Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Astım Krizi Tedavisi
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Astım Krizi Tedavisi için neler yapılmalı? Sorusuna yanıt olarak astım krizi tedavisi için şifalı bitkiler ve astım krizi tedavi yöntemleri hakkında faydalanacağınız bilgiler bu makalede yer almaktadır.

ATAK TEDAVİSNDE KULLANILAN İLAÇLAR (SEMPTOM GİDERİCİLER)

A. Kısa etkili beta-2 agonistler:

a. Salbutamol, terbütalin.

i.  Preparatları:

1. Ventolin inhaler 100 micgr/doz
2. Ventolin nebüles 2.5 mg
3. Bricanyl inhaler 0.25 mg/doz

ii.  Yan etkileri: Taşikardi, tremor, baş ağrısı ve irritabilite. (Çok yüksek dozlarda
hiperglisemi ve hipokalemi).
iii. Akut bronkospazmda ilk tercih edilmesi gereken ilaçlardır.
iv. Ayda 1 kutudan daha fazla kullanılıyor olması kötü astım kontrolünü, 2 kutudan fazla
kullanılması ise ağır veya hayatı tehdit edici atak riski olduğunu gösterir.

B. Antikolinerjikler:

a. İpratropium bromid

i.  Preparatları:

1. Atrovent inhalatörlü aerosol  20 micgr/doz
2. Atrovent flk (inhalasyon sol) 500 mcigr/2 ml

ii.  Yan etkileri: Minimal ağız kuruluğu, ağızda kötü tat
iii. Beta-2 agonistlerin etkisine katkıda bulunurlar.
iv. Etkileri yavaş başlar.
v. Beta-2 agonistleri tolere edemeyen hastalarda alternatif tedavi olarak kullanılabilir.

C. Kısa etkili teofilin:

a. Aminofilin

i.  Preparatları:

1. Aminocardol ampul 240 mg/ 10 ml
2. Carena ampul 240 mg/ 10 ml

ii.  Yan etkileri: Bulantı, kusma, baş ağrısı. Yüksek serum konsantrasyonlarında kardiyak
aritmiler ve nöbet.
iii.  Doz: Daha önceden teofilin kullanımı yoksa 6 mg/kg, varsa 3 mg/kg V olarak en az
20 dakikada yükleme dozunu takiben, infüzyona 0.5 mg/kg/saat idame dozunda
devam edilir.
iv. Kanda etkili düzeyi 5-20 mcg/ml’dir. İnfüzyona başlandıktan sonra 12.-24. saatlerde
serum konsantrasyonu ölçülmelidir.

ŞİDDETİNE GÖRE ATAKLARIN TEDAVİSİ

1. Hafif atak


•Birinci saatte her 20 dakikada bir nebülizatorle 5 mg salbutamol.
•Oksijen saturasyonu % 90 ve üzerinde tutulacak şekilde oksijen.
•Hasta iyileşirse salbutamol saatte bir verilmeye başlanır ve 3 saat gözlem altında tutulur.
•Uzun süreli astım tedavisinde bir üst basamağa çıkılır.  İyileşmezse orta atak tedavisi uygulanır.

2. Orta atak

Nebülizatör ile salbutamol

•İlk saatte her 20 dakikada bir 5 mg,
•Sonra klinik duruma göre 1- 4 saatte bir.
Kortikosteroid

•40-60 mg/gün  prednizolon veya eşdeğeri,
•PO veya IV, 1 veya 2 dozda.   Oksijen (saturasyon > % 90).

3. Ağır atak

Nebülizatör ile salbutamol


İlk saatte  her 20 dakikada bir 5 mg,  veya 0.15-0.3 mg/kg sürekli.

Kortikosteroid

•Prednizolon 120-180 mg/gün
•PEF %70 olunca 1mg/kg/gün (3-10 gün)
•Oksijen (saturasyon > % 90).

Gerekirse Ek Tedaviler :

•Teofilin V (3-6 mg/kg bolus, 0.5 mg/kg/saat idame dozu)
•İpratropium 0.5 mg, salbutamolla karıştırılarak, ilk saatte 3 defa, sonra saatte veya 4 saatte bir.
•Hastaneye yatırma endikasyonu vardır!

4. Hayatı tehdit edici atak

Ağır atak tedavisine ek olarak:

•Subkutan veya intravenöz beta-2 agonistler veya
•Adrenalin (1/1000 mg/ml SC 0.3-0.5 ml)
Gerekirse

•Noninvaziv mekanik ventilasyon veya Entubasyonla mekanik ventilasyon
•Yoğun bakıma yatırma endikasyonu vardır!

Hastaneye yatırma endikasyonları

•1-2 saatlik tedaviye yetersiz yanıt.
•Yüksek riskli hasta.
•Fizik muayenede hafif-orta derecede semptomlar.
•PEF < % 70.
•Oksijen saturasyonunun düzelmemesi.

Yoğun bakıma yatırma endikasyonları

•Birinci saatte uygulanan tedaviye kötü yanıt.
•Yüksek riskli hasta.
•Fizik muayenede ağır semptomlar, uykuya meyil- konfüzyon.
•PEF < % 30.
•> 45 mmHg   PaCO2
•< 60 mmHg   PaO2
Atak sonrasında hastanın taburcu edilmesi:

1. Taburcu edilecek hastada şu kriterler gözönüne alınmalıdır:

a. En son uygulanmı olan tedaviden sonra, en az 1 saat boyunca semptomların tekrarlamamış olması.
b. Normal fizik muayene bulguları.
c. PEF > % 70.
d. Solunum sıkıntısı yok.
e. PaO2  > 90 mmHg

2. Hasta evde sürdüreceği tedavisine hastanede başlamış olmalıdır (en az 24 saat önce).

3. Hastanın inhalasyonla kullanılan ilaçların kullanım tekniğini bilip bilmediği kontrol edilmelidir.

4. PEF > %75 ve günlük PEF değikenliği < %25 olmalıdır.

5. Hasta eğitimi önemlidir.

a. İlaçların düzenli kullanılması.
b. Semptomların evde kontrol edilmesi (PEFmetre takipleri)
c. Düzenli kontrol muayenelerinin gerekliliği.

6. Bu kriterleri sağlıyor olsa da bazı hastaların erken taburcu edilmemesi gereklidir. Bu hastalar:

a. Tedaviye uyum problemi olanlar
b. Yalnız yaşayanlar
c. Psikolojik problemleri olanlar
d. Öğrenme güçlüğü olanlar
e. Yakın zamanda hayatı tehdit eder astım atağı geçirmiş olanlar
f. “Brittle” astımlılar
g. Gece semptomu olanlar
h. Hamileler

Astımlı gebenin tedavisi:

Gebelikte astım ve ilişkili durumların tedavisi hem anne hem de bebein yaşamını yakından ilgilendirdişi için oldukça önemlidir. Astım seyri gebelik sırasında değişkendir. Genelde olguların 1/3′ünde astım stabil seyrederken kalan 1/3′ünde daha  agresif seyretmekte kalan 1/3′ünde de astımda düzelme gözlenmektedir.

Gebede astım tedavisi bir denge hesabıdır. Prensip olarak mümkün olan en az sayıda ve en düşük dozlarda tedaviye devam etmek gerekliliğinin yanısıra maternal hipoksinin fetusa vereceği zarar düşünüldüğünde tedaviden kaçınmamak gereklidir.

Gebede astım tedavi prensipleri normal kişilerdeki astım tedavi yaklaşımlarından farklı değildir. Gebelerde hangi nedenle olursa olsun ilaç tedavisi fetus üzerine olabilecek teratojenik etki nedeni ile çok dikkatli kullanılmalıdır. Amerikan Gıda ve ilaç yönetmeliğinin (FDA) bu doğrultuda gebelikte kullanılabilecek ilaçlarla ilgili olarak bir kategorizasyonu bulunmaktadır. Bu doğrultuda astımlı gebede kullanılabilen ve kesinliklekullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda izlenmektedir.

STEROİD DİRENÇLİ ASTIM:

Bu olgularda steroid dirençli astım tanısında şüphe yok ve tanı kesinse steroid kesilir ve immünomodülatuar özellikleri bilinen bazı ilaçlar uygulanır. Bu ilaçlar arasında en yaygın olarak kullanılanları Cyclosporine A (CsA), Methotrexate (Mtx), altın tuzları, TAO ve intravenöz immünglobülindir.

Bu ilaçların steroid bağımlı astımlı olgularda steroid dozunu azaltıcı etkisi bilinmesine karşın, steroid dirençli astımda kullanımı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Yine de bu ilaçlar immünomodülatuar ve antiinflamatuar özellikleri nedeni ile, steroid dirençli  astımlı olgularda en akılcı çözüm olarak görünmektedir.

ASTIM ATAK TEDAVİSİYLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ KONULAR:

1. Ağır-kontrolsüz astım hastalarında ve bir veya daha fazla psikososyal faktör olan hastalarda fatal astım atağı riski vardır.
2. “Brittle” astımlı hastalar dikkatli bir anamnez ile belirlenmelidir.
3. Hayatı tehdit eden astım atağı geçirenler ve “brittle” astım hastaları mutlaka ilgili uzman ile konsülte edilmelidir.
4. Hayatı tehdit eden astım atağı sonrasında hasta en az 1 yıl süreyle uzman doktor kontrolünde kalmalıdır.
5. Selektif beta-2 agonistleri kullanma imkanı olduğu sürece, parenteral adrenalin akut astım atağının tedavisinde genellikle kullanılmaz.
6. Yüksek doz inhale beta-2 agonistler akut astım ataının tedavisinde birinci seçenek ilaçlardır ve mümkün olan en kısa sürede uygulanmaya balanmalıdır.
7. Ağır ataklarda başlangıç inhale beta-2 agonist dozlarına cevap alınamaz ise sürekli nebülizasyona geçilmelidir.
8. Akut atak geçiren hastalarda, kortikosteroid tedavi uygulamaktan kaçınılmamalıdır. Kortikosteroidler mortaliteyi, nüksleri, daha sonraki hastaneye bavuruları ve beta-2 agonist ihtiyacını azaltmaktadır.
9. Tedaviye dirençli ağır astım ataklarında magnezyum sülfat tedavisi de önerilmektedir. Magnezyum sülfat 1.2-2 gr, İV ve en az 20 dakika süreli infüzyonla uygulanır. Sadece tek doz verilebilir. Daha yüksek dozlar kas güçsüzlüğü ve solunum yetersizliğine neden olabilir. Magnezyum tedavisi sadece uzman doktor kontrolünde uygulanması gereklidir.
10. Akut astım tedavisinde helyum-oksijen karışımının (heliox 80:20 veya 70:30), sadece oksijen tedavisine göre daha etkili olduğu ileri sürülmütür. Ancak yetişkin hastaların akut ataklarında kullanılmasını destekler bir bulgu yoktur.
11. Antilökotrien ilaçların akut astım atağı tedavisinde kullanılması ile ilgili bir çalışma yoktur.
12. Astım atakları genellikle viral infeksiyonlarla tetiklenmektedir. Bu nedenle bakteriyel infeksiyon bulguları olmaksızın antibiyotiklerin rutin olarak uygulanması gereksizdir.
13. Mukolitik ilaçların akut atakta kullanılmaması gerekir (sekresyonların ve buna bağlı olarak hava yolu obstruksiyonunun ve öksürüğün artmasına neden olurlar).
14. Akut ataklarda, solunum depresyonu yapma riski nedeniyle anksiyolitik ve hipnotik ilaçlar (sedasyon amaçlı) kullanılmamalıdır


Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • İbrahim Saraçoğlu Astım Tedavisi
 • Astım İçin Bitkisel Çözüm
 • Astım Bronşit Şifalı Bitkiler
 • Astım Nedir Nasıl Tedavi Edilir
 • 4 Yaşındaki Oğluma Yakın Zamanda Astım Tanısı Kondu. Kendisine Intai Reçete Edildi. Bu İlaç Ne Yapar?
 • Bir Tepe Akım Metrem Var; Fakat Normal Bir Okuma Nedir Bilmiyorum.
 • Astım Neden Olur
 • Bitkilerle Astım Tedavisi
 • Astım Hastalarının Dikkat Etmesi Gerekenler
 • Astım Tedavisinde Şifalı Bitkiler
 • Alerjik Astım Belirtileri
 • Astım Hastalığı Tedavisi
 • Astım İçin Bitkisel İlaçlar
 • Bitkisel Astım Tedavisi
 • Alerji Astımın Tedavisi
 • Bronşial Astım
 • Keçi Boynuzu Astım
 • Astım Atakları
 • Bebeklerde Astım Belirtileri
 • Astım Nasıl Tedavi Edilir
 • Astım Bulaşıcımıdır
 • Astım Çeşitleri
 • Astim Bronşit Tedavisi
 • Astım Alerjik
 • Allerjik Astım Belirtileri
 • Astım Türleri
 • Astım Tedavisi 2
 • Astım,gebelik Ve Cinsel Yaşam
 • Astım Anestezi Ve Ameliyat
 • Laboratuar Tetkikleri
 • Astım (Alerjik)
 • Astım Bronşit
 • Astım (Bronşiyal Astım)
 • Acil Durumlar
 • Astım Hastalıkları
 • Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
 • Astım Bitkisel Tedavi
 • Astım Hastalığı Genel
 • Astım
 • Nefes Darlığı
 • Astımın Tedavisi
 • Astım Ve Tedavisi
 • Astımın Tedavisi Varmı
 • Alerjik Astım
 • Çocukta Astım
 • Astım Bronşitin Tedavisi
 • Astımın Belirtileri
 • Astım Bitkisel Tedavisi
 • Astım Öksürüğü
 • Astım Nedenleri
 • Astım Hastalığı Belirtileri
 • Çocuklarda Alerjik Astım
 • Bebeklerde Astım
 • Çocuklarda Astım Tedavisi
 • Astım Nasıl Oluşur
 • Bebeklerde Astım Tedavisi
 • Astım Öldürürmü
 • Astım Hastalığında Kullanılan İlaçlar
 • Astım Aşısı
 • Gebelikte Astım
 • Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 2
 • Astım Krizi Belirtileri
 • Bronşial Astım Nedir
 • Astım Nöbeti
 • Astım Teşhisi Nasıl Konur
 • Astım Hastası Nelere Dikkat Etmeli
 • Alerjik Astım Hastalığı
 • Akut Astım Tedavisi
 • Astım İçin Bitkisel Tedavi
 • Astımın Bitkisel Tedavisi
 • Astım Tedavisi Bitkisel
 • Alerjik Astım Bitkisel Tedavi
 • Astım Bronşit Bitkisel Tedavisi
 • Astım Hastalığının Tedavisi
 • Astım Tedavisi
 • Alerjik Astım Tedavi
 • Astım Krizi Tedavisi
 • Astım Ve Tedavi
 • Astım Bronşit Tedavi
 • Astımın Bitkisel Tedavisi Nedir
 • Bronşiyal Astım Tedavisi
 • Astım Tedavileri
 • Astım Tedavi Yöntemleri
 • Astım Tedavisine Şifalı Bitkiler
 • Astım Doğal Tedavi
 • Astım Tedavi Merkezleri
 • Astım Tedavisinde Bitkiler
 • Astımda Kullanılan İlaçlar
 • Astım Bronşit 3
 • Astımda Bitkisel Tedavi
 • Astım Nedir
 • Astım İlaçları
 • Alerji Astım Tedavisi
 • Astım Alerji Tedavisi
 • Alerjik Rinit Astım
 • Alerjik Astım
 • Astım Krizi
 • Astımın Belirtileri
 • Astım Tedavi
 • Alerji Astım
 • Astım Alerji
 • Astım Alerjisi
 • Allerjik Astım
 • Astım Hastalığı
 • Astım Belırtılerı
 • Astımda Bitkisel Tedavi
 • Çocuklarda Astım
 • Astım Testi
 • Astıma Bitkisel Çözüm
 • Astım İçin Şifalı Bitkiler
 • Astım Aşısı 2
 • Astım Bitkisel Tedavi
 • Bronşit Bitkisel Tedavisi
 • Astım Nöbet
 • Astım 2
 • Astım
 • Astım 4
 • Astım 5
 • Astım (Nefes Darlığı)
 • Astım 6
 • Astım Özeti
 • Astımlıların Öksürüğünde
 • Astım 7
 • Astım 8
 • Kalp Astımı
 • Astım (Boğmaca)
 • Astım 9
 • Astım Hastalığı 2
 • Astım Spor Ve Beden Eğitimi
 • Cinsel Yaşam 2
 • Okul Astım Ve Allerjik Hastalıklar
 • Kanda İmmunglobülin Ölçümü
 • İmmuno Terapi
 • Astım 10
 • Astım 11
 • Mesleğimiz Astıma Yol Açıyor
 • Bronşial Astım 2
 • Astım Tarifi
 • Astım Görülüş Oranı
 • Solunum Sistemi 2
 • Mukoza
 • Bronş Kasları Spazmı
 • Ventilasyon
 • Akciğer Kapasiteleri
 • Kan Gazları
 • Oksijen Parsiyel Basıncı Po2
 • Karbondioksit Parsiyel Basıncı Pco2
 • Astım 12
 • Ph Değerleri
 • O2 Saturasyonu
 • Asit Baz Dengesi Ph
 • Diffüzyon Kapasitesi
 • Solunum Yollarının Doğal Korunma Mekanizmaları
 • Mukosiliyer Sistem
 • Sinir Sistemi 4
 • İmmunolojik Mekanizmalar
 • Bronşial Astım İmmunolojisi
 • Erken Reaksiyon
 • Geç Reaksiyon
 • Histamin Salınım Mekanizması
 • Histamin
 • Astım 19
 • Arakidonik Asit Metabolitleri
 • Enzimatik Mediatörler
 • Eozinofil
 • İmmunoglobülin E
 • Ige Sentezi
 • Sitokinlerin Ige Regulasyon Fonksiyonları
 • Bronş Hiperreaktivitesi
 • Astım Nedir ?
 • Astım 13
 • Ace İnhibitör İlaçlara Bağlı Öksürükler
 • Ağır Sürekli Astım Nhlbi
 • Akut Astım Nöbetinin Tedavisi
 • Anti-Lökotrienler
 • Aspirin Ve Astım
 • Astım Komplikasyonları
 • Astım Komplikasyonlarının Tedavileri
 • Astım Tedavisinde Nitrik Oksit
 • Astım Teşhisi
 • Astım Ve Gebelik
 • Astımdan Ölümler
 • Atmosferik Polen Sayımı
 • Ayırıcı Tanı 2
 • Bebeklik Çağında Tedbirler
 • Belirtileri 2
 • Beta Adrenoreseptör
 • Beta-Adrenerjik İlaçlar
 • Beta-Adrenerjik İlaçların Oral Yolla Kullanılması
 • Bronkapulmoner Displazi
 • Astımda Çevresel Önlemler
 • Astım Egzersizi
 • Emesyonel Faktörler
 • Astım Enfeksiyonu
 • Hafif/sürekli Astım Nhlbi 2. Safha
 • Hafif / Aralıklı Astım Nhlbi 1. Safha
 • Astım 14
 • İlaç Tedavisi
 • İlaçlar
 • İnhale Kortikosteroidler Ve Katarakt
 • İntravenöz Salbutamol
 • Kan Basıncı Ve Nabız
 • Kardiak Astım
 • Kortikosteroidlerin İnhalasyon Yolla Kullanımı
 • Kortikosteroitlerin Yan Etkileri
 • Küf Mantarlarından Korunma
 • Mesleki Astım Belirtileri
 • Mesleki Astım Etkenleri
 • Orta Sürekli Astım Nhlbi 3. Safha
 • Status Astmatikus Tedavisi
 • Status Astmatikus Teşhisi
 • Steroid Oral Mı Yoksa İnhaler İlemi? Verilsin
 • Tedavi
 • Teofilin
 • Toz Akarları
 • Epidemik Astım
 • Astım Genetiği
 • Astım (Hastalığı)
 • Astım 15
 • Nöbet
 • Astım 16
 • Astım 17
 • Astım 18
 • Astım 19
 • Astımın İyileşmesi İçin Yapılan Sporlar
 • Astım (Boğmaca) 2
 • Astım Hastalığı Bitkisel Tedavi
 • Bir Bakışta Astım Hastalığı Ve Tedavi
 • Astım (Bronşiyal Astım) Nedenleri
 • Astım (Bronşiyal Astım) Belirtileri
 • Astım Nöbeti Nedenleri
 • Astım (Bronşiyal Astım) Tanı
 • Astım (Bronşiyal Astım) Komplikasyonlar
 • Astım (Bronşiyal Astım) Gidişi
 • Astım (Bronşiyal Astım) Tedavi
 • Akut Astım Nöbeti
 • Akut Astım Nöbeti Nöbetin Tedavisi
 • Astım
 • Astımlı Çocuğun Psikolojik Profili
 • Astımlı Çocuğun Ailesi
 • Astım
 • Astım İçin Önerilen Modern Tıp Tedavileri
 • Astım İçin Doğal Sağlık Tedavileri
 • Astım Bulaşıcı Mıdır?
 • Astımım Nasıl Ve Neden Başladı?
 • Astım İyileştirilebilir Mi?
 • Astımım Olduğunda Çoğunlukla Hırıltılı Solunum Yaşamıyorum; Sadece Göğsümde Sıkışma Hissi Duyuyorum. Neden?
 • Astım Bir Akciğer Rahatsızlığı Olduğu Halde Neden Boğazımda Boğuluyormuşum Gibi Bir Kapanma Hissi Duyuyorum?
 • Oğlum, Astım Öksürüğü Varken Döküntü De Yaşamaya Başladı. Bu Nadir Görülen Bir Durum Mudur Ve Bu İkisi Bağlantılı Mıdır?
 • Çocuklarda Kusma Astım Ataklarını Başlatır Mı?
 • Astımım Ağır İken Görülen Göğüs Ağrısına Yol Açan Nedir?
 • Astımım Kötü İken Neden Kendimi Pek Enerjik Hissedemiyorum?
 • Eğer Neden Açık Değil İse, Astımımı Tetikleyen Nedeni Nasıl Bulabilirim?
 • Farklı Kişileri, Farklı Maddeler Mi Etkiler?
 • Nasıl Oluyor Da Bir Ahşap Eşya Satan Bir Dükkanın Veya Bir Bıçkıevinin Kokusu Ataklarımı Başlatabiliyor?
 • Astımım Geceleri Neden Kötüleşiyor?
 • Soğuk Hava Neden Hırıltılı Solumama Yol Açıyor?
 • 42 Yaşındayım Ve Yarım Gün Çalıştığım Bir İşim Var. Aşırı Yorulmam Neden Astım Atağımı Başlatıyor?
 • Astımımın Nedeni Alerjilerim İse, Ataklarım Neden Heyecanlanınca Veya Üzülünce Ortaya Çıkıyor?
 • Neden Bazı Şeyler (Örneğin Kedi Tüyü) Astım Semptomlarını Tetikliyor İken, Benzer Başka Şeyler (Örneğin Köpek Tüyü) Aynı Etkiyi Yaratmıyor?
 • Hastalığım Gerçekten Astım Mı, Astımın Birden Fazla Türü Var Mı? Astım Tanısını Nasıl Koyuyorlar?
 • Gerçekten Astımım Mı Var?
 • Herkesin Astımı Farklı Mıdır, Yoksa Hepsi Aynı Mıdır?
 • İnsanların Ekstrinsik Ve İntrinsik Astımdan Söz Ettiğini Duydum. Bunlar Ne Anlama Geliyor?
 • Astımın En Önemli Sebebi Nedir?
 • Çocuklarımın Üçününde Astımı Var, Ama İçlerinden Biri- Ninki Çok Daha Ağır. Bunun Nedeni Nedir?
 • “Hırıltılı” Ve “Sessiz” Astım Türleri Arasındaki Farkı Açıklayabilir Misiniz?
 • Kalıtım Astımım Var?
 • İleride Astımı Çıkacak Bir Bebek Sahibi Olma Riskim Ne Kadardır?
 • 42 Yaşımda Astımım Başladı. Neden?
 • Madem Astım Genelde Ailelerden Çocuklara Geçiyor; Çocuklarımın Astımlı Olmamaları İçin Yapabileceğim Herhangi Bir Şey Var Mı?
 • Astımlı Bir Çocuğum Var. İleride Başka Çocuklarım Da Olursa, Onların Da Astımlı Olma Riskleri Var Mıdır?
 • Çocukluğumdan Beri Astımım Var. Çocuklarım Da Astımlı Mı Olacak?
 • Niye Şimdi Astımım Çıktı?
 • Nedenler Tamamen Psikolojik Mi? Ne Dereceye Kadar Psikosomatiktir?
 • Sinirli Kişiler Astıma Daha Mı Duyarlıdır?
 • Astımım 10 Yaşımda, Annemin Ölümünden Sonra Ortaya Çıktı. Başka Bir Travma Kaybolmasını Sağlayabilir Mi?
 • Astımın Da Bir Sinir Rahatsızlığı Olduğunu Duydum. İkisinin Arasında Bağlantı Var Mı?
 • Evliliğimdeki Stres Astımımm Kötü Kontrolünden Sorumlu Olabilir Mi?
 • Astımlı Kişilerin Benim Gibi Klostrofobiden De Mustarip Olması Olağan Mıdır?
 • Bağlantılı Rahatsızlıklar
 • Rahatsızlığımın Alerji Değil, Astım Olduğunu Nasıl Bilebilirim?
 • Atopi Nedir?
 • Astım İle Egzama Arasındaki Bağlantı Nedir? Astım Bir Tür İç Egzama Mıdır?
 • Astım Diğer Göğüs Hastalıklarından Ve Solunum Zorluklarından Nasıl Ayrılır?
 • Anfizemim Var. Bu Nedir Ve Astımla İlişkili Midir?
 • 65 Yaşındayım. Bendeki Rahatsızlığın Anfizem Değil, Astım Olduğunu Nasıl Bileceğim?
 • Yaşlı İnsanlarda, Şu Anda Astım Olma Ve Geçmişte Tüberküloz Geçirmiş Olma Arasında Bir Bağlantı Var Mıdır?
 • Astıma İlişkin Bazı Rakamlarastımlı Kaç Kişi Var?
 • Astım Öldürebilir Mi?
 • Astım Günümüzde Daha Mı Şiddetli Yaşanıyor?
 • Astım Ülkenin Bazı Yerlerinde, Diğer Yerlere Nazaran Daha Mı Yaygın?
 • Astım Gerçekten Yedi Yıllık Periyotlar Halinde Mi Görülür, Yoksa Bu Bir Söylenti Mi?
 • Astım Tedavi Yolları
 • Astım İçin İlaç Tedavileri
 • Nefes İlacımı Ne Sıklıkta Kullanmalıyım?
 • Becotide İle Ventolin Arasındaki Fark Nedir?
 • Sadece Geceleri Öksürüyorum; Öyleyse Rahatlatıcı Nefes İlacımı Niye Gündüz Kullanıyorum?
 • Ventoiin Bende Becotide’Den Daha İyi Etki Gösteriyor; Peki O Zaman Becotide’I Neden Alıyorum?
 • Ventolini Belirtilen Dozdan Daha Fazla Kullanmak Güvenli Midir?
 • Astım

  Krizi

  Tedavisi