Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Çocuklarda Sosyal Gelişim

Çocuklarda Sosyal Gelişim

 

Çocuklarda Sosyal Gelişim hakkında merak edilenler,

 

Çocuklarda sosyal gelişim eksikliklerinin neden ve  belirtileri nelerdir?Çocukların kemik gelişim sorunları, zihinsel gelişimleri, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri hakkında tüm merak ettikleriniz ve bitkisel tedavi yöntemleri bu makalemizde yer almaktadır. 

 

 

İnsan, biyo-kültürel ve sosyal bir varlıktır. Kültürel koşullar içinde sosyal ilişkiler, hem toplumun, hem kültürün hem de bireyin yapısını etkiler. Bireyin tüm yaşamı çevresine uyum sağlama çabası içinde geçer. Bu uyum çabası doğumdan başlayarak ölüme kadar süren bir gelişim göstermektedir.

Toplumsal beklentilere uygunluk gösteren, kazanılmış davranış yeteneği olarak tanımlanabilen sosyal gelişme, geniş anlamda bireyin doğumuyla başlayan bir evreyi, dar anlamda ise günlük davranış gelişimini kapsar.

Daha yaygın bir tanımla, sosyal gelişme (toplumsal gelişim), kişinin sosyal uyarıcıya, özellikle grup yaşamının baskı ve zorunluklarına karşı duyarlık geliştirmesi, grubun ya da kültüründe başkalarıyla geçinebilmesi, onlar gibi davranabilmesi, onaylanabilir davranış kalıpları geliştirebilmesidir.

Sosyalleşme, dünyaya gelen birey-insanın; ailesinin, akraba ve komşuluk çevresinin, kent ve köyünün ve nihayet ulusunun bir parçası olduğunu öğrenmesi ve böylece toplumun bir üyesi haline gelmesidir (Kağıtçıbaşı, 1999). Sosyal terimi, birbirine tepki veren, böylece birbirinin davranışını etkileyen iki veya daha fazla insan arasındaki ilişkiyi ya da etkileşimi anlatır (Gander ve Gardiner, 1998). Sosyal gelişim, “bireyin sosyal uyarıcıya, özellikle grup yaşamının baskı ve zorunluluklarına karşı duyarlık geliştirmesi, grubunda ya da kültüründe başkalarıyla geçinmesi, onlar gibi davranması” olarak tanımlanmaktadır (Başaran, 1974).

İnsanın sosyalleşmesi çok karmaşık bir süreçtir. İnsan, etrafında bulunanların, her gün karşılaştığı sayısız olayların ve kişilerin, içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel koşulların, gelenek, töre ve yasaların, fiziksel çevrenin, kalıtım yoluyla geçen birçok özelliğin ve daha pek çok etkenin etkisindedir (Kağıtçıbaşı, 1999). Hollingshead, bireyin sosyalleşmesini üç ilkeye dayandırmaktadır (Başaran, 1974):

1. Birey sosyal davranışı, toplumun bireyleriyle etkileşim halinde öğrenir.

2. Bireyin ne öğreneceğini, içinde yaşadığı toplumun kültürü belirler.

3. Bireyin öğrenmesi, bir sosyal organizasyona ancak etkin bir biçimde katılması ile tamamlanır.

Mc Neil, sosyalleşme sürecini bir çizelge ile göstermiştir (Başaran, 1974):

Sosyal Gelişime İlişkin Normlar Çizelgesi

Yaş Sosyal Yetenek

1. ay Kucağa alındığında, dokunulduğunda veya doyurulduğunda sakinleşir.

2. ay Konuşulduğunda gülümser.

Görsel olarak, nesnelerden ziyade insanları tercih eder.

3. ay Konuşulduğunda, bazı sesler çıkarmaya çalışır.

5. ay Yabancılara karşı kaygılı tepki göstermeye başlar.

Kucağa alınma isteğini sezer ve belirtir.

Eğlenceli oyundan hoşlanır.

6. ay Yabancılara karşı korku tepkisi gösterebilir.

Rastlantısal bir oyunu sürdürmeye isteklidir.

8. ay Ayrılma kaygısı; ana-babadan ayrıldığında korku tepkisi gösterebilir.

Dikkati çekmek için bağırır.

Ce-ee oyununa katılır.

Hoşça kal (bay bay) işaretini taklit eder.

9-12. ay “el çırpma” ve “ne kadar büyük” oyunlarına katılır.

Gülündüğünde bir sesi veya hareketi tekrarlar.

Yetişkine oyuncağı uzatır ama vermez.

Hafif vuruşlarla ve sarılmalarla sevgisini gösterir.

Basit buyruklara uyar.

Yeni sesleri ve eylemleri taklit etmeye çalışır.

12-18. ay Kovalama, saklanma ve diğer grup oyunlarından hoşlanır.

Oyuncakları istendiğinde ve bazen de kendiliğinden verir.

Başka bir çocuğun yanında oynar ama ona çok az gerçek tepki verir (paralel oyun, monolog oyun)

18-24. ay Ana-babayı güvenlik üssü olarak kullanır, onları sık sık sınar.

Meraklı ve etkin bir biçimde çevreyi keşfeder; gözetime gereksinmesi vardır.

Aynada kendini tanır.

Süpürme gibi basit ev işlerini taklit eder.

Kolayca ilgisi başka yöne çekilir ve eğlendirilir.

Tanıdık yetişkinlere sarılmakla onları itmek arasında gider gelir.

İmgeleme ortaya çıkmaya başlar.

Mülkiyeti anlar; “babanın ayakkabısı”, “Fatma’nın köpeği” gibi

24-36. ay Bağımsızlık tepkileri gösterir, kendi başına oynamaya başlayabilir.

Yetişkinin yardımıyla bir oyuncağı paylaşabilir.

3-10 dakikalık öyküleri dinler.

Bazı basit grup oyunlarından hoşlanır.

Kaynak: “Coulee Region Infant Center toplumsal gelişim kontrol listesi”nden aktaran Gander ve Gardiner (1998)

Mc Neil’in çizelgesindeki gibi sosyalleşme, genellenerek modeller oluşturulabilir fakat her bireyin sosyalleşmesinde, başkalarınkinden farklı olan bazı durumların, bireysel farklılıkların etkileri unutulmamalıdır.

Sosyal gelişim kavramının içine çok çeşitli, geniş davranış türleri girmektedir ve sosyal gelişim insan kişiliğinin hemen hemen her yönünü kapsayan niteliktedir (Başaran, 1974). Etkenlerin sayı ve çeşidinin çokluğu bu sürecin incelenemeyeceği anlamına gelmez. Sosyalleşme olgusu ve sürecini inceleyen araştırmacılar, bu konuyu değişik yönleriyle ele almışlardır: bağlanma ve bağımlılık-bağımsızlık, saldırganlık, başarı güdüsü, cinsiyetle ilgili rollerin öğrenilmesi, taklitle öğrenme, ahlâkî gelişim vb. (Kağıtçıbaşı, 1999). Çocuk psikologları, uzun süre yalnızca ana-babaların ve bakıcıların, bebeklerin, çocukların sosyal gelişimini nasıl biçimlendirdikleri üzerinde yoğunlaştılar. Son zamanlarda, bebeğin de yetişkinlerin davranışını önemli ölçüde etkilediği ve ana-babayı, ana-babalık için eğitmede önemli bir rol oynadıkları kabul edilmektedir (Gander ve Gardiner, 1998).

Kültürün nesilden nesile geçerek devam etmesinde sosyalleşmenin rolü büyüktür. Bir toplum, çocuk yetiştirme yollarıyla kültürünü yeni nesle öğretir. Sosyalleşme sürecinin ve çocuk yetiştirme yollarının karşılaştırmalı incelemesini yapanlardan Whiting ve Child’ın araştırmalarının genel hipotezi şudur: Bir toplumun yerleşme düzeni, yani ekonomik, politik ve sosyal organizasyonu, toplumun çocuk yetiştirme yollarını etkiler. Çocuk yetiştirme ise kişiliği etkiler. Kişilik özellikleri de din, batıl inançlar vb. çeşitli inanç sistemlerine yansır. Bu genel hipotez, çok sayıda ilkel kavim hakkında daha önce toplanmış ve bir araya getirilmiş etnografik bilgiler ışığında irdelenmiş ve sonuçta bilgilerin bu hipotezi desteklediği görülmüştür (Kağıtçıbaşı, 1999).

Bağlanma terimi, bebekle ana-baba arasında duygusal olarak olumlu ve karşılıklı yardım edici bir ilişkinin kurulmasını belirtir. Bu ilişki, uygun bir biçimde oluşup geliştiğinde, yetişkinler kendilerini bebeklerine uydururlar ve bebekler de yetişkinlere gereksinimleri hakkında ipuçları verirler. Böylece, karşılıklı geribildirimlerle bebek yetişkinlere karşı güven geliştirir, yetişkinler de ana-babalık yeteneklerine güvenmeyi ve bebeklerine karşı iyi duygular kazanırlar (Gander ve Gardiner, 1998).

Sosyalleşmenin bir başka yönü olan saldırganlık, birine veya bir şeye zarar veya acı vermek amacıyla yapılan davranıştır. Saldırgan davranışlar kendi içinde ikiye ayrılır: Bir araç olarak saldırganlık ve düşmanca saldırganlık. Örnek; eve giren bir hırsızı etkisiz hale getirmek için kafasına sert bir cisimle vurmak, hırsıza zarar vermeyi amaçlasa da, aslında kendini korumak

amacı doğrultusunda araç olarak yapılmıştır. Düşmanca saldırganlıkta ise, zarar vermek başlı başına amaçtır (Kağıtçıbaşı, 1999). Davranış Psikologlarına göre; saldırganlık, yaşamda karşılaşılan bütün hayal kırıklıklarında ortaya çıkan ve insanın benliğini koruyucu bir örtü gibi saran, primer (birincil) davranış özelliğidir. Dışarıdan gelen herhangi bir olumsuz etki, kişilikle çatışmaya girerse saldırganlık ortaya çıkıyor. Eğer insanların “mülkiyet” veya sevgide olduğu gibi sahiplenme duyguları tehdit altındaysa, bu kez de sekonder (ikincil) süreç olarak yine saldırganlık görülüyor (Ataç, 1991).

Başarılı Bağlanmaya Katkıda Bulunan Etkenler

Hayvanlarda ana-baba ile bebeğin birbirine bağlanmasında; doğuştan gelen, türden türe değişen en uygun dönemlerin ve içgüdüsel davranışların önemli olduğu görülmektedir. Daha üst türlerde, daha çok öğrenme ve deneyim ana-baba davranışını etkiler. İnsanlarda bağlanma süreci daha karmaşıktır ve herhangi bir zamanda hepsi eşit etkide bulunmayan çeşitli etkenler, annelik davranışının uyarılmasında rol oynarlar(Gander ve Gardiner, 1998).

1974’te yapılan bir araştırmada, iki anne grubundaki anne davranışlarını incelendi. Birinci gruptakiler, yeni doğanların ellerine hemen verildiği ve onlarla doğumdan sonraki ilk üç gün yoğun etkileşime girmelerine izin verilen annelerdi. İkinci gruptakiler, bebeklerine doğumda çok kısa süre bakan ve kimlik saptama amacıyla alınıp saatler sonra getirilen bebeğini, daha sonra ancak dört saatte bir yirmi dakikalık emzirme sırasında görebilen annelerdi. Aynı anneler bir ay ve bir yıl sonra gözlemlendi ve bebekleriyle hemen ve uzun süre temas kurmuş olan anneler, bebeklerine daha bağlı görünüyorlardı. Onlardan ayrıldıklarında, bebeklerini özlediklerini daha sıklıkla bildirmişlerdi ve onlar hakkında daha fazla konuşuyorlardı. Ayrıca, bebeklerin muayenesinde; doktorlara katılmaya, ağladıklarında onları yatıştırmaya ve onlarla konuşmaya eğilim gösterdiler. Bu ve bu tür diğer araştırmalardan çıkartılan sonuçlarla, doğumdan sonraki ilk saatlerde ve günlerde bebekle bedensel temasın ilk bağlanmaya çok önemli katkısı olduğunu anlayabiliyoruz. Bu görüş doğal çocuk doğum yöntemleri lehine çok güçlü bir kanıttır. Sezeryanla veya annenin uyuşturularak yapılan doğumlarda, ne anne ne de bebeği, birbirine en iyi tepkiyi verebilir (Gander ve Gardiner, 1998). Beslenmeye, sadece bebeğin karnını doyurmak olarak bakılamaz, ilk duygusal motiflerin temeli beslenme sırasında atılır. Anne ya da bebeğin bakımını üstlenen kimsenin, sadece besleme görevini yerine getirmesi değil aynı zamanda sevgi ve mutluluk verici, bebeği ve anneyi rahatlatıcı nitelik taşıması ve bunun bilincinde olması gerekmektedir(Ataç, 1991).

Babalar ve bebeklerin bağlanması konusu fazla araştırılmamıştır fakat çocuklarının birinin doğumunda bulunan ve bebeği tutmasına izin verilen babalar, bu bebeğe, diğer çocuklarından daha güçlü bir bağlanma gösterdiklerini bildiriyorlar genellikle. Bu durum, yetişkin erkek ve kadınların doğuştan benzer bakıcı eğilimlerine sahip olduklarını fakat toplumsallaşmanın, kadındaki bu tepkileri daha fazla artırdığını, erkektekine de engel olduğunu düşündürmektedir (Gander ve Gardiner, 1998).

Başarı bağlanmayı etkileyen faktörlerden birisi de bebeğin yüzü, bedeni ve organların birbiriyle oranı gibi görünüm özellikleri ve hareketleridir. Bebeğin görünüm özellikleri, insana sevimli gelmekte ve hareketleriyle birlikte yetişkinde bebeğin çaresiz ve bağımlı olduğu duygusuna yol açmaktadır. Böylece görünüş ve hareket de yetişkinlerin bakıcı tepkilerini uyarmaya yardım edebilir (Gander ve Gardiner, 1998).

Bir bebeğin yanağına veya dudağına veya eline dokunulduğunda gösterdiği emme, yakalama gibi reflekssel tepkiler, bağlanmaya yardımcı olabilir. Bebeğin; acıkma, üşüme veya rahatsız olma gibi bir gereksinmesini ifade eden ağlamaları, yetişkinde Uyarıcı bir rol oynar. Ana-babanın ağlama sesiyle hissettiği kaygı, bebeğin gereksinimlerine dikkat ettiklerinde hafifler ve bebek de ağlamayı keser. Böylece eşgüdümlenmiş bir etkileşim sıralaması oluşur. Yetişkin ağlayan bebeği, kucağına aldığında, bebek rahatladığı gibi bu beden teması, yetişkinde de olumlu bir tepki yaratıyor görünmektedir. Haz alma eğilimini güçlendiren beden temasının, bebekle ana-baba arasındaki bağlanmayı artıracağı ileri sürülmektedir(Gander ve Gardiner, 1998). Çocuk yuvasındaki hemşireler veya bakıcı hanımlar, bebekleri beslerken kucaklarına almadan bebeklerin ağzına biberonu dayıyorlarsa, ten ve beden teması gerçekleşmediğinden bebekle bakıcı arasında hiçbir duygusal bağ gelişmez. René Spitz, çocuk yuvalarında, yetimhane ve kreşlerde yaptığı araştırmaların sonunda, buralardaki bebeklerin gelişimlerinin geri kalmasını, uyum bozukluklarını, sağlıklı doğan bebeklerin aniden ölmelerini, sevgi ve duygu yoksunu ortama bağlamıştır. Bunun adına “hospitalizm” denilmektedir(Ataç, 1991).

Ana-babalar, bebek onlara dikkat ettiğinde ve gözleriyle onları takip ettiğinde, haz duyabilirler. Bebekler, iki aylık olmadan önce, büyük olasılıkla, insan yüzüne olduğu kadar, hareket eden veya insan yüzüne karşıt olan ve benzerlik oluşturan diğer görsel uyaranlara da dikkat ederler. Bebekler, iki - dört ay arasında, bulanık bir yüz kavramı geliştirirler ve yüzlere gülümserler. İki aylıktan küçük bebekler için gülümseme ve cıvıldama, gerçek “toplumsal davranışlar” değildir. Kör bebekler bile gülümser, bu durum gülümsemenin doğuştan olduğunun bir belirtisidir. İlerleyen aylarda, gülümsemenin miktarı her kültürün ona verdiği değere bağlıdır(Gander ve Gardiner, 1998).Altıncı aydan itibaren her bebek, insanların bakış ve seslerine gülerler. 8.ayda gülümseme, mekanik olmaktan çıkarak pozitif duygu halini alır ve bilinçli gülümsemeye dönüşür(Ataç, 1991). Görsel tepki, gülümseme ve cıvıldama, yetişkinlerde olumlu tepkiler yaratır ve bu nedenle anababa-çocuk ilişkisinin gelişiminde önemlidir.

Bağlanmada Sorunlara Yol Açan Etkenler


Bağlanmayı kolaylaştıran etkenler ve bağlanma süreci anlaşıldığında, bağlanmanın her zaman başarılı olmadığı da açıklık kazanır. Fakat eğer sorunlar tanınabilirse, bir çok durumda, bağlanma kolaylaştırılabilir.

Ana-babalar bebeğin ağlamasının ne kadarına hoşgörü gösterebileceklerini çok iyi ayırt ederler ve aşırı ağlama, bebekleriyle ilişkilerini tehdit edebilir.

Diğer Çocuklarla Sosyal İlişkiler:Bebekler, kendilerinden biraz büyük çocuklara yetişkinlere olduğu gibi davranırlar. Fakat yaşıtlarına davranışları farklıdır.

C. H. Bühler, ilk sosyal ilişkinin oyuncak değiş-tokuşu olduğunu belirtir. Yaptığı araştırmada; 6-24 aylık bebekleri ikişer ve üçerli gruplara ayırmış ve bazılarına oyuncak vermiş bazılarına vermemiştir. Birinci yılın ikinci yarısında olan bebekler, oyuncakları birbirlerine vermişler, göstermişler ve böylece ilk sosyal ilişkiye girmişlerdir. Bazıları bundan kaçınmış, bazıları diğerinin elindeki oyuncağı zorbalıkla almak istemişlerdir. Bühler’e göre böylece ilk yaşın davranışları olarak; hakimiyet, emre uymak ve rekabetler başlamış olur(Ataç, 1991).

İki yaşında durum biraz değişir; canlı, hareketli çocuklar, sakin olan akranları arasında hemen kendilerini belli ederler ve bu yaşa gelen çocuklar, ne istediklerini iyi ifade ederler.

Üç yaşında, sosyal ilişkinin bütün olumlu yanları görülür; güven, sevgi, yardımlaşma, paylaşma gibi veya kavga, vurma, bağrışma gibi…(Ataç, 1991)

İnat: 2-4 yaş arası inatçılık dönemidir, özellikle üç yaşa “inat yaşı” denir. Bazı çocuklar, inatçılığı şiddetli bir biçimde yaşarlar, bazıları da çok hafif, belli belirsiz geçirirler. Ana-babanın yapacağı en iyi iş, çocuğa karşı aşırı ısrarcı olmamaktır(Ataç, 1991). Üç yaşına gelen çocuklar, kendi bedenlerinin ve isteklerinin farkına varıp çevreleri ile aralarına bedensel bir “ben”lik sınırı çizmeye başlarlar. “Ben”, “sen” ile karşılaştırma sonucu oluşur ve giderek gelişir(Ataç, 1991). Yine bu dönemde çocuklar, istekleri doğrultusunda planlarını yapıp bu planlarını çevredekilere kabul ettirebileceklerini de keşfederler. Fakat bu planların bazıları uygulamaya geçirildiğinde, çatışma(frustration) çıkabilir; çocuk, birdenbire artık yıkanmaktan vazgeçtiğini veya Uyku saati gelip geçtiği halde uyumak istemediğini bildirdiğinde ve yapmamak için inatla karşı koyduğunda… Frustrasyon, beceri motivasyonu ile doğrudan bağlantılı görünmektedir. Çünkü her çocuk, kendi kendini idare edebilme becerisine sahip olmak ister. Bu nedenle çocuklar aşırı engellenmemeli, yaptığı planlara; ne kadar saçma sapan olursa olsun, arada bir göz yumulmalı ki çocuğun kendine güveni ve inancı gelişebilsin(Ataç, 1991).

Çocuğun inadıyla çatışmaya girmek de onu tamamen kendi haline bırakmak da olumsuz etki yapar. İnat ve çatışma çağında, çocukla ortak bir noktada buluşmak için onun anlayabileceği açıklamalar yapılmalıdır(Ataç, 1991).

Saldırganlık: Çocuklarda saldırganlığın izlerine, ilk kez iki yaşlarında, “kendinin, benliğinin ilk farkına varma ve bunu annesine kabul ettirmeye çalışma” döneminde rastlıyoruz. Çocuk, bir taraftan artık kayıtsız şartsız bağlı olduğu anneden kopup uzaklaşmaya çalışıyor, diğer taraftan her şeyi karıştırdığı için azar işittiği annesine karşı saldırganlık gösteriyor. Çocuk bu arada bir an yumuşak, söz dinler ve sevgi doluyken, bir an sonra öfkeli, kızgın ve saldırgan olabiliyor. İki yaşlarındaki saldırganlık en çok yemek esnasında ortaya çıkıyor; anne onu azarlayınca, tek bir lokma yemek istemiyor, yese da tükürüyor(Ataç, 1991).

Okulöncesi ve okul yıllarında saldırganlığın derecesi; çocuğun özelliklerine, içinde yaşanılan ortama, çocuğun o döneme kadar geçirdiği korku deneyimlerine bağlı olarak değişmektedir. Aile içerisinde, eşler arasında kavga, küfür, elle müdahaleler yaşanıyorsa veya anne baba saldırgan özellikler, davranışlar sergiliyorlarsa çocuklar için bu durum, iyi bir model oluşturmayacaktır. Saldırganlık, kardeşler arası çatışmalara da yol açacaktır(Ataç, 1991).

Korkular: Okulöncesi devrede, çocukların çeşitli korkuları vardır. Korku; bazı çocuklarda çok şiddetli, bazılarında hafif veya bazılarında uzun, bazılarında kısa süreli olabilir. Çocuklarda görülen korkuların bazıları gerçek, bazıları hayalî, bazıları da gelip geçici korkular olabilir. Gerçek korkuların nedeni, günlük yaşamdaki; sıcak bir sobaya elini sürmek, yoğun trafikte yolun karşısına geçmek gibi tehlikeli durumlarla karşılaşmaktır.

Son çocukluk döneminde görülen toplumsal özellikler de şöyle açıklanabilir (Yavuzer, 1987):

? Kolay etkilenme; çocuk kendi arzusunun başkaları doğrultusunda olduğuna inanır.

? Karşıt görüşte olma; çocuk düşünce ve hareketleriyle diğer çocuklara karşıttır. Kendi akranlarının düşüncelerini kabul ediyorsa erişkinlerin görüşlerine karşı koyar. Bu çocukluk dönemi boyunca devam eder.

? Rekabet; orta çocukluk dönemindeki Çete Çağı boyunca rekabet üç biçimde görülür:

· Grup üyeleri arasında

· Kendi grupları ile rakip gruplar arasında

· Grupla sosyal kurumlar arasında

Sosyal Gelişim İçin Öneriler

1. Çocukların yaşlarına uygun olarak sosyal gruplar içinde yer alması teşvik edilmelidir.

2. Çocuğun yaşına uygun sosyal aktivitelerde bulunması teşvik edilmeli ama etkinliğe zorlanmamalıdır.

3. Sosyal olarak bulunulan ortamlarda (örneğin komşuluk ilişkilerinde) çocuk bir kenara atılmamalı, beklentiler önceden karşılıklı olarak konuşulmalı ve buna da uyulmalıdır.

4. Sosyal gelişimde en önemli Uyarıcı olan oyuncaklar, çocuğun yaşına ve gereksinimlerine uygun olarak seçilmeli, yaş büyüdükçe görüşleri alınmalı ve zamanla kendi oyuncaklarını seçmesine izin verilmelidir.

5. Anne-babalar, çocukların oyununa katılmalı ve zaman zaman çocuğun oyununa davet beklemeden katılmayı bilmelidir.

6. Evde çocuğun kendini ifade etmesine izin verilmelidir.

7. Çocukları da ilgilendiren yaşantılarda (oyuncak, giysi, eş-dost akraba ziyaretleri, okul seçimi, arkadaş seçimi, tatil, …vb.) onunda görüşlerine başvurulmalıdır.

8. Çocuğu, ne kardeşleri ne de diğerleri ile kıyaslamamak gerekir. Ona; tek, kendine has ve değerli bir varlık olduğu hissettirilmelidir.

Seçim ve tercihlerin de gerekçeleri dinlenmeli ve saygı duyulmalıdır. Seçim ve tercihlerini yanlış yaptığı düşünülüyorsa, ikna edilmeli aksi takdirde hata yapmasına göz yumulmalıdır. Çünkü hatalardan da öğrenilecek şeyler olduğu unutulmamalıdır. 

 

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 Aile Kuralları Aile Yapısı Ve Ruhsal Yapı
 Aile Yemekleri Ailenizin Sağlıklı Bir Ruhsal Yapıya Sahip Olmasın...
 Alkol Karışımı İle Kullanılan Bitki Ve Otlar... Alternatif Çocuk Yiyecekleri
 Anne Sütü Anne Sütü
 Anne Sütünde Toksik Maddeler Var Mıdır ? Anne ve Babaları İle Birlikte Yatmak İsteyen Çocuk...
 Antibiyotik İçeren Et Ürünlerini Tüketmek Güvenili... Antibiyotikler
 Antibiyotikler Ara Öğünler
 Aromaterapi 3 Aromaterapi 4
 Aromaterapi Nedir? Aromaterapi Uygulamaları
 Aşı Aşırı Kiloların Nedenleri
 Aşırı Kilolu Çocuklar Ateş Yükselmesi
 Ayurveda Bach kimdir ?
 Bach Terapileri Bağırsak Solucanı 2
 Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Yapmanız Ge... Banyo
 Banyoda Kullanabileceğiniz Bitki Ve Otlar Barbeküde Hazırlanan Yiyecekler Güvenilir Midir ?...
 Barbeküler Bebeğinizi Emzirmeniz İçin 8 Önemli Neden
 Bebeğinizin Vücudunun Arka Kısmına Yapabileceğiniz... Bebeğinizin Vücudunun Ön Kısmına Yapabileceğiniz M...
 Bebek Masajı Bebekler
 Bebekler İçin Önerilmeyen Gıdalar Besin Maddelerinde Bulunan Katkı Maddeleri
 Besin Terapileri Besin Terapisi Ne Anlama Gelir?
 Beslenme Çantasının İçine Neler Kayalım? Beslenmenin Sorun Haline Geldiği Anlar
 Bir çıkış yolu var mı ? Birden Çok "Doğal" Tedavinin Birlikte Sü...
 Bireysel Özgürlük Bit
 Bit için Bitki Esanslarının Kullanım
 Bitki Ve Otlar Güvenilir Midir? Bitkisel Haplar 2
 Bitkisel Krem Ve Merhemler Boğaz Ağrıları 3
 Bst Buhar İnhalatörü İle
 Burnu Tıkalı Olduğundan "Tısıl Tısıl" Ko... Buteyko Metodu
 Buteyko Metodu Nedir? Buteyko Terapisi Nasıl Uygulanır?
 Çiçek Terapilerinin Etkileri Çiçek Terapilerinin Uygulanışı
 Çiçek Terapisi Çocuğum Ne Kadar Uyumalıdır ?
 Çocuğum Şişman Mı ? Çocuğum Zayıf Mı ?
 Çocuğumun Beslenme Alışkanlıkları Değişebilir Mi ?... Çoçuğun Beslenmesi (Süt Çoçuğunun)
 Çocuğun yemesi için ne yapmalı? Çocuğunuz Aşırı Kiloluysa Ne Yapabilirsiniz ?...
 Çocuğunuz Geceleri Sık Sık Uyanıyorsa Çocuğunuz İçin Kullanabileceğiniz Yağlar
 Çocuğunuz Uykuya Dalamıyor Mu ? Çocuğunuza En Uygun Uyku Ortamı
 Çocuğunuza Özgüven Kazandırmak İçin Çocuğunuza Uygun Terapiyi Seçebilmek
 Çocuğunuzdan Sadece Sizin İstediğiniz Rolü Oynamas... Çocuğunuzla Kurduğunuz İlişkide Eşit Rollere Sahip...
 Çocuğunuzu Uyandırırken Çocuğunuzun Bağışıklık Sistemini Güçlendirin...
 Çocuğunuzun Bireysel Özgürlüklerini Kullanması İçi... Çocuğunuzun Dinamizmini Ölçebilir Misiniz ?
 Çocuğunuzun İyileşmesini Sağlayabilecek Bazı Öneri... Çocuğunuzun Kendini İfade Etmesini Sağlayın
 Çocuğunuzun Motivasyonunu Artırmak İçin Bazı Öneri... Çocuğunuzun Odasını Döşerken Hangi Renkleri Seçmel...
 Çocuğunuzun Vücudunun Çalışmasını Sağlayın... Çocuk Büyürken
 Çocuk (Erkek Olur) Çocuk Gelişimi 1
 Çocuk Gıda Piramidi Çocuk İçin Hangi Renk Seçmelisiniz
 Çocuk Mamamalarının Hazırlanması  Çocuk yemiyorsa ne yapmalı?
 Çocukla İletişim Çocuklar
 Çocuklar Da Büyür Çocuklar Diş Çıkarma
 Çocuklar Egzersiz Yapmayı Neden İstemez? Çocuklar Hangi Egzersizleri Yapmalıdır?
 Çocuklar İçin Doğal Tedaviler Çocuklar için En Rahat Ayakkabı
 Çocuklar İçin Kullanabileceğiniz Şifalı Bitkiler V... Çocuklar İçin Yaygın Olarak Uygulanan Homeopati Te...
 Çocuklar Ne Kadar Egzersiz Yapmalıdır? Çocuklara Özel Feng Shui İlkeler
 Çocuklarda 2 Yaş Çocuklarda 3 Yaş
 Çocuklarda Aft Çocuklarda Aft Tedavisi
 Çocuklarda Ağız Kokusu Çocuklarda Ağlama
 Çocuklarda Ağrı ve Sancılar Çocuklarda Ağrı ve Sancılar
 Çocuklarda Ahlak Gelişimi Çocuklarda Akdeniz Anemisi
 Çocuklarda Akıntı Çocuklarda Alarji
 Çocuklarda Alerji Çocuklarda Alerji Çeşitleri
 Çocuklarda Alerji Tedavisi Çocuklarda Alerji Testi 2
 Çocuklarda Alerjik Astım Çocuklarda Alerjik Bronşit
 Çocuklarda Alerjik Öksürük Çocuklarda Alerjik Rinit
 Çocuklarda Allerjik Astım Çocuklarda Allerjik Öksürük
 Çocuklarda Allerjik Rinit Çocuklarda Altına Kaçırma
 Çocuklarda Amip Çocuklarda Amipli Dizanteri
 Çocuklarda Anestezi Çocuklarda Anksiyete
 Çocuklarda Anksiyete Bozukluğu Çocuklarda Antibiyotik
 Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı Çocuklarda Apandisit
 Çocuklarda Artikülasyon Bozukluğu Çocuklarda Aşı
 Çocuklarda Aşı Takvimi Çocuklarda Aşılama
 Çocuklarda Aşırı Kusma Çocuklarda Aşırı Terleme
 Çocuklarda Aşırı Terleme Nedenleri Çocuklarda Aşk
 Çocuklarda Astigmat Çocuklarda Astım Belirtileri
 Çocuklarda Ateş Düşürme Çocuklarda Ateş Düşürmek
 Çocuklarda Ateş Düşürücü Çocuklarda Ateş Yükselmesi
 Çocuklarda Ateşlenme Çocuklarda Ayak Ağrısı
 Çocuklarda Azı Dişi Çocuklarda Azı Dişleri
 Çocuklarda Bacak Ağrısı Çocuklarda Bademcik
 Çocuklarda Bademcik Ameliyatı Çocuklarda Bademcik Şişmesi
 Çocuklarda Bağırsak Enfeksiyonu Çocuklarda Bağırsak Hastalıkları
 Çocuklarda Bağırsak Tembelliği Çocuklarda Balgam Sökücü
 Çocuklarda Balgamlı Öksürük Çocuklarda Balık Yağı
 Çocuklarda Banyo Korkusu Çocuklarda Baş Ağrısı
 Çocuklarda Bayılma Çocuklarda Bel Ağrısı
 Çocuklarda Besin Alerjisi Çocuklarda Beslenme
 Çocuklarda Beslenme Alışkanlıkları Çocuklarda Beslenme Programı
 Çocuklarda Beslenme Sorunları Çocuklarda Beslenmenin Önemi
 Çocuklarda Beta Virüsü Çocuklarda Beyaz Saç
 Çocuklarda Beyin Gelişimi Çocuklarda Beyin Tümörü
 Çocuklarda Beze Çocuklarda Bit
 Çocuklarda Böbrek Büyümesi Çocuklarda Boğaz Ağrısı
 Çocuklarda Boğaz Enfeksiyonu Çocuklarda Boğaz İltihabı
 Çocuklarda Boy Çocuklarda Boy Cetveli
 Çocuklarda Boy Gelişimi Çocuklarda Boy Grafiği
 Çocuklarda Boy Hesabı Çocuklarda Boy Kısalığı
 Çocuklarda Boy Tablosu Çocuklarda Boylanmayı Sağlayıcı
 Çocuklarda Boyunda Beze Çocuklarda Boyunda Şişlik
 Çocuklarda Bronşiolit Çocuklarda Bronşit Belirtileri
 Çocuklarda Bulaşıcı Hastalıklar Çocuklarda Bulaşıcı Hastalıklar 2
 Çocuklarda Burun Akıntısı Çocuklarda Burun Eti
 Çocuklarda Burun Kanamaları Çocuklarda Burun Kaşıntısı
 Çocuklarda Burun Tıkanması Çocuklarda Büyüme
 Çocuklarda Büyüme Ağrıları Çocuklarda Büyüme Eğrisi
 Çocuklarda Büyüme Eğrisi Çocuklarda Büyüme Gelişme
 Çocuklarda Büyüme Geriliği Çocuklarda Büyüme Hormonu
 Çocuklarda Büyüme Tablosu Çocuklarda Çalma
 Çocuklarda Çalma Davranışı Çocuklarda Çekingenlik
 Çocuklarda Cilt Hastalıkları Çocuklarda Çinko Eksikliği
 Çocuklarda Cinsel Eğitim Çocuklarda Cinsel Gelişim
 Çocuklarda Cinsel İstismar Çocuklarda Cinsel Merak
 Çocuklarda Çiş Eğitimi Çocuklarda Çiş Kaçırma
 Çocuklarda Crp Yüksekliği Çocuklarda Davranış
 Çocuklarda Davranış Bozukluğu Çocuklarda Davranış Bozuklukları
 Çocuklarda Davranış Problemleri Çocuklarda Dayak
 Çocuklarda Demir Eksikliği Çocuklarda Dengeli Beslenme
 Çocuklarda Depresyon Çocuklarda Depresyon Belirtileri
 Çocuklarda Deri Hastalıkları Çocuklarda Dikkat
 Çocuklarda Dikkat Bozukluğu Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı
 Çocuklarda Dikkat Sorunu Çocuklarda Dil Eğitimi
 Çocuklarda Dil Gelişimi Çocuklarda Dil Yarası
 Çocuklarda Din Eğitimi Çocuklarda Diş
 Çocuklarda Diş Ağrısı Çocuklarda Diş Apsesi
 Çocuklarda Diş Bakımı Çocuklarda Diş Çekimi
 Çocuklarda Diş Çıkarma Çocuklarda Diş Çıkarma 2
 Çocuklarda Diş Çıkarma 3 Çocuklarda Diş Çıkarma 4
 Çocuklarda Diş Çıkarması Çocuklarda Diş Çıkması
 Çocuklarda Diş Çürüğü Çocuklarda Diş Çürüklüğü
 Çocuklarda Diş Çürümesi Çocuklarda Diş Dolgusu
 Çocuklarda Diş Eğitimi Çocuklarda Diş Fırçalama
 Çocuklarda Diş Gelişimi Çocuklarda Diş Gıcırdaması
 Çocuklarda Diş Gıcırdatma Çocuklarda Diş Gıcırdatması
 Çocuklarda Diş Gıcırtması Çocuklarda Diş Hastalıkları
 Çocuklarda Diş İltihabı Çocuklarda Diş Kararması
 Çocuklarda Diş Kırılması Çocuklarda Diş Problemleri
 Çocuklarda Diş Sağlığı Çocuklarda Diş Sararması
 Çocuklarda Diş Sorunları Çocuklarda Diş Tedavisi
 Çocuklarda Disiplin Çocuklarda Dışkı Kaçırma
 Çocuklarda Dışkıda Kan Çocuklarda Diyabet Belirtileri
 Çocuklarda Diyet Çocuklarda Dizanteri
 Çocuklarda Döküntü Çocuklarda Dolgu
 Çocuklarda Dudak Morarması Çocuklarda Duygusal Gelişim
 Çocuklarda Düz Taban Çocuklarda Düz Tabanlık
 Çocuklarda Düz Tabanlık Çocuklarda Eğitim
 Çocuklarda Egzema Çocuklarda Eklem Ağrıları
 Çocuklarda Eklem Ağrısı Çocuklarda Enfeksiyon
 Çocuklarda Epilepsi Çocuklarda Epilepsi Belirtileri
 Çocuklarda Ergenlik Dönemi Çocuklarda Erken Kıllanma
 Çocuklarda Erken Tüylenme Çocuklarda Et Beni
 Çocuklarda Ev Kazaları Çocuklarda Faranjit Tedavisi 2
 Çocuklarda Farenjit Çocuklarda Fıtık
 Çocuklarda Fıtık Ameliyatı Çocuklarda Fiziksel Gelişim
 Çocuklarda Gaz Çocuklarda Gaz Problemi
 Çocuklarda Gaz Sancısı Çocuklarda Gaz Sıkışması
 Çocuklarda Gaz Sorunu Çocuklarda Geç Konuşma
 Çocuklarda Geç Yürüme Çocuklarda Gece Öksürüğü
 Çocuklarda Gece Öksürük Çocuklarda Geçmeyen Öksürük
 Çocuklarda Geğirme Çocuklarda Gelişim
 Çocuklarda Gelişim Bozukluğu Çocuklarda Gelişim Dönemleri
 Çocuklarda Gelişim Geriliği Çocuklarda Gelişim Tablosu
 Çocuklarda Gelişme Çocuklarda Gelişme Geriliği
 Çocuklarda Geniz Akıntısı Çoçuklarda Geniz Eti
 Çocuklarda Genizeti Çocuklarda Gıda Alerjisi
 Çocuklarda Göbek Çıkması Çocuklarda Göbek Çıkması (Fıtık)
 Çocuklarda Göbek Çıkması (Fıtık) 2 Çocuklarda Göbek Fıtığı
 Çocuklarda Göğüs Ağrısı Çocuklarda Görülen Hastalıklar
 Çocuklarda Göz Çocuklarda Göz Alerjisi
 Çocuklarda Göz Bozukluğu Çocuklarda Göz Damlası
 Çocuklarda Göz Hastalıkları Çocuklarda Göz İltihabı
 Çocuklarda Göz Kayması Çocuklarda Göz Kırpma
 Çocuklarda Göz Kırpması Çocuklarda Göz Morluğu
 Çocuklarda Göz Muayenesi Çocuklarda Göz Şişmesi
 Çocuklarda Göz Tembelliği Çocuklarda Gözaltı Morlukları
 Çocuklarda Gözde Çapaklanma Çocuklarda Gözde Çapaklanması
 Çocuklarda Grip Çocuklarda Grip Aşısı
 Çocuklarda Gündüz Uykusu Çocuklarda Havale
 Çocuklarda Hıçkırık Çocuklarda Hıçkırık 2
 Çocuklarda Hıçkırık 3 Çocuklarda Hidrosel
 Çocuklarda Hiperaktiflik Çocuklarda Hiperaktivite
 Çocuklarda Hipermetrop Çocuklarda Hipertansiyon
 Çocuklarda Hipotermi Çocuklarda Hırçınlık
 Çocuklarda Hırıltı Çocuklarda Hırsızlık
 Çocuklarda Horlama Nedenleri Çocuklarda İçine Basma
 Çocuklarda İdeal Kilo Çocuklarda İdrar Kaçırma
 Çocuklarda İdrarda Lökosit Çocuklarda İletişim
 Çocuklarda İletişim Bozukluğu Çocuklarda İlk Yardım
 Çocuklarda İnat Çocuklarda İnatçılık
 Çocuklarda İnatlaşma Çocuklarda İngilizce Eğitimi
 Çocuklarda İnmemiş Testis Çocuklarda Ip Testi
 Çocuklarda İshal Çocuklarda İsilik
 Çocuklarda İsilik Tedavisi Çocuklarda Isırma
 Çocuklarda İşitme Geriliği Çocuklarda İşitme Kaybı
 Çocuklarda İşitme Testi Çocuklarda İştah
 Çocuklarda İştah Açıcı Çocuklarda İştah Açıcı
 Çocuklarda İştah Sorunu Çocuklarda İştahsızlık
 Çocuklarda İştahsızlık Nedenleri Çocuklarda İyi Beslenme
 Çocuklarda Kabakulak Çocuklarda Kabakulak Belirtileri
 Çocuklarda Kabız Çocuklarda Kabızlık Çözümleri
 Çocuklarda Kabızlık Çözümü Çocuklarda Kabızlık Problemi
 Çocuklarda Kafa Çarpması Çocuklarda Kafa Travması
 Çocuklarda Kaka Çocuklarda Kaka Eğitimi
 Çocuklarda Kaka Kaçırma Çocuklarda Kaka Problemi
 Çocuklarda Kaka Tutma Çocuklarda Kaka Yapamama
 Çocuklarda Kalça Çıkığı Çocuklarda Kalp Ağrısı
 Çocuklarda Kalp Atışı Çocuklarda Kalp Çırpıntısı
 Çocuklarda Kalp Hastalıkları Çocuklarda Kalp Üfürmesi
 Çocuklarda Kalp Yetmezliği Çocuklarda Kalpte Üfürüm
 Çocuklarda Kan Değerleri Çocuklarda Kan Şekeri
 Çocuklarda Kanal Tedavisi Çocuklarda Kanda Mikrop
 Çocuklarda Kanser Çocuklarda Kansızlık Tedavisi
 Çocuklarda Karaciğer Yağlanması Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı
 Çocuklarda Kas Hastalıkları Çocuklarda Kasık Fıtığı
 Çocuklarda Kaşıntı Çocuklarda Katılma
 Çocuklarda Kaygı Çocuklarda Kaygı Bozukluğu
 Çocuklarda Kekeleme Çocuklarda Kekemelik Tedavisi
 Çocuklarda Kemik Erimesi Çocuklarda Kemik Gelişimi
 Çocuklarda Kendine Güven Çocuklarda Kepçe Kulak
 Çocuklarda Kilo Çocuklarda Kilo Alamama
 Çocuklarda Kilo Alımı Çocuklarda Kilo Boy
 Çocuklarda Kilo Cetveli Çocuklarda Kilo Hesaplama
 Çocuklarda Kilo Problemi Çocuklarda Kilo Sorunu
 Çocuklarda Kilo Tablosu Çocuklarda Kilo Verme
 Çocuklarda Kişilik Bozukluğu Çocuklarda Kişilik Gelişimi
 Çocuklarda Kişisel Bakım Çocuklarda Kıskançlık
 Çocuklarda Kızamık Çocuklarda Kızıl
 Çocuklarda Kolestrol Çocuklarda Kolestrol
 Çocuklarda Konak Çocuklarda Konuşamama
 Çocuklarda Konuşma Çocuklarda Konuşma Bozuklukları
 Çocuklarda Konuşma Gecikmesi Çocuklarda Konuşma Gelişimi
 Çocuklarda Konuşma Güçlüğü Çocuklarda Konuşma Problemi
 Çocuklarda Konuşma Problemleri Çocuklarda Konuşma Sorunları
 Çocuklarda Konuşma Yaşı Çocuklarda Korku
 Çocuklarda Korku Çeşitleri Çocuklarda Korkular
 Çocuklarda Kreş Çocuklarda Kreş Yaşı
 Çocuklarda Kronik Öksürük Çocuklarda Küfür
 Çocuklarda Kulak Ağrısı Çocuklarda Kulak Akıntısı
 Çocuklarda Kulak İltihabı Çocuklarda Kulak Kızarması
 Çocuklarda Kurdeşen Çocuklarda Kurt
 Çocuklarda Kuru Öksürük Çocuklarda Kusma Nedenleri
 Çocuklarda Kusmak Çocuklarda Kusmanın Nedenleri
 Çocuklarda Laranjit Çocuklarda Lenfoma
 Çocuklarda Lösemi Çocuklarda Lösemi Belirtileri
 Çocuklarda Mantar Çocuklarda Menenjit
 Çocuklarda Mide Bulantısı Çocuklarda Mide Üşütmesi
 Çocuklarda Miyop Çocuklarda Motor Gelişim
 Çocuklarda Motor Gelişimi Çocuklarda Müzik Eğitimi
 Çocuklarda Nabız Çocuklarda Nefes Darlığı
 Çocuklarda Nezle Çocuklarda Nezle 2
 Çocuklarda Nezle Tedavisi Çocuklarda Normal Ateş
 Çocuklarda Obezite Çocuklarda Obsesyon
 Çocuklarda Öfke Çocuklarda Öfke Kontrolü
 Çocuklarda Öfke Nöbetleri Çocuklarda Öğle Uykusu
 Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Çocuklarda Okb
 Çocuklarda Öksürme Çocuklarda Öksürük İçin
 Çocuklarda Öksürük Nedenleri Çocuklarda Okul Fobisi
 Çocuklarda Okul Korkusu Çocuklarda Ölüm Korkusu
 Çocuklarda Öpücük Hastalığı Çocuklarda Otizm
 Çocuklarda Otizm Belirtileri Çocuklarda Otizm Nedir
 Çocuklarda Özgüven Çocuklarda Özgüven Gelişimi
 Çocuklarda Pamukçuk Çocuklarda Panik Atak
 Çocuklarda Parazit Belirtileri Çocuklarda Parazit (Solucan)
 Çocuklarda Parmak Emme Çocuklarda Penis
 Çocuklarda Penis Boyu Çocuklarda Pipi Şişmesi
 Çocuklarda Pişik Çocuklarda Pnömoni
 Çocuklarda Popo Kaşıntısı Çocuklarda Psikoloji
 Çocuklarda Psikolojik Bozukluklar Çocuklarda Psikolojik Sorunlar
 Çocuklarda Rahatsız uyku Çocuklarda Ritim Bozukluğu
 Çocuklarda Saç Bakımı Çocuklarda Saç Uzamaması
 Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Çocuklarda Saldırganlık
 Çocuklarda Salya Çocuklarda Sanat Eğilimi
 Çocuklarda Şaşılık Çocuklarda Şeker
 Çocuklarda Şiddet Çocuklarda Şiddet Eğilimi
 Çocuklarda Şiddetli Öksürük Çocuklarda Siğil
 Çocuklarda Sinir Çocuklarda Sinirlilik
 Çocuklarda Sinizüt Çocuklarda Sinüzit Belirtileri
 Çocuklarda Sinüzüt Çocuklarda Sırt Ağrısı
 Çocuklarda Şişmanlık Çocuklarda Soğuk Algınlığı
 Çocuklarda Soğuk Algınlığı 2 Çocuklarda Soğuk Algınlığı 3
 Çocuklarda Soğuk Terleme Çocuklarda Solucan
 Çocuklarda Sorumluluk Çocuklarda Sosyal Fobi
 Çocuklarda Sosyal Gelişim Çocuklarda Söz Dinlememe
 Çocuklarda Spor Çocuklarda Su Çiçeği
 Çocuklarda Sümük Yeme Çocuklarda Sünnet
 Çocuklarda Sünnet Yaşı Çocuklarda Sürekli Kusma
 Çocuklarda Sürekli Öksürük Çocuklarda Süt Dişleri
 Çocuklarda Takıntı Çocuklarda Takıntılar
 Çocuklarda Tansiyon Çocuklarda Tansiyon Değerleri
 Çocuklarda Terleme Çocuklarda Testis
 Çocuklarda Tik Çocuklarda Tik Tedavisi
 Çocuklarda Tikler Çocuklarda Tırnak Yeme
 Çocuklarda Tırnak Yemek Çocuklarda Titreme
 Çocuklarda Topuk Ağrısı Çocuklarda Tuvalet
 Çocuklarda Tuvalet Alışkanlığı Çocuklarda Tuvalet Korkusu
 Çocuklarda Tuvalet Terbiyesi Çocuklarda Tüylenme
 Çocuklarda Uçuk Çocuklarda Üfürüm
 Çocuklarda Uğunma Çocuklarda Üşütme
 Çocuklarda Utangaçlık Çocuklarda Uyku
 Çocuklarda Uyku Apnesi Çocuklarda Uyku Bozukluğu
 Çocuklarda Uyku Bozuklukları Çocuklarda Uyku Düzeni
 Çocuklarda Uyku Düzensizliği Çocuklarda Uyku Problemi
 Çocuklarda Uyku Problemleri Çocuklarda Uyku Saatleri
 Çocuklarda Uyku Sorunları Çocuklarda Uyku Sorunu
 Çocuklarda Uykusuzluk 5 Çocuklarda Varis
 Çocuklarda Vejetaryen Beslenme Çocuklarda Verem
 Çocuklarda Viral Enfeksiyon Çocuklarda Vitiligo
 Çocuklarda Vücut Gelişmemesi Çocuklarda Yabancı Dil
 Çocuklarda Yalan Çocuklarda Yalan Söyleme
 Çocuklarda Yaratıcılık Çocuklarda Yatağı Islatma
 Çocuklarda Yatak Islatma Çocuklarda Yeme Bozuklukları
 Çocuklarda Yeme Sorunu Çocuklarda Yemek Yememe
 Çocuklarda Yorgunluk Çocuklarda Yüksek Ateş
 Çocuklarda Yürüme Çocuklarda Zatürre
 Çocuklarda Zatürre Belirtileri Çocuklarda Zayıflama
 Çocuklarda Zayıflık Çocuklarda Zeka
 Çocuklarda Zeka Gelişimi Çocuklarda Zeka Geliştirme
 Çocuklarda Zeka Geriliği Çocuklarda Zeka Ölçümü
 Çocuklarda Zeka Testi Çocuklarda Zeka Testleri
 Çocuklarda Zihinsel Gelişim Çocuklarda Zona
 Çocukların İfade Özgürlüğü Çocukların Süte İhtiyacı Var Mıdır ?
 Çocukluk çağı döküntülü hastalıklar Çocukta İsilik
 Çocukta İsilik 2 Çocukta Kulak Akıntısı
 Çocukta Kulak Tıkanması Çok Etkili Temizlik Maddeleri Çok Güçlü Virüslere ...
 Deli dana (BSE) ve Et Demleme Yoluyla Kullanılan Bitki Ve Otlar
 Diğer Yararlı Esanslar Diş Eti Çekilmesi ve Diş Sallanması
 Disiplin Disiplin Tüyoları
 Doğal Bir Ortam Doğal Bir Ortam İçin Ne yapabiliriz ?
 Doğal İlaç Dolabı Doğal Sağlık Uzmanınızı Seçerken
 Doğal Tatlandırıcıların Kullanımına İlişkin Önemli... Doğal Tedavilerin Etkisi
 Doğum Kontrolü Doğum Kontrolünün Çeşitleri
 Doğum Tarihi Nasıl Hesaplanır Doğum Travması
 Dr Bach’ın Önerdiği Çiçekler Dünyanızı Renklendirin
 Duygusal Dalgalanmalar Duygusal Dengesizliklerin Çözümlenmesi
 Duygusal Dil Duygusal Faktörler
 Duygusal Sağlık Duygusal Sağlık ve Ruhsal Denge
 Egzersiz İçin Zaman Ayırabilmek Egzersiz İle İlgili İstatistikler ve Gerçekler...
 Egzersizi Eğlenceli Bir Hale Getirmenin Püf Noktal... Egzersizin Önemi
 Elektromanyetik Alanlardan Yayılan Radyasyonu Azal... Emerek Uyumak
 Endişe ve Korkularımız Enerji Akışını Artırmak İçin Neler Yapılabilir?...
 Enfeksiyonları Önlemenize Yardımcı olacak Bazı Tav... Ensefalit
 Ergenlik  Ergenlik 2
 Ergenlik Çağı Ergenlik Çağındaki Çocuklar Ve Beslenme
 Ergenlik Çağındaki Çocukların Beslenmesine İlişkin... Ergenlik Çağındaki Gençler İçin Tercih Edebileceği...
 Ergenlik Döneminde Çöken Rehavet Ergenlik Sivilceleri 7
 Erkek Çocuklarda Boy Et Ürünlerini Güvenle Tüketebilirmiyiz?
 Ette Bulunan Hormonlar Evde Müzik Terapisi
 Evde Sanat Terapisi Evinizde Devrim Yaratın
 Evinizde Yanan Işıklara Dikkat Evinizdeki Kimyasalların Sayısını Azaltın
 Evinize Giren Doğal Işığı Maksimum Düzeyde Tutmak ... Ezilerek Lapa Haline Getirilen Bitki Ve Otlar
 Feng Shui Rahatlığı Feng Shui Uzmanlarının Yardımına İhtiyaç Duyuyor M...
 Fetal Hidrops Özeti Fiziksel Ceza
 Fiziksel Temas Ve Şefkat Gargara
 Gece ve Gündüz Uykularının Farkı Geleneksel Çin Terapileri
 Gelişen Ayakta Şekil Bozuklukları Gelişmeyen Zayıf Çocuklar
 Genetik Değişime Uğramış Maddeler İçermesi Muhteme... Genetik Değişime Uğramış Yiyecekler
 Genetik Değişime Uğramış Yiyecekler Güvenilir Midi... Gıda Alerjileri Ve Gıda Tahammülsüzlüğü
 Gıda Maddeleri İçin Uygulanan Radyasyon Işığı Tekn... Gıda Maddelerinde Bulunan Kimyasallar
 Güç Ve Disiplin Günümüz Çocuklarının Beslenme Düzeni
 Güvenlik Bilgileri Güzel Alışkanlıklar
 Güzel Davranışların Teşvik Edilmesi Hareketli Bebekler Ve Yürümeye Çalışan Çocuklar...
 Hasta Bir Çocuğun Bakımı Hastalığın Daha Da Ciddi Bir Hal Alması
 Hastalığın İyileştirici Gücü Hastalık. mı, Aşı mı ?
 Hava ve Solunumla Bulaşan Hastalıklar Hayata Hazırlık
 Hazır Satılan Bitkisel Çaylar Hazır Süt İle Beslenme
 Her Şeye En Baştan Başlayın Herbalizm
 Herbalizm Nasıl Uygulanır? Herbalizmin Etkisi
 Hiperaktif Çocuklar Hipnoterapi
 Homeopati Homeopati Alanında Çalışan Profesyoneller
 Homeopati Alanında Kullanılan İlaçlar Güvenilir Mi... Homeopati Nasıl Uygulanır?
 Homeopati Nedir? Homeopati Terapilerini Değerlendirirken
 Homeopati Terapilerinin Tercih Edilme Nedenleri Homeopati Terapisi
 Homeopati Uygulamaları Homeopati Uzmanının Yardımına Ne Zaman Başvurabili...
 Homeopatik İlaçları Güvenle Kullanabilmek İçin Uym... Homeopatik Terapiler
 İçtiğimiz Süt Ne Derece Güvenilirdir? İdrar Yolu Enfeksiyonları 2
 İnfeksiyöz Mononükleöz İyi , Kötü ve Çirkin
 Jüvenil Artrit Kabakulak Hastalığı Tedavisi
 Kahvaltının Önemi Karnı Ağrıyan Çocuklar İçin
 Kaynatılarak Kullanılan Bitki Ve Otlar Kekeleme
 Ketçap Kişisel Terapiler
 Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (MMR) Aşısına Dair Ba... Kızamıkçık 3
 Konak Konjonktivit (Göz Akı İltihaplanması)
 Konsültasyona Hazırlanmak İçin Neler Yapmanız Gere... Konuşamayan Çocuklarda
 Kranyal Osteopati Kranyal Osteopati Nedir ?
 Kranyal Osteopatinin Etkileri Kremler, Losyonlar Ve Şampuanların İçinde
 Küçük Çocuklarda Kusma Kulak Ağrıları Ve Kulak Enfeksiyonları
 Kurdeşen 6 Masaj 2
 Masaj İçin Masaj Uzmanlarının Kapısını Çalarken
 Masaj Yoluyla Dokunuş Masajın Etkileri
 Masajın Tercih Edilmediği Durumlar Mavi Bebek
 Meyve ve Sebzelerin Önemi Modern Tıbbı Tamamlayan Doğal Tıbba Bir Bakış...
 Müzik Terapisi Müzik Terapisinin Etkileri
 Müzik Terapisinin Yararları Müzik Terapisti İle Çalışmak
 Müzik Ve Uyku Neden Organik ?
 Nekroyizan Enterokolit Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 Neonatal Respiratuar Distres Sendromu Özeti Nitrat
 Nitrat İçeren Gıdalar Güvenilir Midir ? Obezite Sorununa Kapsamlı Bir Bakış
 Öğle Yemeği Öğlen Uykuları
 Okul Fobisi Ve Travma Öldürücü Hastalıklar
 Olumsuz Duyguları Anlayabilme Organik Devrim
 Organik Gıdalara İlişkin Bazı Gerçekler ve İstatis... Organik Gıdaların Maliyeti ve Bütçemiz
 Ortalığı Düzenle ! Övgü, Övgü, Övgü
 Özel Beslenme Çeşitleri Özgüvenin Önemi
 Püreler Radyasyon Işığı Tekniği Güvenilir Midir?
 Radyasyon ışığına Neden karşı çıkmıyoruz?... Refleksoloji
 Refleksoloji Evde Uygulanabilir Mi? Refleksoloji Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?
 Refleksoloji İle İlgili Öneriler Refleksolojinin Etkileri
 Refleksolojinin Yan Etkileri Var Mıdır? Renklerin Tedavi Edici Değerine İlişkin Bilgiler...
 Ruh Kavramı Sabah Mahmurları İçin
 Sağlık ve Hastalık Sağlık Ve Sıhhatimiz İçin Renklerin Önemi
 Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Beslenme Çocuk Sağlığı İçin Yeterli Midir...
 Sağlıklı Beslenmenin Özeti  Sağlıklı Bir Beslenme Planı İçin Öneriler
 Sağlıklı Dişler İçin Peynir Yiyin Sağlıklı İçecekler
 Sanat Terapisi Şeker
 Şekerin Zararları Nelerdir ? Sıcak Ve Soğuk Kompres
 Şifalı Bitki Ve Otları Kullanırken  Sığır Eti Zararsız Mıdır?
 Sıkça Görülen Hastalıklar Ve Doğal Sağlık Tedavile... Sınırlı Bir Bütçe İle Organik Gıda Alabilmenin Yol...
 Sorunların Çözülmesi Ne Kadar Süre Alır? Stres için
 Su ile Şurup Haline Getirilen Bitki Ve Otlar
 Sütten Kesilmiş Bir Bebeğe Verilecek İlk Gıdalar... Sütten Kesme Zamanı
 Sütün Önemi Taze Gıdalar
 Tedavi Kuralları Tekno Travma
 Tembel Çocukları Harekete Geçirmek Temel Yağ Asitleri 2
 Toksik Bir Dünya Toz Halinde Satılan Bitki Ve Otlar
 Toz Ve Akar TSE Nedir ?
 Tuz Tuz 2
 Uçucu Yağlar Uçucu Yağlar Nasıl Kullanılır?
 Uyku Belirtileri Uyku Düzeni Kurmak
 Uyku Öncesi Alışkanlıklar Uyku Zamanı
 Uykunun Gerçek Bir Sorun Olduğu Anlar Uykunun Önemi
 Uzun Vadeli Hasarlar Veganizm
 Vitamin, Mineral ve Diğer Temel Besin Maddelerinin... Vitamin Ve Mineral Haplarını Kullanırken Dikkat Et...
 Vitaminler, Mineraller ve Diğer Önemli Besin Madde... Vizite Ve Konsültasyon
 Yaratıcı Renkler Yaratıcılık Ve Ruh
 Yaşam Gücü Yaşanmış Tecrübelerden Çıkarılan Bazı Öneriler...
 Yaşı Büyüyen Çocuklar İçin Hangi Renkler Tercih Ed... Yatağa Girmekte Direnen Çocuklar
 Yatma Saatleri Yemek Seçen Çocuklar
 Yemek Seçen Çocuklarla Başa Çıkmanın Altın Kuralla... Yiyeceklerin Besin Değerini Korumak
 Yoga 2 Yüksek Voltaj Riskiyle Yaşamak Nasıl Bir Duygudur...
 Zeka Gerilikleri Zirai İlaçlar
 Zirai ilaçlar Güvenilir Midir ? Zirai İlaçlara İlişkin 7 Temel Bilgi

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.