Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Görme Bozukluklarý
Görme Bozukluklarý
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Görme Bozukluklarý :Tanýmý
Kýrma kusuru en sýk rastlanýlan ve görme keskinliðini en sýk etkileyen (bulanýk görmeye yol açan) göz problemidir. Bir hastalýktan çok yapýsal bir deðiþikliktir. Normal olarak ýþýk önce kormeada daha sonra göziçi lensinde kýrýlýr ve net bir görüntü oluþturmak üzere gözün arkasýnda retina üzerinde odaklanýr. Eðer göz ýþýðý doðru kýramazsa görme bulanýklaþýr.Göze paralel gelen ýþýnlarýn retina tabakasý üzerinde odaklandýðý duruma emetropi denir. Emetropi hiçbir kýrma kusuru olmayan gözün durumudur.

Sýnýflandýrma

Miyopi: Göze paralel gelen ýþýnlarýn retina önünde odaklanmasý durumudur. Miyoplar yakýný görebilirler ama uzaðý net göremezler. Miyopi gözün ön / arka çapýnýn normalden fazla olmasý durumunda ortaya çýkmaktadýr. Bu yapýsal bir özelliktir ve genetik geçiþi sýktýr. 6 dereceye kadar olan miyopilere basit miyopi, daha yüksek olanlara ise yüksek miyopi denir. Genellikle 8-14 yaþ arasýnda çocukluk döneminde fark edilir.
Hipermetropi: Göze gelen ýþýnlarýn að tabakanýn arkasýnda odaklanmasý sonucu meydana gelir. Hipermetroplar özellikle yakýn görmede zorlanýrlar. Eðer hipermetropinin derecesi yüksekse bu hastalar uzaðý görmede de zorlanacaklardýr. Hipermetropi gözün ön arka çapýnýn az olmasý durumunda ortaya çýkmaktadýr. Yapýsal ve kalýtsal özellikler hipermetropun en sýk sebebidir.
Astigmatizm: Gözün deðiþik meridyenlerde ýþýnlarý farklý kýrmasýna baðlý olarak tek bir odak noktasýnýn oluþmadýðý durumdur. Bu hastalar hem uzak hem de yakýn görmede problem yaþarlar. Astigmatizma miyopi ve hipermetropi ile beraber görülebilir.
Presbiyopi: Gençlerde yumuþak ve esnek olan lens uzaktaki ve yakýndaki objelere kolayca odaklanmaya imkan verir. Ancak 40 yaþýndan sonra göziçi lensi sertleþir, onu tutan lifler elastikiyetini kaybeder. Bu durumda yakýný görmek ve okuma zorlaþýr. Bu yaþa baðlý duruma presbiyopi adý verilir.

Önemi
Tanýsý konulmayan veya ihmal edilen kýrma bozukluklarý okul çaðýndaki çocuklarda okul baþarýlarýnda düþüklüðüne yol açar. Kýrma bozukluðu olan bir öðrenci için gözlük kullanmak, kaðýt kalem kullanmak kadar gereklidir. Miyopisi ya da astigmatizmasý olan bir öðrenci tahtadaki yazýlarý göremezken, hipermetropisi olan bir öðrenci kitap okurken bulanýklýk, aþýrý yorulma ve göz aðrýsý hisseder. Tedavi edilmeyen gözler veya estetik kaygýlardan dolayý takýlmayan gözlükler hayatý tehlikeye sokacak durumlara veya kazalara sebep olabilir. Beraberinde hayat kalitesini de düþürür. Ýleri derece miyopisi olan kiþilerde retina dekolmaný ve koroidal neovaskülarizasyonu denilen hastalýklar ciddi görme kaybýna (körlük seviyesine kadar) neden olabilirler. Özellikle çocukluk çaðlarýnda tedavi edilmeyen kýrma kusurlarý ilerki yýllarda göz tembelliði (ambliyopi) ve þaþýlýk (göz kaymasý) geliþimine neden olabilir.

Nedenleri
Kýrma kusurlarýnýn ortaya çýkmasý iki anatomik esasa dayanýr. Bu kiþilerde ya kornea bombeliðinde ya da göz uzun ekseninde normalden sapma vardýr. Bunun yanýnda gözyaþý film kalitesinde, göziçi lensinin durumunda veya göziçi sývýsýnýn yapýsýndaki herhangi bir deðiþiklik kýrmada bozukluk oluþturur.
Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm kalýtsallýk gösterirken, presbiyopi tamamen yaþlanmaya baðlýdýr.

Bulgularý
Miyopi: Yakýný görebilirler ama uzaðý net göremezler.
Hipermetropi: Baþlangýçta yakýný görmede zorlanýrlar. Eðer hipermetropinin derecesi yüksekse veya zamanla yükselirse bu hastalar uzaðý görmede de zorlanýrlar.
Astigmatizma: Uzun süreli okuma veya TV seyretme sonunda baþ aðrýsý, göz kürelerinde aðrý, gözlerde aðýrlýk hissi ve konjunktivada kýzarýklýk olur.
Presbiyopi: Yakýný görmekte zorlanýrlar. Gözlükle tedavi edilmezlerse gözde yorgunluk ve baþaðrýsý ortaya çýkar.

Teþhis
Muayenenin baþlangýcýndan önce gözün gücü otorefraktometre denilen bir aletle otomatik olarak ölçülür. Hastadan çenesini ve alnýný cihaza yaslamasý ve cihazýn deliðinden içerideki resme bakmasý istenir. Bu sýrada doktor aletin düðmesine basarak ölçümü gerçekleþtirir. Ölçüm her göz için birkaç kez tekrarlanýr ve gerekirse ölçümlerin ortalamasý alýnýr. Özellikle çocuklarda gizli kýrma kusurlarýný ortaya çýkarmak için çocuðun gözüne damla damlatýlýp damlanýn etkili olabilmesi için bir süre bekledikten sonra ölçümlerin alýnmasý gereklidir.
Gözlük numaralarýnýn tespiti için retinoskopik muayene gibi diðer ölçüm yöntemleri de kullanýlabilinir. Retinoskopi göze gönderilen ýþýðýn göz dibinden yansýmasýný deðerlendirerek gözün kýrma kusurunu ve derecesini tayin etmeye yarayan bir alettir. Gözdeki yansýmanýn kaybolmasý için hastaya deðiþik lensler uygulanýr ve bu þekilde en doðru gözlük numarasý saptanýr. Hastanýn vereceði yanýtlarýndan baðýmsýz objektif bir yöntemdir.
Daha sonra hastanýn kullanacaðý gözlüðü belirlemek için bir çerçeve takýlýr ve gözlük deneme kutusundan harfler seçilir. Günümüzde bunu pratik hale getiren adýna foropter denilen sistemler de mevcuttur. Hastanýn gözlük çerçevesi takmadan ve hekim de mercekleri deðiþtirmeden mevcut alet üzerinden lens numaralarý deðiþtirilerek yapýlan tam otomatik bir gözlük muayene yöntemidir.


Tedavi

Kýrma kusurunun tedavisi yapýlan ölçüm sonunda saptanan kusurun derecesine ve tipine göre gözlük camý numarasý yazmak ve kiþlere gözlüklerini sürekli kullanmalarýný saðlatmaktýr. Bu en basit ve etkin bir tedavidir. Ancak gözlük kullanmak istemeyen bireylerde kontak lens kullanýmý da uygulanabilinir. Gözün kontark lense uygun olup olmadýðýna karar vermek için mutlaka göz hekiminin detaylý muayenesi gerekmektedir. Kontak lens kullanýmý dikkatli kullaným gerektiren bir süreçtir. Ýnfeksiyon gibi komplikasyonlarda görme kaybýna gidecek derecede ciddi sorunlarýn çýkabileceði akýlda tutulmalýdýr.
Bunun dýþýnda tüm dünyada 15 yýlý aþkýn süredir uygulanan ve milyonlarca insanýn gözlük ya da kontakt lens baðýmlýlýðýný ortadan kaldýran Excimer Laser veya LASIK adlý yöntemlerle uygun olan hastalar tedavi edilmektedir. Bu tedaviler oldukça düþük komplikasyonlarla baþarýyla uygulanmakla birlikte, bazý olgularda nükslere (gözlük numarasýnda geriye dönüþ) rastlanýlmaktadýr.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Görme

Bozukluklarý