Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Anestezik İlaçlar
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Anestezik İlaçlar


Anestezik İlaçlar hakkında Bilgiler

 


Anestezi İlaçları günümüzde ameliyat öncesi uygulanan bir bayılma uyuşma yöntemidir. Anestezi konusunda %100 Bitkisel ürünlerimizin olduğu makalemizi incelemek için aşağıdaki linki tıklayınız..

 

GENEL ANESTEZİK İLAÇLAR

     Genel anestezi, duyumsama fonksiyonunun bütün duyu çeşitlerini içine almış olarak tümüyle ortadan kalkmış olması durumudur. Genel anestezik ilaçlar, SSS’de selektif-olmayan genel bir depresyon oluştururlar ve bu durum reversibldir. İlk genel anestezi 1846’da Boston (A.B.D.)’de eterle yapılmıştır.

Genel Anestezinin Amaçları

1) Analjezi
2) Narkoz durumu
3) Çizgili kasların gevşemesi
4) Somatik ve otonomik hiporefleksi ve arefleksi
5) Amnezi

Genel Anestezinin Dönemleri

1) Analjezi dönemi: Hastanın ağrıyı algılaması azalmıştır. Bazen amnezi eşlik eder. Bilinç kaybı vardır veya yoktur.
2) Eksitasyon veya deliryum dönemi: Disinhibisyona bağlı oluşur. Hasta ajite ve deliryum tablosundadır. Amnezi oluşur. Refleksler canlıdır. Solunum tipik olarak düzensizdir.
3) Cerrahi anestezi dönemi: Hasta bilinçsizdir ve ağrı refleksleri yoktur. Solunum çok düzenlidir ve kan basıncı normaldir.
4) Bulber paralizi dönemi: Hastada mekanik ve farmakolojik destek gerektirecek kadar ciddi solunum ve kardiyovasküler depresyon olur.

     Bu dönemlerden ilk ikisine birden indüksiyon dönemi denir. Bu iki dönemin hızlı ve sorunsuz olması istenir. Cerrahi girişim boyunca hastanın üçüncü dönemde tutulması ve dördüncü döneme girmemesi hedeflenir.

     Genel anesteziklerin çoğu uçucu sıvı veya gaz halindeki maddelerdir; bunlar inhalasyonla uygulandıklarından inhalasyon anestezikleri diye adlandırılırlar. Bir kısmı ise katı genel anesteziklerdir ve i.v. uygulandıklarından intravenöz genel anestezikler olarak adlandırılırlar.

     İnhalasyon anesteziklerinin alveollerden absorbsiyonları ve sistemik dolaşıma katılmaları pasif diffüzyonla olur. Alveoller vücutta en hızlı absorbsiyona olanak veren biyolojik membranlardır. Kandaki çözünürlük derecesi olan Ostwald katsayısı (kan:gaz partitisyon katsayısı) yüksek olan ilaçlar (örn: halotan için 2.30) hızlı absorbe edilirler; ancak bunlarda indüksiyon ve ayılma nispeten yavaştır. Kan:gaz partitisyon katsayısı düşük olan ilaçların (örn: nitröz oksit için 0.47) kandaki seviyeleri hızla eşitlenir ve hızla beyine geçerek etkilerini oluştururlar.

     Genel anesteziklerin etkilerinin sonlanmasında en önemli mekanizma redistrübisyondur. Başlangıçta beyindeki yüksek konsantrasyon, zamanla (0.5-1 saat içinde) yağ dokusuna geçme yani redistrübisyon sonucu azalır. Kandaki anestezik ajan akciğerlerden atılarak vücuttan uzaklaştırılır. Kan:gaz partitisyon katsayısı düşük olan ilaçlarda, anesteziden çıkış; yüksek kan eriyirlik katsayısına sahip ilaçlara göre daha hızlıdır. Bu önemli özellik sayesinde (desfluran, sevoran gibi yeni inhalasyon anestezikleri kullanıma girmiştir. Bunlar eski ajanlara göre çok daha hızlı derlenme zamanına sahiptir.
     Halotan (%15-20) ve metoksifluran (%50) karaciğer enzimlerince yüksek oranda metabolize olurlar. Bunların metabolizması derlenme süresi üzerinde küçük bir etkiye sahip olmakla birlikte bu anesteziklerin potansiyel toksisitesinde önemli rol oynar. Metabolizma sonucu reaktif ara ürünler meydana geldiği için, metabolizma oranının artması ilacın hepatotoksisite potansiyelini artırır.

     İnhalasyon anesteziklerinin etki gücü minumum alveoler konsantrasyon (MAK) değerleri ile belirlenir. MAK, 1 atmosfer basınçta, anesteziye edilenlerin %50’sinde cilt insüzyonu gibi acıtıcı uyaranlara karşı reaksiyonu ortadan kaldıran alveol havasındaki anestezik konsantrasyonudur. Halotan için MAK %0.75 olduğu için, bu ilaç MAK’ı %1.68 olan enflurandan daha güçlüdür. Genel anesteziklerin doz-cevap eğrileri çok dik ve güvenlik indeksleri genellikle düşüktür (2-4). Bu nedenle anestezide yardımcı ilaç kullanılarak (opioidler ve hipnosedatifler gibi) alveoler konsantrasyonun 1 MAK civarında tutulması olağan bir yaklaşımdır.

Etki Mekanizmaları
 

     Genel anestezikler, asıl olarak, lipid/su partisyon katsayıları çok yüksek olmaları nedeniyle, non-spesifik etkileri ile nöronların Na+ kanallarını bloke ederek etki gösterirler. Bu katsayı ile MAK ters orantılıdır.
     Barbitürat ve benzodiazepin yapılı genel anesteziklerin GABAA reseptörü-klorür kanalı kompleksinde kendilerine özgü allosterik bağlanma yerlerini etkileyerek klorür kondüktansını artırdıkları ve böylece hiperpolarizasyon yaptıkları kanıtlanmıştır. Diğer bazı genel anestezikler de benzer şekilde ya da direkt olarak bu reseptörleri aktive edebilirler.
     Bazı genel anesteziklerin, nöron eksitasyonuna aracılık eden glutamat NMDA reseptörlerini inhibe ettikleri gösterilmiştir. Azot protoksidin analjezik etkisinin opioid antagonisti nalokson ile bloke edilmesine dayanarak, beyin opioid peptid sisteminin aktivasyonunun da rolü ileri sürülmüştür.

     İndüksiyonda genellikle intravenöz bir anestezik kullanılır. Bunun ardından inhalasyon anestezikleri verilir. Bu esnada, genellikle intravenöz yoldan verilen diğer ilaçlar da kullanılır.
     Kasların gevşemesi için genellikle nöromusküler blokaj yapan özgül ilaçlar kullanılır. Bunlar spontan solunumu bozduğundan, elle ya da mekanik yolla aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon uygulanır.
     Ameliyat sırasında çıkan aritmileri kontrol altına almak için beta blokerler, adenozin, amiodaron ya da verapamil kullanılabilir. Esmololün etki süresi kısadır ve özellikle perioperatif dönemde ve ameliyat sırasında, taşikardi dahil, aritmilerin ve hipertansiyonun tedavisinde kullanılır.

     Anestezi uzmanının hastanın almakta ya da almış olduğu tüm ilaçları bilmesi çok önemlidir:
Uzun süreli kortikosteroid kullanmış hastalarda, adrenal atrofi gelişmiş olabileceğinden, ameliyattan hemen sonraki dönemde kortikosteroid verilmezse kan basıncı aniden düşebilir.
     Antiepileptikler, antiparkinson ilaçlar, antipsikotikler, bronkodilatörler, kardiyovasküler ilaçlar, glokom ilaçları, bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar, bağımlılıkta kullanılan ilaçlar ve tiroid ya da antitiroid ilaçlar ameliyattan önce kesilmemelidir.
Kombine oral kontraseptifler, MAO inhibitörleri (en az 2 hafta önce) ve lityumu ise ameliyattan önce kesmek gerekir. Genellikle, oral antikoagulanların yerine heparine; oral antidiyabetiklerin yerine insüline geçilmesi tercih edilir.

İntravenöz Genel Anestezikler


     İntravenöz anestezikler, indüksiyon anestezisi ya da ameliyat boyunca anestezinin sürdürülmesi için kullanılabilir. Apne ya da hipotansiyona yol açabileceğinden, yeterli resüsitasyon donanımının el atında bulunması gerekir.

Tiopental sodyum

     Çok kısa etki süreli barbitürat türevidir. Analjezik etkisi yoktur; çizgili kasları gevşetmez. İndüksiyonu genellikle sorunsuz ve hızlıdır; ancak terapötik aralığı dar olduğundan kalp ve solunum depresyonu gözlenebilir. Damar dışına kaçarsa irritasyona neden olur. Porfiride kontrendikedir.

Midazolam

     Çok kısa etki süreli bir benzodiazepin türevidir. Kalp ve solunum depresyonu yapıcı etkisi tiopentale göre daha zayıftır. Antagonist olan flumazenil, midazolam ve diğer benzodiazepinlerin etkilerinin ortadan kalkmasını hızlandırır.

Ketamin
    
     Disosiyatif anesteziye (şuur açık ancak belirgin katatoni, analjezi ve amnezi var) neden olur. Glutamatın NMDA reseptörlerindeki Uyarıcı etkisini non-kompetitif olarak bloke eder. İntravenöz ya da intramüsküler yolla verilebilir.
Subanestezik dozda kullanıldığında oldukça iyi analjezik özellikleri vardır. Sempatoadrenal hiperaktivasyon sonucu, taşikardi ve hipertansiyon gelişebilir. En önemli dezavantajı, özellikle ayılma döneminde gözlenen hallüsinasyonlardır. Bu etkisi çocuklarda çok daha az belirgindir ve preoperatif benzodiazepin kullanımı ile azaltılabilir. Öncelikle pediatrik anestezide, özellikle birden fazla uygulamanın gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Hipertansiyonlu hastalarda kontrendikedir.

Etomidat

     Artık-etki bırakmaksızın hızla ayılmayı sağlayan bir indüksiyon ajanıdır. İndüksiyonda kullanılan diğer ilaçlar kadar hipotansiyona neden olmaz. Anlamsız kas hareketleri gözlenebilir.

Propofol

     Artık-etki bırakmaksızın hızla ayılmayı sağlar ve çok yaygın olarak kullanılır. Antiemetik etkisi de vardır. İntravenöz enjeksiyon sırasında ağrı meydana gelirse de, anlamsız kas hareketleri gözlenmez. Anestezi indüksiyonu esnasında özellikle periferik rezistansı düşürerek ciddi hipotansiyona yol açabilir.

Güçlü ve kısa etkili opioidler

     Fentanil, sufentanil, alfentanil, remifentanil özel kombinasyon anestezilerinde kullanılırlar. Çok düşük dozlarda etkilerini gösterirler. Alfentanil ve remifentanil anestezi indüksiyonunda kullanılır. Kan ve doku esterazları tarafından metabolize edildiği için remifentanilin etkilerinden kurtulmak diğer opioidlere göre daha hızlı olur.İnhalasyon Anestezikleri

     İnhalasyon anestezikleri gaz ya da uçucu sıvı şeklinde olabilirler. Hem indüksiyonda hem de anestezinin sürdürülmesinde kullanılabilir veya bir intravenöz anestezik ile indüksiyonun ardından uygulanabilirler.

Halotan


     Güçlü, indüksiyonu sorunsuz, solunum yollarında irritasyon yapmayan uçucu bir sıvı anesteziktir. Metabolizması sonucu aluşan ara ürünlerine bağlı olarak gözlenen ağır hepatotoksik etkisi nedeniyle, önceden olduğu kadar yaygın kullanılmamaktadır. Kalp-damar sistemi üzerine depresyon, hipotansiyon yapar. Kalpte aritmi yapabilir ve katekolaminlerin aritmojenik etkisine duyarlılığı artırır.

Enfluran
    
     Halotana benzer uçucu bir anesteziktir. Kalp ve solunum üzerine güçlü depresan etkisi vardır. Halotan kadar hepatotoksik değildir.

İzofluran, desfluran, sevofluran’ın hepatotoksik etki potansiyelleri düşüktür.

     Halojenli anesteziklere maruz kalan duyarlı kişilerde malign hipertermi (iskelet kaslarında sarkoplazmik retikulumdan kontrolsuz kalsiyum salıverilmesi sonucu) ortaya çıkabilir. Hayatı tehdit eden bu durumun tedavisinde dantrolen kullanılır; ayrıca hipertermi ve kardiyak instabiliteye karşı destek yapılır.

Azot protoksid (N2O, nitröz oksit)

     Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Analjezik etkisi güçlü, genel anestezik etkisi zayıftır. Öfori yapıcı (güldürücü) etkisi vardır.
Anestezinin idamesinde ve subanestezik dozda analjezi için kullanılır. Özel kombinasyon anestezilerinde de kullanılır. Vücutta metabolize edilmez. Kardiyovasküler depresyon yapmaz.
Ameliyat personeli gibi sürekli maruz kalanlarda, B12 vitamininin etkisinin bozulmasına bağlı olarak megaloblastik anemi meydana gelebilir.

Özel Kombinasyon Anestezileri

1) Dengeli anestezi: Azot protoksid + tiopental sodyum veya narkotik analjezik
2) Nörolept anestezi: Azot protoksid + narkotik analjezik + droperidol (nöroleptik)

Preanestezik Medikasyonda Kullanılan İlaçlar

     Hastayı sakinleştirmek, indüksiyonu kolaylaştırmak ve kısaltmak, genel anesteziğin dozunu ve yan tesirlerini azaltmak, postoperatif ağrı ve emezisi azaltmak, preoperatif amnezi yapmak amacıyla kullanılırlar.


 

Etiket : anestezik ilaçlar
, anestezik ilaçlar geciktirici, geciktirici, geciktirici krem, Geciktirici sprey, erken boşalma, geç boşalma, erken boşalıyorum, erken boşalıyorum ne yapabilirim, en iyi geciktirici hangisi, geciktirici kremler, geciktirici spreyler, anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar  otu, anestezik ilaçlar  hakkında bilgi, anestezik ilaçlar, ilaçların faydaları, anestezik ilaçlar, anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar mucizesi, anestezik ilaçlar  yağı, anestezik ilaçlar  otu yağı, anestezik ilaçlar  tohumu, anestezik ilaçlar  hakkında, anestezik ilaçlar  nedir, anestezik ilaçlar  hapları, anestezik ilaçlar  hapı yan etkileri, anestezik ilaçlar  otu anestezik ilaçlar, anestezik ilaçlar  hapı faydaları, anestezik ilaçlar  tohumunun yararları, anestezik ilaçlar  yağının faydaları, anestezik ilaçlar  hapının faydaları, anestezik ilaçlar  maskesi, blue ocean, anestezik ilaçlar  hapının zararları, mecitefendi, iltihap, ödem, kanser, anestezik ilaçlar nın saça faydası, anestezik ilaçlar  otlu tresan, anestezik ilaçlar  kapsülü, anestezik ilaçlar  kökü, anestezik ilaçlar  otu çayı, anestezik ilaçlar  losyonun, anestezik ilaçlar  otu krem, anestezik ilaçlar  otunun faydaları, anestezik ilaçlar  sabunu faydaları, anestezik ilaçlar ın cilde faydası, hamilelikte anestezik ilaçlar  otu, anestezik ilaçlar  otu nedir, tresan, biogreen, bioblas, golden leaf, Anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar  hapı, anestezik ilaçlar  veya anestezik ilaçlar, anestezik ilaçlar  yan etkileri, en iyi Cinsel ilaç, Erektil Disfonksiyon, kadın cinsel geliştirme, kadın cinsel istek arttırıcı, Kadınlar için anestezik ilaçlar, kadın anestezik ilaçlar, kamagra jel nedir, Anestezik ilaçlar  lovegra, lovegra hapı, Pfizer, Anestezik ilaçlar Sildenafil, Sildenafil Sitrat Tadalafil, Vardenafil Anestezik ilaçlar, 25 mg anestezik ilaçlar, 50 mg anestezik ilaçlar, 100 mg Anestezik ilaçlar,  anestezik ilaçlar dozları, anestezik ilaçlar etkisi,

 

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Ilkay Şahinmerhabalar ben 3 gün sonra ameliyat olacağım anestezi ilaçlarının bir zararı var mıdır korkuyorum ? Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim . En kısa sürede cevabınızı bekliyorum . Teşekkür ederim , İyi çalışmalar .
 • Diğer Makaleler
 • Tere Tohumu Hapı
 • Kıkırdak Güçlendirici İlaçlar
 • Krom Hapı
 • Saç Hapı
 • Xenical Zayıflama Hapı
 • Yosun Hapı Zararları
 • Biberiye Zayıflama Hapı
 • Balya Hapı
 • Enginar Hapı
 • Varis Hapı
 • Meksika Biberiye Hapı
 • Supradyn Vitamin Hapı
 • Biber Hapı Çeşitleri
 • Enginar Özü Hapı
 • Maurers Zayıflama İlacı
 • Nitrat İçeren İlaçlar
 • Terlemeyi Önleyici İlaçlar
 • Magnezyum İçeren İlaçlar
 • Kas Şişirici İlaçlar
 • Bıber Hapı
 • Biberi Hapı
 • Zayıflama Hapı
 • Çilek Hapı
 • Altınçilek Hapı
 • Altıncilek Hapı
 • Lahana Hapı
 • Biber Hapı Zayıflama
 • Biber Zayıflama Hapı
 • Zayıflama Biber Hapı
 • Ertesi Gün Hapı
 • Zayıflama Hapı Biber
 • Linda Zayıflama Hapı
 • Fx15 Zayıflama Hapı
 • Bh Biber Hapı
 • Fx Zayıflama Hapı
 • Uyku Hapı
 • Çilek Zayıflama Hapı
 • Zayıflama Çilek Hapı
 • Meksika Biberi Hapı
 • Altınçilek Zayıflama Hapı
 • Meksika Hapı
 • Çilekli Zayıflama Hapı
 • Yosun Hapı
 • Acı Bıber Hapı
 • Balık Hapı
 • Biber Hapı Yorumları
 • Acıbiber Hapı
 • Maurers Hapı
 • Zayıflama Maurers Hapı
 • Balık Yağı Hapı
 • Crom Hapı
 • Vitamin Hapı
 • Elma Hapı
 • Elma Krom Hapı
 • Biber Hapı Zararları
 • Rx1 Zayıflama Hapı
 • Altınçilek Hapı Yorumları
 • Çilek Hapı Yorumları
 • Kırmızı Biber Hapı
 • Demir Hapı
 • Meksika Zayıflma Hapı
 • Zayıflama Hapı
 • Formula Zayıflama Hapı
 • Zayıflama Hapı Zararları
 • Sarımsak Hapı
 • Red Pepper Hapı
 • Sarmısak Hapı
 • Biber Hapı Yorumlar
 • Etkili Zayıflama Hapı
 • Omega3 Hapı
 • Sarı Kantaron Hapı
 • 6090 Zayıflama Hapı
 • Enginar Hapı
 • Biber Hapı Kapsülü
 • Lw6090 Zayıflama Hapı
 • Biber Hapı Kullananlar
 • İzlanda Yosun Hapı
 • Kas Hapı
 • İzlanda Yosunu Hapı
 • Alli Zayıflama Hapı
 • Zayıflama Hapı Kullananlar
 • Zayıflama Hapı Kullananlar
 • Acı Zayıflama Hapı
 • Sarı Kantoron Hapı
 • Biber Hapı Kullanımı
 • Maurers Zayıflama Hapı
 • Solea Zayıflama Hapı
 • Maydanoz Hapı
 • 9060 Zayıflama Hapı
 • B12 Hapı
 • Maydonoz Hapı
 • Capsiplex Zayıflama Hapı
 • Çin Biberi Hapı
 • Zayıflama Hapı Öldürdü
 • Enerji Hapı
 • B12 Vitamin Hapı
 • Acai Hapı
 • Acı Çehre Hapı
 • Protein Hapı
 • Acai Zayıflama Hapı
 • Lahana Hapı Yorumları
 • Mavi Boncuk Hapı
 • Biber Hapı Siparişi
 • Biber Hapı İçeriği
 • Exodex Zayıflama Hapı
 • Biber Hapı Sipariş
 • Garlic Sarımsak Hapı
 • Zayıflama Hapı Biberiye
 • 4321 Zayıflama Hapı
 • Lotus Zayıflama Hapı
 • İshal Hapı
 • Biber Hapı Öldürdü
 • Ginseng Hapı
 • Elmakrom Zayıflama Hapı
 • Elma Sirkesi Hapı
 • Elmakrom Zayıflama Hapı
 • Elma Sirkesi Hapı
 • Ücretsiz Hapı
 • Kefir Hapı
 • Ekinizya Hapı
 • Altın Çiçek Hapı
 • Tala Biber Hapı
 • Reductil Hapı
 • 5In1 Zayıflama Hapı
 • Beyaz Saç Hapı
 • Vitamin Hapı İsimleri
 • Garlica Sarımsak Hapı
 • Yeşilçay Hapı
 • Biber Hapı Fiyatı
 • Çin Zayıflama Hapı
 • Biber Hapı Satış
 • Sl30 Zayıflama Hapı
 • Biber Hapı Nedir
 • Acai Berry Hapı
 • Geyik Boynuzu Hapı
 • Ucuz Biber Hapı
 • Solgar Krom Hapı
 • Lahana Hapı Kullananlar
 • Zayıflatan Biber Hapı
 • Capsaicin Biber Hapı
 • Spirulina Yosun Hapı
 • Hafıza Hapı
 • Zayıflatıcı Biber Hapı
 • Atkestanesi Hapı
 • Orlistat Zayıflama Hapı
 • Biber Hapı Fiyatları
 • Biber Hapı Eczane
 • Maurers Zayıflama Hapı
 • Lotus100 Zayıflama Hapı
 • Slimmer Zayıflama Hapı
 • Reishi Mantarı Hapı
 • Tengda Zayıflama Hapı
 • Lahana Hapı Fiyatı
 • Biber Hapı Ankara
 • Biber Hapı Jeli
 • Biber Hapı Zararlımı
 • Figurin Zayıflama Hapı
 • Acı Biberin Hapı
 • Çörek Otu Hapı
 • Lahana Hapı Zararları
 • Eczacıbaşı Zayıflama Hapı
 • Formula21 Zayıflama Hapı
 • Pharmaton Vitamin Hapı
 • 48 Saat Hapı
 • Kudret Narı Hapı
 • Solgar Zayıflama Hapı
 • Ücretsiz Biber Hapı
 • Meksıka Bıber Hapı
 • Apple Zayıflama Hapı
 • X15 Zayıflama Hapı
 • F15 Zayıflama Hapı
 • Cla Zayıflama Hapı
 • Ginkgo Bloba Hapı
 • Mexica Biber Hapı
 • Elma Sandaloz Hapı
 • Biberiye Hapı Fiyatı
 • Boswellia Bitkisi Hapı
 • Bıktım Hapı
 • Lahana Zayıflama Hapı
 • Çinko Hapı Fiyatı
 • Çuha Çiçeği Hapı
 • Acı Biberiye Hapı
 • Mexica Biber Hapı
 • Biber Hapı Almanya
 • Garlica Zayıflama Hapı
 • İdasil Basur Hapı
 • Yaban Mersini Hapı
 • Reo Sivilce Hapı
 • Herbalife Zayıflama Hapı
 • Enginar Hapı Fiyatı
 • Bıberıye Hapı
 • Alc Biber Hapı
 • İdealiss Zayıflama Hapı
 • Biber Hapı Ramazanda
 • 12345 Zayıflama Hapı
 • Kefir Hapı Fiyatı
 • Sarımsak Hapı Fiyatı
 • Hoodia Zayıflama Hapı
 • Şişmanlama Hapı
 • Maurers
 • Meksika Biber
 • Pepper Time
 • Maurers Zayiflama
 • Zayıflama Hapları Yorumları
 • Meksika Biberi Zayiflama
 • Lw6090 Zayıflama
 • Sipariş Siteleri
 • Acı Biber Zayiflama
 • Etkili Zayıflama Hapları
 • Bitkisel Zayıflama Hapları
 • Acı Biber Zayiflama Hapi
 • Lw6090 Zayıflama İlacı
 • Meksika Acı Biberi
 • Biber Hapi Zayiflama Yorumlar
 • Orjinal Meksika Biberi
 • Meksika Biber Kapsülü
 • Meksika Biberi Kapsülü
 • Zayıflama Hapları Hakkında
 • Sağlıklı Zayıflama Hapları
 • Doğal Zayıflama Hapları
 • Orjinal Pepper Time
 • Mexica Biberi
 • Zayıflama Hapları Hakkında Yorumlar
 • Meksika Kırmızı Biberi
 • Original Biber Hapı
 • Mexika Biberi
 • Meksika Kırmızı Biberi
 • Sivilce
 • Reçetesiz İlaçlar
 • Majistral İlaçlar
 • Anestezik İlaçlar
 • Ramipril İçeren İlaçlar
 • Valsartan İçeren İlaçlar
 • Atorvastatin İçeren İlaçlar
 • Rosuvastatin İçeren İlaçlar
 • Kodein İçeren İlaçlar
 • Doksisiklin İçeren İlaçlar
 • Reflüde Kullanılan İlaçlar
 • Leptin İçeren İlaçlar
 • Kıkırdak Yenileyici İlaçlar
 • Biotin İçeren İlaçlar
 • Anestezik

  İlaçlar