Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Çocuklarda Diþ Gýcýrdatmasý
Birincisi daimi diþlenmeye geçildiði sýrada süt diþlerinin döküldüðü sýrada meydana gelir. Ýkincisi bazý baðýrsak parazitleri ya da sinüs akýntýsý olarak söylenebilir. Üçüncüsü ise çocuðun yaþadýðý psikolojik etkenler. Bunlar, toparlandýðý vakit yeni kardeþi olmasý, anne ve babanýn kavgalarý, okul baþarýsýzlýklarý gibi etkenlere baðlý diþ sýkma problemleri olabilir. Sistematik problemler denildiði zaman baðýrsaklarýnda parazit olduðu düþünülen çocuklar bazen diþ sýkmaktan tespit edilebilir. Çünkü baðýrsak parazitlerinin yarattýðý spazmý tükürük akýþýný artýrýr ve kaslarda bir kasýlmaya sebep olabilir. Uyurken diþlerini sýkýp gýcýrdatabilir. Bu durumlarda diðer sebepler ortada yoksa baðýrsak ile ilgili sistemik bozukluk için çocuk doktoruna götürmekte fayda vardýr.

Çocuklarda diþ gýcýrdatma nasýl tedavi edilir?


Çocuklarda diþ gýcýrdatma tespit edildiði vakit en önemli sorun neden oluþtuðunu saptamaktýr. Eðer bu büyüme geliþme sýrasýnda oluþan doðal bir süreçse tedavi edilmek gibi pek bir þey düþünülemez. Fakat bir sistemik hastalýksa sinüs akýntýsý yada bir baðýrsak problemi varsa veya endokrinle ilgili bir hormonel problemi varsa o doktorun mutlaka buna karþý tedavi uygulamasý gerekir.

Psikolojik sorun varsa bu etken de ortadan kaldýrýlmalýdýr. Daha sonra tedaviye geçilebilir. Yani bu etkenlerin hepsi enimile edildiði halde çocuk diþini sýkýyorsa ve bu rahatsýzlýk derecesindeyse o zaman aðýz için ufak bir apare hazýrlanabilir.

Yine bu süreçte çocuklardaki süt diþlere yapýlan yüksek yapýlý bir dolguda diþ sýkmaya sebep olabilir. Yanlýþ kapanýþlar sebep olabilir. Bu faktörleri tespit edip doktorun ona göre bir tedavi uygulamasý beklenir.
Şifa Market'ten Hemen 500 TL Nakit Kazanmak İstermisin!
1
BEĞEN
Şifa Market'in Resmi Facebook sayfasını alttaki butonu kullanarak beğenmelisin. Daha önce sayfa- mızı beğenmişsen; Tebrikler! ikinci adıma geçebilirsin.
2
PAYLAŞ
Aşağıdaki paylaş butonuna tıkla- malı ve bulunduğun makalemizi "Herkese Açık" olarak kendi say- fanda paylaşmalısın. Her payla- şımın sana bir çekiliş hakkı kazan- dırıyor.
3
KAZAN!
Tebrikler! Son olarak ödülü kazan- dığında sana ulaşmamız için alttaki formu doldurup bize göndermelisin.


Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler

Çocuklarda

Diþ

Gýcýrdatmasý