Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Adale Romatizmasý Nedir
Adale Romatizmasý Nedir
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Adale Romatizmasý Nedir : Vücudumuzda yer alan kaslarýn görevi hareket etmemize yardýmcý olmaktýr. Hareket etmemize yardýmcý olan kaslarýn veya eklemlerin þiþmesi veya aðrýmasý sonucu ortaya çýkan hastalýða Romatizma adý verilmektedir. Romatizma kaslarda ve eklemlerde þiþliðe de neden olduðu için þekil bozukluklarýna da neden olabilmektedir. Romatizmanýn kiþinin yaþantýsý boyunca her yaþta görülebilen bir hastalýk olmasýna raðmen genelleme yapacak olursak özellikle kiþinin ilerleyen yaþlarýnda ortaya çýktýðýný söyleyebiliriz.

Adale Romatizmasý Nedenleri

Adale romatizmasý hareket etmemize yardýmcý olan kas ve eklemlerde görüldüðü için kiþinin hareket kabiliyetinin azaltmaktadýr. Adale romatizmasýnýn nedenleri arasýnda kiþinin çok þiddetli soðuk algýnlýðý geçirmiþ olmasýný sayabiliriz. Þiddetli soðuk algýnlýðý sonrasýnda ortaya çýkan adale romatizmasý vücutta görüldüðü yere göre boynun veya belin tutulmasýna neden olabilmektedir. Adale romatizmasýnýn nedenleri arasýnda soðuk algýnlýðýnýn haricinde, aþýrý terleme ve diþlerdeki herhangi bir çürük veya hastalýk da gösterilebilir. Ayrýca adale romatizmasý hakkýnda yapýlan araþtýrmalar aileden gelen genlerinde bu hastalýðý tetikleyebildiðini ortaya koymuþtur.

Adale Romatizmasý Tedavisi

Adale romatizmasý rahatsýzlýðý tedavi edilebilir olmasýna raðmen zaman içerisinde hastalýða baðlý þikayetler kendiliðinden de geçebilmektedir. Fakat hastalýðýn tekrar nüksetmemesi için mutlaka bir tedavi yöntemi denenmelidir. Adale romatizmasýndan muzdarip olmamak için kiþinin kendisinin alabileceði önlemler bulunmaktadýr. Bu önlemler arasýnda üþütmemeye çalýþmayý ve terleyen çamaþýrlarý üstünüzde kurumasýný beklemeden deðiþtirmeyi sayabiliriz. Adale romatizmasý genellikle vücut direncinin düþmesi nedeniyle ortaya çýktýðý için hastalýðýn ortaya çýkmasýna engel olmak için vücut direncini düþürecek diþ çürüklerinin, diþ iltihaplarýnýn tedavi edilmesi gerekmektedir.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Adale

Romatizmasý

Nedir