Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Damar Büzüşmesi
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.

Damar Büzüşmesi

Damar Büzüşmesi Hakkında Genel Bilgiler

 

 YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN.....

 

Damar büzüşmesi;damar büzüşmesi hakkında merak ettikleriniz ve daha fazlası için aşağıda sizin için hazırladığımız yazımızı okuyabilirsiniz...

Raynaud hastalığı, simetrik olarak ve Ayak parmaklarını etkileyen bir dola­şım bozukluğudur. Parmaklarda basit duyu bozukluklarından, Ender olmakla bitikte kangrene kadar giden tablolara Yol açabilir. Kronik bir gidişi vardır ve özellikle başlangıçta alevlenme (nöbet) evreleri görülür.
Birçok yazar Raynaud sendromunu Raynaud hastalığından ayırır. Her iki­sinde de atardamarlarda aşın büzülme ve buna bağlı belirtiler söz konusu ol­makla birlikte, Raynaud sendromu skle-roderma, Sistemik Lupus eritematozus (kızartılı lupus) gibi başka hastalıkların belirtilerinden biri olarak ortaya çıkar ve genellikle şiddetli bir gidişi vardır. Raynaud hastalığı ise herhangi bir has­talığa eşlik etmez ve gidişi iyi huyludur.
Nedenleri
Raynaud sendromu Kol ve bacaklardaki “sinir-damar kökenli ya da işlevsel send-romlar” arasında Yer alır. Başlangıç dö­neminde yalnızca Damar sinirlerindeki değişikliklere bağlı belirtiler söz konusu­dur; damar yapılarında kalıcı bozukluk­lar ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle işlev­sel sendrom, yani bazı özel yapıların iş-leyişindeki bozukluğa bağlı bir Sendrom söz konusudur. Bu durumda çıplak gözle görülebilen ya da histolojik incelemeyle (mikroskop yardımıyla) saptanan yapısal değişiklikler yoktur; yalnızca sinirlerin işlev bozukluğundan söz edilebilir.Raynaud sendromundaki damar bü­zülmesinin altında yatan Hastalık oluştu­rucu mekanizmalar henüz aydınlatılama-mıştır. Damarların aşın daralmasının, damar duvarlarındaki yapısal bozukluk­lara bağlı olduğu Öne sürülmüştür; başka bir görüşe göre belirtiler sempatik Sinir sistemindeki aşın etkinliğe bağlıdır. Raynaud sendromunun çoğunlukla bağı­şıklık sistemindeki değişikliklerle birlik­te görülmesi, son yıllarda damar büzüş­mesinin bağışıklık tepkimelerine bağlı olduğu varsayımını Atardamarların ve küçük atardamar­ların (arteriyol) büzüşmesi, kılcal da­marlara Kan akışında kesintiye yol açar. Bu yüzden ‘etkilenen bölgenin uçlan (parmaklar) soluklaşır. Oksijen eksikliği ve Metabolizma ürünlerinin bu bölgede birikmesi, birkaç dakika içinde kılcal damarlarla toplardamarların genişleme­sine yol açar; aynı zamanda atardamar büzüşmesi de azaldığından bu yapılar kanla dolar. Bu aşamada parmaklar aşın kırmızı görünür. Nöbet, normal kan akı­mının yeniden yerleşmesiyle geçer.Hastalık, alevlenmesine yol açan et­kenler ortaya çıkana değin sessiz seyre­debilir.

Başlıca etkenler şunlardır:
• Soğuk. Bazı hastalarda sıcaklığın 18°C-20°C’nin altında olduğu ortamlar­da nöbet başlayabilir.
• Heyecan. 20°C’nin üstündeki sıcak­lıklarda da heyecanlar nöbetin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu hastalann çoğunun duyarlı bir Ruhsal yapısı oldu­ğu gösterilmiştir.
• Hormonal etkenler. Kadınlarda has­talık, erkeklerden 10 Kat daha sık görü­lür. Genellikle belirtiler ergenlikten sonra ortaya çıkar ve menopozla kaybo­lur ya da azalır.
Ender bîr hastalık olan Raynaud sendromu, daha çok 40 yaşın altındaki kadınları etkiler.
Belirtileri
Hastalığın ayırt edici özelliği, yukarıda­ki etkenlerin başlattığı nöbetlerle kendi­ni gösteren “Raynaud fenomeni “dir. Bu olay birbirini izleyen iki evreden olu­şur; ilki iskemik (dokuların kansız kal­ması) evre, ikincisi ise Asfiksi (dokula­rın oksijensiz kalması) evresidir.
İlk evrede bir ya da iki elde (ender olarak ayaklarda) bir ya da daha çok Parmak ağrıyla ya da tam bir duyu yiti-miyle birlikte aniden soluklaşır. Birkaç dakika sonra ikinci evreye geçirilir; ay­nı parmaklar Önce moranp daha sonra kızarır. Hasta bu arada yanma ya da iğ­ne batması duyusundan yakma. Zaman­la parmaklar hastalığa özgü bir görü­nüm alır. Önce Terlemeler ortaya çıkar, daha sonra parmakların son falanksınm (parmağı oluşturan kemikler) etli uç bö-lümu incelir; parmaklar ve tırnaklar da­ralır; röntgende, alt falanksta yoğunlu­ğun azaldığı (osteoporoz) görülür. Az rastlanmakla birlikte daha sonra doku ölümü (nekroz) ve ülserli lezyonlar, çok ender olarak da Kangren gelişir.
Bu olgu Bilinmeyen nedenlerden kaynaklanıyorsa “Raynaud hastalığı”, bilinen bazı Hastalıklar kapsamında ge­lişmişse “Raynaud sendromu” diye anı­lır. İkinci durumda Raynaud Fenomeni tam olmayabilir, o zaman “Raynaud benzeri fenomen”den söz edilir.
Raynaud hastalığı havalı çekiç kul­lanan işçilerde, Taş kesicilerde, sekreter­lerde ve piyanistlerde ortaya çıkabilir. Bu olguların büyük bölümünde hastalı­ğın nedeni parmakların sürekli titreşim etkisinde kalmasıdır. Titreşim, sinir lif­lerinin miyelin kılıfında mikrolezyonla-ra yol açar.
Gelişimi
Raynaud fenomeninin gelişimini önce­den kestirmek güçtür; bazı hastalar de­ğişik şiddette, az çok birbirine benzer biçimde yinelenen klinik görünümler­den pek etkilenmezler. Bazı olgularda ise hastalığın gelişimindeki Temel Özel­lik, görece erken bir evrede dokuların beslenememesine bağlı değişikliklerin ortaya çıkmasıdır. Parmaklarda ilerleyi­ci Skleroz (gerginlik) gelişir. Bu durum­da tırnaklar yavaş yavaş incelenip kırıl­gan Hale gelir, derialtı yağdokusunda hiperkeratoz (keratin içeren sert doku­lar) bölgeleri ortaya çıkar ve parmaklar çok ince bir görünüm alır. Daha sonra eskar denen Nedbe dokusu oluşur ve parmak uçlarında kalınlaşma başlar. Ardından ülser, yani kronik bir irinli süreç gelişir ve en sonunda parmakların etli uç bölümü zamanla gerilip kısalır. Bazen uçlarda doku Ölümü (nekroz) gö­rülür ve bu da uç falankslann ampütas-yonuna (parmağın uç bölümünün kop­ması) yol açar. Ağır gelişen bu duruma sık rastlanmaz; genellikle çok kısa ara­lıklarla nöbet geçiren hastalarda görülür. Bu olgularda genellikle Cerrahi şim gereklidir.
İncelemeler
Bağışıklık sistemiyle ilgili bazı testla yapılabilir. Başka hastalıklarla ayırıcı j m İçin, kollarda sinir iletim hızı saptan-l malıdır. Gene parmak damarlarının iş­levsel konumunu ortaya koymak içiş normal sıcaklıkta sempatik Sinir Sistemi etkinliğini önleyici ilaçlar verdikten son­ra, parmaklar soğukta bırakılarak uçlarm arteriyografisinin çekilmesi (atardama­rın Kontrast Madde verilerek görüntülen­mesi) tanı açısından yararlı olabilir.
Tedavi
Raynaud sendromu olgularında asıl ne­deni oluşturan hastalığı Tedavi etmek gerekir. Raynaud hastalığında ise hasta­ya bunun görünen belirtilerle sınırlı iyi huylu bir hastalık olduğu açıklanmalı­dır. Henüz çok etkili tedavi yöntemleri yoktur; koruyucu önlemler ya da ilaç tedavileri önerilebilir.• Sağduyu kuralları – Hijyenik ön­lemlere ağırlık verilmelidir. Hastanın tümüyle normal bir Yaşam sürebileceği belirtilmeli, ama yalnızca parmaklarını değil, tüm vücudunu travmalara ve so­ğuğa karşı koruması önerilmelidir.• İlaç tedavisi – İlaç tedavisinde uyul­ması gereken birkaç genel Kural vardır:
-Riskli ürünlerden her zaman kaçın­mak gerekir.-Gerçekten gerekmedikçe ilaç teda­visine girilmemelidir.
-Yalnızca kış mevsiminde tedavi uygulanmalıdır.-Gebelik durumunda tedaviyi kes­mek gerekir.
Günümüzde Raynaud hastalığının ilaçla tedavisinde reserpın, metildopa, Yerel olarak uygulanabilen nitrogliserin (transderm) ya da daha etkili nitratlar ve fenoksitbenzaminden de yararlanıl­maktadır. Son çalışmalar nifadepinin Öbür ilaçlara göre daha iyi sonuç verdi­ğini ortaya koymuştur.
• Cerrahi tedavi – Cerrahi tedavi sem-patektomiden (sempatik sinir düğümle­rinin kesilerek çıkarılması) oluşur. Bu girişim hastalık dayanılmaz boyutlara varınca uygulanır. En sık uygulanan yöntem, üst torasik sempatektomidir.Başlangıçtaki belirgin iyileşmeye karşın bir süre sonra Yakınmalar yeni­den ortaya çıkabilir. Bunun cerrahi giri­şimin başarısızlığından mı, yoksa da­marların Sinirsel yapılarının özerkleşme­sinden mi (otonomlaşma) kaynaklandığı bilinmemektedir. Sklerodermi gibi bazı olgularda cerrahi girişim durumu daha da ağırlaştırabilir. Bu hastalıkta cerrahi girişim kesinlikle uygulanmamalıdır.
( AKROSİYANOZ
Akrosiyanoz (vücudun uç bölümlerinin morarması) çevrel atardamarların bü­züşmesinden kaynaklanan bir hastalık­tır. Tüm yaşlarda ortaya çıkabilir, ama genellikle 20-45 Yaş arasında görülür. Akıl hastalarında çok daha sıktır. Bu grubun yanı sıra öteki Akrosiyanoz ol­gularında da belli bir duygusal denge­sizlik sık görülür. Hastalığın ruhsal ve hormonal bozukluklardan kaynaklandı­ğı öne sürülmüşse de, günümüze değin nedeni tam anlaşılamamıştır.
Akrosiyanozun belirtileri, vücudun uç bölümlerindeki (parmak uçları, bu­run, dudaklar, Kulak sayvanı vb) kılcal damarların ve yüzeysel toplardamarla­rın genişlemesiyle birlikte az ya da çok sürekliliği olan bir arteriyol (küçük atar­damar) büzüşmesidir.Başlıca belirti morarmadır (siya-noz); ellerde ve daha seyrek olarak ayaklarda, morumsu Zemin üstünde kır­mızımsı Lekeler görülür. Morarma (sîya-noz) El ya da ayak bileğine doğru sona erer. Buna Cilt sıcaklığının azalması, terleme, ellerde ve ayaklarda ağrılı ger­ginlik gibi başka yerel belirtiler de eşlik edebilir. Soğukta Artan bozukluklar, et­kilenen uçların ısıtılmasıyla belirgin bi­çimde geriler ya da yok olur. Ama Oda sıcaklığında çeşitli belirtiler hafif de ol­sa varlığını korur; bunlar Raynaud sendromundaki gibi nöbetler halinde or­taya çıkmazlar. Her iki biçim arasındaki ayırıcı bir özellik, akrosiyanozda hiçbir zaman solukluk olmamasıdır.Siyanozlu bölgelere parmakla bastı­rınca soluk lekeler ortaya çıkar; parmak çekilince bunlar kaybolur ve morarma çevreden merkeze doğru geriler.Akrosiyanozun gidişi iyi huyludur. Başka etkenler (soğuk ve Güçlü dezen­fektanlara bağlı lezyonlar vb) devreye girmedikçe kangren oluşmaz. Yerel lez-yonlann iyileşme eğilimi azdır. Yakın­malar kış mevsiminde ve Soğuk iklimli bölgelerde artar, ama yıllar geçtikçe ha­fifleme eğilimi gösterir.Livedo retikularis de atardamarlarda gene soğuğa bağlı olarak ortaya çıkan, ama akrosiyanozdan farklı bir hastalık­tır. Bu hastalıkta ağ biçiminde, morum­su bir dizi sık çizgi ortaya çıkar; bunlar daha çok bacaklarda ve ayak sırtında (daha ender olarak önkol ve el sırtında) yerleşir. Cutis marmorata denen en ha­fif biçiminde hasta soğuğa çıktığında kol ve bacakları morumsu, ağ biçimli beneklerle kaplanır; bunlar, Sıcaklık yükselince kaybolur. Daha ilerlemiş bi­çimlerde derinin rengindeki değişiklik­ler tüm soğuk mevsim boyunca sürebi­lir. Ender olarak ülserleşmeler ortaya çıkar. Livedo retikulariste akrosiyanoz­dan farklı olarak yanma ve ülserleş-meyle ayırt edilen ağrılı deri lezyonlan gelişebilir. Ayrıca akrosiyanozda yal­nızca uç bölgeler etkilenmişken, livedo retikulariste bacak ve Uyluk gibi orta bölümlerde belirti görülür.Livedo retikularis hemen her zaman üretken (doğurgan) yaştaki kadınları et­kiler. Bu yüzden nedenleri arasında hormonal etkenlerin de bulunabileceği düşünülmektedir. Gerek akrosiyanozda, gerek livedo retikulariste tedavi, etkile­nen bölümlerin soğuktan, enfeksiyon­dan ve travmalardan korunmasına da­yanır. Yalnızca çok ender olgularda da­mar genişletici ilaçlar verilmesi gerekir.
ERÎTROMELALJİ

Eritromelalji, erkeklerle kadınları eşit oranda etkileyen ender bir hastalıktır. Genellikle orta yaşta çıkar, ama öbür yaş gruplarında da görülebilir.
• İkincil biçim; başka hastalıklar eşli­ğinde görülür. Bu hastalıklar arasında polisitemia Vera (gerçek alyuvar atımı); şeker hastalığı; yüksek tansiyon; roma-toit artrit; gut; arsenik, Cıva ve talyum zehirlenmesi yer alır.
• Birincil ya da nedensiz biçim, başka hastalıklar eşliğinde değildir ve nedeni bilinmemektedir.
Nedenleri
Eritromelaljideki temel Bozukluk deri­deki küçük atardamarların genişlemesi, bunun sonucunda deride kan akımının
aşırı artmasıdır. Başka kişileri etkileme­yen sıcaklıklar, bu Hastaların kol ve ba­caklarında rahatsızlık yaratır. Bozuk­lukların ortaya çıktığı sıcaklık (kritik sı­caklık) olguya göre değişir; ama genel­likle 32°C-36°C arasındadır. Nöbet sı­rasında ağrının nasıl ortaya çıktığı da tam bilinmemektedir. Derideki damar­ların genişlemesi bu açıdan önemli bir etkendir, ama tek başına ağrıya yol aç­maz. Yakınmaların başlaması için deri sıcaklığında belli bir artış da olmalıdır.
Belirtileri
Eritromelaljinin başlıca özelliği, vücu­dun uç bölümlerindeki deri damarları­nın dönem dönem genişlemesidir. Özel­likle alt uçlarda belirtiler görülür. Kı­zarma, ısı ve Ağrı eritromelaljide üçlü belirtileri oluşturur. Etkilenen kol ya da bacağın cilt sıcaklığı belli bir “kritik” düzeye ulaştığında hastalık kendini gös­terir; kritik Düzey olgudan olguya deği­şir. Ağrılı nöbetler daha çok sıcak Yaz günlerinde, kişi çok sıcak ortamlara gir­diğinde ya da kol ve bacaklar örtülü ol­duğunda ortaya çıkar. Ağrılı bölgede Nabız gibi bir atım duyulur. Hasta bu bölgeleri serinleterek (örneğin soğuk suya sokarak) rahatlar. Genellikle uç bölgelerin altında yalnızca belli bir par­ça etkilenmiştir (bazı parmaklar ya da tabanlarla avuçlar gibi). Bozukluk iki taraflıdır.
Ağrılı Kriz sırasında, etkilenen bö­lümler kırmızı renkte (hafif olgularda morumsu), biraz şiş ve sıcaktır.
Beklenen Gidişi ve Tedavi
Hastalığın gidişi, hastanın yaşamı ve et­kilenen kol ya da bacakların anatomik bütünlüğü açısından tehlikeli değildir. Ama bozukluklar belirgin bir rahatsız­lık verebilir.
Doğrudan bir tedavi yoktur. Vücu­dun ağrılı Damar Genişlemesi nöbetleri­ne tutulan bölümlerinin ısınmasını en­gellemek gerekir; hatta olanak varsa hastaların iklimi daha sert olan bölgele­re taşınmaları önerilir. Aspirinin bu has­talarda özellikle belirgin ve uzun bir sa­kinleştirici etkisi olduğu sanılmakta, ama bu ilacın etki mekanizması bilinmemektedir. Sıcağa doğru ilerleyici bir Duyarsızlaştırma denenmişse de etkileri her zaman belirgin değildir. İkincil biçimlerde, doğal olarak eritromelaljinin temelindeki hastalığı tedavi etmeye ça­lışmak gerekir.


 


Damar tıkanıklığı tedavisinde kullanılan % 100 bitkisel ürünleri görmek için tıklayabilirsiniz....

 

YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN.....

 

Damar tıkanıklığı tedavisinde kullanılan % 100 Bitkisel ürünleri görmek için tıklayabilirsiniz....

Etiketler:damar büzüşmesi,kılcal damar varisi,beyincik damar tıkanıklığı,bacakta damar atması,gözde damar atması,damar rahatsızlıkları,dr Murat damar,damar anjiyosu,beyin damar yumağı,elde damar şişmesi,beyinde damar yumağı,kılcal damar iltihabı,ana damar tıkanıklığı,kılcal damar tıkanması,kolda damar atması,damar açıcı kür,toplar damar yetmezliği,damar tümörü,damar genişleten bitkiler,kalpte damar tıkanıklığı,panax damar açıcı,damar açan ilaçlar,boyunda damar daralması,kılcal damar hastalıkları,boyun damar daralması,koroner damar hastalığı,aort damar ameliyatı,damar çıkması,damar iltihabı belirtileri,damar incelmesi,testislerde damar genişlemesi,testis damar genişlemesi,damar çekilmesi,damar toplanması,suni damar,damar daralması belirtileri,damar kuruması,damar seğirmesi,yapay damar,damar cerrahisi dergisi,damar otu faydaları,damar sıkışması,damar hastalıkları nelerdir,damar yetmezliği,beyinde damar genişlemesi,damar patlaması,damar hastalıkları tedavisi,gözde damar çatlaması,kalp damar uzmanı,kılcal damar kanaması,damar yumağı,damar genişlemesi tedavisi,kalp damar izmir,kılcal damar genişlemesi,damar genişlemesi,beyin damar tıkanıklığı,kalp damar hastaneleri,damar hastalıkları hastanesi,kalp damar hastalıkları,damar hastalığı,damar tıkanıklığı belirtisi,damar tıkanıklığının belirtileri,damar tıkanıklığı belirtileri,damar tıkanıklığının tedavisi,damar tıkanıklığı tedavisi,kalp damar cerrahisi,damar cerrahisi,damar cerrahisi nedir,kalp damar hastanesi,kalp damar hastanesi hakkında,damar hastalıkları,damar hastalıkları nelerdir,damar hastalıkları tedavisi,kılcal damar,kılcal damar nedir,kalp ve damar,kalp ve damar hastalıkları,damar tıkanıklıkları,damar tıkanıklıkları hakkında bilgiler,damar tıkanıklıkları nedir,damar tıkanıklıkları çeşitleri,damar tıkanıklıkları hakkında genel bilgiler,damar tıkanıklığı,damar tıkanıklığı nedir,damar tıkanıklığı tedavisi,damar tıkanıklığı bitkisel tedavisi,damar tıkanıklığı hakkında,bitkisel Damar Tıkanıklığı tedavisi,kalp damar,kalp damar hastalıkları,kalp damar rahatsızlığı,damar damar,damar,damar nedir,damar hakkında bilgiler,damar çeşitleri,damar görevi,damarın görevleri,damar hakkında detaylar,damar açıcılar,damar histolojisi,damar tıkanıklığı,damar sorunları,damar ,damar hastalıkları,damar yapısı,damar sorunları,damar hastalıkları nelerdir, damar, damar hastalıkları, damar tıkanıklığı, damar açma,beyin damar hastalıkları, damar, damar tıkanması, damar tıkanıklığı, atar damar, kolestrol, Beyin damarı, beyincik damarı,kalp, Kalp krizi, kalp kırizinin belirtileri, kalp krizinin nedenleri, kalp daralması neden olur, Kalp Krizi nedir, kalp ritmi bozuklukları, hipertansiyon, Anjina pektoris, kalp daralması, kalp Damar, damar, aort, damar sertliği, yüksek tansiyon, kalp damarlarında daralma, Düşük tansiyon, taşikardi, çarpıntı, kalp ameliyatı, kalp damar ameliyatı, açık kalp ameliyatı, kalp damar operasyonu, kalp damar daralması, kalbin görevleri, kalp çarpıntısı, kalp yetmezliği, kalp daralması nedir  

Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Arteriyoskleroz Tedavi
 • Arteriyoskleroz Yağ Asitleri
 • Abdominal Aort Anevrizması
 • Albüminüri 2
 • Alında Damar Şişmesi
 • Ana Damar Tıkanıklığı
 • Anevrizma
 • Anevrizma Nedenleri
 • Anevrizmalar
 • Anevrizmalar Ve Diseksiyonlar
 • Anjiografi (Damar Röntgeni)
 • Aort Damar Ameliyatı
 • Aort Diseksiyonu
 • Arterioskleroz
 • Arteriyoloskleroz Ve Yaşlılık Arteriyosklerozu
 • Arteriyoskleroz
 • Arteriyoskleroz Belirtileri
 • Arteriyoskleroz Nasıl Oluşur?
 • Arteriyoskleroz Nedenleri
 • Arteriyoskleroz Nedir?
 • Arteriyoskleroz Ve Kolesterol
 • Arteriyoskleroz Ve Yüksek Tansiyon
 • Arteriyoskleroz Yaş Ve Cinsiyet
 • Atar Damarlar
 • Atar Damarlar
 • Atardamar Anevrizmaları Anevrizma Yırtılması
 • Atardamar Anevrizmaları Belirtileri
 • Atardamar Anevrizmaları Tanı
 • Atardamar Anevrizmaları Tedavi
 • Atardamar Anevrizmaları Tipleri
 • Aterosklerotik Damar Hastalığından Korunma
 • Ateroskleroz
 • Ateroskleroz Özeti
 • Aterosklerozun Doğal Şehri
 • Ayak Damar Tıkanıklığı
 • Ayakta Damar Tıkanıklığı
 • Ayakta Damar Tıkanıklığı
 • Bacakta Damar Atması
 • Bacakta Damar Çekilmesi
 • Bacakta Damar Sertliği
 • Beyin Damar Tıkanıklığı
 • Beyin Damar Yumağı
 • Beyincik Damar Tıkanıklığı
 • Beyincikte Damar Tıkanıklığı
 • Beyinde Damar Genişlemesi
 • Beyinde Damar Yumağı
 • Bitkisel Damar Açıcı
 • Boyun Damar Daralması
 • Boyunda Damar Atması
 • Boyunda Damar Daralması
 • Boyunda Damar Tıkanıklığı
 • Damar
 • Damar Açan Bitkiler
 • Damar Açan İlaçlar
 • Damar Açıcı
 • Damar Açıcı Bitkiler
 • Damar Açıcı Bitkisel Tedavi
 • Damar Açıcı İlaç
 • Damar Açıcı İlaçlar
 • Damar Açıcı Kür
 • Damar Açıcılar
 • Damar Açma Ameliyatı
 • Damar Ağrıları
 • Damar Ameliyatı
 • Damar Anjiyosu
 • Damar Atması
 • Damar Atması Sebebi
 • Damar Büzüşmesi
 • Damar Çekilmesi
 • Damar Cerrahı
 • Damar Cerrahisi
 • Damar Cerrahisi Dergisi
 • Damar Cerrahisi Doktorları
 • Damar Cerrahları
 • Damar Çıkması
 • Damar Damar
 • Damar Daralması
 • Damar Daralması Belirtileri
 • Damar Daralması Nedir
 • Damar Daraltıcı
 • Damar Daraltıcı 2
 • Damar Doktorları
 • Damar Düğümlenmesi
 • Damar Duvarı Hücreleri Ve Zedelenmeye Yanıtları
 • Damar Duvarı Hücrelerinin Zedelenmeye Yanıtı Özeti
 • Damar Düz Kas Hücreleri
 • Damar Ezilmesi
 • Damar Genişlemesi
 • Damar Genişlemesi
 • Damar Genişlemesi Hastalığı
 • Damar Genişlemesi Tedavisi
 • Damar Genişleten Bitkiler
 • Damar Genişletici Bitkiler
 • Damar Gerilmesi
 • Damar Hastalığı
 • Damar Hastalıkları
 • Damar Hastalıkları Belirtileri
 • Damar Hastalıkları Çeşitleri
 • Damar Hastalıkları Doktorları
 • Damar Hastalıkları Hastanesi
 • Damar Hastalıkları İsimleri
 • Damar Hastalıkları Nelerdir
 • Damar Hastalıkları Uzmanı
 • Damar İltihabı
 • Damar İltihabı Belirtileri
 • Damar İncelmesi
 • Damar İncelmesi Nedir
 • Damar Kasılması
 • Damar Kaynaklı Hastalıklar
 • Damar Kireçlenmesi (Sertliği)
 • Damar Kireçlenmesi Belirtileri
 • Damar Kireçlenmesi Tedavisi
 • Damar Kopması
 • Damar Kramlarında
 • Damar Kramplarında
 • Damar Kuruması
 • Damar Lezyonunun Tipi
 • Damar Nakli
 • Damar Otu Faydaları
 • Damar Patlaması
 • Damar Rahatsızlıkları
 • Damar Reflüsü
 • Damar Replasmanı
 • Damar Resimli
 • Damar Sağlığı
 • Damar Sağlığını Korumanın Sırları
 • Damar Seğirmesi
 • Damar Sertleşmesi 2
 • Damar Sertlıgı
 • Damar Sertliği 11
 • Damar Sertliği Belirtileri
 • Damar Sertliği Tedavileri
 • Damar Sertliği Tedavisi
 • Damar Sertliği’nden (Arteriyoskleroz) Korunma
 • Damar Sertliğine Sarmısak
 • Damar Sıkışması
 • Damar Şişkinliği
 • Damar Şişmesi
 • Damar Sistemi
 • Damar Sistemi 2
 • Damar Tıkanıklarının Belirtileri
 • Damar Tıkanıklığı
 • Damar Tıkanıklığı Ameliyatı
 • Damar Tıkanıklığı Belirtileri
 • Damar Tıkanıklığı Belirtisi
 • Damar Tıkanıklığı Nedir
 • Damar Tıkanıklığı Tedavisi
 • Damar Tıkanıklığı Vikipedi
 • Damar Tıkanıklığının Belirtileri
 • Damar Tıkanıklığının Tedavisi
 • Damar Tıkanıklıkları
 • Damar Tıkanması
 • Damar Toplanması
 • Damar Tümörü
 • Damar Ultrasonu
 • Damar Ultrasonu
 • Damar Varis Belirtileri
 • Damar Varis Nedir
 • Damar Ve Damar Hastalıkları
 • Damar Yetmezliği
 • Damar Yıltılmalarını Önleyici
 • Damar Yırtılmalarını Önleyici
 • Damar Yırtılması
 • Damar Yumağı
 • Damar Yumağı Nedir
 • Damar Yumağı Tedavisi
 • Damarlar
 • Damarları Yumuşatıcı
 • Damarsal Hastalıklar
 • Derin Toplar Damarların Hastalıkları
 • Dev Hücreli (Temporal) Arterit
 • Dr Murat Damar
 • Elde Damar Şişmesi
 • Elde Damar Tıkanıklığı
 • Endotel Hasar
 • Endotel Hücreleri
 • Epidemiyoloji 3
 • Göz Damar Çatlaması
 • Gözde Damar Atması
 • Gözde Damar Çatlaması
 • Hipertansif Damar Hastalığı
 • Hipertansiyon Özeti
 • Hipertansiyonda Damar Patolojisi
 • Hipertansiyonun Patogenezi
 • İkh İçin Majör Düzeltilebilir Risk Faktörleri
 • İkh İçin Majör Yapısal Risk Faktörler
 • İlk Yardım
 • İntimal Kalınlaşma Damar Zedelenmesine Karşı Kalıplaşmış Bir Yanıt
 • Kafada Damar Tıkanıklığı
 • Kalb Damar Tıkanıklığı
 • Kalp Damar
 • Kalp Damar Ameliyatı
 • Kalp Damar Cerrahı
 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Kalp Damar Cerrahları
 • Kalp Damar Doktoru
 • Kalp Damar Hastalığı
 • Kalp Damar Hastalıkları
 • Kalp Damar Hastalıkları Ve Şişmanlık
 • Kalp Damar Hastalıkları Ve Yağlar
 • Kalp Damar Hastaneleri
 • Kalp Damar Hastanesi
 • Kalp Damar İzmir
 • Kalp Damar İzmir
 • Kalp Damar Sağlığı
 • Kalp Damar Sertliği
 • Kalp Damar Tedavisi
 • Kalp Damar Tıkanıklığı
 • Kalp Damar Uzmanı
 • Kalp Ve Damar
 • Kalpte Damar Tıkanıklığı
 • Kan Basıncının Düzenlenmesi
 • Kan Damarları
 • Kan Damarlarının Hastalıkları
 • Karaciğerde Damar Genişlemesi
 • Karaciğerde Damar Yumağı
 • Karaciğerde Damar Yumağı
 • Kılcal Damar
 • Kılcal Damar Çatlaması
 • Kılcal Damar Çatlamasına Bitkisel Çözüm
 • Kılcal Damar Genişlemesi
 • Kılcal Damar Hastalıkları
 • Kılcal Damar İltihabı
 • Kılcal Damar İltihaplanması
 • Kılcal Damar Kanaması
 • Kılcal Damar Tedavisi
 • Kılcal Damar Tıkanıklığı
 • Kılcal Damar Tıkanması
 • Kılcal Damar Toplanması
 • Kılcal Damar Varisi
 • Kılcal Damar Varisleri
 • Kolda Damar Atması
 • Kolda Damar Şişmesi
 • Konak Aracılı İmmün Hasar Mekanizmaları
 • Konjenital Anomaliler 2
 • Konjenital Anomaliler 2
 • Koroner Damar
 • Koroner Damar Hastalığı
 • Koroner Damar Tıkanıklığı
 • Koşuyolu Kalp Damar
 • Kroner Atardamar Spazmı
 • Kroner Damar Rahatsızlıklarında
 • Kroner Damar Rahatsızlıklarında 2
 • Lenf Damarları Hastalığı
 • Makatta Damar Çatlaması
 • Mikroorganizmalar Hastalığa Nasıl Sebep Olurlar Özeti
 • Mikroorganizmalar Hastalığa Nasıl Sebep Olurlar Özeti
 • Normal Damarlar
 • Okmeydanı Damar Merkezi
 • Panax Damar Açıcı
 • Peniste Damar Şişmesi
 • Peniste Damar Tıkanıklığı
 • Periferik Damar Cerrahisi
 • Periferik Damar Hastalığı
 • Periferik Damar Hastalıkları (Arteryosklerozis Obliterans)
 • Polisitemi
 • Serum Seviyeleri
 • Suni Damar
 • Takayasu Arteriti
 • Tendinitis
 • Testis Damar Genişlemesi
 • Testislerde Damar Genişlemesi
 • Tıkayıcı Damar Hastalıkları Belirtileri
 • Toplar Damar
 • Toplar Damar Hastalıkları 2
 • Toplar Damar Yetmezliği
 • Toplar Damarlar ’’venalar’’ Ve Hastalıkları
 • Toplar Damarlar Hastalıkları
 • Toplar Damarlar Ve Hastalıkları
 • Tromboz
 • Tromboz 2
 • Tromboz Özeti
 • Varis Damar
 • Vaskülit Damar İltihabı
 • Vazospastik Damar Hastalığı
 • Venöz Yetmezliği Bitkisel Tedavisi
 • Yapay Damar
 • Yapay Damar Ameliyatı
 • Yapay Damar Nedir
 • Yedi Damar Otu
 • Yüzde Damar Çatlaması
 • Yüzdeki Damar Çatlakları
 • Damar

  Büzüşmesi