleşmesini Engelleyecek Mi?
 • Beslenme Şeklimi Değiştirmem Kanserimin Nüksetme Riskin Azaltacak Mı?
 • Beslenme Ve Kanser
 • Beslenme Ve Kanser
 • Beslenme Ve Kanser 4
 • Beta Karoten
 • Beyin Kanseri
 • Beyin Kanseri Belirtileri
 • Beyin Kanseri Nedir
 • Beyin Kanseri Tedavisi
 • Beyin Tümöründe Bitkisel Tedavi
 • Beyinde Kanser
 • Bilgisayarlı Tomografi (Bt) İle Röntgen Arasındaki Fark Nedir?
 • Biopsi İçin Ameliyat Olmak Şart Mıdır?
 • Biopsi İşlemleri Ağrılı Mıdır?
 • Bir Başkasından Kanser Kapabilir Misiniz?
 • Bir Bayan Arkadaşıma Doktoru Hiçbir Şeyi Olmadığını Söyledi Fakat Yumurtalık Kanserinden Öldü. Niçin Daha Önce Fark Edilemedi Bu?
 • Bir Çalışmaya Dahil Edilmeden Önce, İznim Alınmalı Mı?
 • Bir Destek Grubu İle Kendi Kendine Yardım Grubu Arasındaki Fark Nedir?
 • Bir Gün Genetik Test Herkes İçin Yapdabilecek Mi?
 • Bir Güneş Yatağı Ya Da Güneş Lambası Da Cilt Kanserine Yol Açar Mı?
 • Bir Işıma Alanını Nasıl Sınırlandırmalı Ve Nesnel Olarak Görülür Kılmalı?
 • Bir Kan Numunesi İncelendiğinde Neler Sayılır?
 • Bir Kanser Ameliyatı Vücudun İşleyişinde Mutlaka Bir Değişiklik Ya Da Şekil Değişikliği Yaratacak Denli Büyük Bir Ameliyat Mıdır?
 • Bir Kanser Çeşidi
 • Bir Kanser Olayının Öyküsü
 • Bir Kişiye Tümörünün İnoperable Olduğu Söylenildiğinde, Bu Ne Anlama Gelir?
 • Bir Klinik Çalışmaya Dahil Edilip Edilmediğimi Nasıl Bileceğim?
 • Bir Kür Hormon Tedavisi Ne Kadar Sürer?
 • Bir Kür Kemoterapi Ne Kadar?
 • Bir Meme Protezi İstiyorsam Bunu En Yakın Ne Zaman Taktırabilirim?
 • Bir Meme Protezi Kullanmaya Alışabilecek Miyim?
 • Bir Radyoterapi Kürü Sırasında Radyoaktif Miyim?
 • Bir Röntgen Grafisinde Neler Görülebilir?
 • Bir Stoma İle Kolostomi Arasındaki Fark Nedir?
 • Bir Testi Tekrarlamak İçin Çağrılırsam, Bu, Kanser Olduğum Anlamına Mı Geliyor?
 • Bir Vejetaryenim. Kansere Yakalanma Riskim Daha Mı Az?
 • Birkaç Denetleme Deneyi
 • Bitkilerle Kanser Tedavisi
 • Bitkisel Çin Tıbbı
 • Bitkisel Kanser Tedavileri
 • Bitkisel Kanser Tedavisi
 • Biyoenerji
 • Biyolojik Tedaviler Nasıl İşe Yarıyor?
 • Biyolojik Tedaviler Nasıl Verilir?
 • Biyolojik Tedaviler Nelerdir?
 • Black Cohosh
 • Böbrek Kanseri
 • Böbrek Kanseri Belirtileri
 • Böbrek Kanseri Tedavisi
 • Böbrekler Ve İdrar Kesesi Üzerindeki Olumsuz Etkiler
 • Boğaz Kanseri
 • Boğaz Kanseri Belirtileri
 • Bogdan Tanjevic Kanser
 • Bol Vitamin Alınmasının Kansere Karşı Koruyucu Olduğunu Duydum. Doğru Mudur?
 • Boşaltım Sistemi Kanseri
 • Bovine Cartilage
 • Boyun Kanseri
 • Bristol Diyeti Nedir?
 • Brokoli
 • Bromelain(Ananas Sapı)
 • Bu Kulağa Pek De Hoş Gelmiyor, Sizce De Öyle Değil Mi?
 • Bu Testlerin Yapılması Ne Kadar Sürer?
 • Bulantı Hissedecek Miyim?
 • Burdock
 • Canlı Varlıkta Ölüm
 • Çarpma İle Kansere Yakalanır Mı İnsan?
 • Çay Ve Kanser
 • Cea Kanser
 • Celandine
 • Cerrah Bana Kanserli Bölümü Çıkartmanın Mümkün Olamadığını Belirtti. Bunu Niçin Bana Daha Önce Söylemedi?
 • Ceyla Gölcüklü Kanser
 • Chamomille
 • Chaparral (Ngda)
 • Ciğer Kanseri
 • Cild Kanseri
 • Cilt Kanseri Belirtileri
 • Cilt Kanseri Görüntüleri
 • Cilt Kanseri İle Güneş Işığı Arasında İlişki
 • Cilt Kanseri Nedir
 • Cilt Kanseri Resimleri
 • Cilt Kanseri Tedavisi
 • Cilt Kanseri Türleri
 • Cilt Kanserine Yakalanma Riskimi Düşürmek İçin Ne Yapmalıyım?
 • Cilt Kanserinin Tedavisi
 • Çinko
 • Cinsel Aktiviteye Ne Kadar Erken Başlayabilirim?
 • Cinsel Toplumbilim Sorunu Olarak Kanserin Dirimsel Yanı
 • Cinsel Toplumbilim Sorunu Olarak Kanserin Dirimsel Yanı
 • Cinsel Tutum Bilimin Birkaç Ilkesi
 • Çocuğum Henüz Ufak Ve Radyoterapiye Başlamak Üzere. Tüm Bu Planlama Ve Tedavi Aşamasında Nasıl Rahat Duracak?
 • Çocuğum Kanser Hastası. Öteki Çocuğuma Ne Söylemeliyim?
 • Çocuğum Lösemi Nedeniyle Kemoterapi Görüyor. Kanındaki Tüm Normal Ve Anormal Hücreler Hasar Görürse, Ölme Olasılığı Var Mı?
 • Çocuğumda Kemoterapiye Başlanacak Ve Bu Bir Hickman Kateteri İle Verilecek. Hickman Kateteri Nedir?
 • Çocuğumun Okula Geri Dönmesine Yardımcı Olmak İçin Neler Yapabilirim?
 • Çoğu İnsan Vejetaryen, Peki Ama Bunun Anlamı Ne?
 • Çoğu Kanser Cerrahi İle Tedavi Edilebiliyor, Değil Mi?
 • Çok Şekerli Kanser
 • Çörek Otu
 • Çörek Otu Kanser
 • D-Limonene(Turunçgil Kabuğu)
 • Dahili Hastalıklardan
 • Dalak Kanseri
 • Damak Kanseri
 • Dandelion
 • Danışman Kanserli Birisine Nasıl Bir Yardımı Olabilir?
 • Dans Terapi
 • Dca Kanser
 • Defne Samyeli Kanser
 • Dengeli Bir Diyet Nasıl Olur?
 • Deri Kanseri
 • Deri Kanseri 3
 • Deri Kanseri Belirtileri
 • Deri Kanseri Tedavisi
 • Deri Ve Kemik Kanseri
 • Deterjanlar Ve Kanser
 • Deve Dikeni
 • Dexter Kanser
 • Di Bella Tedavisi
 • Dil Kanseri
 • Dil Kanseri 2
 • Dil Kanseri Belirtileri
 • Dil Kanseri Tedavisi
 • Dinsel Tedavi (İnanç Tedavileri)
 • Dirimsel Çekimin Var Olduğunun Ortaya Konması
 • Dirimsel Dizge Dirimsel Bozukluk
 • Dirimsel Enerji Biriktiren Kutuda Bütün Vücudun Işınlanması
 • Dirimsel Enerji Işımasının Kanıtlanması
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme 2
 • Dirimsel Enerjinin Itici Gücü
 • Dirimsel Enerjiyle Sağaltım Deneyinin Sonuçları
 • Dirimsel Hastalıkların Tanımı
 • Dirimsel Hastalıktan Ötürü Körelme
 • Dirimsel Kabarcıklı Sudaki Acunsal Enerjiden Kabarcıklı Maddenin Ve Kansu’nun Oluşması
 • Dirimsel-Bedensel Yaşam Enerjisi Açısından Kan Çözümlemesi
 • Diş Eti Kanseri
 • Diş Kanseri
 • Diyet Ve Kanser
 • Dmso Kanser
 • Doğum Kontrol Hapı Kullanabilir Miyim?
 • Doktor Kanser Tanısını Nasıl Koyacak?
 • Doktor, Neoplazimin Olduğunu Söyledi. Tümörle Arasındaki Fark Nedir?
 • Doktorlar Adjuvan Tedavinin Gerekip Gerekmediğine Nasıl Karar Veriyorlar?
 • Doktorlar Bir Hastalığın Hangi Evrede Olduğunu Nasıl Biliyorlar?
 • Doktorlar Sağkalım Oranlarından Bahsederken Ne Demek İstemektedirler?
 • Doktorlar, Genellikle Kanseri Tamamiyle Temizlediklerinden Emin Oldukları Halde Kanser Yıllar Sonra Tekrarlanabiliyor. Bunun Nedeni Nedir?
 • Doktoru Tedavi Boyunca Düzenli Olarak Görecek Miyim?
 • Doktorum Kemoterapimin Yaradığını Nasıl Anlıyor?
 • Dr Öz Kanser
 • Dudak Kanseri Belirtileri
 • Dünya Kanser Günü
 • Dünyada Kanser Görülme Sıklığı Artmakta Mıdır?
 • Durağan Elektrikölçer Dirimsel Enerjinin Varlığını Kanıtlayıp Yoğunluğunu Ölçebilir
 • Echinacea
 • Eğer Ağzımdan Ya Da Boğazımdan Ameliyat Olursam, Farklı Mı Görüneceğim?
 • Eğer Bir Bulantı Önleyici İlaç İşe Yaramaz İse, Bir Başkasını Deneyebilir Miyim?
 • Eğer Bir Çocuk Ya Da Erişkinin Kemik Tümörü Varsa, Bu Her Zaman O Uzuvlarının Kesilmesi Gerektiği Anlamına Mı Geliyor?
 • Eğer Bir Kişinin Kansere Yakalanmada Artmış Riski Olduğunu Gösteren Bir Gen Bulunsaydı, Kanserden Kaçınılabilir Miydi?
 • Eğer Bir Mamografi Tekrarı İçin Çağrılırsam, Bu, Kanser Olduğum Anlamına Mı Gelir?
 • Eğer Doktorum Kansere Yakalanmış Olabileceğimden Şüpheleniyorsa Bir Sonraki Adım Ne Olacak?
 • Eğer Kan Sayımım Düşerse, Benim Üzerimde Ne Gibi Bir Etkisi Olacak?
 • Eğer Kanser Yeni Bir Hastalık Değilse Niçin Hakkında Daha Fazla Şey Duyuyoruz?
 • Eğer Kanserim Nüksederse, Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilebilir Mi?
 • Eğer Mastektomim Varsa Ameliyat Sonrası Daha Farklı Mı Görüneceğim?
 • Eğer Saçım Dökülecekse, Bu Ne Zaman Olacak Ve Neler Yapmam Gerekir?
 • Eğer Tamamlayıcı Tedavileri Kullanırsam, Doktorum Beni Tedavi Etmeyi Reddeder Mi?
 • Ellagic Asit
 • En Kötü Şey Beklemek. Yapabileceğim Bir Şey Var Mı?
 • En Tehlikeli Kanser
 • Erkan Topuz Kanser
 • Erken Mide Kanseri
 • Essiac Çayı
 • Evening Primrose
 • Kanser

  Vakfı