Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Hastanın Bizzat Kendisinin Okuması Gereken Dualar

Bismi'llâhi'ş-Şâfî Hüvellâh" deyip, içmeli; ardındanda;

 "El-hamdüli'llâh" deyip, aşağıdaki duaları okumalıdır.

3 kere;      "Bismillahirrahmanirrahim", 7 kere

 "Eûzü billahi ve kudretihi min şerri mâ ecidü ühâ-ziru."
 "Hissetmekte olduğum ve sığınıp, sakınmaya çalıştığım şeyin şerrinden Allah'a ve O'nun kudretine sığınıyorum." 7 kere;

 "Ezhibi'l-ba'se Rabbe'n-nâsi, veşfi ente'ş-Şafî lâ şifâe illâ şifâüke, şifâen lâyüğadiru sekamen."
 "Ey Allah'ım! Şu hastalığı gider, şifâ ihsan et. Ancak Sen şifâ vericisin. Senin şifândan başka hiçbir şifâ yoktur. Yâ Rabb! Bana öyle bir şifâ ver ki, üzerimde hiç bir hastalık izi kalmasın."

 HASTANIN; HASTALIĞI SÜRESİNCE, AŞAĞIDAKİ DUALARI HİÇ OLMAZSA BİRER KERE OKUMASINDA SONSUZ FAYDALAR VARDIR:

 "Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû yuhyî ve yumîtu ve Hüve Hayyun lâ yemûtu. Sübhânallâhi Rabbi'l-ibâdi ve'l-bilâdi ve'l-hamdü lillâlhi hamden kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâlin vallâ-hu ekberu kebîren kesîren. Rabbena ve celâlühû ve kudretuhu bi-külli mekânin. Allâhümme emrazteni li-takbize ruhi fi marazi hazâ Fec'al ruhi fi ervâhi men sebakat lehümü'l-hüsnâ minke ve baidni mine'n-nâri kemâ baadte evliyâike ellezîne sebakat lehüm min-ke'l-hüsnâ."

 "Eşhedü en lâ ilahe illallâhû vahdehû lâ şerike le-hû ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve Resû-lühû ve kelimâtuhû elkaha ilâ Meryeme ve ruhen minhu ve'l-cennetü ve'n-nârü hakkım."
 Bismillâhirrahmânirrahîm. "Kul uhiye ileyye ennehüsteme'a neferün mine'l-cinni fekalû innâ semi'-nâ Kur'ânen 'aceben. Yehdî ile'r-rüşdi fe-âmennâ bihî ve len nüşrike bi-Rabbinâ ehaden. Ve ennehu teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhibeten ve lâ veleden. Ve ennehu kâne yekûlü sefî-hünâ alellâhi şatatan."

 "Allâhümme yâ vellyye'l-islâmi ve ehlihi mekkinâ bi'l-İslâmi hattâ telkâke bitli."
 RESÛLULLAH Sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 HER TÜRLÜ HASTALIK İÇİN OKUNAN ÂYET-İ KERİME ve DUALAR

 
Rakamlarla ayrılan terkîblerden herhangi biri okunur. 1— Aşağıdaki âyet-i kerîmeler 3'er kere okunur.

 Bismlllâhirrrahmâni'rrahlm. "Ve yeşfl sudûre kavmin müminin. Ve şifâün limâ fissudûri ve hüden ve rahmetün li'l-mü'minin. Fini şlfâün linnâsi inne fi zâlike le âyeten li-kavmin yetefek-kerûn.Ve nünezzilü mine'l-Kur'âni mâ hüve şifâün ve rah-metün li'l-mü'minîn. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve li'l-lezhine âmenû hüden ve şifâün."

 3- Yedi âyet-i kerime

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Kul len yusîbenâ illâ mâ keteb, allâhü lenâ Hüve Mevlânâ, ve 'alellâhî felyetevekkeli'l-mü'minûn (Tev-be,51)

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Ve in yemseskallâhü bidurrin felâ kâşife lehû illâ Hüve, ve in yüridke bi hayrir felâ radde lifadlihî, yu-sîbü bihî men yeşhaü min 'ibâdihî ve hüve'l-Ğafû-rur'r-Rahîm." (Yûnus, 107)

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "İnnî tevekkeltü 'alallâhi Rabbî ve Rabbiküm vemâ min dâbbetin illâ Hüve âhizün binâsıyetihâ inne rab-bi 'alâ sıratın müştekim." (Hûd, 56)

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Ve ke'eyyin min dâbbetin lâ tahmilü rizkahâ Allâhü yerzukuhâ ve iyyâküm ve Hüve's-Semi'ul-Alîm."
(Ankebût, 60) •

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Mâ yeftehıllâhü linnâsi min rahmetin felâ mümsi-ke lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehû mim ba'dihî ve Hüve'l-Aziz'ül-Hakîm." (Fâtır, 2)

 Bismillâhirrrahmânirrahîm.
 "Ve lein se'eltehüm men halekâ's-semâvâti vel'ar-da leyekûlunnallâhü, kul efereeytüm mâ ted'ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhü bidurrin hel hünne kâşife-tü durrihî ev erâdenî bi-rahmetin hel hünne mümsi-kâtürahmetihi kul hasbiyallâhü aleyhi yetevekkelü'l-metevekkilûn." (Zümer, 38)

 6 — Sabah Namazının sünneti ile Farz'ı arasında; 1 bardak suya 41 Fatiha okunup, içilir. 40 gün devam edilir.

 7 — Aşağıdaki sûrelerden herhangi biri, hergün 7'şer kere okunur.
Lokman sûresi (Elif Lâm Mîm...) Yâsîn sûresi (Yâsîn...) Hucürât sûresi (Yâ eyyühellezîne...) Cinn sûresi (Kul ûhiye...) Tekâsür sûresi (Elhâkümü't-tekâsürü) Asr sûresi (Ve'l-asrL.) Kureyş sûresi (Liîlâfi...) Leheb sûresi (Tebbet yedâ...) İhlâs sûresi (Kul huvallâhü...) Felâk sûresi (Kul eûzü...) Nâs sûresi (Kul eûzü...)

 8 — aşağıdaki dualar her gün 7 şer kere okunur.

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Allâhümme inneke kadîmün ezeliyyün. Tüzîle'ile-le ve kâime ezeliyyün biezeiiyyetihî ve lâ yezâlü ve hazâ kezâlike yâ kersîre'l Hayrî ve yâ dâime'l-mâ'rûfi birahmetike yâ er-Hame'r-Rahîmîn.""Allâhümme innî es'elüke'l afiyete fîddünyâ ve'l-âhireti, Allâhümme innî es'elüke'l-afve ve'lâfiyete fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî, Allâhümme's tur av-râti ve min rav'âtî. Allâhümme'h faznî min beyni ye-deyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimalî ve min fevki ve eüzü biazamatike en uğtâle min tahtı. Allâhümme ağninî bl'l-ilmi ve zeyyinnî bi'l Hilmi ve ker-rimnî bi't-tavkâ ve cemmilnî bi'l afiyeti."

 9 — Cum'a Namazından önceki bir saatte 200 kere; "Yâ Allâhü'l-Mahmûdü fî külli fi-âlihî" okunur.

10 — Her gün aşağıdaki şekilde okunur.

 100 kere: "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salieyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd."
 500 kere: "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh."
 100 kere: "Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd."
 11— Her gün, 1 bardak zemzem suyuna;


Maü zemzeme İlmi şüribe lehû" okunup içilir. Sonra, aşağıdaki dua 7 kere okunur.
''Es'elüliâhe'l-Azîme, Rabbe'l-Arşi'l-Azîmi en yeşfî-ke."

 12— Aşağıdaki dualar 3, 7 veya 11 kere okunur.
 "Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü min külli dâin ve sekamin."

 "Allâhümme ezhibi'l-ba'se Rabbe'n-nâsi, ve'şfi en-te'ş-Şâfi, lâ şifâi illâ şifâüke, şifâen lâ yüğâdiru seka-men."

 "Bismi'llâhi erkıyke min külli şey'in yü'zîke vallâhu yeşfîke."

 "Bismi'llâhi erkıyke min küli şey'in yü'zîke ve min külli aynin ve hâsidin Allâhü yeşfîke."

 13 — Aşağıdaki dualar 7'şer kere okunur.

 "Lâ ilahe illâ ente sübhâneke inniy küntü mine'z-âlimin."

 "Bismillah. Allâhümme ezhib anniy şerre mâ ecidü bi-da'vet-i nebiyyike't-tayyibi'l-mübâreketi'l-mekîni indeke Bismillah."

 "Bismillâhi'l-Kerîm, Eûzü billâhi'l-Azîm min şerri külli ırkın narin ve min şerri hayri'n-nâr."

 14 — Aşağıdaki dualar 7'şer kere okunur.

 Bismillahi erkike min Külli şeyin. Vallûhü yeşfike min dâin fîke ve min şerrin-neffâsâti fil-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased.

 Es'elüllâhe'l-Azîme Rabbe'l-Arşi'l-Azîmi en yeşfîke illâ affehullâhü min zâlike'l-maraz."

 "Eûzü bi-kelimâti'llâhi't-tâmmâti min şeytanin ve hâmmetin ve min külü aynin lâmmetin.

 15 — Aşağıdaki dualar her gün 7'şer kere okunur.

 Bismiliâhirrrahmânirrahîm. "Elhamdü iillâhillezî faddalenâ alâ kesîrin min ibâ-dihi'l-mü'minin."

 "Bismillâhi eûzü bi-izzetillâhî ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâziru min külli dâin ve sekamin."
 "Yâ mübdie'l-berâyâ ve muıydehâ bâ'de fenâihâ bi-kudretihî bi-hürmeti Muhammedin ve ehl-i beyt-i Muhammed."

 16 — 45 gün süreyle, hergün 1 FATİHA okunur.
Arkasından, 422 kere "Yâ Şâfi" denip, şöyle duâ edilir: "Yâ Rabî! Sen şifâ vericisin. Bu hastaya (bana) şifâ' ver. Onu (beni) iyi edecek, ancak Senin şifândır. Ey Allah'ım! Öyle bir şifâ ver ki, bir daha acı ve üzün-tü görmesin (görmeyeyim)."

 17 — Bir miktar suya; 100 kere "Yâ Rahman", 41 kere "Yâ Şekûr", 21 kere "Yâ Sellâm" ve 786 kere Bis-miliâhirrrahmânirrahîm" okunur, sonra; "Yâ Rabbî! Hazret-i Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem ve ehl-i beyt-i Muhammed rıdvânullahi teâlâ aleyhim ve ecmâin'in hürmetine beni (şu hastayı) bütün dertlerimden halâs eyle!" diye duâ edilip, su içilir.

 18 — Cum'a namazından önce, 200 kere "Yâ Allah" denilip, duâ edilir.

 19 — Bir miktar Nisan yağmuruna aşağıdaki sûre ve dualar okunur. 7 gün süreyle, sabah-akşam içilir.
 70 kere, Fatiha (Elhamdü...)
 70 kere Ayet ül kürsi( Allâhü lâ İlahe İllâ Hû...)
 70 kere, Kâflrûn (Kul yA oyyühel...)
 70 kere, Felâk (Kul eûzü...)
 70 kere, Nâs (Kul eûzü...)
 70 kere, A'lâ (Sebbihisme...)
 70 kere, Es'tağfirullâhe ve etûbü ileyh."
 70 kere, "Lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehu âlihen vahiden lâ na'büdü illâ iyyâhu muhlisine le-hu'd-dîne ve lev kerîhe'l-kâfirûn."
 70 kere, "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi..."
kere okunur.

 "Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretillâhi min şerri mâ ecidü ve ühâzirü."

 2 — Sağ el, ağrıyan yerin üzerine konup, aşağıdaki duâ 3, 7 veya 11  kere okunur.

 Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü min külli dâin ve sekamin."

 3 — Sağ el, ağrıyan yerin üzerine konur, aşağıdaki duâ 7 kere okunur.

"Bimillâhi, eûzü bi-izzetillâi ve kudretihî min şerri mâ ecidü."

 4 — Ağrıyan yere sağ el konup, aşağıdaki duâ 7 kere

 70 kere, "Allâhümme sallı alâ muhammedin nebiy-yi ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

 HER TÜRLÜ HASTALIĞA ŞİFA

 
Bir kimse aşağıdaki belirtmiş olduğum duayı Akşam ve Sabah her gün 7 defa okur ise şifa bulur. Ol dua budur:

 "Allahümme lâ tüşemmit âdâi yedâi vec'alil kur'anil azim şifai ve devâi feenel kalilû ve ente müdavi."

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 Hac Tavafı İçin Dua Haç ve Dualar
 Hac Zikirleri Hacamet Yaptırırken Diyecekleri
 Hacc Suresi Hacca Gidene Hacdan Dönene Karşı Yapılacak Dua...
 Hacca Giderken Okunacak Dua Hacca Gitmek İçin Dua
 Hacdan Dönene Edilecek Dua ve Onun da Diyecekleri... Hacdan Dönünce Okunacak Dua
 Hacdan Veya Herhangi Bir Yolculuktan Dönünce Okuna... Hacer-i Esved’de Okunacak Dua
 Hacet-Dilek Duası Hacet Duaları
 Hacet Duası Hacet Mektubatı
 Hacet Namazı Hacet Namazı Duası
 Hacet Namazı ve Duası Hacet ve Dilek Suresi
 Hacet ve Muratların Kabulü İçin Hacı Bayram-I Veli Hazretleri
 Hacı Cem’iyyetlerinde ve Hacılar Uğurlanırken Okun... Hacı Gönderirken Okunacak Dua
 Hacı Osman Efendinin Manevi Dersleri Hacı Osman Efendinin Salavatlar Hakkındaki Dersler...
 Hacıların Manası Hacıların Manası
 Hadid Suresi Hadid Suresinin Sırları
 Hadis-i Şerif Hadisi Şeriflerden Dualar
 Hafız Cem’iyyetinde Okunacak Dua Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
 Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin Dua Hakka Suresi
 Hakka Suresinin Sırları Hakkı Görme Duası
 Haksız Olarak Yapılan Beddua Haksız Yere Hapse Girenin Okuyacağı Dua
 Haksız Yere Hapse Girenin Okuyacağı Dua Haksız Yere Hapse Girmenin Duası
 Halidiye Kolunun Silsile-i Meşayıhları Halkın Arasında Sıkılanlar İçin
 Hamama Girereken Okunacak Dua Hamama Girerken Okunacak Dua
 Hamama, Tuvalete, Gusülhaneye Girerken ve Çıkarken... Hamamdan Çıkınca Okunacak Dua
 Hamd ve Şükür Duası Hamile Kalabilmek İçin Dua
 Hamile Kalmak İçin Okunacak Dua Hangi Dualar Ne Zaman Kaç Defa
 Hangi Vakitlerde Dua Etmelidir Hanımlara Ait Özel Haller
 Hapşıranın Yapacağı Dua Haram Nedir?
 Harpde Müminlerin Duası Harpte Allah’ ın Yardımını İstemek İçin Yapılan Du...
 Harpte Düşmanın Perişan Olması İçin Yapılacak Duâ... Hasan eş Şazeli nin Resülullah ı Medheden Kasidesi...
 Hasan-I Şazeli Hazretleri’nin Tavsiyeleri Hasbiyallahü ve Nı’mel Vekiyl Zikrine Devam Etmek...
 Hased Hakkında Haşr Suresi
 Haşr Suresinin Fazileti Haşr Suresi’nin Son Ayetlerinin Fazileti
 Haşr Suresinin Son Üç Ayetini Okumanın Fazileti... Hasret Kavuşturma Duası
 Hasta Ziyaret Etmenin Fazileti Hasta Ziyaretinde Yapılacak Dua
 Hastaları Ziyaret Etmenin Fazileti Hastaların Duası
 Hastaların Duası Hastaların Namazı
 Hastalık Anında Okunacak Dua Hastalık, Ölüm ve Bunlarla İlgili
 Hastalık Ölüm ve Onlarla İlgilerin Duaları Hastalıklara Karşı Okunacak Dua
 Hastalıklardan Kurtaran Şifa Duası Hastalıklardan Şifa
 Hastalıkların Başı Çok Yemek Hastalıkların Tedavisinde Oruç
 Hastalıkta okunacak Dua Hastalıktan Kurtulmak İçin Yapılacak Duâ
 Hastalıktan Şifa Bulmak İçin Hastalıktan Şifa Bulmak İçin Okunacak Dua
 Hastanın Bizzat Kendisinin Okuması Gereken Dualar... Hastanın Diyeceği ve Yanında Denecek, Ona Okunacak...
 Hastanın İyileşmesi İçin Dua Hastanın ve Hastayı Ziyaret Edenlerin Okuyacakları...
 Hatim Duaları Hatim Duaları Anlamı ve Fazileti
 Hatim Duası Hatim Duası
 Hatim Duası Gerekliliği Hatim ve Sohbet Duası
 Havada Bulut Görünce Okunacak Dua Havada Bulut Görünce Okunan Dua
 Havada Bulut Görünce Okunan Dua Havarilerin Yaptıkları Duâ
 Hayatın Sonunda Okunacak Dua Hayatından Ümit Kesen Kimsenin Okuyacağı Dualar...
 Hayattan Ümidini Kesenin Diyeceği Şeyler Hayır Hasenat Sağlıkta Verilir
 Hayır ve Bereketlere Nail Olur Hayırları Mujdeleyen Salavatların Faydaları
 Hayırlı Bir Eş İçin Dua Hayırlı Bir İş İçin Dua
 Hayırlı Bir Menzile Varmak  Hayırlı Bir Zürriyet Duası
 Hayırlı Eş İçin Okunacak Dua Hayırlı Evlat İçin Okunacak Dua
 Hayırlı Zürriyet Hayırlısı İçin Dua
 Hayızdan (Aybaşı) Temizlenme Niyeti Hayranlık Duası
 Hayvanı Kaçan Kimsenin Okuyacağı Dua Hayvanı Kaçtığı Zaman Okuyacağı Dua
 Hazret-i Aişe’nin (R. Anha) Duası Hazret-İ Ebu Bekr’in (R.A.) Duası
 Hazret-İ Fatıma (R. Anha) nın Duası Hazret-i Muhammed’in Duası
 Hazret-İ Muhammed’in (S.A.V.) Duası Hazret-i Muhammed’in (S.A.V.) Duası
 Hazret i Yünus’un Ferahlık ve Kurtuluş Duası... Hazreti Ali Efendimiz’e Yahudilerin Soruları
 Hazreti Ali (K.V.)’nin Okuduğu ve Vird Edindiği Gü... Hazreti Hasan ve Hüseyin’in Duası
 Hazreti Musa(A.S) Cennetteki Komşusu Hazreti Peygamber (S.A.V)’i Rüyasında Görür
 Hazreti Peygamber (S.A.V.)’in Mübarek İsimlerini O... Helada Konuşmanın Yasaklandığına Dair
 Helada Zikir ve Dua Etmenin Yasak Olduğu Heladan Çıkarken Şu Dua Okunur
 Heladan Çıkınca Okunacak Duâ Heladan Çıkınca Yapılacak Dua
 Heladan Çıktığı Zaman Ne Der Heladan Tuvaleten Çıkınca Okunacak Dua
 Helal Mala Kavuşmak İçin Yapılacak Dua Helaya Giderken Okunacak Dua
 Helaya Giderken Yapılacak Dua Helaya Girerken
 Helaya Girerken Çıkarken Helaya Girerken Okunacak Duâ
 Helaya Girerken ve Çıkarken Okunacak Dualar Helaya Girmeden Önce Edilecek Dua
 Helaya Girmek İstediği Zaman Helaya Girmek İstiyenin Okuyacağı Dualar
 Helâdan Çıkarken Hemen Evlenmek İçin Dua
 Her Cenaze İçin Okunabilecek Bu Dua Yı Herkes Ezbe... Her Cenazede Okunacak Dua
 Her Gördüğünü Hızır Aleyhisselam Bil Her gün Okunacak Duâlar
 Her Hastalığa Karşı Manevi Bir Reçete Her Hastalığın Manevi İlacı
 Her Hastalıktan Vücudu Sıhhate Kavuşur Her İşin Başında Okunan Dua
 Her İşin Başında Şöyle De Her Kim İki Secde Arasında
 Her Kim İki Secde Arasında Dua Ederse Her Maneviyat Meclisin’de Okunabilecek Bir Dua
 Her Murad İçin Okunacak Kur’an Duaları Her Muradın Halli İçin Dua
 Her Türlü Ağrıya Karşı Okunacak Dua Her Türlü Göz Hastalıkları İçin
 Her Türlü Şifa Her Türlü Tehlikeye Karşı Dua Cenabı Hakk’ın Himay...
 Her Türlü Zarar ve Musibetten Emin Kılan Dua Her Türlü Zarardan ve Şeytanın Vesvesesinden Korun...
 Her Vakit Okunan Zikir Herhangi Bir Şeye Mağlup Olunca Yapılacak Dua
 Herhangi Bir Topluluktan Korkunca Yapılacak Dua Herhangi Bir Vakitle Kayıtlı Olmaksızın Zikrin Faz...
 Herkes Tarafından Sevilmek İçin Dua Herşey Allahın Rızası İçin Olmalı
 Hesabın Kolay Olması Ve Düşmana Galabe Çalmak... Heyecanı Yenmek İçin Dua
 Heyecanlanmamak İçin Dua Hiçbir Dua Bilmeyen Kimse
 Hıcr Suresinin Anlamı ve Önemi Hidayet Üzere Olmak
 Hidayete Daim Olmak İçin Yapılacak Dua Hidayete Ermek İçin Dua
 Hiddetlenildiği Zaman Okunacak Dua Hiddetlenince Okunacak Dua
 Hidâyet ve Takva Sahibi Olmak İçin Yapılacak Duâ... Hıfz (Korunma) Ayetleri
 Hikmet İlmi Hikmet İlmi Nasıl Elde Edilir
 Hilali Görünce Yapılacak Dua Hilali ve Dolunayı Görenin Okuyacağı Dualar
 Hile Ve Desiselerden Emin Olmak İçin Hıristiyanlık'ta Duâ
 Hırka-I Şerif Hırsızlıktan, Şeytandan, Boğulmaktan Yılan ve Akre...
 Hırz-ı Besmele-i Şerif Hizbu‘ı Bahr Fazileti
 Hizbul Bahir Hizbül Bahrin Anlamı
 Hizbul Bahrin Fazileti Hizbül Mûni
 Hizbü'n-Nasr Duası Hızbü’n Nasr Duası’nın Okunuşu
 Hızbü’n Nasr Yardım ve Zafer Duası Hızır Aleyhisselam Aramakla Bulunurmu ?
 Hızır Aleyhisselam İle Görüşebilmenin En Önemli Şa... Hızır Aleyhisselam İle Görüşenler
 Hızır Aleyhisselam İle Görüşmek İstemeyenler... Hızır Aleyhisselam’ ın Peygamberliği
 Hızır Aleyhisselam Nasıl Görünür? Hızır Aleyhisselam Virdi
 Hızır Aleyhisselam’a Göre Evliya Hızır Aleyhisselam’ı Görme Mertebesi Değişir Mi...
 Hızır Aleyhisselamı Görmek İçin Hızır Aleyhisselamı Görmek İçin Okunacak Dualar...
 Hızır Aleyhisselamı Görmenin Faydaları Hızır Aleyhisselamın Allah Sevgisi
 Hızır Aleyhisselamın Başka Bir Duası Hızır Aleyhisselamın Bugünü
 Hızır Aleyhisselamın Duaları Hızır Aleyhisselamın Duası
 Hızır Aleyhisselam’ın Duası Hızır Aleyhisselam’ın İbrahim Et-Temimi Hazr...
 Hızır Aleyhisselamın İstiğfarı Hızır Aleyhisselamın Ruhaniyetinden İstimdan
 Hızır Aleyhisselamın Vefatı Hızır Aleyhisselam’ın Yaşı
 Hızır Aleyisselam Kibirlilerle Görüşmez Hızır Aleyisselam Kimdir
 Hızır Aleyisselam Kimlerle Görüşür Hızır Aleyisselam ve Efendimiz (S.A.V)
 Hızır Aleyisselama Göre İsm-i Azam Duası Hızır Aleyisselamı Görmek İçin Hizmet Şarttır...
 Hızır (a.s) ile Görüşmek İçin Hızır (A.S)’ın Yaptığı Dua
 Hızır ve İlyas (hıdırrellez) Hızır ve İlyas’ın Müşterek Duası
 Hlali Görünce Şu Dua Okunur Hocanın Talebelerine Olan Duası
 Horoz Sesi, Merkep Anırması İşitilirse Okunacak Du... Horozun Ötmesini, Eşeğin Anırmasını ve Köpeğin Ulu...
 Hoşa Giden Bir Şey Görülünce Okunacak Dua Hoşlanmadığın Bir Şey Görünce Okunacak Dua
 H.Osman Efendinin Kuran Fazileti Hakkındaki Dersle... Hoşuna Giden ve Gitmeyen Bir Şey Gördüğü Zaman Diy...
 Hristiyanlarca Dua Huccurat Suresi
 Hüd Aleyhisselam’ın Duası Hud Aleyhisselam’ın Duası
 Hud Suresi Hud Suresinin Anlamı ve Önemi
 Hüd Suresinin Fazileti Hükümdardan Korktuğu Zaman
 Hümeze Suresi Huşu ve Tevazu İle Duâ Etmek
 Hutbe Duaları Hutbede Yapılacak Dualar
 Hutbeler Hutbenin Farzı
 Hutbenin Sahih Olmasının Şartları Hutbenin Şartları
 Hutbenin Sünnetleri Hutbenin Vacipleri
 Huvellahullezi Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
 Huysuz Çocuk İçin Dua Huzur Veren Dualar
 Huzurlu Olmak İçin Dua Hz. Adem (A.S) ve Hz. Havva
 Hz. Adem (A.S)’ın Bilgisinden Aciz Kalan Melekleri... Hz. Adem Duası
 Hz. Aişe Validemize Bildirilen Dua Hz. Aişe Valimizin Duası
 H.z Alinin Duası Hz. Ali’nin Yaptığı Dua
 Hz. Ali’nin Yaptığı Dua Hz Asiye’nin Duası
 Hz. Asiye’nin Duası Hz. Davud’un Duası
 Hz. Âdem (A.S.) İle Hz. Havva Validemizin Yaptıkla... Hz. Âdem(A.S.)'ın Bilgisi Karşısında Âciz Kalan Me...
 Hz. Ebu Bekir’e (ra) Ait Bir Dua Hz. Ebu Bekir’e Selam Olsun
 Hz. Ebu Bekir’in Yaptığı Dua Hz. Eyyûb(A.S.)'ın, Hastalığına Karşı Yaptığı Duâ...
 Hz. Eyyûb(A.S.)'ın Hastalığından Dolayı Yaptığı Di... Hz. Hamza ’nın Yaptığı Dua
 Hz. Hasan’ın Yaptığı Dua Hz. İbrahim (A.S.) Şöyle Duâ Etmişti
 Hz. İbrahim (A.S)’ın Çocukları İle Mescid-i Haram’... Hz İbrahim ve Hz İsmail’in Duası
 Hz. İbrahim(A.S.)'ın Evlât Duası Hz. İbrahim(A.S.)'ın Tüm Mü'minler İçin Yaptığı Du...
 Hz. İbrahim'in Kabe'de Yaptığı İlk Duâ Hz. İbrahim'in Kabe'nin Temelinde Yaptığı Duâ...
 Hz. İsa (AS)’ın Rzık İstemek İçin Yaptığı Dua... Hz. Lût(A.S.)'ın, Kavmine Karşı Yaptığı Duâ...
 Hz. Meryem Validemizin Doğum Esnasında Yaptığı Duâ... Hz. Meryem’in Yaptığı Dua
 Hz. Mûsâ (a.s.) Kavminin Karşısında Şu Duayı Yapm... Hz. Mûsâ(A.S.)'ın Mısır'da Yaptığı Duâ
 Hz. Musa (A.S)’ın Mucizesi Karşısında İman Eden Si... Hz. Musa (A.S)’ın Yaptığı Dualar
 Hz. Musanın Dilindeki Peltekliğin Çözülmesi İçin Y... Hz. Musa'nın Fâsık Kavmine Karşı Yaptığı Duâ...
 Hz. Musa'ya İnanan Sihirbazların Duası Hz. Musa'ya İnananların Yaptıkları Duâ
 Hz. Nûh (A.S.) Kavminin İnkârı Üzerine Şöyle Duâ E... Hz. Nûh(A.S.)'ın Tufanda Yaptığı Duâ
 Hz. Nûh(A.S.)'ın Tufandan Sonra Yaptığı Duâ Hz. Nuh'un Kâfir Kavmine Karşı Yaptığı Duâ
 Hz. Nuh'un, Oğlu İle İlgili Yaptığı Duâ Hz. Ömer (R.A) Ağlaması
 Hz. Ömer’e (ra) Ait Bir Dua Hz. Ömer’e Selam Olsun
 Hz. Osman ’a (ra) Ait Vecizeler Hz. Peygamberin Allah’ı Zikretmek Üzere Bir ...
 Hz. Peygamberin Zikir Meclislerinde Allah’ı ... Hz. Îsâ (A.S.)’ın Yaptığı Yemek Duası...
 Hz. Şuayb (A.S)’ın Yaptığı Dua Hz. Şuayb'ın Zâlim Kavmine Karşı Yaptığı Duâ...
 Hz. Süleyman (A.S.) Şöyle Duâ Etti Hz. Süleyman(A.S.)'ın Yaptığı Duâ
 Hz. Yûnus(A.S.)'Un Balığın Karnındayken Yaptığı Du... Hz. Yusuf
 Hz. Yusuf (A.S)’ın Yaptığı Dualar Hz. Zekeriyyâ(A.S.)'ın Evlât Duası
 Hz.Ali Efendimizin Yahudilere Soruları Hz.Hamza’nın Yaptığı Dua
 Hz.Hasan’ın Yaptığı Dua Hz.Hızır’ın Duası
 Hz.İbrahim (AS)’ın Kendisi ve Bütün Soyu İçin Yapt... Hz.Lut (A.S)’ın Kavminin Sapıklığından Dolay...
 Hz.Meryem Validemizin Duası Hz.Nuh (A.S)’ın Kavminin İnkarı Üzerine Yaptığı Du...
 Hz.Süleyman (A.S)’ın Duası Hz.Yûsuf(A.S.)ın, Mısır'a Kral Olunca Yaptığı Duâ...

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.