Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Çocuklarda Sırt Ağrısı

Çocuklarda Sırt Ağrısı

 

Çocuklarda Sırt Ağrısı hakkında öncelikle bilinmesi gerekenler

 

Çocuklarda sırt ağrısının neden ve  belirtileri nelerdir? Çocuklarda kafa travmalarından sonra yapılması gerekenler, çocuklarda göğüs ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrıları hakkında tüm merak ettikleriniz ve bitkisel tedavi yöntemleri bu makalemizde yer almaktadır. 

 

 

Çocuklarda sırt-bel ağrısının nadir gözlenen bir problem olduğu ve hemen her zaman ciddi bir bozukluğu gösterdiği düşünülmesine rağmen; topluma yönelik yapılan anket çalışmalarında bu insidansın % 30’lara kadar yükseldiği belirtilmektedir ve kümülatif prevelans yaşla artmaktadır (1, 2, 3). 5 -9 yaş grubu ile karşılaştırıldığında, 13-15 yaş grubunda prevelans 4 kat; 16-20 yaş grubunda ise 16 kat daha fazladır (4). Genel pediatri kliniklerine başvuran 3-14 yaş arasındaki çocuklarda muskuloskeletal ağrı (MSA) yakınması tüm vizitlerin % 6.1’ini kapsamakta bunun yaklaşık % 6’sını bel ağrıları oluşturmaktadır (5). Nonspesifik Bel Ağrısı kızlarda hafifçe daha fazla görülmekle birlikte Spor aktiviteleri ve televizyon seyrederek harcanan zaman ile de ilişkilidir (6). Jimnastik, bisiklet, tenis, voleybol gibi dönme, hiperekstansiyon ve öne eğilmeyi gerektiren sporlarda Bel Ağrısı prevelansı yüksektir (1).

DEĞERLENDİRME

Öykü

Çocuklar ağrının lokalizasyonunu ve şeklini tam ifade edemeyebilirler, bu yüzden uygun soruların sorulması önemlidir. Ağrının süre ve sıklığı anne baba tarafından da onaylanmalıdır. Çabuk geçen (her seferinde birkaç dakika süren) veya hafif – orta derecede olup kısa süren (1-2 haftalık) ağrı bir süre izlenebilir. Ancak gece spontan olarak oluşan ağrı genellikle ciddi bir nedene bağlıdır. Ağrının spor, oyun ve okula devamsızlık gibi fonksiyonel disabiliteye sebep olup olmadığı, travmatik bir olaydan sonra gelişip gelişmediği sorgulanır (7, 8). Örneğin hiperekstansiyon şeklinde bir travmadan sonra spondilozis oluşabilir. Tablo I’de çocuklarda Bel Ağrısı ayrıcı tanısı belirtilmiş (1, 3), Tablo II’de ise spesifik araştırma ve tedavi gerektiren klinik özellikler özetlenmiştir (2).

Tablo I: Çocuklarda Bel Ağrısı nedenleri

Tablo II: Ciddi veya özel tedavi gerektiren durumların klinik özellikleri

Bu bulguların yokluğunda 1-2 aylık konservatif tedavi verilmesi uygundur. Ancak konservatif tedavi sırasında da hekim hastayı yakından izler ve altta yatan ciddi hastalıklar saptanabilir. 4 yaş altındaki çocuklarda rekürren Bel Ağrısı varsa intraspinal tümör, diastematomyeli, ependimoma, siringomyeli ve malign astrositomlara yönelik çok geniş ayırıcı tanı yapılmalıdır (1).
Fizik Muayene

İnpeksiyon, palpasyon ve omurga ile sırtın perküsyonunu içermelidir. Çocuğu sadece şortuyla kalacak şekilde incelemek en iyisidir. Çocuk dik dururken, öne eğilirken ve yürürken arkadan ve yanlardan izlenir. Cafe au lait lekeleri ile giden nörofibromatoziste kitle ve spondilozis olabilir. Ehler Danlos veya Marfan sendromunda ligamentöz hiperlaksite ile birlikte spondilozis riski artmıştır. Scheuermann kifozunda ağrı öne eğilmekle artarken, spondiloziste hiperekstansiyon ağrılıdır. İdyopatik skolyoz nadiren ağrılıdır; ağrıyla birlikte olan skolyozlarda tumör veya tethered cord araştırılmalı ve apeksi solda olan torasik eğrilerin genellikle idyopatik olmadığı hatırlanmalıdır (9).

Bel ağrısının viseral nedenlerine yönelik batın muayenesi; renal ağrıyı omurga ağrısından ayırt etmek için kostovertebral açı perküsyonu uygulanır. Nörolojik muayenede motor, duysal ve refleks değerlendirmesi yapılır. Küçük çocuklarda kuvvet muayenesi en iyi fonksiyonel aktiviteler sırasında çocuk topuk ucunda, parmak ucunda yürürken ve çömelmiş pozisyondan ayağa kalkarken değerlendirilir. Düz bacak kaldırma testi sırasında ağrı dize kadar yayılıyorsa hamstring gerginliği mevcuttur; topuğa kadar yayılıyorsa disk hernisine bağlı sinir kökü irritasyonu vardır. Spondilozis veya spondilolistezisi olan çocuklarda hamstring gerginliği sıktır. Bir bacakta atrofi tethered kordun bulgusudur (1, 7, 8).
Tanısal Yaklaşımlar

Akut bel ağrısında anteroposterior (AP) ve yan omurga grafileri ile skolyoz, lordoz, spondilolistezis gözlenebilir. Ancak sadece AP ve yan grafiler değerlendirildiğinde spondilozis defektlerinin % 20 sinin saptanamadığı bilinmektedir (1). Oblik grafilerle sensitivite artar. Düz grafiler normal olduğu halde ağrı devam ediyorsa ikinci adım olarak kemik sintigrafisi istenir. Kemik sintigrafisi enfeksiyon ve tümör gibi reaktif proseslere duyarlıdır ancak bu tetkikle % 10-20 kadar hatalı negatif sonuç alınabileceği akılda tutulmalıdır (3). Normal ve anormal kemik arasındaki kontrast, SPECT (Single photon emission computed tomagrophy) ile daha kesinlikle belirlenebilir. Anatomik lokalizasyon belirlenebiliyorsa komputerize tomografi (CT) yararlı olabilir, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) nöral ve disk patolojilerini göstermede en iyi metod olmasına rağmen oldukça pahalıdır. Tablo III’te bel ağrılı çocuklarda görüntüleme yöntemlerinin kullanımı özetlenmiştir (3).

Tablo III: Bel ağrılı çocuklarda görüntüleme yöntemlerinin kullanımı

Muskuloskeletal ağrı yakınması olan çocuklarda tanıyı netleştirmek için bazı testler istenebilir, ancak gereksiz araştırmalar yapmaktan kaçınılmalıdır. Bu testler içinde tam kan sayımı, sedimentasyon hızı, C reaktif protein, üre, kreatinin, elektrolitler, kalsiyum, fosfat, kreatine fosfokinaz, karaciğer fonksiyon testleri, immunoglobulinler, antinükleer antikor, romatoid faktör ve HLA B27 sayılabilir (7).
SPESİFİK BOZUKLUKLAR
Spondilozis ve spondilolistezis

Çocukluk çağında nedeni saptanabilen bel ağrılarının içinde en sık rastlanılanıdır. Spondilozis pars interartikülariste bir kırılma ve spondilolistezis bunun sonucunda bir vertebranın (genellikle L5) diğeri üzerinde kaymasıdır. Spondilolistezis insidansı % 2-5 arasında değişir (1). Jimnastik, dalış ve ağırlık kaldırma gibi omurgada hiperekstansiyon zorlanması olan sporlarda daha sık gözlenir. Scheuermann kifozu olanlarda spondiloliztesiz insidansı % 32-50’lere yükselir, ayrıca genetik predizpozisyondan da sözedilmektedir (1).

Tipik olarak Spor yapan erkek adolesanda sinsi bir Bel Ağrısı başlar, genellikle spordan sonra ağrı artar ve istirahatle rahatlar. Çocuklarda santral kanal geniş olduğu için nörolojik bulgu nadirdir. Ağrı krista iliakaların hemen altında L5 seviyesindedir, lokal hassasiyet ve kas spazmı olabilir. Nadiren büyük bir spondilolistezis varlığında bu bölgede palpe edilebilen bir basamak veya horizantal bir hat oluşur. Hamstring gerginliği sıktır. En iyi test olan “tek bacak ekstansiyon manevrasında” bir bacak üzerinde dururken diğer bacak ve diz fleksiyonda tutulur ve belin hiperekstansiyonu unilateral veya simetrik ağrı yaratır (2).

Lumbasakral bölgenin AP ve lateral grafileri normalse, oblik grafiler değerlendirilir. Eğer tüm grafiler normal ama klinik olarak spondilozis şüphesi varsa kemik sintigrafisi veya daha hassas olan SPECT taraması yapılır. Böylece ilk 7-10 günde lezyon saptanabilir. Hem grafiler hem sintigrafi normalse spondilozis ekarte edilir. Ancak grafiler normalken SPECT veya sintigrafi pozitifse lezyon ilk yılındadır, iyileşme devam ediyordur ve bu olgular konservatif tedaviye iyi yanıt verirler. Erken dönemde MRI da T1 ağırlıklı imajlarda parsinterartikülarite hipointens alan saptanmasıyla tanı konulabilir. Yakınmalar bir yıldan daha uzun süredir devam ediyorsa sintigrafi gereksizdir, bu durumda vertebral arka paralel 2-3 mm’lik kesitlerle yapılan CT ile parsinterartikülaris görüntülenebilir (1).

Tedavinin hedefleri semptomları azaltmak, spondilolistezis oluşumunu engellemek ve önceki aktivite seviyesine geri dönüşü sağlamaktır. Semptomların ilk yılında istirahat, analjezik ve abdominal– paraspinal kasları güçlendirme egzersizleri verilir. Analjezik ve egzersizlerle yanıt alınamıyorsa bir korse ile immobilizasyon faydalı olabilir. Ekstansiyonda fazla yük yaratan sporlardan tamamen uzaklaşılması gerekebilir. Ağrı tamamen geçene ve sintigrafi normalleşene kadar koşma, atlama ve kontakt sporlardan kaçınılır. Semptomlar yatıştıktan sonra bile hızlı büyüme dönemi boyunca gelişebilecek spondilolistezis açısından çocuk izlenir. Nadiren ağrının sürekli olduğu ve %50 den fazla kayma olduğu durumlarda cerrahi gerekebilir (1, 3).
Scheuermann hastalığı

Torasik kifoz artışıdır, erkekler kızlara göre iki kat daha fazla etkilenir. Sinsi başlangıçlı, günün sonuna doğru veya fizik aktiviteyle ortaya çıkan hafif, orta derecede sırt ağrısı olabilir. Olguların yarısında kifoz ağrısızdır (2). Lateral grafilerde peş peşe üç vertebrada kamalaşma, düzensizlik veya büyüme bozukluğu saptanmasıyla tanı konur. Disk aralıkları sıklıkla daralmıştır (3). % 75’inde kifoz torasik bölgedeyken, % 25’inde torakolumbar nadiren lumbardır. Belirgin fikse bir dorsal kifozla birlikte lombar lordozda kompensatuar artış vardır (8). Nedeni tam bilinmemesine rağmen immatür omurgaya tekrarlayan veya akut hiperfleksiyon manevraları sorumlu tutulur. Ring apofizin osteonekrozu ve osteokondriti de bir nedendir. Fiziksel iş yapan adolesanlarda prevelansı artar.

Tedavide aktivite kısıtlanmasıyla ağrı azalır, ağırlık taşımadan kaçınılması önerilir. Torasik ekstensör kas gruplarına güçlendirme egzersizi ve hamstring germe önerilir. Nadiren kifozun çok belirgin ve ağrılı olduğu durumlarda korse gerekebilir. İleri yaşlarda sırt ağrısının kontrollere göre daha sık olduğu ancak ciddi boyutta olmadığı bildirilmiştir (2, 3).
Disk hernileri

Erişkinlerde sık olmasına karşın, disk hernilerinin sadece % 1-4’ü adolesan dönemde oluşur (1). Nadir bir durum olduğu için tanıda gecikmeler olmaktadır. Başlangıç tek bir travmadan ziyade kümülatif travma ile ilişkilidir. Erkeklerde daha sık görülmektedir ve ailesel yatkınlık rapor edilmiştir (8). İmmatür iskelette kartilajenöz büyüme plağının herniasyonuyla birlikte olabilir, bu durumda "slipped vertebral epifiz" mevcuttur.

Bel Ağrısı yakınması Siyatik semptomlarıyla birlikte olabilir. Postür ve yürüme bozukluğu çocuklarda daha sık görülür. Semptomlar; hapşırma, öksürme ile artar. Düz bacak kaldırma testinde ağrı topuğa kadar yayılabilir, plantar fleksiyonda zayıflık olabilir. Grafiler nadiren yararlıdır sadece %20’sinde disk aralığında daralma vardır (2, 8). Asemptomatik kişilerde de anormallikler saptanabildiği için MRI dikkatle yorumlanmalıdır (2).

Öncelikle nonsteroidal antiinflammatuar ilaçlar (NSAİİ), fizik tedavi ve aktivite kısıtlanması gibi nonoperatif tedavi denenir ve % 80’inde başarılıdır. Nörolojik defisit devam ediyorsa cerrahi gereklidir.
Slipped vertebral epifiz

Vertebranın inferior epifizi, disk ile birlikte spinal kanal içine doğru kayar. Sıklıkla 4. lumbar vertebra etkilenir. Ağır eşya kaldırma sonrasında adolesan erkekte görülür. Nörolojik bozukluk olmaksızın Bel Ağrısı vardır, lateral grafilerde spinal kanal içinde küçük bir kemik fragmanı izlenir. Cerrahi yaklaşım gereklidir (2, 8).
Juvenil intervertebral disk kalsifikasyonu

Nukleus pulpozus kalsifikasyonu semptom yaratmayabilir veya ateş ve akut faz reaksiyonuyla birlikte ani başlayan ciddi servikal / torasik ağrı oluşturabilir. Ağrı haftalar / aylar içinde spontan düzelir. Ağrının başlamasıyla birlikte disk kalsifikasyonu resorbe olmaya başlar ve resorbsiyon bazen disk protrüzyonuyla birlikte tamamlanır. Kalsifikasyonun nukleus pulpozustaki gelişimsel değişikliklerle ilgili olduğu ve bilinmeyen bir nedenle (travma, infeksiyon, kan akımında bozulma) tetiklenerek inflammatuar yanıtın oluştuğu düşünülmektedir.

İNFEKSİYON

Diskit

İnfeksiyon muhtemelen vertebral end plate’te başlayıp daha sonra diske sıçramaktadır (3). Olguların yarısı 4 yaşın altındadır, 10 yaştan sonra nadir görülür. % 80 olguda L3/4 veya L4/5 aralığında tutulum vardır (2).

Küçük çocuk tipik olarak kollarından destek alarak hiperekstansiyonda durur, sırtüstü yatabilir ama oturmayı veya öne eğilmeyi reddeder. Hafif ateş ve yorgunluk, kalça veya karın ağrısı, yürüme güçlüğü olabilir. Eritrosit sedimentasyon hızı ve beYaz küre sayıları normal veya orta derecede artmıştır. Disk aralığında daralma ve kemik reaksiyonunun belirginleşmesi 2-4 hafta sonra ortaya çıkacağı için başlangıçta düz grafiler normaldir. Erken evrede sintigrafi veya MRI tanıyı destekler .

Alınan biyopsilerin sadece ¼’ü pozitiftir ve hemen her zaman stafilokokkus aureus (S.aureus) ürer. Bu yüzden rutinde biyopsi gerekmez, sadece atipik veya dirençli durumlarda önerilir. Çocuğun ağrısı hafif ve sistemik bulgusu yoksa antistafilokokkal Antibiyotik oral yoldan verilir. Ancak ağrı çok şiddetli ve ateş belirginse antibiyotikler intravenöz yoldan verilerek, korseleme yapılır. Klinik ve sedimentasyon hızı ile hasta izlenir ve hemen her zaman tam iyileşme olur (3). Sonuçların iyi olması jüvenil diskin vaksülaritesinin fazla olmasına veya düşük virulanslı organizmaların enfeksiyonuna bağlanır (2). Uzun dönemde diskin her iki yanındaki vertebralar blok vertebra oluşturacak şekilde füzyona gider. Erişkinlik döneminde Bel Ağrısı nispeten daha sıktır.
Vertebral osteomyelit

Sıklıklıkla S. aureus'a bağlıdır. Ciddi boyutta Bel Ağrısı ve kas spazmı ile belirgin sistemik reaksiyon vardır. Sintigrafi, düz grafilerden çok daha önce poziftir (2). Vertebralarda kollaps veya paravertebral abse gelişebilir. Son yıllarda daha sık görülen tuberküloz enfeksiyonunda hafif ateşle birlikte Bel Ağrısı ve ardışık pek çok vertebra tutulumu vardır. Abse oluşması durumunda spinal kord kompresyonu gelişebilir. Tüberküloziste medikal tedavi genellikle başarılıdır, ancak vertebral kollaps veya motor güçsüzlük gelişmesi halinde, dekompresyon ve greftleme gerekebilir (2, 3).

Kronik rekurren multisentrik osteomyelit ise adolesan çocukları etkileyen nadir bir durumdur. Biyopsilerde kültür genelde negatiftir; kendi kendini kısıtlayan bir durum olmasına rağmen bazen vertebral kollaps ile sonuçlanabilir (2).
Epidural Abse

Sistemik bulgular ile birlikte Bel Ağrısı ve/veya bacak ve mesanede nörolojik değişiklikler vardır. Genelde S.aureus sorumludur. Cerrahi drenaj ve uzun süreli Antibiyotik kullanımına rağmen ciddi nörolojik sekeller oluşabilir.

SPİNAL NEOPLAZİLER


Çocuklukta Bel Ağrısı ile kendini gösteren spinal neoplaziler nadirdir. Büyük çoğunluğu primer ve benigndirler. Çocuğu gece uykusundan uyandıran ağrı, çok şiddetli ağrı, ağrılı bir skolyoz gelişmesi, lokalize hassasiyet, palpe edilebilen bir yumru, bilateral siyatalji, nörolojik bulgular ve anemi varlığı neoplaziyi düşündürebilir. Başlangıçta düz grafiler normal olsa da sintigrafi sıklıkla pozitiftir (1, 2).
Benign Vertebral Tümörler
Osteoid osteoma ve osteoblastoma

Her ikisi de posterolateral elemanlardan köken alırlar ancak tüm vertebral korpus ve faset ile pediküller de tutulabilir. Osteoid osteoma radyolojik olarak 1 cm’i geçmez, skleroz belirgindir ve radyolusen bir merkezi olabilir. Osteoblastoma histolojik olarak aynı olmasına karşın daha büyüktür.

Lokalize hassasiyet ve sıklıkla skolyoz vardır. Omurga ağrısı uykuyu bozar ve salisilatlara yanıt veren tipik öykü her zaman olmayabilir. Olguların yarısında radiküler tutuluma bağlı kalça ağrısı olabilir (2).

Spinal yapı kompleks olduğu için lezyonların düz grafilerde görülmesi zordur, sintigrafi hemen her zaman pozitiftir. Eksizyon genellikle başarılıdır ancak osteoblastomada arasıra lokal rekürrens gözlenebilir. Tedavi 18 aydan daha fazla gecikirse skolyoz düzelmeyebilir.
Anevrizmal kemik kisti

Bu kemik lezyonlarının 1/5’i omurgayı etkiler. Genellikle posterior elemanlardan köken alır ve bazen birkaç vertebra ile kostaları tutarak ekstradural basınç artışı oluşturacak şekilde büyür ve nörolojik defisit yaratabilirler. Sıklıkla adolesanda ağrı ile ortaya çıkar, bazen ağrısız skolyoz da olabilir. Erken dönemde normal olan düz grafilerde daha ileri dönemde ince bir korteksle çevrelenmiş kist içinde trabeküller gözlenir. Sintigrafi, MRI ve anjiografi yapılabilir. İğne biyopsilerinde belirgin kanama olaşabileceği için bu yaklaşım önerilmez. Cerrahi eksizyon radyoterapiye tercih edilmektedir. Çünkü radyoterapi etkisiz kalabilir, spinal büyüme defektleri, radyasyon myelopatisi ve sarkomatöz değişiklikler oluşturabilir. Eksizyon öncesinde uygulanan kriyocerrahi veya embolizasyon kanamayı azaltır.
Eozinofilik granüloma

Birkaç haftadır devam eden torasik bölgede ağrı yakınması vardır. Nörolojik tutulum nadirdir. Grafilerde iyi çevrelenmiş bir osteoliz alanı gözlenir, vertebrada düzleşme ile “vertebra plana” oluşturur. Yumuşak dokuya ekstansiyon saptanırsa radyoterapi ve cerrahi gerekir. Sistemik histiositozis X mevcudiyetinde kemoterapi verilir. İzole lezyonlarda ise tedavi olmadan bile vertebra büyümesi tamamlanabilir.
Malign neoplaziler

Omurganın primer malign neoplazilerinin içinde en sık rastlananlar Ewing sarkoma, Lösemi ve lenfomadır. Ağrı ve omurga mobilitesinde azalma başlangıç semptomudur. Ewing sarkomada ateş, lökositoz ve artmış sedimentasyon hızı spinal enfeksiyonu taklit edebilir. Metastatik lezyonlar nöroblastoma ve rabdomyosarkomayı içerir, daha nadiren Wilms tümörü, retinoblaslama ve terato-teratokarsinoma olabilir.

Astrositoma, nörofibroma, lipoma ve dermoid kist gibi intraspinal lezyonlar nadirdir.

ANKİLOZAN SPONDİLİT VE DİĞER SPONDİLOARTROPATİLER


Çocukluk çağındaki ankilozan spondilitte bel ağrısı, erişkinlerdekine nazaran daha az rastlanan bir bulgudur (2). Tipik olarak 13-19 yaşlarındaki erkek çocukta alt ekstremite eklemlerinde remittan, asimetrik oligoArtrit vardır. Bu evrede entezopati (plantar fasit, aşil tendiniti, trokanter majör ve patella entezopatisi), spondiloartropati ile ilgili aile öyküsü, psoriazis, inflamatuvar barsak hastalığı ve anterior uveit tanıyı destekler. Spondilitik ağrı uykuyu bozar, sabah sertliği vardır ve hareketle rahatlar.

ÇEŞİTLİ PATOLOJİLER


Perimenarş dönemindeki kızlarda imperfore himene bağlı hematokolpus bel ağrısına yol açabilir. Ayrıca pyelonefrit, böbrek taşları, retroperitoneal enfeksiyonun Bel Ağrısı nedenleri arasında olduğu akılda tutulmalıdır.

Bazı durumlarda çocuktaki muskuloskeletal ağrının (MSA) organik bir nedeni bulunamamaktadır. Açık bir sebebi olmayan MSA çocukların % 4-15’inde gözlenebilmekte ve pediatrik romatoloji kliniklerine yapılan başvurularda bu oran % 25’lere çıkmaktadır (10). Bu çocukların pek çoğu tanı konamadan iyileşmekte ancak bazı olgularda ağrı kronikleşebilmektedir. Kronik MSA yakınması olan 37 çocuğun 9 yıllık izlemi sonunda % 59’unun semptomlarının halen devam ettiği saptanmıştır. Ağrısı kronikleşen çocukların ilk başvuruda jeneralize yakınmaları olduğu ve annelerinin eğitim seviyelerinin düşük, aile içi problemlerin daha belirgin olduğu bulunmuştur (11, 12). 1756 preadolesan üzerindeki bir ankette yaygın MSA’sı olan çocukların emosyonel, davranış ve Uyku problemleri; ağrısı olmayan çocuklara göre daha fazla bulunmuş ve çocuklarda MSA ile depresif semptomlar arasında bir ilişki olduğu öne sürülmüştür (13). Adolesan kızlarda yoğun, garip ve çok rahatsız edici semptomlarla ortaya çıkabilen konversiyon reaksiyonları nadir değildir (2). Bu açıdan çocukların değerlendirilmelerinde çok yönlü yaklaşım önem kazanmaktadır.

SON ÖNERİLER


Bel Ağrısı bu bölgedeki kas ve eklemlerde zedelenme ve aşırı kullanım sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Ağrının kalça veya baldırlara yayılması sık görülür ve her zaman bir disk hernisini düşündürmemelidir. Ciddi bozukluklar ekarte edildikten sonra en fazla bir iki ay sürecek konservatif yaklaşımla rahatlama sağlanamıyorsa farklı bir etyolojiye yönelik araştırma yapılmalıdır. Konservatif tedavide istirahat ve NSAİİ önerilir. Lokalize hassasiyeti olan kişilerde derin ısı, ultrason gibi fizik tedavi modaliteleri yarar sağlar. Akut hassasiyet yatıştıktan sonra gergin pelvik kaslara gevşetme ve bel-karın kaslarını güçlendirme egzersizlerine başlanır. Aynı zamanda psikolojik, aile ve okul ortamında Stres arttırıcı faktörlerin de farkına varılması ve uygun yaklaşım konservatif tedavinin başarısını arttıracaktır.

 

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 Aile Kuralları Aile Yapısı Ve Ruhsal Yapı
 Aile Yemekleri Ailenizin Sağlıklı Bir Ruhsal Yapıya Sahip Olmasın...
 Alkol Karışımı İle Kullanılan Bitki Ve Otlar... Alternatif Çocuk Yiyecekleri
 Anne Sütü Anne Sütü
 Anne Sütünde Toksik Maddeler Var Mıdır ? Anne ve Babaları İle Birlikte Yatmak İsteyen Çocuk...
 Antibiyotik İçeren Et Ürünlerini Tüketmek Güvenili... Antibiyotikler
 Antibiyotikler Ara Öğünler
 Aromaterapi 3 Aromaterapi 4
 Aromaterapi Nedir? Aromaterapi Uygulamaları
 Aşı Aşırı Kiloların Nedenleri
 Aşırı Kilolu Çocuklar Ateş Yükselmesi
 Ayurveda Bach kimdir ?
 Bach Terapileri Bağırsak Solucanı 2
 Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Yapmanız Ge... Banyo
 Banyoda Kullanabileceğiniz Bitki Ve Otlar Barbeküde Hazırlanan Yiyecekler Güvenilir Midir ?...
 Barbeküler Bebeğinizi Emzirmeniz İçin 8 Önemli Neden
 Bebeğinizin Vücudunun Arka Kısmına Yapabileceğiniz... Bebeğinizin Vücudunun Ön Kısmına Yapabileceğiniz M...
 Bebek Masajı Bebekler
 Bebekler İçin Önerilmeyen Gıdalar Besin Maddelerinde Bulunan Katkı Maddeleri
 Besin Terapileri Besin Terapisi Ne Anlama Gelir?
 Beslenme Çantasının İçine Neler Kayalım? Beslenmenin Sorun Haline Geldiği Anlar
 Bir çıkış yolu var mı ? Birden Çok "Doğal" Tedavinin Birlikte Sü...
 Bireysel Özgürlük Bit
 Bit için Bitki Esanslarının Kullanım
 Bitki Ve Otlar Güvenilir Midir? Bitkisel Haplar 2
 Bitkisel Krem Ve Merhemler Boğaz Ağrıları 3
 Bst Buhar İnhalatörü İle
 Burnu Tıkalı Olduğundan "Tısıl Tısıl" Ko... Buteyko Metodu
 Buteyko Metodu Nedir? Buteyko Terapisi Nasıl Uygulanır?
 Çiçek Terapilerinin Etkileri Çiçek Terapilerinin Uygulanışı
 Çiçek Terapisi Çocuğum Ne Kadar Uyumalıdır ?
 Çocuğum Şişman Mı ? Çocuğum Zayıf Mı ?
 Çocuğumun Beslenme Alışkanlıkları Değişebilir Mi ?... Çoçuğun Beslenmesi (Süt Çoçuğunun)
 Çocuğun yemesi için ne yapmalı? Çocuğunuz Aşırı Kiloluysa Ne Yapabilirsiniz ?...
 Çocuğunuz Geceleri Sık Sık Uyanıyorsa Çocuğunuz İçin Kullanabileceğiniz Yağlar
 Çocuğunuz Uykuya Dalamıyor Mu ? Çocuğunuza En Uygun Uyku Ortamı
 Çocuğunuza Özgüven Kazandırmak İçin Çocuğunuza Uygun Terapiyi Seçebilmek
 Çocuğunuzdan Sadece Sizin İstediğiniz Rolü Oynamas... Çocuğunuzla Kurduğunuz İlişkide Eşit Rollere Sahip...
 Çocuğunuzu Uyandırırken Çocuğunuzun Bağışıklık Sistemini Güçlendirin...
 Çocuğunuzun Bireysel Özgürlüklerini Kullanması İçi... Çocuğunuzun Dinamizmini Ölçebilir Misiniz ?
 Çocuğunuzun İyileşmesini Sağlayabilecek Bazı Öneri... Çocuğunuzun Kendini İfade Etmesini Sağlayın
 Çocuğunuzun Motivasyonunu Artırmak İçin Bazı Öneri... Çocuğunuzun Odasını Döşerken Hangi Renkleri Seçmel...
 Çocuğunuzun Vücudunun Çalışmasını Sağlayın... Çocuk Büyürken
 Çocuk (Erkek Olur) Çocuk Gelişimi 1
 Çocuk Gıda Piramidi Çocuk İçin Hangi Renk Seçmelisiniz
 Çocuk Mamamalarının Hazırlanması  Çocuk yemiyorsa ne yapmalı?
 Çocukla İletişim Çocuklar
 Çocuklar Da Büyür Çocuklar Diş Çıkarma
 Çocuklar Egzersiz Yapmayı Neden İstemez? Çocuklar Hangi Egzersizleri Yapmalıdır?
 Çocuklar İçin Doğal Tedaviler Çocuklar için En Rahat Ayakkabı
 Çocuklar İçin Kullanabileceğiniz Şifalı Bitkiler V... Çocuklar İçin Yaygın Olarak Uygulanan Homeopati Te...
 Çocuklar Ne Kadar Egzersiz Yapmalıdır? Çocuklara Özel Feng Shui İlkeler
 Çocuklarda 2 Yaş Çocuklarda 3 Yaş
 Çocuklarda Aft Çocuklarda Aft Tedavisi
 Çocuklarda Ağız Kokusu Çocuklarda Ağlama
 Çocuklarda Ağrı ve Sancılar Çocuklarda Ağrı ve Sancılar
 Çocuklarda Ahlak Gelişimi Çocuklarda Akdeniz Anemisi
 Çocuklarda Akıntı Çocuklarda Alarji
 Çocuklarda Alerji Çocuklarda Alerji Çeşitleri
 Çocuklarda Alerji Tedavisi Çocuklarda Alerji Testi 2
 Çocuklarda Alerjik Astım Çocuklarda Alerjik Bronşit
 Çocuklarda Alerjik Öksürük Çocuklarda Alerjik Rinit
 Çocuklarda Allerjik Astım Çocuklarda Allerjik Öksürük
 Çocuklarda Allerjik Rinit Çocuklarda Altına Kaçırma
 Çocuklarda Amip Çocuklarda Amipli Dizanteri
 Çocuklarda Anestezi Çocuklarda Anksiyete
 Çocuklarda Anksiyete Bozukluğu Çocuklarda Antibiyotik
 Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı Çocuklarda Apandisit
 Çocuklarda Artikülasyon Bozukluğu Çocuklarda Aşı
 Çocuklarda Aşı Takvimi Çocuklarda Aşılama
 Çocuklarda Aşırı Kusma Çocuklarda Aşırı Terleme
 Çocuklarda Aşırı Terleme Nedenleri Çocuklarda Aşk
 Çocuklarda Astigmat Çocuklarda Astım Belirtileri
 Çocuklarda Ateş Düşürme Çocuklarda Ateş Düşürmek
 Çocuklarda Ateş Düşürücü Çocuklarda Ateş Yükselmesi
 Çocuklarda Ateşlenme Çocuklarda Ayak Ağrısı
 Çocuklarda Azı Dişi Çocuklarda Azı Dişleri
 Çocuklarda Bacak Ağrısı Çocuklarda Bademcik
 Çocuklarda Bademcik Ameliyatı Çocuklarda Bademcik Şişmesi
 Çocuklarda Bağırsak Enfeksiyonu Çocuklarda Bağırsak Hastalıkları
 Çocuklarda Bağırsak Tembelliği Çocuklarda Balgam Sökücü
 Çocuklarda Balgamlı Öksürük Çocuklarda Balık Yağı
 Çocuklarda Banyo Korkusu Çocuklarda Baş Ağrısı
 Çocuklarda Bayılma Çocuklarda Bel Ağrısı
 Çocuklarda Besin Alerjisi Çocuklarda Beslenme
 Çocuklarda Beslenme Alışkanlıkları Çocuklarda Beslenme Programı
 Çocuklarda Beslenme Sorunları Çocuklarda Beslenmenin Önemi
 Çocuklarda Beta Virüsü Çocuklarda Beyaz Saç
 Çocuklarda Beyin Gelişimi Çocuklarda Beyin Tümörü
 Çocuklarda Beze Çocuklarda Bit
 Çocuklarda Böbrek Büyümesi Çocuklarda Boğaz Ağrısı
 Çocuklarda Boğaz Enfeksiyonu Çocuklarda Boğaz İltihabı
 Çocuklarda Boy Çocuklarda Boy Cetveli
 Çocuklarda Boy Gelişimi Çocuklarda Boy Grafiği
 Çocuklarda Boy Hesabı Çocuklarda Boy Kısalığı
 Çocuklarda Boy Tablosu Çocuklarda Boylanmayı Sağlayıcı
 Çocuklarda Boyunda Beze Çocuklarda Boyunda Şişlik
 Çocuklarda Bronşiolit Çocuklarda Bronşit Belirtileri
 Çocuklarda Bulaşıcı Hastalıklar Çocuklarda Bulaşıcı Hastalıklar 2
 Çocuklarda Burun Akıntısı Çocuklarda Burun Eti
 Çocuklarda Burun Kanamaları Çocuklarda Burun Kaşıntısı
 Çocuklarda Burun Tıkanması Çocuklarda Büyüme
 Çocuklarda Büyüme Ağrıları Çocuklarda Büyüme Eğrisi
 Çocuklarda Büyüme Eğrisi Çocuklarda Büyüme Gelişme
 Çocuklarda Büyüme Geriliği Çocuklarda Büyüme Hormonu
 Çocuklarda Büyüme Tablosu Çocuklarda Çalma
 Çocuklarda Çalma Davranışı Çocuklarda Çekingenlik
 Çocuklarda Cilt Hastalıkları Çocuklarda Çinko Eksikliği
 Çocuklarda Cinsel Eğitim Çocuklarda Cinsel Gelişim
 Çocuklarda Cinsel İstismar Çocuklarda Cinsel Merak
 Çocuklarda Çiş Eğitimi Çocuklarda Çiş Kaçırma
 Çocuklarda Crp Yüksekliği Çocuklarda Davranış
 Çocuklarda Davranış Bozukluğu Çocuklarda Davranış Bozuklukları
 Çocuklarda Davranış Problemleri Çocuklarda Dayak
 Çocuklarda Demir Eksikliği Çocuklarda Dengeli Beslenme
 Çocuklarda Depresyon Çocuklarda Depresyon Belirtileri
 Çocuklarda Deri Hastalıkları Çocuklarda Dikkat
 Çocuklarda Dikkat Bozukluğu Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı
 Çocuklarda Dikkat Sorunu Çocuklarda Dil Eğitimi
 Çocuklarda Dil Gelişimi Çocuklarda Dil Yarası
 Çocuklarda Din Eğitimi Çocuklarda Diş
 Çocuklarda Diş Ağrısı Çocuklarda Diş Apsesi
 Çocuklarda Diş Bakımı Çocuklarda Diş Çekimi
 Çocuklarda Diş Çıkarma Çocuklarda Diş Çıkarma 2
 Çocuklarda Diş Çıkarma 3 Çocuklarda Diş Çıkarma 4
 Çocuklarda Diş Çıkarması Çocuklarda Diş Çıkması
 Çocuklarda Diş Çürüğü Çocuklarda Diş Çürüklüğü
 Çocuklarda Diş Çürümesi Çocuklarda Diş Dolgusu
 Çocuklarda Diş Eğitimi Çocuklarda Diş Fırçalama
 Çocuklarda Diş Gelişimi Çocuklarda Diş Gıcırdaması
 Çocuklarda Diş Gıcırdatma Çocuklarda Diş Gıcırdatması
 Çocuklarda Diş Gıcırtması Çocuklarda Diş Hastalıkları
 Çocuklarda Diş İltihabı Çocuklarda Diş Kararması
 Çocuklarda Diş Kırılması Çocuklarda Diş Problemleri
 Çocuklarda Diş Sağlığı Çocuklarda Diş Sararması
 Çocuklarda Diş Sorunları Çocuklarda Diş Tedavisi
 Çocuklarda Disiplin Çocuklarda Dışkı Kaçırma
 Çocuklarda Dışkıda Kan Çocuklarda Diyabet Belirtileri
 Çocuklarda Diyet Çocuklarda Dizanteri
 Çocuklarda Döküntü Çocuklarda Dolgu
 Çocuklarda Dudak Morarması Çocuklarda Duygusal Gelişim
 Çocuklarda Düz Taban Çocuklarda Düz Tabanlık
 Çocuklarda Düz Tabanlık Çocuklarda Eğitim
 Çocuklarda Egzema Çocuklarda Eklem Ağrıları
 Çocuklarda Eklem Ağrısı Çocuklarda Enfeksiyon
 Çocuklarda Epilepsi Çocuklarda Epilepsi Belirtileri
 Çocuklarda Ergenlik Dönemi Çocuklarda Erken Kıllanma
 Çocuklarda Erken Tüylenme Çocuklarda Et Beni
 Çocuklarda Ev Kazaları Çocuklarda Faranjit Tedavisi 2
 Çocuklarda Farenjit Çocuklarda Fıtık
 Çocuklarda Fıtık Ameliyatı Çocuklarda Fiziksel Gelişim
 Çocuklarda Gaz Çocuklarda Gaz Problemi
 Çocuklarda Gaz Sancısı Çocuklarda Gaz Sıkışması
 Çocuklarda Gaz Sorunu Çocuklarda Geç Konuşma
 Çocuklarda Geç Yürüme Çocuklarda Gece Öksürüğü
 Çocuklarda Gece Öksürük Çocuklarda Geçmeyen Öksürük
 Çocuklarda Geğirme Çocuklarda Gelişim
 Çocuklarda Gelişim Bozukluğu Çocuklarda Gelişim Dönemleri
 Çocuklarda Gelişim Geriliği Çocuklarda Gelişim Tablosu
 Çocuklarda Gelişme Çocuklarda Gelişme Geriliği
 Çocuklarda Geniz Akıntısı Çoçuklarda Geniz Eti
 Çocuklarda Genizeti Çocuklarda Gıda Alerjisi
 Çocuklarda Göbek Çıkması Çocuklarda Göbek Çıkması (Fıtık)
 Çocuklarda Göbek Çıkması (Fıtık) 2 Çocuklarda Göbek Fıtığı
 Çocuklarda Göğüs Ağrısı Çocuklarda Görülen Hastalıklar
 Çocuklarda Göz Çocuklarda Göz Alerjisi
 Çocuklarda Göz Bozukluğu Çocuklarda Göz Damlası
 Çocuklarda Göz Hastalıkları Çocuklarda Göz İltihabı
 Çocuklarda Göz Kayması Çocuklarda Göz Kırpma
 Çocuklarda Göz Kırpması Çocuklarda Göz Morluğu
 Çocuklarda Göz Muayenesi Çocuklarda Göz Şişmesi
 Çocuklarda Göz Tembelliği Çocuklarda Gözaltı Morlukları
 Çocuklarda Gözde Çapaklanma Çocuklarda Gözde Çapaklanması
 Çocuklarda Grip Çocuklarda Grip Aşısı
 Çocuklarda Gündüz Uykusu Çocuklarda Havale
 Çocuklarda Hıçkırık Çocuklarda Hıçkırık 2
 Çocuklarda Hıçkırık 3 Çocuklarda Hidrosel
 Çocuklarda Hiperaktiflik Çocuklarda Hiperaktivite
 Çocuklarda Hipermetrop Çocuklarda Hipertansiyon
 Çocuklarda Hipotermi Çocuklarda Hırçınlık
 Çocuklarda Hırıltı Çocuklarda Hırsızlık
 Çocuklarda Horlama Nedenleri Çocuklarda İçine Basma
 Çocuklarda İdeal Kilo Çocuklarda İdrar Kaçırma
 Çocuklarda İdrarda Lökosit Çocuklarda İletişim
 Çocuklarda İletişim Bozukluğu Çocuklarda İlk Yardım
 Çocuklarda İnat Çocuklarda İnatçılık
 Çocuklarda İnatlaşma Çocuklarda İngilizce Eğitimi
 Çocuklarda İnmemiş Testis Çocuklarda Ip Testi
 Çocuklarda İshal Çocuklarda İsilik
 Çocuklarda İsilik Tedavisi Çocuklarda Isırma
 Çocuklarda İşitme Geriliği Çocuklarda İşitme Kaybı
 Çocuklarda İşitme Testi Çocuklarda İştah
 Çocuklarda İştah Açıcı Çocuklarda İştah Açıcı
 Çocuklarda İştah Sorunu Çocuklarda İştahsızlık
 Çocuklarda İştahsızlık Nedenleri Çocuklarda İyi Beslenme
 Çocuklarda Kabakulak Çocuklarda Kabakulak Belirtileri
 Çocuklarda Kabız Çocuklarda Kabızlık Çözümleri
 Çocuklarda Kabızlık Çözümü Çocuklarda Kabızlık Problemi
 Çocuklarda Kafa Çarpması Çocuklarda Kafa Travması
 Çocuklarda Kaka Çocuklarda Kaka Eğitimi
 Çocuklarda Kaka Kaçırma Çocuklarda Kaka Problemi
 Çocuklarda Kaka Tutma Çocuklarda Kaka Yapamama
 Çocuklarda Kalça Çıkığı Çocuklarda Kalp Ağrısı
 Çocuklarda Kalp Atışı Çocuklarda Kalp Çırpıntısı
 Çocuklarda Kalp Hastalıkları Çocuklarda Kalp Üfürmesi
 Çocuklarda Kalp Yetmezliği Çocuklarda Kalpte Üfürüm
 Çocuklarda Kan Değerleri Çocuklarda Kan Şekeri
 Çocuklarda Kanal Tedavisi Çocuklarda Kanda Mikrop
 Çocuklarda Kanser Çocuklarda Kansızlık Tedavisi
 Çocuklarda Karaciğer Yağlanması Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı
 Çocuklarda Kas Hastalıkları Çocuklarda Kasık Fıtığı
 Çocuklarda Kaşıntı Çocuklarda Katılma
 Çocuklarda Kaygı Çocuklarda Kaygı Bozukluğu
 Çocuklarda Kekeleme Çocuklarda Kekemelik Tedavisi
 Çocuklarda Kemik Erimesi Çocuklarda Kemik Gelişimi
 Çocuklarda Kendine Güven Çocuklarda Kepçe Kulak
 Çocuklarda Kilo Çocuklarda Kilo Alamama
 Çocuklarda Kilo Alımı Çocuklarda Kilo Boy
 Çocuklarda Kilo Cetveli Çocuklarda Kilo Hesaplama
 Çocuklarda Kilo Problemi Çocuklarda Kilo Sorunu
 Çocuklarda Kilo Tablosu Çocuklarda Kilo Verme
 Çocuklarda Kişilik Bozukluğu Çocuklarda Kişilik Gelişimi
 Çocuklarda Kişisel Bakım Çocuklarda Kıskançlık
 Çocuklarda Kızamık Çocuklarda Kızıl
 Çocuklarda Kolestrol Çocuklarda Kolestrol
 Çocuklarda Konak Çocuklarda Konuşamama
 Çocuklarda Konuşma Çocuklarda Konuşma Bozuklukları
 Çocuklarda Konuşma Gecikmesi Çocuklarda Konuşma Gelişimi
 Çocuklarda Konuşma Güçlüğü Çocuklarda Konuşma Problemi
 Çocuklarda Konuşma Problemleri Çocuklarda Konuşma Sorunları
 Çocuklarda Konuşma Yaşı Çocuklarda Korku
 Çocuklarda Korku Çeşitleri Çocuklarda Korkular
 Çocuklarda Kreş Çocuklarda Kreş Yaşı
 Çocuklarda Kronik Öksürük Çocuklarda Küfür
 Çocuklarda Kulak Ağrısı Çocuklarda Kulak Akıntısı
 Çocuklarda Kulak İltihabı Çocuklarda Kulak Kızarması
 Çocuklarda Kurdeşen Çocuklarda Kurt
 Çocuklarda Kuru Öksürük Çocuklarda Kusma Nedenleri
 Çocuklarda Kusmak Çocuklarda Kusmanın Nedenleri
 Çocuklarda Laranjit Çocuklarda Lenfoma
 Çocuklarda Lösemi Çocuklarda Lösemi Belirtileri
 Çocuklarda Mantar Çocuklarda Menenjit
 Çocuklarda Mide Bulantısı Çocuklarda Mide Üşütmesi
 Çocuklarda Miyop Çocuklarda Motor Gelişim
 Çocuklarda Motor Gelişimi Çocuklarda Müzik Eğitimi
 Çocuklarda Nabız Çocuklarda Nefes Darlığı
 Çocuklarda Nezle Çocuklarda Nezle 2
 Çocuklarda Nezle Tedavisi Çocuklarda Normal Ateş
 Çocuklarda Obezite Çocuklarda Obsesyon
 Çocuklarda Öfke Çocuklarda Öfke Kontrolü
 Çocuklarda Öfke Nöbetleri Çocuklarda Öğle Uykusu
 Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Çocuklarda Okb
 Çocuklarda Öksürme Çocuklarda Öksürük İçin
 Çocuklarda Öksürük Nedenleri Çocuklarda Okul Fobisi
 Çocuklarda Okul Korkusu Çocuklarda Ölüm Korkusu
 Çocuklarda Öpücük Hastalığı Çocuklarda Otizm
 Çocuklarda Otizm Belirtileri Çocuklarda Otizm Nedir
 Çocuklarda Özgüven Çocuklarda Özgüven Gelişimi
 Çocuklarda Pamukçuk Çocuklarda Panik Atak
 Çocuklarda Parazit Belirtileri Çocuklarda Parazit (Solucan)
 Çocuklarda Parmak Emme Çocuklarda Penis
 Çocuklarda Penis Boyu Çocuklarda Pipi Şişmesi
 Çocuklarda Pişik Çocuklarda Pnömoni
 Çocuklarda Popo Kaşıntısı Çocuklarda Psikoloji
 Çocuklarda Psikolojik Bozukluklar Çocuklarda Psikolojik Sorunlar
 Çocuklarda Rahatsız uyku Çocuklarda Ritim Bozukluğu
 Çocuklarda Saç Bakımı Çocuklarda Saç Uzamaması
 Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Çocuklarda Saldırganlık
 Çocuklarda Salya Çocuklarda Sanat Eğilimi
 Çocuklarda Şaşılık Çocuklarda Şeker
 Çocuklarda Şiddet Çocuklarda Şiddet Eğilimi
 Çocuklarda Şiddetli Öksürük Çocuklarda Siğil
 Çocuklarda Sinir Çocuklarda Sinirlilik
 Çocuklarda Sinizüt Çocuklarda Sinüzit Belirtileri
 Çocuklarda Sinüzüt Çocuklarda Sırt Ağrısı
 Çocuklarda Şişmanlık Çocuklarda Soğuk Algınlığı
 Çocuklarda Soğuk Algınlığı 2 Çocuklarda Soğuk Algınlığı 3
 Çocuklarda Soğuk Terleme Çocuklarda Solucan
 Çocuklarda Sorumluluk Çocuklarda Sosyal Fobi
 Çocuklarda Sosyal Gelişim Çocuklarda Söz Dinlememe
 Çocuklarda Spor Çocuklarda Su Çiçeği
 Çocuklarda Sümük Yeme Çocuklarda Sünnet
 Çocuklarda Sünnet Yaşı Çocuklarda Sürekli Kusma
 Çocuklarda Sürekli Öksürük Çocuklarda Süt Dişleri
 Çocuklarda Takıntı Çocuklarda Takıntılar
 Çocuklarda Tansiyon Çocuklarda Tansiyon Değerleri
 Çocuklarda Terleme Çocuklarda Testis
 Çocuklarda Tik Çocuklarda Tik Tedavisi
 Çocuklarda Tikler Çocuklarda Tırnak Yeme
 Çocuklarda Tırnak Yemek Çocuklarda Titreme
 Çocuklarda Topuk Ağrısı Çocuklarda Tuvalet
 Çocuklarda Tuvalet Alışkanlığı Çocuklarda Tuvalet Korkusu
 Çocuklarda Tuvalet Terbiyesi Çocuklarda Tüylenme
 Çocuklarda Uçuk Çocuklarda Üfürüm
 Çocuklarda Uğunma Çocuklarda Üşütme
 Çocuklarda Utangaçlık Çocuklarda Uyku
 Çocuklarda Uyku Apnesi Çocuklarda Uyku Bozukluğu
 Çocuklarda Uyku Bozuklukları Çocuklarda Uyku Düzeni
 Çocuklarda Uyku Düzensizliği Çocuklarda Uyku Problemi
 Çocuklarda Uyku Problemleri Çocuklarda Uyku Saatleri
 Çocuklarda Uyku Sorunları Çocuklarda Uyku Sorunu
 Çocuklarda Uykusuzluk 5 Çocuklarda Varis
 Çocuklarda Vejetaryen Beslenme Çocuklarda Verem
 Çocuklarda Viral Enfeksiyon Çocuklarda Vitiligo
 Çocuklarda Vücut Gelişmemesi Çocuklarda Yabancı Dil
 Çocuklarda Yalan Çocuklarda Yalan Söyleme
 Çocuklarda Yaratıcılık Çocuklarda Yatağı Islatma
 Çocuklarda Yatak Islatma Çocuklarda Yeme Bozuklukları
 Çocuklarda Yeme Sorunu Çocuklarda Yemek Yememe
 Çocuklarda Yorgunluk Çocuklarda Yüksek Ateş
 Çocuklarda Yürüme Çocuklarda Zatürre
 Çocuklarda Zatürre Belirtileri Çocuklarda Zayıflama
 Çocuklarda Zayıflık Çocuklarda Zeka
 Çocuklarda Zeka Gelişimi Çocuklarda Zeka Geliştirme
 Çocuklarda Zeka Geriliği Çocuklarda Zeka Ölçümü
 Çocuklarda Zeka Testi Çocuklarda Zeka Testleri
 Çocuklarda Zihinsel Gelişim Çocuklarda Zona
 Çocukların İfade Özgürlüğü Çocukların Süte İhtiyacı Var Mıdır ?
 Çocukluk çağı döküntülü hastalıklar Çocukta İsilik
 Çocukta İsilik 2 Çocukta Kulak Akıntısı
 Çocukta Kulak Tıkanması Çok Etkili Temizlik Maddeleri Çok Güçlü Virüslere ...
 Deli dana (BSE) ve Et Demleme Yoluyla Kullanılan Bitki Ve Otlar
 Diğer Yararlı Esanslar Diş Eti Çekilmesi ve Diş Sallanması
 Disiplin Disiplin Tüyoları
 Doğal Bir Ortam Doğal Bir Ortam İçin Ne yapabiliriz ?
 Doğal İlaç Dolabı Doğal Sağlık Uzmanınızı Seçerken
 Doğal Tatlandırıcıların Kullanımına İlişkin Önemli... Doğal Tedavilerin Etkisi
 Doğum Kontrolü Doğum Kontrolünün Çeşitleri
 Doğum Tarihi Nasıl Hesaplanır Doğum Travması
 Dr Bach’ın Önerdiği Çiçekler Dünyanızı Renklendirin
 Duygusal Dalgalanmalar Duygusal Dengesizliklerin Çözümlenmesi
 Duygusal Dil Duygusal Faktörler
 Duygusal Sağlık Duygusal Sağlık ve Ruhsal Denge
 Egzersiz İçin Zaman Ayırabilmek Egzersiz İle İlgili İstatistikler ve Gerçekler...
 Egzersizi Eğlenceli Bir Hale Getirmenin Püf Noktal... Egzersizin Önemi
 Elektromanyetik Alanlardan Yayılan Radyasyonu Azal... Emerek Uyumak
 Endişe ve Korkularımız Enerji Akışını Artırmak İçin Neler Yapılabilir?...
 Enfeksiyonları Önlemenize Yardımcı olacak Bazı Tav... Ensefalit
 Ergenlik  Ergenlik 2
 Ergenlik Çağı Ergenlik Çağındaki Çocuklar Ve Beslenme
 Ergenlik Çağındaki Çocukların Beslenmesine İlişkin... Ergenlik Çağındaki Gençler İçin Tercih Edebileceği...
 Ergenlik Döneminde Çöken Rehavet Ergenlik Sivilceleri 7
 Erkek Çocuklarda Boy Et Ürünlerini Güvenle Tüketebilirmiyiz?
 Ette Bulunan Hormonlar Evde Müzik Terapisi
 Evde Sanat Terapisi Evinizde Devrim Yaratın
 Evinizde Yanan Işıklara Dikkat Evinizdeki Kimyasalların Sayısını Azaltın
 Evinize Giren Doğal Işığı Maksimum Düzeyde Tutmak ... Ezilerek Lapa Haline Getirilen Bitki Ve Otlar
 Feng Shui Rahatlığı Feng Shui Uzmanlarının Yardımına İhtiyaç Duyuyor M...
 Fetal Hidrops Özeti Fiziksel Ceza
 Fiziksel Temas Ve Şefkat Gargara
 Gece ve Gündüz Uykularının Farkı Geleneksel Çin Terapileri
 Gelişen Ayakta Şekil Bozuklukları Gelişmeyen Zayıf Çocuklar
 Genetik Değişime Uğramış Maddeler İçermesi Muhteme... Genetik Değişime Uğramış Yiyecekler
 Genetik Değişime Uğramış Yiyecekler Güvenilir Midi... Gıda Alerjileri Ve Gıda Tahammülsüzlüğü
 Gıda Maddeleri İçin Uygulanan Radyasyon Işığı Tekn... Gıda Maddelerinde Bulunan Kimyasallar
 Güç Ve Disiplin Günümüz Çocuklarının Beslenme Düzeni
 Güvenlik Bilgileri Güzel Alışkanlıklar
 Güzel Davranışların Teşvik Edilmesi Hareketli Bebekler Ve Yürümeye Çalışan Çocuklar...
 Hasta Bir Çocuğun Bakımı Hastalığın Daha Da Ciddi Bir Hal Alması
 Hastalığın İyileştirici Gücü Hastalık. mı, Aşı mı ?
 Hava ve Solunumla Bulaşan Hastalıklar Hayata Hazırlık
 Hazır Satılan Bitkisel Çaylar Hazır Süt İle Beslenme
 Her Şeye En Baştan Başlayın Herbalizm
 Herbalizm Nasıl Uygulanır? Herbalizmin Etkisi
 Hiperaktif Çocuklar Hipnoterapi
 Homeopati Homeopati Alanında Çalışan Profesyoneller
 Homeopati Alanında Kullanılan İlaçlar Güvenilir Mi... Homeopati Nasıl Uygulanır?
 Homeopati Nedir? Homeopati Terapilerini Değerlendirirken
 Homeopati Terapilerinin Tercih Edilme Nedenleri Homeopati Terapisi
 Homeopati Uygulamaları Homeopati Uzmanının Yardımına Ne Zaman Başvurabili...
 Homeopatik İlaçları Güvenle Kullanabilmek İçin Uym... Homeopatik Terapiler
 İçtiğimiz Süt Ne Derece Güvenilirdir? İdrar Yolu Enfeksiyonları 2
 İnfeksiyöz Mononükleöz İyi , Kötü ve Çirkin
 Jüvenil Artrit Kabakulak Hastalığı Tedavisi
 Kahvaltının Önemi Karnı Ağrıyan Çocuklar İçin
 Kaynatılarak Kullanılan Bitki Ve Otlar Kekeleme
 Ketçap Kişisel Terapiler
 Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (MMR) Aşısına Dair Ba... Kızamıkçık 3
 Konak Konjonktivit (Göz Akı İltihaplanması)
 Konsültasyona Hazırlanmak İçin Neler Yapmanız Gere... Konuşamayan Çocuklarda
 Kranyal Osteopati Kranyal Osteopati Nedir ?
 Kranyal Osteopatinin Etkileri Kremler, Losyonlar Ve Şampuanların İçinde
 Küçük Çocuklarda Kusma Kulak Ağrıları Ve Kulak Enfeksiyonları
 Kurdeşen 6 Masaj 2
 Masaj İçin Masaj Uzmanlarının Kapısını Çalarken
 Masaj Yoluyla Dokunuş Masajın Etkileri
 Masajın Tercih Edilmediği Durumlar Mavi Bebek
 Meyve ve Sebzelerin Önemi Modern Tıbbı Tamamlayan Doğal Tıbba Bir Bakış...
 Müzik Terapisi Müzik Terapisinin Etkileri
 Müzik Terapisinin Yararları Müzik Terapisti İle Çalışmak
 Müzik Ve Uyku Neden Organik ?
 Nekroyizan Enterokolit Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 Neonatal Respiratuar Distres Sendromu Özeti Nitrat
 Nitrat İçeren Gıdalar Güvenilir Midir ? Obezite Sorununa Kapsamlı Bir Bakış
 Öğle Yemeği Öğlen Uykuları
 Okul Fobisi Ve Travma Öldürücü Hastalıklar
 Olumsuz Duyguları Anlayabilme Organik Devrim
 Organik Gıdalara İlişkin Bazı Gerçekler ve İstatis... Organik Gıdaların Maliyeti ve Bütçemiz
 Ortalığı Düzenle ! Övgü, Övgü, Övgü
 Özel Beslenme Çeşitleri Özgüvenin Önemi
 Püreler Radyasyon Işığı Tekniği Güvenilir Midir?
 Radyasyon ışığına Neden karşı çıkmıyoruz?... Refleksoloji
 Refleksoloji Evde Uygulanabilir Mi? Refleksoloji Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?
 Refleksoloji İle İlgili Öneriler Refleksolojinin Etkileri
 Refleksolojinin Yan Etkileri Var Mıdır? Renklerin Tedavi Edici Değerine İlişkin Bilgiler...
 Ruh Kavramı Sabah Mahmurları İçin
 Sağlık ve Hastalık Sağlık Ve Sıhhatimiz İçin Renklerin Önemi
 Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Beslenme Çocuk Sağlığı İçin Yeterli Midir...
 Sağlıklı Beslenmenin Özeti  Sağlıklı Bir Beslenme Planı İçin Öneriler
 Sağlıklı Dişler İçin Peynir Yiyin Sağlıklı İçecekler
 Sanat Terapisi Şeker
 Şekerin Zararları Nelerdir ? Sıcak Ve Soğuk Kompres
 Şifalı Bitki Ve Otları Kullanırken  Sığır Eti Zararsız Mıdır?
 Sıkça Görülen Hastalıklar Ve Doğal Sağlık Tedavile... Sınırlı Bir Bütçe İle Organik Gıda Alabilmenin Yol...
 Sorunların Çözülmesi Ne Kadar Süre Alır? Stres için
 Su ile Şurup Haline Getirilen Bitki Ve Otlar
 Sütten Kesilmiş Bir Bebeğe Verilecek İlk Gıdalar... Sütten Kesme Zamanı
 Sütün Önemi Taze Gıdalar
 Tedavi Kuralları Tekno Travma
 Tembel Çocukları Harekete Geçirmek Temel Yağ Asitleri 2
 Toksik Bir Dünya Toz Halinde Satılan Bitki Ve Otlar
 Toz Ve Akar TSE Nedir ?
 Tuz Tuz 2
 Uçucu Yağlar Uçucu Yağlar Nasıl Kullanılır?
 Uyku Belirtileri Uyku Düzeni Kurmak
 Uyku Öncesi Alışkanlıklar Uyku Zamanı
 Uykunun Gerçek Bir Sorun Olduğu Anlar Uykunun Önemi
 Uzun Vadeli Hasarlar Veganizm
 Vitamin, Mineral ve Diğer Temel Besin Maddelerinin... Vitamin Ve Mineral Haplarını Kullanırken Dikkat Et...
 Vitaminler, Mineraller ve Diğer Önemli Besin Madde... Vizite Ve Konsültasyon
 Yaratıcı Renkler Yaratıcılık Ve Ruh
 Yaşam Gücü Yaşanmış Tecrübelerden Çıkarılan Bazı Öneriler...
 Yaşı Büyüyen Çocuklar İçin Hangi Renkler Tercih Ed... Yatağa Girmekte Direnen Çocuklar
 Yatma Saatleri Yemek Seçen Çocuklar
 Yemek Seçen Çocuklarla Başa Çıkmanın Altın Kuralla... Yiyeceklerin Besin Değerini Korumak
 Yoga 2 Yüksek Voltaj Riskiyle Yaşamak Nasıl Bir Duygudur...
 Zeka Gerilikleri Zirai İlaçlar
 Zirai ilaçlar Güvenilir Midir ? Zirai İlaçlara İlişkin 7 Temel Bilgi

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.