Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Astım Krizi Tedavisi

Astım Krizi Tedavisi için neler yapılmalı? Sorusuna yanıt olarak Astım krizi tedavisi için şifalı bitkiler ve Astım krizi tedavi yöntemleri hakkında faydalanacağınız bilgiler bu makalede yer almaktadır.

ATAK TEDAVİSNDE KULLANILAN İLAÇLAR (SEMPTOM GİDERİCİLER)

A. Kısa etkili beta-2 agonistler:

a. Salbutamol, terbütalin.

i.  Preparatları:

1. Ventolin inhaler 100 micgr/doz
2. Ventolin nebüles 2.5 mg
3. Bricanyl inhaler 0.25 mg/doz

ii.  Yan etkileri: Taşikardi, tremor, baş ağrısı ve irritabilite. (Çok yüksek dozlarda
hiperglisemi ve hipokalemi).
iii. Akut bronkospazmda ilk tercih edilmesi gereken ilaçlardır.
iv. Ayda 1 kutudan daha fazla kullanılıyor olması kötü Astım kontrolünü, 2 kutudan fazla
kullanılması ise ağır veya hayatı tehdit edici atak riski olduğunu gösterir.

B. Antikolinerjikler:

a. İpratropium bromid

i.  Preparatları:

1. Atrovent inhalatörlü aerosol  20 micgr/doz
2. Atrovent flk (inhalasyon sol) 500 mcigr/2 ml

ii.  Yan etkileri: Minimal ağız kuruluğu, ağızda kötü tat
iii. Beta-2 agonistlerin etkisine katkıda bulunurlar.
iv. Etkileri yavaş başlar.
v. Beta-2 agonistleri tolere edemeyen hastalarda alternatif tedavi olarak kullanılabilir.

C. Kısa etkili teofilin:

a. Aminofilin

i.  Preparatları:

1. Aminocardol ampul 240 mg/ 10 ml
2. Carena ampul 240 mg/ 10 ml

ii.  Yan etkileri: Bulantı, kusma, baş ağrısı. Yüksek serum konsantrasyonlarında kardiyak
aritmiler ve nöbet.
iii.  Doz: Daha önceden teofilin kullanımı yoksa 6 mg/kg, varsa 3 mg/kg V olarak en az
20 dakikada yükleme dozunu takiben, infüzyona 0.5 mg/kg/saat idame dozunda
devam edilir.
iv. Kanda etkili düzeyi 5-20 mcg/ml’dir. İnfüzyona başlandıktan sonra 12.-24. saatlerde
serum konsantrasyonu ölçülmelidir.

ŞİDDETİNE GÖRE ATAKLARIN TEDAVİSİ

1. Hafif atak


•Birinci saatte her 20 dakikada bir nebülizatorle 5 mg salbutamol.
•Oksijen saturasyonu % 90 ve üzerinde tutulacak şekilde oksijen.
•Hasta iyileşirse salbutamol saatte bir verilmeye başlanır ve 3 saat gözlem altında tutulur.
•Uzun süreli Astım tedavisinde bir üst basamağa çıkılır.  İyileşmezse orta atak tedavisi uygulanır.

2. Orta atak

Nebülizatör ile salbutamol

•İlk saatte her 20 dakikada bir 5 mg,
•Sonra klinik duruma göre 1- 4 saatte bir.
Kortikosteroid

•40-60 mg/gün  prednizolon veya eşdeğeri,
•PO veya IV, 1 veya 2 dozda.   Oksijen (saturasyon > % 90).

3. Ağır atak

Nebülizatör ile salbutamol


İlk saatte  her 20 dakikada bir 5 mg,  veya 0.15-0.3 mg/kg sürekli.

Kortikosteroid

•Prednizolon 120-180 mg/gün
•PEF %70 olunca 1mg/kg/gün (3-10 gün)
•Oksijen (saturasyon > % 90).

Gerekirse Ek Tedaviler :

•Teofilin V (3-6 mg/kg bolus, 0.5 mg/kg/saat idame dozu)
•İpratropium 0.5 mg, salbutamolla karıştırılarak, ilk saatte 3 defa, sonra saatte veya 4 saatte bir.
•Hastaneye yatırma endikasyonu vardır!

4. Hayatı tehdit edici atak

Ağır atak tedavisine ek olarak:

•Subkutan veya intravenöz beta-2 agonistler veya
•Adrenalin (1/1000 mg/ml SC 0.3-0.5 ml)
Gerekirse

•Noninvaziv mekanik ventilasyon veya Entubasyonla mekanik ventilasyon
•Yoğun bakıma yatırma endikasyonu vardır!

Hastaneye yatırma endikasyonları

•1-2 saatlik tedaviye yetersiz yanıt.
•Yüksek riskli hasta.
•Fizik muayenede hafif-orta derecede semptomlar.
•PEF < % 70.
•Oksijen saturasyonunun düzelmemesi.

Yoğun bakıma yatırma endikasyonları

•Birinci saatte uygulanan tedaviye kötü yanıt.
•Yüksek riskli hasta.
•Fizik muayenede ağır semptomlar, uykuya meyil- konfüzyon.
•PEF < % 30.
•> 45 mmHg   PaCO2
•< 60 mmHg   PaO2
Atak sonrasında hastanın taburcu edilmesi:

1. Taburcu edilecek hastada şu kriterler gözönüne alınmalıdır:

a. En son uygulanmı olan tedaviden sonra, en az 1 saat boyunca semptomların tekrarlamamış olması.
b. Normal fizik muayene bulguları.
c. PEF > % 70.
d. Solunum sıkıntısı yok.
e. PaO2  > 90 mmHg

2. Hasta evde sürdüreceği tedavisine hastanede başlamış olmalıdır (en az 24 saat önce).

3. Hastanın inhalasyonla kullanılan ilaçların kullanım tekniğini bilip bilmediği kontrol edilmelidir.

4. PEF > %75 ve günlük PEF değikenliği < %25 olmalıdır.

5. Hasta eğitimi önemlidir.

a. İlaçların düzenli kullanılması.
b. Semptomların evde kontrol edilmesi (PEFmetre takipleri)
c. Düzenli kontrol muayenelerinin gerekliliği.

6. Bu kriterleri sağlıyor olsa da bazı hastaların erken taburcu edilmemesi gereklidir. Bu hastalar:

a. Tedaviye uyum problemi olanlar
b. Yalnız yaşayanlar
c. Psikolojik problemleri olanlar
d. Öğrenme güçlüğü olanlar
e. Yakın zamanda hayatı tehdit eder Astım atağı geçirmiş olanlar
f. “Brittle” astımlılar
g. Gece semptomu olanlar
h. Hamileler

Astımlı gebenin tedavisi:

Gebelikte Astım ve ilişkili durumların tedavisi hem anne hem de bebein yaşamını yakından ilgilendirdişi için oldukça önemlidir. Astım seyri gebelik sırasında değişkendir. Genelde olguların 1/3′ünde Astım stabil seyrederken kalan 1/3′ünde daha  agresif seyretmekte kalan 1/3′ünde de astımda düzelme gözlenmektedir.

Gebede Astım tedavisi bir denge hesabıdır. Prensip olarak mümkün olan en az sayıda ve en düşük dozlarda tedaviye devam etmek gerekliliğinin yanısıra maternal hipoksinin fetusa vereceği zarar düşünüldüğünde tedaviden kaçınmamak gereklidir.

Gebede Astım tedavi prensipleri normal kişilerdeki Astım tedavi yaklaşımlarından farklı değildir. Gebelerde hangi nedenle olursa olsun ilaç tedavisi fetus üzerine olabilecek teratojenik etki nedeni ile çok dikkatli kullanılmalıdır. Amerikan gıda ve ilaç yönetmeliğinin (FDA) bu doğrultuda gebelikte kullanılabilecek ilaçlarla ilgili olarak bir kategorizasyonu bulunmaktadır. Bu doğrultuda astımlı gebede kullanılabilen ve kesinliklekullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda izlenmektedir.

STEROİD DİRENÇLİ ASTIM:

Bu olgularda steroid dirençli Astım tanısında şüphe yok ve tanı kesinse steroid kesilir ve immünomodülatuar özellikleri bilinen bazı ilaçlar uygulanır. Bu ilaçlar arasında en yaygın olarak kullanılanları Cyclosporine A (CsA), Methotrexate (Mtx), altın tuzları, TAO ve intravenöz immünglobülindir.

Bu ilaçların steroid bağımlı astımlı olgularda steroid dozunu azaltıcı etkisi bilinmesine karşın, steroid dirençli astımda kullanımı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Yine de bu ilaçlar immünomodülatuar ve antiinflamatuar özellikleri nedeni ile, steroid dirençli  astımlı olgularda en akılcı çözüm olarak görünmektedir.

ASTIM ATAK TEDAVİSİYLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ KONULAR:

1. Ağır-kontrolsüz Astım hastalarında ve bir veya daha fazla psikososyal faktör olan hastalarda fatal Astım atağı riski vardır.
2. “Brittle” astımlı hastalar dikkatli bir anamnez ile belirlenmelidir.
3. Hayatı tehdit eden Astım atağı geçirenler ve “brittle” Astım hastaları mutlaka ilgili uzman ile konsülte edilmelidir.
4. Hayatı tehdit eden Astım atağı sonrasında hasta en az 1 yıl süreyle uzman doktor kontrolünde kalmalıdır.
5. Selektif beta-2 agonistleri kullanma imkanı olduğu sürece, parenteral adrenalin akut Astım atağının tedavisinde genellikle kullanılmaz.
6. Yüksek doz inhale beta-2 agonistler akut Astım ataının tedavisinde birinci seçenek ilaçlardır ve mümkün olan en kısa sürede uygulanmaya balanmalıdır.
7. Ağır ataklarda başlangıç inhale beta-2 agonist dozlarına cevap alınamaz ise sürekli nebülizasyona geçilmelidir.
8. Akut atak geçiren hastalarda, kortikosteroid tedavi uygulamaktan kaçınılmamalıdır. Kortikosteroidler mortaliteyi, nüksleri, daha sonraki hastaneye bavuruları ve beta-2 agonist ihtiyacını azaltmaktadır.
9. Tedaviye dirençli ağır Astım ataklarında magnezyum sülfat tedavisi de önerilmektedir. Magnezyum sülfat 1.2-2 gr, İV ve en az 20 dakika süreli infüzyonla uygulanır. Sadece tek doz verilebilir. Daha yüksek dozlar kas güçsüzlüğü ve solunum yetersizliğine neden olabilir. Magnezyum tedavisi sadece uzman doktor kontrolünde uygulanması gereklidir.
10. Akut Astım tedavisinde helyum-oksijen karışımının (heliox 80:20 veya 70:30), sadece oksijen tedavisine göre daha etkili olduğu ileri sürülmütür. Ancak yetişkin hastaların akut ataklarında kullanılmasını destekler bir bulgu yoktur.
11. Antilökotrien ilaçların akut Astım atağı tedavisinde kullanılması ile ilgili bir çalışma yoktur.
12. Astım atakları genellikle viral infeksiyonlarla tetiklenmektedir. Bu nedenle bakteriyel infeksiyon bulguları olmaksızın antibiyotiklerin rutin olarak uygulanması gereksizdir.
13. Mukolitik ilaçların akut atakta kullanılmaması gerekir (sekresyonların ve buna bağlı olarak hava yolu obstruksiyonunun ve öksürüğün artmasına neden olurlar).
14. Akut ataklarda, solunum depresyonu yapma riski nedeniyle anksiyolitik ve hipnotik ilaçlar (sedasyon amaçlı) kullanılmamalıdır


Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 ACE İnhibitör İlaçlara Bağlı Öksürükler Ağır Sürekli Astım NHLBI
 Akciğer Kapasiteleri Akut Astım Nöbetinin Tedavisi
 Akut Astım Tedavisi Alerji Astım
 Alerji Astım Tedavisi Alerji Astımın Tedavisi
 Alerjik Astım Alerjik Astım
 Alerjik Astım Belirtileri Alerjik Astım Bitkisel Tedavi
 Alerjik Astım Hastalığı Alerjik Astım İçin Şifalı Bitkiler
 Alerjik Astım İlaçları Alerjik Astım Tedavi
 Alerjik Rinit Astım Allerjik Astım
 Allerjik Astım Belirtileri Anti-Lökotrienler
 Arakidonik Asit Metabolitleri Asit Baz Dengesi pH
 Aspirin Ve Astım Astım
 Astım Astım 10
 Astım 11 Astım 12
 Astım 13 Astım 14
 Astım 15 Astım 16
 Astım 17 Astım 18
 Astım 19 Astım 19
 Astım 2 Astım 4
 Astım 5 Astım 6
 Astım 7 Astım 8
 Astım 9 Astım Alerji
 Astım Alerji Tedavisi Astım Alerjik
 Astım (Alerjik) Astım Alerjisi
 Astım Anestezi Ve Ameliyat Astım Aşısı
 Astım Aşısı 2 Astım Atakları
 Astım Başlangıcı Belirtileri Astım Belırtılerı
 Astım Bitkisel Tedavi Astım Bitkisel Tedavi
 Astım Bitkisel Tedavisi Astım (Boğmaca)
 Astım (Boğmaca) 2 Astım Bronşit
 Astım Bronşit 3 Astım Bronşit Bitkisel Tedavi
 Astım Bronşit Bitkisel Tedavisi Astım Bronşit Şifalı Bitkiler
 Astım Bronşit Tedavi Astım Bronşit Tedavisi
 Astim Bronşit Tedavisi Astım Bronşite İyi Gelen Bitkiler
 Astım Bronşite Ne İyi Gelir Astım Bronşitin Tedavisi
 Astım Bulaşıcımıdır Astım Çeşitleri
 Astım Doğal Tedavi Astım Egzersizi
 Astım Enfeksiyonu Astım Genetiği
 Astım Görülüş Oranı Astım Hastalarına İyi Gelen Bitkiler
 Astım Hastalarının Dikkat Etmesi Gerekenler Astım Hastalığı
 Astım (Hastalığı) Astım Hastalığı 2
 Astım Hastalığı Belirtileri Astım Hastalığı Genel
 Astım Hastalığı Tedavisi Astım Hastalığında Kullanılan İlaçlar
 Astım Hastalığının Tedavisi Astım Hastalıkları
 Astım Hastası Nelere Dikkat Etmeli Astım İçin Bitkisel Çözüm
 Astım İçin Bitkisel İlaçlar Astım İçin Bitkisel Tedavi
 Astım İçin Şifalı Bitkiler Astım İlaçları
 Astım Komplikasyonları Astım Komplikasyonlarının Tedavileri
 Astım Krizi Astım Krizi Belirtileri
 Astım Krizi Tedavisi Astım Krizinde Yapılması Gerekenler
 Astım Nasıl Geçer Astım Nasıl Oluşur
 Astım Nasıl Tedavi Edilir Astım Neden Olur
 Astım Nedenleri Astım Nedir
 Astım Nedir ? Astım Nedir Nasıl Tedavi Edilir
 Astım (Nefes Darlığı) Astım Nöbet
 Astım Nöbeti Astım Öksürüğü
 Astım Öldürürmü Astım Özeti
 Astım Spor Ve Beden Eğitimi Astım Tarifi
 Astım Tedavi Astım Tedavi Merkezleri
 Astım Tedavi Yöntemleri Astım Tedavileri
 Astım Tedavisi Astım Tedavisi 2
 Astım Tedavisi Bitkisel Astım Tedavisinde Bitkiler
 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 2
 Astım Tedavisinde Nitrik Oksit  Astım Tedavisinde Şifalı Bitkiler
 Astım Tedavisine Şifalı Bitkiler Astım Teşhisi
 Astım Teşhisi Nasıl Konur Astım Testi
 Astım Türleri Astım ve Gebelik
 Astım Ve Tedavi Astım Ve Tedavisi
 Astıma Bitkisel Çözüm Astımda Bitkisel Tedavi
 Astımda Bitkisel Tedavi Astımda Çevresel Önlemler
 Astımda Kullanılan İlaçlar Astımdan Ölümler
 Astım,Gebelik Ve Cinsel Yaşam Astımın Belirtileri
 Astımın Belirtileri Astımın Bitkisel Tedavisi
 Astımın Bitkisel Tedavisi Nedir Astımın İyileşmesi İçin Yapılan Sporlar
 Astımın Tedavisi Astımın Tedavisi Varmı
 Astımlıların Öksürüğünde Atmosferik Polen Sayımı
 Ayırıcı Tanı 2 Bebeklerde Astım
 Bebeklerde Astım Belirtileri Bebeklerde Astım Tedavisi
 Bebeklik Çağında Tedbirler Belirtileri 2
 Beta-Adrenerjik İlaçlar Beta-Adrenerjik İlaçların Oral Yolla Kullanılması...
 Beta Adrenoreseptör Bitkilerle Astım Tedavisi
 Bitkisel Astım Tedavisi Bronkapulmoner Displazi
 Bronş Hiperreaktivitesi Bronş Kasları Spazmı
 Bronşial Astım Bronşial Astım 2
 Bronşial Astım İmmunolojisi Bronşial Astım Nedir
 Bronşit Bitkisel Tedavisi Bronşiyal Astım Tedavisi
 Cinsel Yaşam 2 Çocuklarda Alerjik Astım
 Çocuklarda Astım Çocuklarda Astım Tedavisi
 Çocukta Astım Diffüzyon Kapasitesi
 Emesyonel Faktörler Enzimatik Mediatörler
 Eozinofil Epidemik Astım
 Erken Reaksiyon Gebelikte Astım
 Geç Reaksiyon Hafif / Aralıklı Astım NHLBI 1. Safha
 Hafif/Sürekli Astım NHLBI 2. Safha Histamin
 Histamin Salınım Mekanizması İbrahim Saraçoğlu Astım Tedavisi
 IgE Sentezi İlaç Tedavisi
 İlaçlar İmmuno Terapi
 İmmunoglobülin E İmmunolojik Mekanizmalar
 İnhale Kortikosteroidler ve Katarakt İntravenöz Salbutamol
 Kalp Astımı Kan Basıncı ve Nabız
 Kan Gazları Kanda İmmunglobülin Ölçümü
 Karbondioksit Parsiyel Basıncı PCO2 Kardiak Astım
 Keçi Boynuzu Astım Kortikosteroidlerin İnhalasyon Yolla Kullanımı
 Kortikosteroitlerin Yan Etkileri Küf Mantarlarından Korunma
 Laboratuar Tetkikleri Mesleğimiz Astıma Yol Açıyor
 Mesleki Astım Belirtileri Mesleki Astım Etkenleri
 Mukosiliyer Sistem Mukoza
 Nefes Darlığı Nöbet
 O2 Saturasyonu Oksijen Parsiyel Basıncı PO2
 Okul Astım Ve Allerjik Hastalıklar Orta Sürekli Astım NHLBI 3. Safha
 Ph Değerleri Sinir Sistemi 4
 Sitokinlerin IgE Regulasyon Fonksiyonları Solunum Sistemi 2
 Solunum Yollarının Doğal Korunma Mekanizmaları... Status Astmatikus Tedavisi
 Status Astmatikus Teşhisi Steroid Oral mı Yoksa İnhaler İlemi? Verilsin
 Tedavi Teofilin
 Toz Akarları Ventilasyon

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.