Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Müzzemmil Suresinin Sırları
Ubey (r.a.)'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah'ın Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdular:

 "Müzzemmil suresini okumayı adet haline getiren kimsenin Cenabı Hakk gerek dünyaya ait olan, gerekse ahirete mahsus bulunan bütün güçlüklerini kolaylaştırır."

Müzemmil Suresinin 8.Âyet-i Kerimesi ve Zikir , 27.03.2008
Allah'ın İsmiyle Zikretmek, Allah'ın Temel Emridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki; âyetlerin sırları serimizde bir kez daha birlikteyiz. Konumuz: Muzemmil Suresinin 8. âyet-i kerimesi.

Allahû Tealâ buyuruyor ki:

73 / MUZZEMMİL - 8: Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen).
Ve Rabbinin İsmi'ni zikret ve herşeyden kesilerek O'na ulaş.

Vezkur: Ve zikret.

isme rabbike: Rabbinin ismini zikret.

ve tebettel:
Ve ulaş.

ileyhi:
O’na ulaş.

tebtîlâ(tebtîlen): Herşeyden kesilerek, herşeyi devre dışı bırakarak sadece Allah’ı zikrederek, Allah’ı düşünerek,  Allah için olarak O’na ulaş.

İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhada tecelli eder.

Allah’a ulaşmayı dilemek.
Mürşide ulaşıp tâbiiyet.
Ruhu Allah’a doğru yola çıkarıp O’na ulaştırmak. (Ruhu Allah’a ulaştırmak, ruhu Allah’a teslim etmek demektir.)
Fizik vücudu Allah’a teslim etmek.
Nefsin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefsi Allah’a teslim etmek.
Muhlis olmak, Tövbe-i Nasuh’la tövbe etmek.
İrşad makamına “İrşada memur ve mezun kılındın.” cümlesiyle, Allahû Tealâ tarafından tayin edilmek.
İşte bu 7 safha, 4 tane teslim içerir.

Ruhun teslimi,
Vechin yani fizik vücudun teslimi,
Nefsin teslimi,
İradenin teslimi.
Muzemmil Suresinin 8. âyet-i kerimesi, bu teslimlerden sadece 1.’siyle ilgili bir âyet-i kerimedir.

“Allah’ın ismiyle zikret ve herşeyden kesilerek Allah’a (O’na) ulaş.”

Acaba herşeyden kesilerek Allah’a biz mi ulaşacağız? Fizik vücudumuz mu ulaşacak? Hayır, herşeyden kesilerek Allah’a ulaşacak olan nefsimizdir.

Nefsimiz herşeyden kesilerek Allah’a ulaşacaktır, öyle mi? Nefs tezkiyesi zikirle alâkalı olduğu için nefsin mi Allahû Tealâ’ya ulaşması lâzım? Hayır! Ruhumuzun Allah’a ulaşması için afetlerinin yarısının terk edilmesi, yok edilmesi gerektiği için nefs burada devreye giriyor.

Doğuşumuzdan itibaren bizimle beraber olan nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur: Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilâlar düşmanlık… Her türlü negatif faktör nefsin afetleri arasındadır. 19 grup afet…

Ruhumuzsa tamamen hasletlerimizden oluşmuştur.

Nefsimizin kalbindeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzdadır ama Allahû Tealâ nefsimizin bütün afetlerinin yok olmasını ve yerine ruhumuzun hasletlerinin gelip nefsimizin kalbini tamamen kaplamasını ister.

Herşey, Allah’a ulaşmayı dilememizle başlıyor. Biz Allah’a ulaşmayı dilemezsek hiçbir manevî tekâmül bizim için gerçekleştirilemez.

Bu tekâmülü gerçekleştirebilmemiz şarta bağlıdır. Kim ne zaman Allah’a mülâki olmayı dilerse, manevî tekâmül bundan sonra başlar. Allahû Tealâ o kişiyle bizatihi meşgul olur.

O kişinin ruhunu kişi Allah’a ulaştırmaz, Allah onun ruhunu Kendisine ulaştırır ama bunu kulu yapmış gibi kulunu mükâfatlandırır.

Kişi sadece bir dileğin sahibi olmuştur, demiştir ki:

"Ey yüce Allah'ım! Nasıl onca ermiş (Allah'a ermiş) evliyan varsa, ne olur benim de ruhumu ölmeden evvel Sana ulaştır. Beni de ermiş kullarının arasına al. "

Dilediği zaman Allahû Tealâ derhal harekete geçmiştir. O kişinin kalbine %2 rahmet nuru göndermiştir, kişi huşû sahibi olmuştur. O zaman hacet namazını kılıp mürşidini Allah’tan sorma yetkisinin sahibi olmuştur, mürşidini sormuştur ve Allahû Tealâ ona mürşidini göstermiştir. Mürşidine ulaşmıştır, tâbî olmuştur.

Tâbî olunca ruhu vücudunu terk ederek Sıratı Mustakîm’e ulaşmıştır. Yani 7 kat gökleri aşacak, oradan Sidretül Münteha’ya ulaşacaktır ve dikey bir yolculukla Allah’ın Zat’ına vasıl olacaktır.

İşte bu seyr-i sülûktur. Yani insan ruhunun (O ruh Allah’ın ruhudur.) vücudundan ayrılıp gerçek sahibi olan Allah’a geri dönmesi işlemidir.

Allahû Tealâ Rûm Suresinde buyuruyor ki:

30 / RÛM - 31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

30 / RÛM - 32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyeâ(şiyean), kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).

(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.

Sevgili kardeşlerim! Allah ile olan ilişkilerinizde, sizde bir emanetin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Bir emanetiniz var. O emanet ruhtur ve ruh, Allah’ın ruhudur. O ruh bize üfürülmüştür.

Allah’a mülâki olmayı; yani ruhunu hayattayken Allah’a ulaştırmayı dilemiştir ve bu dilekle bu kişi Allahû Tealâ’nın yolunda bir hedefe ulaşmıştır.

Ruh, Allah’ın; “İrciî ilâ rabbiki: Rabbine geri dön!” emri üzerine Rabbine geri dönmüştür.

Fecr Suresinde Allahû Tealâ diyor ki:

89 / FECR - 27: Yâ eyyetuhen nefsul mutmainneh(mutmainnetu).
Ey mutmain olan nefs!

89 / FECR - 28: İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh(mardıyyeten).
Rabbine dön (Allah'tan) razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak!

89 / FECR - 29: Fedhulî fî ibâdî.
(Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman Bana kul olursun) kullarımın arasına gir.

89 / FECR - 30: Vedhulî cennetî.
Ve cennetime gir.


“Ey mutmain olan nefs! Allah’tan razı ol ve Allah’ın rızasını kazan. Ey ruh! Rabbine geri dön!  Ey fizik vücut! Kullarımın arasına gir ve cennetime gir.”         

Öyleyse Fecr-27, 28, 29, 30; 3 vücuda da hitap ediyor. Ruha hitap ediyor, nefse hitap ediyor, fizik vücuda da hitap ediyor.

Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %49  fazl adlı nurla dolması, %2 de rahmet nuruyla dolması mânâsına gelir.

Bir insanın ruhunu Allah’a ulaştırabilmesi için nefsinin kalbine başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %49  fazl nuru girmesi lâzımdır. Bunların girebilmesi ise kişinin ancak mürşidini Allah’tan sormasıyla ve ona ulaşmasıyla mümkündür.

İşte kim Allah’tan mürşidini sormuşsa, ona ulaşmışsa Allahû Tealâ diyor ki:      

“Onların kalplerinin içine îmânı yazarız ve başlarının üzerine Allah’ın katından ruh göndeririz.”

58 / MUCÂDELE - 22: Lâ tecidu kavmen yû’munûne billâhi vel yevmil âhîri yuvâddûne men hâddallâhe ve resûlehu ve lev kânû âbâehum ve ebnâehum ve ihvânehum ev aşîretehum, ulâike ketebe fî kulûbihimul îmâne ve eyyedehum bi rûhin minh(minhu), ve yudhıluhum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ, radıyallâhu anhum ve radû anh(anhu), ulâike hizbullâh(hizbullâhi), e lâ inne hizbullâhi humul muflihûn(muflihûne).

Allah'a ve ahiret gününe (ölmeden önce Allah'a ulaşmaya) îmân eden bir kavmi, Allah'a ve O'nun Resûl'üne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki, (Allah) onların kalplerinin içine îmânı yazdı.
Ve onları, Kendinden bir ruh ile destekledi (orada eğitilmiş olan, devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir).

Ve onları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah, onlardan razı oldu.
Ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razı oldular. İşte onlar, Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar, felâha erenler değil mi?

Böyle bir dizaynda kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yer almıştır. Bu ruh, ömrü boyunca o kişinin başının üzerinde kalacaktır.

Allahû Tealâ bu kişinin kalbinin içine îmân kelimesini yazar. Kişi zikre başlar. Zikir, Allah’ın katından o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine nur getirir. Gelen nurlardan fazıllar, îmân kelimesinin etrafında toplanırlar. 7-8 aylık bir devrede nefsinin kalbi %51 nurla dolan kişinin ruhu Allah'a ulaşır.

İşte bu vuslattır! Kişi herşeyden kesilerek Allah’a ulaşmıştır. Ruh, Allah’ın Zat’ında yok olmuştur.

Sevgili kardeşlerim! Allah’a sonsuz hamd ve şükrederiz ki; bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde bizleri birleştirdi. Hepiniz bu sonuca sadece bir dilekle ulaştınız ve çok büyük bir kısmınız bu hedefe erdiniz. Hedefe ermemeniz için sebep de yok. Allah’a ulaşmayı dilediniz, Allah da sizi Kendisine ulaştırdı.

Sevgili kardeşlerim! Allah’ın hepinizi fizik beden teslimine ve nefs teslimine ulaştırması dualarımızla, sözlerimizi inşaallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 40 Milyon Sevap Maddi ve Manevi Hastalıklar için Okunacak Dua
 Mağfiret Mağfiret ve Rahmet
 Mağrifet ve Rahmete Nail Olmak Mahkeme İçin
 Mahkeme İçin Dua Maide Suresi
 Maide Suresini Okumanın Fazileti Dair Hadisler Makbul Dualar
 Makbul Olan Dualar Malikül Mülk İsmi-i Şerifinin Sırları
 Malın Satılması İçin Okunacak Dua Manevi Tedavi
 Manevi Yönden Tedavi Nasıl Yapılmalı Manzume
 Ma’ruf-u Kerhi Hazretleri’nin Duası Maun Suresi
 Maun Suresi Anlam ve Fazileti Maün Suresi Anlamı
 Maun Süresi Fazileti Mazlumların Zulümden Kurtulmak İçin Yaptıkları Duâ...
 Mazlumun Bedduası Muhakkak Kabul Olunur  Mazlumun Bedduası Muhakkak Kabul Olunur
 Mazlumun Duası Mearic Suresi
 Mearic Suresinin Sırları Meclislerden Kalkarken Okunacak Dua
 Meclisten Kalktığı Zaman Okuyacağı Dua Medhedilince Yapılacak Dua
 Medine’de Yapılması Gereken Dua Mekke'den Arafat'a Çıkarken Okunacak Dualar
 Mekruh Nedir? Meleklere İman
 Meleklerin Duası Meleklerin Mü'minler İçin Yaptıkları Duâ
 Meleklerin Mü’minler İçin Yaptıkları Dua Meleklerin Müminlere Mağfiret Dilemesi
 Memleketin Korunması Memleketini Gördüğü Zaman Edeceği Dualar
 Merhamet Duası Merhamet Duası 2
 Merhamet Duası 3 Merhamet Duası 4
 Merhamet Duası 5 Merkez Efendi
 Merkez Efendi Sünbül Efendi Meryem Suresi
 Meryem Suresinin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler... Meryem Validemizin Yaptığı Dua
 Meş'ar-İ Haram'dan Mina'ya Gidişte Müstehab Olan Z... Mescid-i Nebevi’de Okunacak Dua
 Mescid-i Nebevi’den Ayrılırken Mescide Girer ve Çıkarken Okuyacağı Dualar
 Mescide Girerken Mescide Giriş ve Çıkış Zamanlarında Okunacak Duala...
 Mescide Gitmeye Yöneldiğinde Edeceği Dualar Mescitte Edeceği Dualar
 Mescitten Çıkarken Okunacak Dua Mesed Sûresi
 Mestler Üzerine Mesh Mevcut Bir Belayı Uzaklaştıran Dua
 Mevlid Duası Mevlid-i Şerif Manzumesinin Tel’ifine Sebeb Olan B...
 Mevlid-i Şerifin Tarihçesi Mevlüt Gecesi
 Mevsimin İlk Meyvesini Görünce Yapılacak Dua Meyve Ağaçlarında ve Bahçelerde Bolluk ve Bereket ...
 Meyve Sebzelerin Bereketi Mezarlığa Girince Veya Geçerken
 Mezarlığa Girince Veya Geçerken Okunacak Dua Mezkur Yedi Ayet-i Kerime
 Mikad’da Okunacak Dua Mikail (a.s) ’In Tesbihi
 Mimarı Allah (c.c) Olan Vücut Şehrinin Hakimi Kimd... Mına’ya Giderken Okunacak Dua
 Minberin Üçüncü Basamağında Okunacak Dua Minberin Yedinci Basamağında Okunacak Dua
 Miraç Gecesi Miraç Gecesi
 Mi’rac Gecesi Namazı Mi’rac Gecesi Namazı
 Miraç Gecesinde Okunacak Dua  Mırac Gecesinde Okunacak Dua
 Mirac Kandili Gecesi Namazı Mi’rac Mu’cizesi Kimin Evinde Cerayan Etdi
 Misafirin Yemek Sahibi İçin Yapacağı Dua Misafirlerin Duası
 Misvak Kullanırken Misvak Kullanmanın Fazileti
 Mîrâc Açısından Namaz Mü Bin Duası
 Mü min i Kamil Olanların Duaları Muavvezeteyn’in Faziletleri Hakkında
 Muavvizetevn Sureleri’nin Havassı Mübarek Aylar ve Günler
 Mübarek Gün ve Geceler Mübarek Günler ve Geceler
 Mübarek Günlerde ve Gecelerde Okunacak Dualar Mübin Duası
 Mücadele Suresi Mücadele Suresinin Sırları
 Mücadele Suresinin Sırları Müddessir Suresinin Fazileti
 Müfsid Nedir Muhammed Aleyhisselam’a Allah Tarafından Teb...
 Muhammed Aleyhisselam’a Allah Tarafından Teb... Muhammed Aleyhisselam’ın Duası
 Muhammed Suresi Muhammed Suresi'nin Sırları
 Muhammed Ümmetinden Salih Mü Minlerin  Muharrem Ayı Duası
 Muharrem Ayında Okunacak Dua Muharrem Gecesi
 Mühim İşler Duabı Mühim ve Önemli Bir İşten Sıyrılmak İçin
 Muhterem Müellif Mukaddime
 Mukaddime Mülk Suresi
 Mülk Suresi İle Tedavi Yolları Mülk Suresinin Anlamı ve Önemi
 Mülk Suresinin Fazeleti Mülk Suresinin Fazileti
 Mülk Suresi’nin Fazileti Mülk Suresinin Fazileti 2
 Mülk Suresinin Manası Mülk (Tebareke)’ Suresi
 Mülk ve Saltanak Sahibi Olmak Mültezem'de (Hacerü'l Esved İle Ka'be Kapısının Ar...
 Mümin Kardeşine Dua Mümin Kardeşine Dua 2
 Mü’min Kardeşinin Gıyabında Yapılan Dualar Mü’min Suresi
 Mümin Suresinin Fazileti Mü’min-T Kamil Olanların Duaları
 Mü’minlere Dua Müminlere Önemli Nasihatlar
 Mü’minlerin Allah Korkusundan Yaptıkları Dua... Mü’minlerin Ana Ve Babalarına Olan Duaları...
 Müminlerin Birbirlerine Duası Müminlerin Cennete Girdikten Sonra Yapacakları Dua...
 Müminlerin Duası Mumtehine Suresi
 Münacat-ı Kübra Münafikun Suresi Anlamı
 Murad Duaları Murad İçin Okunacak Diğer Bir Dua
 Murada Kavuşmak İçin Muradına Ermek İçin Dua
 Muradının Olması İçin Dua Murat İçin Dua
 Mürselat Suresi Murselat Suresi
 Musa Aleyhisselam’ın Duası Musa Aleyhisselam’ın Duası
 Musa Aleyhisselam’ın Kavminin Duası Musa Aleyhisselam’ın Kendisi ve Kardeşi İçin...
 Musa A.S Duası Musa (A.S)’ın Duasının Anlamı
 Müşavere Etmenin Fazileti Müsebbiat_ı Aşere (Yedişer Kere Okunacak Dua)
 Musibet Anında Okunacak Dua Müsibet Bela ve Hastalıklara Dua
 Müsibet Karşısında Okunacak Dua Musibete Uğrayan Kimsenin Okuyacağı Dua
 Müsibete Uğrayan Kimseye Karşı Okunacak Dua Müşkilat Karşısında Okunacak Dua
 Müslüman Evlada Sahip Olmak Müslüman Olarak Vefat Etmek İçin
 Müslümanın Tebessüm Ettiğini Görenin Okuyacağı Dua... Müslümanın Yükümlü Olduğu Fiiller
 Müstehab Nedir? Müşteri Bolluğu İçin Dua
 Mutlu Bir Evlilik İçin Dua Mutlu Evlilik İçin Dua
 Mutluluk İçin Dua Müzzemmil Suresinin Sırları

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.