Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Anestezik İlaçlar

Anestezik İlaçlar


Anestezik İlaçlar hakkında Bilgiler

 


Anestezi İlaçları günümüzde ameliyat öncesi uygulanan bir bayılma uyuşma yöntemidir. Anestezi konusunda %100 Bitkisel ürünlerimizin olduğu makalemizi incelemek için aşağıdaki linki tıklayınız..

 

GENEL ANESTEZİK İLAÇLAR

     Genel anestezi, duyumsama fonksiyonunun bütün duyu çeşitlerini içine almış olarak tümüyle ortadan kalkmış olması durumudur. Genel anestezik ilaçlar, SSS’de selektif-olmayan genel bir Depresyon oluştururlar ve bu durum reversibldir. İlk genel anestezi 1846’da Boston (A.B.D.)’de eterle yapılmıştır.

Genel Anestezinin Amaçları

1) Analjezi
2) Narkoz durumu
3) Çizgili kasların gevşemesi
4) Somatik ve otonomik hiporefleksi ve arefleksi
5) Amnezi

Genel Anestezinin Dönemleri

1) Analjezi dönemi: Hastanın ağrıyı algılaması azalmıştır. Bazen amnezi eşlik eder. Bilinç kaybı vardır veya yoktur.
2) Eksitasyon veya deliryum dönemi: Disinhibisyona bağlı oluşur. Hasta ajite ve deliryum tablosundadır. Amnezi oluşur. Refleksler canlıdır. Solunum tipik olarak düzensizdir.
3) Cerrahi anestezi dönemi: Hasta bilinçsizdir ve ağrı refleksleri yoktur. Solunum çok düzenlidir ve kan basıncı normaldir.
4) Bulber paralizi dönemi: Hastada mekanik ve farmakolojik destek gerektirecek kadar ciddi solunum ve kardiyovasküler Depresyon olur.

     Bu dönemlerden ilk ikisine birden indüksiyon dönemi denir. Bu iki dönemin hızlı ve sorunsuz olması istenir. Cerrahi girişim boyunca hastanın üçüncü dönemde tutulması ve dördüncü döneme girmemesi hedeflenir.

     Genel anesteziklerin çoğu uçucu sıvı veya Gaz halindeki maddelerdir; bunlar inhalasyonla uygulandıklarından inhalasyon anestezikleri diye adlandırılırlar. Bir kısmı ise katı genel anesteziklerdir ve i.v. uygulandıklarından intravenöz genel anestezikler olarak adlandırılırlar.

     İnhalasyon anesteziklerinin alveollerden absorbsiyonları ve sistemik dolaşıma katılmaları pasif diffüzyonla olur. Alveoller vücutta en hızlı absorbsiyona olanak veren biyolojik membranlardır. Kandaki çözünürlük derecesi olan Ostwald katsayısı (kan:Gaz partitisyon katsayısı) yüksek olan ilaçlar (örn: halotan için 2.30) hızlı absorbe edilirler; ancak bunlarda indüksiyon ve ayılma nispeten yavaştır. Kan:Gaz partitisyon katsayısı düşük olan ilaçların (örn: nitröz oksit için 0.47) kandaki seviyeleri hızla eşitlenir ve hızla beyine geçerek etkilerini oluştururlar.

     Genel anesteziklerin etkilerinin sonlanmasında en önemli mekanizma redistrübisyondur. Başlangıçta beyindeki yüksek konsantrasyon, zamanla (0.5-1 saat içinde) yağ dokusuna geçme yani redistrübisyon sonucu azalır. Kandaki anestezik ajan akciğerlerden atılarak vücuttan uzaklaştırılır. Kan:Gaz partitisyon katsayısı düşük olan ilaçlarda, anesteziden çıkış; yüksek kan eriyirlik katsayısına sahip ilaçlara göre daha hızlıdır. Bu önemli özellik sayesinde (desfluran, sevoran gibi yeni inhalasyon anestezikleri kullanıma girmiştir. Bunlar eski ajanlara göre çok daha hızlı derlenme zamanına sahiptir.
     Halotan (%15-20) ve metoksifluran (%50) karaciğer enzimlerince yüksek oranda metabolize olurlar. Bunların metabolizması derlenme süresi üzerinde küçük bir etkiye sahip olmakla birlikte bu anesteziklerin potansiyel toksisitesinde önemli rol oynar. Metabolizma sonucu reaktif ara ürünler meydana geldiği için, metabolizma oranının artması ilacın hepatotoksisite potansiyelini artırır.

     İnhalasyon anesteziklerinin etki gücü minumum alveoler konsantrasyon (MAK) değerleri ile belirlenir. MAK, 1 atmosfer basınçta, anesteziye edilenlerin %50’sinde cilt insüzyonu gibi acıtıcı uyaranlara karşı reaksiyonu ortadan kaldıran alveol havasındaki anestezik konsantrasyonudur. Halotan için MAK %0.75 olduğu için, bu ilaç MAK’ı %1.68 olan enflurandan daha güçlüdür. Genel anesteziklerin doz-cevap eğrileri çok dik ve güvenlik indeksleri genellikle düşüktür (2-4). Bu nedenle anestezide yardımcı ilaç kullanılarak (opioidler ve hipnosedatifler gibi) alveoler konsantrasyonun 1 MAK civarında tutulması olağan bir yaklaşımdır.

Etki Mekanizmaları
 

     Genel anestezikler, asıl olarak, lipid/su partisyon katsayıları çok yüksek olmaları nedeniyle, non-spesifik etkileri ile nöronların Na+ kanallarını bloke ederek etki gösterirler. Bu katsayı ile MAK ters orantılıdır.
     Barbitürat ve benzodiazepin yapılı genel anesteziklerin GABAA reseptörü-klorür kanalı kompleksinde kendilerine özgü allosterik bağlanma yerlerini etkileyerek klorür kondüktansını artırdıkları ve böylece hiperpolarizasyon yaptıkları kanıtlanmıştır. Diğer bazı genel anestezikler de benzer şekilde ya da direkt olarak bu reseptörleri aktive edebilirler.
     Bazı genel anesteziklerin, nöron eksitasyonuna aracılık eden glutamat NMDA reseptörlerini inhibe ettikleri gösterilmiştir. Azot protoksidin analjezik etkisinin opioid antagonisti nalokson ile bloke edilmesine dayanarak, beyin opioid peptid sisteminin aktivasyonunun da rolü ileri sürülmüştür.

     İndüksiyonda genellikle intravenöz bir anestezik kullanılır. Bunun ardından inhalasyon anestezikleri verilir. Bu esnada, genellikle intravenöz yoldan verilen diğer ilaçlar da kullanılır.
     Kasların gevşemesi için genellikle nöromusküler blokaj yapan özgül ilaçlar kullanılır. Bunlar spontan solunumu bozduğundan, elle ya da mekanik yolla aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon uygulanır.
     Ameliyat sırasında çıkan aritmileri kontrol altına almak için beta blokerler, adenozin, amiodaron ya da verapamil kullanılabilir. Esmololün etki süresi kısadır ve özellikle perioperatif dönemde ve ameliyat sırasında, taşikardi dahil, aritmilerin ve hipertansiyonun tedavisinde kullanılır.

     Anestezi uzmanının hastanın almakta ya da almış olduğu tüm ilaçları bilmesi çok önemlidir:
Uzun süreli kortikosteroid kullanmış hastalarda, adrenal atrofi gelişmiş olabileceğinden, ameliyattan hemen sonraki dönemde kortikosteroid verilmezse kan basıncı aniden düşebilir.
     Antiepileptikler, antiparkinson ilaçlar, antipsikotikler, bronkodilatörler, kardiyovasküler ilaçlar, glokom ilaçları, bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar, bağımlılıkta kullanılan ilaçlar ve tiroid ya da antitiroid ilaçlar ameliyattan önce kesilmemelidir.
Kombine oral kontraseptifler, MAO inhibitörleri (en az 2 hafta önce) ve lityumu ise ameliyattan önce kesmek gerekir. Genellikle, oral antikoagulanların yerine heparine; oral antidiyabetiklerin yerine insüline geçilmesi tercih edilir.

İntravenöz Genel Anestezikler


     İntravenöz anestezikler, indüksiyon anestezisi ya da ameliyat boyunca anestezinin sürdürülmesi için kullanılabilir. Apne ya da hipotansiyona yol açabileceğinden, yeterli resüsitasyon donanımının el atında bulunması gerekir.

Tiopental sodyum

     Çok kısa etki süreli barbitürat türevidir. Analjezik etkisi yoktur; çizgili kasları gevşetmez. İndüksiyonu genellikle sorunsuz ve hızlıdır; ancak terapötik aralığı dar olduğundan kalp ve solunum depresyonu gözlenebilir. Damar dışına kaçarsa irritasyona neden olur. Porfiride kontrendikedir.

Midazolam

     Çok kısa etki süreli bir benzodiazepin türevidir. Kalp ve solunum depresyonu yapıcı etkisi tiopentale göre daha zayıftır. Antagonist olan flumazenil, midazolam ve diğer benzodiazepinlerin etkilerinin ortadan kalkmasını hızlandırır.

Ketamin
    
     Disosiyatif anesteziye (şuur açık ancak belirgin katatoni, analjezi ve amnezi var) neden olur. Glutamatın NMDA reseptörlerindeki Uyarıcı etkisini non-kompetitif olarak bloke eder. İntravenöz ya da intramüsküler yolla verilebilir.
Subanestezik dozda kullanıldığında oldukça iyi analjezik özellikleri vardır. Sempatoadrenal hiperaktivasyon sonucu, taşikardi ve hipertansiyon gelişebilir. En önemli dezavantajı, özellikle ayılma döneminde gözlenen hallüsinasyonlardır. Bu etkisi çocuklarda çok daha az belirgindir ve preoperatif benzodiazepin kullanımı ile azaltılabilir. Öncelikle pediatrik anestezide, özellikle birden fazla uygulamanın gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Hipertansiyonlu hastalarda kontrendikedir.

Etomidat

     Artık-etki bırakmaksızın hızla ayılmayı sağlayan bir indüksiyon ajanıdır. İndüksiyonda kullanılan diğer ilaçlar kadar hipotansiyona neden olmaz. Anlamsız kas hareketleri gözlenebilir.

Propofol

     Artık-etki bırakmaksızın hızla ayılmayı sağlar ve çok yaygın olarak kullanılır. Antiemetik etkisi de vardır. İntravenöz enjeksiyon sırasında ağrı meydana gelirse de, anlamsız kas hareketleri gözlenmez. Anestezi indüksiyonu esnasında özellikle periferik rezistansı düşürerek ciddi hipotansiyona yol açabilir.

Güçlü ve kısa etkili opioidler

     Fentanil, sufentanil, alfentanil, remifentanil özel kombinasyon anestezilerinde kullanılırlar. Çok düşük dozlarda etkilerini gösterirler. Alfentanil ve remifentanil anestezi indüksiyonunda kullanılır. Kan ve doku esterazları tarafından metabolize edildiği için remifentanilin etkilerinden kurtulmak diğer opioidlere göre daha hızlı olur.İnhalasyon Anestezikleri

     İnhalasyon anestezikleri Gaz ya da uçucu sıvı şeklinde olabilirler. Hem indüksiyonda hem de anestezinin sürdürülmesinde kullanılabilir veya bir intravenöz anestezik ile indüksiyonun ardından uygulanabilirler.

Halotan


     Güçlü, indüksiyonu sorunsuz, solunum yollarında irritasyon yapmayan uçucu bir sıvı anesteziktir. Metabolizması sonucu aluşan ara ürünlerine bağlı olarak gözlenen ağır hepatotoksik etkisi nedeniyle, önceden olduğu kadar yaygın kullanılmamaktadır. Kalp-damar sistemi üzerine depresyon, hipotansiyon yapar. Kalpte aritmi yapabilir ve katekolaminlerin aritmojenik etkisine duyarlılığı artırır.

Enfluran
    
     Halotana benzer uçucu bir anesteziktir. Kalp ve solunum üzerine güçlü depresan etkisi vardır. Halotan kadar hepatotoksik değildir.

İzofluran, desfluran, sevofluran’ın hepatotoksik etki potansiyelleri düşüktür.

     Halojenli anesteziklere maruz kalan duyarlı kişilerde malign hipertermi (iskelet kaslarında sarkoplazmik retikulumdan kontrolsuz kalsiyum salıverilmesi sonucu) ortaya çıkabilir. Hayatı tehdit eden bu durumun tedavisinde dantrolen kullanılır; ayrıca hipertermi ve kardiyak instabiliteye karşı destek yapılır.

Azot protoksid (N2O, nitröz oksit)

     Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Analjezik etkisi güçlü, genel anestezik etkisi zayıftır. Öfori yapıcı (güldürücü) etkisi vardır.
Anestezinin idamesinde ve subanestezik dozda analjezi için kullanılır. Özel kombinasyon anestezilerinde de kullanılır. Vücutta metabolize edilmez. Kardiyovasküler Depresyon yapmaz.
Ameliyat personeli gibi sürekli maruz kalanlarda, B12 vitamininin etkisinin bozulmasına bağlı olarak megaloblastik anemi meydana gelebilir.

Özel Kombinasyon Anestezileri

1) Dengeli anestezi: Azot protoksid + tiopental sodyum veya narkotik analjezik
2) Nörolept anestezi: Azot protoksid + narkotik analjezik + droperidol (nöroleptik)

Preanestezik Medikasyonda Kullanılan İlaçlar

     Hastayı sakinleştirmek, indüksiyonu kolaylaştırmak ve kısaltmak, genel anesteziğin dozunu ve yan tesirlerini azaltmak, postoperatif ağrı ve emezisi azaltmak, preoperatif amnezi yapmak amacıyla kullanılırlar.


 

Etiket : anestezik ilaçlar, anestezik ilaçlar geciktirici, geciktirici, geciktirici krem, Geciktirici sprey, erken boşalma, geç boşalma, erken boşalıyorum, erken boşalıyorum ne yapabilirim, en iyi Geciktirici hangisi, Geciktirici kremler, Geciktirici spreyler, anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar  otu, anestezik ilaçlar  hakkında bilgi, anestezik ilaçlar, ilaçların faydaları, anestezik ilaçlar, anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar mucizesi, anestezik ilaçlar  yağı, anestezik ilaçlar  otu yağı, anestezik ilaçlar  tohumu, anestezik ilaçlar  hakkında, anestezik ilaçlar  nedir, anestezik ilaçlar  hapları, anestezik ilaçlar  hapı yan etkileri, anestezik ilaçlar  otu anestezik ilaçlar, anestezik ilaçlar  hapı faydaları, anestezik ilaçlar  tohumunun yararları, anestezik ilaçlar  yağının faydaları, anestezik ilaçlar  hapının faydaları, anestezik ilaçlar  maskesi, blue ocean, anestezik ilaçlar  hapının zararları, mecitefendi, iltihap, ödem, kanser, anestezik ilaçlar nın saça faydası, anestezik ilaçlar  otlu tresan, anestezik ilaçlar  kapsülü, anestezik ilaçlar  kökü, anestezik ilaçlar  otu çayı, anestezik ilaçlar  losyonun, anestezik ilaçlar  otu krem, anestezik ilaçlar  otunun faydaları, anestezik ilaçlar  sabunu faydaları, anestezik ilaçlar ın cilde faydası, hamilelikte anestezik ilaçlar  otu, anestezik ilaçlar  otu nedir, tresan, biogreen, bioblas, golden leaf, Anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar  hapı, anestezik ilaçlar  veya anestezik ilaçlar, anestezik ilaçlar  yan etkileri, en iyi Cinsel ilaç, Erektil Disfonksiyon, kadın Cinsel geliştirme, kadın Cinsel istek arttırıcı, Kadınlar için anestezik ilaçlar, kadın anestezik ilaçlar, kamagra jel nedir, Anestezik ilaçlar  lovegra, lovegra hapı, Pfizer, Anestezik ilaçlar Sildenafil, Sildenafil Sitrat Tadalafil, Vardenafil Anestezik ilaçlar, 25 mg anestezik ilaçlar, 50 mg anestezik ilaçlar, 100 mg Anestezik ilaçlar,  anestezik ilaçlar dozları, anestezik ilaçlar etkisi,

 

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 12345 Zayıflama Hapı 4321 Zayıflama Hapı
 48 Saat Hapı 5in1 Zayıflama Hapı
 6090 Zayıflama Hapı 9060 Zayıflama Hapı
 Acai Berry Hapı Acai Hapı
 Acai Zayıflama Hapı Acı Bıber Hapı
 Acı Biber Zayiflama Acı Biber Zayiflama Hapi
 Acı Biberin Hapı Acı Biberiye Hapı
 Acı Çehre Hapı Acı Zayıflama Hapı
 Acıbiber Hapı Alc Biber Hapı
 Alli Zayıflama Hapı Altın Çiçek Hapı
 Altınçilek Hapı Altıncilek Hapı
 Altınçilek Hapı Yorumları Altınçilek Zayıflama Hapı
 Anestezik İlaçlar Apple Zayıflama Hapı
 Atkestanesi Hapı Atorvastatin İçeren İlaçlar
 B12 Hapı B12 Vitamin Hapı
 B12 Vitamin Hapı Balık Hapı
 Balık Yağı Hapı Balya Hapı
 Beyaz Saç Hapı Bh Biber Hapı
 Bıber Hapı Biber Hapı Almanya
 Biber Hapı Ankara Biber Hapı Çeşitleri
 Biber Hapı Eczane Biber Hapı Fiyatı
 Biber Hapı Fiyatları Biber Hapı İçeriği
 Biber Hapı Jeli Biber Hapı Kapsülü
 Biber Hapı Kullananlar Biber Hapı Kullanımı
 Biber Hapı Nedir Biber Hapı Öldürdü
 Biber Hapı Ramazanda Biber Hapı Satış
 Biber Hapı Sipariş Biber Hapı Siparişi
 Biber Hapı Yorumlar Biber Hapı Yorumları
 Biber Hapı Zararları Biber Hapı Zararlımı
 Biber Hapı Zayıflama Biber Hapi Zayiflama Yorumlar
 Biber Zayıflama Hapı Biberi Hapı
 Bıberıye Hapı Biberiye Hapı Fiyatı
 Biberiye Zayıflama Hapı Bıktım Hapı
 Biotin İçeren İlaçlar Bitkisel Zayıflama Hapları
 Boswellia Bitkisi Hapı Capsaicin Biber Hapı
 Capsiplex Zayıflama Hapı Çilek Hapı
 Çilek Hapı Yorumları Çilek Zayıflama Hapı
 Çilekli Zayıflama Hapı Çin Biberi Hapı
 Çin Zayıflama Hapı Çinko Hapı
 Çinko Hapı Fiyatı Cla Zayıflama Hapı
 Çörek Otu Hapı Crom Hapı
 Çuha Çiçeği Hapı Demir Hapı
 Doğal Zayıflama Hapları Doksisiklin İçeren İlaçlar
 Eczacıbaşı Zayıflama Hapı Ekinizya Hapı
 Elma Hapı Elma Krom Hapı
 Elma Sandaloz Hapı Elma Sirkesi Hapı
 Elma Sirkesi Hapı Elmakrom Zayıflama Hapı
 Elmakrom Zayıflama Hapı Enerji Hapı
 Enginar Hapı Enginar Hapı
 Enginar Hapı Fiyatı Enginar Özü Hapı
 Ertesi Gün Hapı Etkili Zayıflama Hapı
 Etkili Zayıflama Hapları Exodex Zayıflama Hapı
 F15 Zayıflama Hapı Figurin Zayıflama Hapı
 Formula Zayıflama Hapı Formula21 Zayıflama Hapı
 Fx Zayıflama Hapı Fx15 Zayıflama Hapı
 Garlic Sarımsak Hapı Garlica Sarımsak Hapı
 Garlica Zayıflama Hapı Geyik Boynuzu Hapı
 Ginkgo Bloba Hapı Ginseng Hapı
 Hafıza Hapı Herbalife Zayıflama Hapı
 Heyecan Giderici İlaçlar Hoodia Zayıflama Hapı
 İdasil Basur Hapı İdealiss Zayıflama Hapı
 İshal Hapı İzlanda Yosun Hapı
 İzlanda Yosunu Hapı Kabızlık Hapı
 Kas Hapı Kas Şişirici İlaçlar
 Kedi Otu Hapı Kefir Hapı
 Kefir Hapı Fiyatı Kıkırdak Güçlendirici İlaçlar
 Kıkırdak Yenileyici İlaçlar Kırmızı Biber Hapı
 Kodein İçeren İlaçlar Krom Hapı
 Kudret Narı Hapı Lahana Hapı
 Lahana Hapı Fiyatı Lahana Hapı Kullananlar
 Lahana Hapı Yorumları Lahana Hapı Zararları
 Lahana Zayıflama Hapı Leptin İçeren İlaçlar
 Linda Zayıflama Hapı Lotus Zayıflama Hapı
 Lotus100 Zayıflama Hapı Lw6090 Zayıflama
 Lw6090 Zayıflama Hapı Lw6090 Zayıflama İlacı
 Magnezyum İçeren İlaçlar Majistral İlaçlar
 Maurers Maurers Hapı
 Maurers Zayiflama Maurers Zayıflama Hapı
 Maurers Zayıflama Hapı Maurers Zayıflama İlacı
 Mavi Boncuk Hapı Maydanoz Hapı
 Maydonoz Hapı Meksika Acı Biberi
 Meksika Biber Meksıka Bıber Hapı
 Meksika Biber Kapsülü Meksika Biberi Hapı
 Meksika Biberi Kapsülü Meksika Biberi Zayiflama
 Meksika Biberiye Hapı Meksika Hapı
 Meksika Kırmızı Biberi Meksika Kırmızı Biberi
 Meksika Zayıflma Hapı Mexica Biber Hapı
 Mexica Biber Hapı Mexica Biberi
 Mexika Biberi Mifepriston İçeren İlaçlar
 Nitrat İçeren İlaçlar Omega3 Hapı
 Original Biber Hapı Orjinal Meksika Biberi
 Orjinal Pepper Time Orlistat Zayıflama Hapı
 Pepper Time Pharmaton Vitamin Hapı
 Protein Hapı Ramipril İçeren İlaçlar
 Reçetesiz İlaçlar Red Pepper Hapı
 Reductil Hapı Reflüde Kullanılan İlaçlar
 Reishi Mantarı Hapı Reo Sivilce Hapı
 Rosuvastatin İçeren İlaçlar Rx1 Zayıflama Hapı
 Saç Hapı Sağlıklı Zayıflama Hapları
 Sarı Kantaron Hapı Sarı Kantoron Hapı
 Sarımsak Hapı Sarımsak Hapı Fiyatı
 Sarmısak Hapı Sinir Hapı İsimleri
 Sipariş Siteleri Şişmanlama Hapı
 Sivilce Sivilce Hapı
 Sl30 Zayıflama Hapı Slimmer Zayıflama Hapı
 Solea Zayıflama Hapı Solgar Çinko Hapı
 Solgar Krom Hapı Solgar Zayıflama Hapı
 Spirulina Yosun Hapı Supradyn Vitamin Hapı
 Tala Biber Hapı Tengda Zayıflama Hapı
 Tere Tohumu Hapı Terlemeyi Önleyici İlaçlar
 Ücretsiz Biber Hapı Ücretsiz Hapı
 Ucuz Biber Hapı Uyku Hapı
 Valsartan İçeren İlaçlar Varis Hapı
 Vitamin Hapı Vitamin Hapı İsimleri
 Vücut Geliştirme Hapı X15 Zayıflama Hapı
 Xenical Zayıflama Hapı Yaban Mersini Hapı
 Yeşilçay Hapı Yosun Hapı
 Yosun Hapı Zararları Zayıflama Biber Hapı
 Zayıflama Çilek Hapı Zayıflama Hapı
 Zayıflama Hapı Zayıflama Hapı Biber
 Zayıflama Hapı Biberiye Zayıflama Hapı Kullananlar
 Zayıflama Hapı Kullananlar Zayıflama Hapı Öldürdü
 Zayıflama Hapı Zararları Zayıflama Hapları Hakkında
 Zayıflama Hapları Hakkında Yorumlar Zayıflama Hapları Yorumları
 Zayıflama Maurers Hapı Zayıflatan Biber Hapı
 Zayıflatıcı Biber Hapı

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.