Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Müzzemmil Suresinin Sırları
Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Ubey (r.a.)'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah'ın Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdular:

 "Müzzemmil suresini okumayı adet haline getiren kimsenin Cenabı Hakk gerek dünyaya ait olan, gerekse ahirete mahsus bulunan bütün güçlüklerini kolaylaştırır."

Müzemmil Suresinin 8.Âyet-i Kerimesi ve Zikir , 27.03.2008
Allah'ın İsmiyle Zikretmek, Allah'ın Temel Emridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki; âyetlerin sırları serimizde bir kez daha birlikteyiz. Konumuz: Muzemmil Suresinin 8. âyet-i kerimesi.

Allahû Tealâ buyuruyor ki:

73 / MUZZEMMİL - 8: Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen).
Ve Rabbinin İsmi'ni zikret ve herşeyden kesilerek O'na ulaş.

Vezkur: Ve zikret.

isme rabbike: Rabbinin ismini zikret.

ve tebettel:
Ve ulaş.

ileyhi:
O’na ulaş.

tebtîlâ(tebtîlen): Herşeyden kesilerek, herşeyi devre dışı bırakarak sadece Allah’ı zikrederek, Allah’ı düşünerek,  Allah için olarak O’na ulaş.

İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhada tecelli eder.

Allah’a ulaşmayı dilemek.
Mürşide ulaşıp tâbiiyet.
Ruhu Allah’a doğru yola çıkarıp O’na ulaştırmak. (Ruhu Allah’a ulaştırmak, ruhu Allah’a teslim etmek demektir.)
Fizik vücudu Allah’a teslim etmek.
Nefsin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefsi Allah’a teslim etmek.
Muhlis olmak, Tövbe-i Nasuh’la tövbe etmek.
İrşad makamına “İrşada memur ve mezun kılındın.” cümlesiyle, Allahû Tealâ tarafından tayin edilmek.
İşte bu 7 safha, 4 tane teslim içerir.

Ruhun teslimi,
Vechin yani fizik vücudun teslimi,
Nefsin teslimi,
İradenin teslimi.
Muzemmil Suresinin 8. âyet-i kerimesi, bu teslimlerden sadece 1.’siyle ilgili bir âyet-i kerimedir.

“Allah’ın ismiyle zikret ve herşeyden kesilerek Allah’a (O’na) ulaş.”

Acaba herşeyden kesilerek Allah’a biz mi ulaşacağız? Fizik vücudumuz mu ulaşacak? Hayır, herşeyden kesilerek Allah’a ulaşacak olan nefsimizdir.

Nefsimiz herşeyden kesilerek Allah’a ulaşacaktır, öyle mi? Nefs tezkiyesi zikirle alâkalı olduğu için nefsin mi Allahû Tealâ’ya ulaşması lâzım? Hayır! Ruhumuzun Allah’a ulaşması için afetlerinin yarısının terk edilmesi, yok edilmesi gerektiği için nefs burada devreye giriyor.

Doğuşumuzdan itibaren bizimle beraber olan nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur: Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilâlar düşmanlık… Her türlü negatif faktör nefsin afetleri arasındadır. 19 grup afet…

Ruhumuzsa tamamen hasletlerimizden oluşmuştur.

Nefsimizin kalbindeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzdadır ama Allahû Tealâ nefsimizin bütün afetlerinin yok olmasını ve yerine ruhumuzun hasletlerinin gelip nefsimizin kalbini tamamen kaplamasını ister.

Herşey, Allah’a ulaşmayı dilememizle başlıyor. Biz Allah’a ulaşmayı dilemezsek hiçbir manevî tekâmül bizim için gerçekleştirilemez.

Bu tekâmülü gerçekleştirebilmemiz şarta bağlıdır. Kim ne zaman Allah’a mülâki olmayı dilerse, manevî tekâmül bundan sonra başlar. Allahû Tealâ o kişiyle bizatihi meşgul olur.

O kişinin ruhunu kişi Allah’a ulaştırmaz, Allah onun ruhunu Kendisine ulaştırır ama bunu kulu yapmış gibi kulunu mükâfatlandırır.

Kişi sadece bir dileğin sahibi olmuştur, demiştir ki:

"Ey yüce Allah'ım! Nasıl onca ermiş (Allah'a ermiş) evliyan varsa, ne olur benim de ruhumu ölmeden evvel Sana ulaştır. Beni de ermiş kullarının arasına al. "

Dilediği zaman Allahû Tealâ derhal harekete geçmiştir. O kişinin kalbine %2 rahmet nuru göndermiştir, kişi huşû sahibi olmuştur. O zaman hacet namazını kılıp mürşidini Allah’tan sorma yetkisinin sahibi olmuştur, mürşidini sormuştur ve Allahû Tealâ ona mürşidini göstermiştir. Mürşidine ulaşmıştır, tâbî olmuştur.

Tâbî olunca ruhu vücudunu terk ederek Sıratı Mustakîm’e ulaşmıştır. Yani 7 kat gökleri aşacak, oradan Sidretül Münteha’ya ulaşacaktır ve dikey bir yolculukla Allah’ın Zat’ına vasıl olacaktır.

İşte bu seyr-i sülûktur. Yani insan ruhunun (O ruh Allah’ın ruhudur.) vücudundan ayrılıp gerçek sahibi olan Allah’a geri dönmesi işlemidir.

Allahû Tealâ Rûm Suresinde buyuruyor ki:

30 / RÛM - 31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame eDin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

30 / RÛM - 32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyeâ(şiyean), kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).

(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.

Sevgili kardeşlerim! Allah ile olan ilişkilerinizde, sizde bir emanetin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Bir emanetiniz var. O emanet ruhtur ve ruh, Allah’ın ruhudur. O ruh bize üfürülmüştür.

Allah’a mülâki olmayı; yani ruhunu hayattayken Allah’a ulaştırmayı dilemiştir ve bu dilekle bu kişi Allahû Tealâ’nın yolunda bir hedefe ulaşmıştır.

Ruh, Allah’ın; “İrciî ilâ rabbiki: Rabbine geri dön!” emri üzerine Rabbine geri dönmüştür.

Fecr Suresinde Allahû Tealâ diyor ki:

89 / FECR - 27: Yâ eyyetuhen nefsul mutmainneh(mutmainnetu).
Ey mutmain olan nefs!

89 / FECR - 28: İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh(mardıyyeten).
Rabbine dön (Allah'tan) razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak!

89 / FECR - 29: Fedhulî fî ibâdî.
(Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman Bana kul olursun) kullarımın arasına gir.

89 / FECR - 30: Vedhulî cennetî.
Ve cennetime gir.


“Ey mutmain olan nefs! Allah’tan razı ol ve Allah’ın rızasını kazan. Ey ruh! Rabbine geri dön!  Ey fizik vücut! Kullarımın arasına gir ve cennetime gir.”         

Öyleyse Fecr-27, 28, 29, 30; 3 vücuda da hitap ediyor. Ruha hitap ediyor, nefse hitap ediyor, fizik vücuda da hitap ediyor.

Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %49  fazl adlı nurla dolması, %2 de rahmet nuruyla dolması mânâsına gelir.

Bir insanın ruhunu Allah’a ulaştırabilmesi için nefsinin kalbine başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %49  fazl nuru girmesi lâzımdır. Bunların girebilmesi ise kişinin ancak mürşidini Allah’tan sormasıyla ve ona ulaşmasıyla mümkündür.

İşte kim Allah’tan mürşidini sormuşsa, ona ulaşmışsa Allahû Tealâ diyor ki:      

“Onların kalplerinin içine îmânı yazarız ve başlarının üzerine Allah’ın katından ruh göndeririz.”

58 / MUCÂDELE - 22: Lâ tecidu kavmen yû’munûne billâhi vel yevmil âhîri yuvâddûne men hâddallâhe ve resûlehu ve lev kânû âbâehum ve ebnâehum ve ihvânehum ev aşîretehum, ulâike ketebe fî kulûbihimul îmâne ve eyyedehum bi rûhin minh(minhu), ve yudhıluhum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ, radıyallâhu anhum ve radû anh(anhu), ulâike hizbullâh(hizbullâhi), e lâ inne hizbullâhi humul muflihûn(muflihûne).

Allah'a ve ahiret gününe (ölmeden önce Allah'a ulaşmaya) îmân eden bir kavmi, Allah'a ve O'nun Resûl'üne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki, (Allah) onların kalplerinin içine îmânı yazdı.
Ve onları, Kendinden bir ruh ile destekledi (orada eğitilmiş olan, devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir).

Ve onları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah, onlardan razı oldu.
Ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razı oldular. İşte onlar, Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar, felâha erenler değil mi?

Böyle bir dizaynda kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yer almıştır. Bu ruh, ömrü boyunca o kişinin başının üzerinde kalacaktır.

Allahû Tealâ bu kişinin kalbinin içine îmân kelimesini yazar. Kişi zikre başlar. Zikir, Allah’ın katından o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine nur getirir. Gelen nurlardan fazıllar, îmân kelimesinin etrafında toplanırlar. 7-8 aylık bir devrede nefsinin kalbi %51 nurla dolan kişinin ruhu Allah'a ulaşır.

İşte bu vuslattır! Kişi herşeyden kesilerek Allah’a ulaşmıştır. Ruh, Allah’ın Zat’ında yok olmuştur.

Sevgili kardeşlerim! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki; bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde bizleri birleştirdi. Hepiniz bu sonuca sadece bir dilekle ulaştınız ve çok büyük bir kısmınız bu hedefe erdiniz. Hedefe ermemeniz için sebep de yok. Allah’a ulaşmayı dilediniz, Allah da sizi Kendisine ulaştırdı.

Sevgili kardeşlerim! Allah’ın hepinizi fizik beden teslimine ve nefs teslimine ulaştırması dualarımızla, sözlerimizi inşaallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Musa AlışıkSevgili kardeşlerim! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki; bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde bizleri birleştirdi. Hepiniz bu sonuca sadece bir dilekle ulaştınız ve çok büyük bir kısmınız bu hedefe erdiniz. Hedefe ermemeniz için sebep de yok. Allah’a ulaşmayı dilediniz, Allah da sizi Kendisine ulaştırdı.bu yazı herşeyi anlatmaya yeter allah sizden razı olsun hocam
 • Diğer Makaleler
 • Murad Duaları
 • Mutlu Bir Evlilik İçin Dua
 • Münacat-I Kübra
 • Musibet Anında Okunacak Dua
 • Mültezem'de (Hacerü'l Esved İle Ka'be Kapısının Arasında) Dua
 • Mekke'den Arafat'a Çıkarken Okunacak Dualar
 • Meş'ar-İ Haram'dan Mina'ya Gidişte Müstehab Olan Zikirler Ve Dua
 • Müminlerin Duası
 • Mücadele Suresinin Sırları
 • Mücadele Suresinin Sırları
 • Müfsid Nedir
 • Mülk Suresi
 • Mülk Suresinin Fazileti
 • Mülk Suresinin Manası
 • Müslümanın Tebessüm Ettiğini Görenin Okuyacağı Dua
 • Müslümanın Yükümlü Olduğu Fiiller
 • Müstehab Nedir?
 • Müzzemmil Suresinin Sırları
 • Maide Suresini Okumanın Fazileti Dair Hadisler
 • Mekruh Nedir?
 • Musa A.s Duası
 • Mühim Ve Önemli Bir İşten Sıyrılmak İçin
 • Mimarı Allah (C.c) Olan Vücut Şehrinin Hakimi Kimdir?
 • Müminlere Önemli Nasihatlar
 • Mescide Giriş Ve Çıkış Zamanlarında Okunacak Dualar
 • Murat İçin Dua
 • Maun Suresi
 • Mesed Sûresi
 • Malın Satılması İçin Okunacak Dua
 • Mazlumların Zulümden Kurtulmak İçin Yaptıkları Duâ
 • Meleklerin Mü'minler İçin Yaptıkları Duâ
 • Muradının Olması İçin Dua
 • Mutluluk İçin Dua
 • Mescide Gitmeye Yöneldiğinde Edeceği Dualar
 • Mescide Girer Ve Çıkarken Okuyacağı Dualar
 • Mescitte Edeceği Dualar
 • Misvak Kullanırken
 • Memleketini Gördüğü Zaman Edeceği Dualar
 • Meclisten Kalktığı Zaman Okuyacağı Dua
 • Merhamet Duası
 • Mümin Kardeşine Dua
 • Merhamet Duası 2
 • Merhamet Duası 3
 • Merhamet Duası 4
 • Merhamet Duası 5
 • Mümin Kardeşine Dua 2
 • Mazlumun Duası
 • Mikail (A.s) ’in Tesbihi
 • Müminlerin Birbirlerine Duası
 • Müsebbiat_I Aşere (Yedişer Kere Okunacak Dua)
 • Meleklerin Müminlere Mağfiret Dilemesi
 • Müminlerin Cennete Girdikten Sonra Yapacakları Dua
 • Maün Suresi Anlamı
 • Maddi Ve Manevi Hastalıklar Için Okunacak Dua
 • Mağrifet Ve Rahmete Nail Olmak
 • Mağfiret
 • Memleketin Korunması
 • Meyve Sebzelerin Bereketi
 • Müsibet Bela Ve Hastalıklara Dua
 • Müslüman Evlada Sahip Olmak
 • Müslüman Olarak Vefat Etmek İçin
 • Mağfiret Ve Rahmet
 • Miraç Gecesi
 • Makbul Dualar
 • Mahkeme İçin Dua
 • Mülk Ve Saltanak Sahibi Olmak
 • Mü’minlere Dua
 • Murad İçin Okunacak Diğer Bir Dua
 • Mevlid Kandili Dua
 • Ma’Ruf-U Kerhi Hazretleri’Nin Duası
 • Muavvizetevn Sureleri’Nin Havassı
 • Mülk Suresi İle Tedavi Yolları
 • Mülk (Tebareke)’ Suresi
 • Mikad’da Okunacak Dua
 • Minberin Üçüncü Basamağında Okunacak Dua
 • Minberin Yedinci Basamağında Okunacak Dua
 • Muharrem Ayında Okunacak Dua
 • Muhammed Aleyhisselam’a Allah Tarafından Tebliğ Edilen Duadır
 • Muhammed Ümmetinden Salih Mü Minlerin
 • Musa Aleyhisselam’ın Duası
 • Musa Aleyhisselam’ın Kavminin Duası
 • Musa Aleyhisselam’ın Kendisi Ve Kardeşi İçin Ettiği Dua
 • Mü Min I Kamil Olanların Duaları
 • Murada Kavuşmak İçin
 • Müsibet Karşısında Okunacak Dua
 • Makbul Olan Dualar
 • Mukaddime
 • Mühim İşler Duabı
 • Mevlüt Gecesi
 • Mübarek Aylar Ve Günler
 • Mübarek Günler Ve Geceler
 • Muharrem Gecesi
 • Miraç Gecesi
 • Mülk Suresinin Anlamı Ve Önemi
 • Mürselat Suresi
 • Maide Suresi
 • Meryem Suresi
 • Mü’Min Suresi
 • Mi’rac Gecesi Namazı
 • Mevlid-I Şerif Manzumesinin Tel’Ifine Sebeb Olan Bir Hadise
 • Mevlid-I Şerifin Tarihçesi
 • Mi’Rac Mu’Cizesi Kimin Evinde Cerayan Etdi
 • Muhterem Müellif
 • Mümin Suresinin Fazileti
 • Müddessir Suresinin Fazileti
 • Mülk Suresinin Fazeleti
 • Mirac Kandili Gecesi Namazı
 • Mi’rac Gecesi Namazı
 • Mü Bin Duası
 • Mülk Suresi’Nin Fazileti
 • Maun Süresi Fazileti
 • Mezkur Yedi Ayet-I Kerime
 • Meyve Ağaçlarında Ve Bahçelerde Bolluk Ve Bereket İçin Okunacak Dua
 • Merkez Efendi Sünbül Efendi
 • Merkez Efendi
 • Mearic Suresi
 • Muhammed Suresi
 • Mumtehine Suresi
 • Murselat Suresi
 • Mücadele Suresi
 • Münafikun Suresi Anlamı
 • Meclislerden Kalkarken Okunacak Dua
 • Mevlid Duası
 • Mına’ya Giderken Okunacak Dua
 • Müşkilat Karşısında Okunacak Dua
 • Manevi Tedavi
 • Manevi Yönden Tedavi Nasıl Yapılmalı
 • 40 Milyon Sevap
 • Meleklere İman
 • Mübarek Gün Ve Geceler
 • Muharrem Ayı Duası
 • Mahkeme İçin
 • Mü’min-T Kamil Olanların Duaları
 • Mescitten Çıkarken Okunacak Dua
 • Mestler Üzerine Mesh
 • Mîrâc Açısından Namaz
 • Mukaddime
 • Mescid-I Nebevi’de Okunacak Dua
 • Mescid-I Nebevi’den Ayrılırken
 • Mescide Girerken
 • Medine’de Yapılması Gereken Dua
 • Mazlumun Bedduası Muhakkak Kabul Olunur
 • Miraç Gecesinde Okunacak Dua
 • Misvak Kullanmanın Fazileti
 • Muavvezeteyn’in Faziletleri Hakkında
 • Mülk Suresinin Fazileti 2
 • Müşavere Etmenin Fazileti
 • Mü’minlerin Allah Korkusundan Yaptıkları Dua
 • Mezarlığa Girince Veya Geçerken
 • Mübarek Günlerde Ve Gecelerde Okunacak Dualar
 • Mazlumun Bedduası Muhakkak Kabul Olunur
 • Mü’Min Kardeşinin Gıyabında Yapılan Dualar
 • Medhedilince Yapılacak Dua
 • Meryem Validemizin Yaptığı Dua
 • Musa (A.s)’In Duasının Anlamı
 • Misafirin Yemek Sahibi İçin Yapacağı Dua
 • Mevsimin İlk Meyvesini Görünce Yapılacak Dua
 • Misafirlerin Duası
 • Meleklerin Mü’Minler İçin Yaptıkları Dua
 • Manzume
 • Mevcut Bir Belayı Uzaklaştıran Dua
 • Mezarlığa Girince Veya Geçerken Okunacak Dua
 • Mırac Gecesinde Okunacak Dua
 • Maun Suresi Anlam Ve Fazileti
 • Mü’minlerin Ana Ve Babalarına Olan Duaları
 • Musa Aleyhisselam’ın Duası
 • Muhammed Aleyhisselam’a Allah Tarafından Tebliğ Edilen Dualar
 • Muhammed Aleyhisselam’ın Duası
 • Mübin Duası
 • Mutlu Olmak İçin Dua
 • Mucize Dua
 • Malın Satılması İçin Dua
 • Mahkemede Okunacak Dua
 • Migren İçin Dua
 • Müzzemmil

  Suresinin

  Sırları