Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastanın Bizzat Kendisinin Okuması Gereken Dualar
Her zaman okuduğunuz duayı bizimle paylaşın, sitemizde yayınlayalım.

Bismi'llâhi'ş-Şâfî Hüvellâh" deyip, içmeli; ardındanda;

 "El-hamdüli'llâh" deyip, aşağıdaki duaları okumalıdır.

3 kere;      "Bismillahirrahmanirrahim", 7 kere

 "Eûzü billahi ve kudretihi min şerri mâ ecidü ühâ-ziru."
 "Hissetmekte olduğum ve sığınıp, sakınmaya çalıştığım şeyin şerrinden Allah'a ve O'nun kudretine sığınıyorum." 7 kere;

 "Ezhibi'l-ba'se Rabbe'n-nâsi, veşfi ente'ş-Şafî lâ şifâe illâ şifâüke, şifâen lâyüğadiru sekamen."
 "Ey Allah'ım! Şu hastalığı gider, şifâ ihsan et. Ancak Sen şifâ vericisin. Senin şifândan başka hiçbir şifâ yoktur. Yâ Rabb! Bana öyle bir şifâ ver ki, üzerimde hiç bir hastalık izi kalmasın."

 HASTANIN; HASTALIĞI SÜRESİNCE, AŞAĞIDAKİ DUALARI HİÇ OLMAZSA BİRER KERE OKUMASINDA SONSUZ FAYDALAR VARDIR:

 "Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû yuhyî ve yumîtu ve Hüve Hayyun lâ yemûtu. Sübhânallâhi Rabbi'l-ibâdi ve'l-bilâdi ve'l-hamdü lillâlhi hamden kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâlin vallâ-hu ekberu kebîren kesîren. Rabbena ve celâlühû ve kudretuhu bi-külli mekânin. Allâhümme emrazteni li-takbize ruhi fi marazi hazâ Fec'al ruhi fi ervâhi men sebakat lehümü'l-hüsnâ minke ve baidni mine'n-nâri kemâ baadte evliyâike ellezîne sebakat lehüm min-ke'l-hüsnâ."

 "Eşhedü en lâ ilahe illallâhû vahdehû lâ şerike le-hû ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve Resû-lühû ve kelimâtuhû elkaha ilâ Meryeme ve ruhen minhu ve'l-cennetü ve'n-nârü hakkım."
 Bismillâhirrahmânirrahîm. "Kul uhiye ileyye ennehüsteme'a neferün mine'l-cinni fekalû innâ semi'-nâ Kur'ânen 'aceben. Yehdî ile'r-rüşdi fe-âmennâ bihî ve len nüşrike bi-Rabbinâ ehaden. Ve ennehu teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhibeten ve lâ veleden. Ve ennehu kâne yekûlü sefî-hünâ alellâhi şatatan."

 "Allâhümme yâ vellyye'l-islâmi ve ehlihi mekkinâ bi'l-İslâmi hattâ telkâke bitli."
 RESÛLULLAH Sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 HER TÜRLÜ HASTALIK İÇİN OKUNAN ÂYET-İ KERİME ve DUALAR

 
Rakamlarla ayrılan terkîblerden herhangi biri okunur. 1— Aşağıdaki âyet-i kerîmeler 3'er kere okunur.

 Bismlllâhirrrahmâni'rrahlm. "Ve yeşfl sudûre kavmin müminin. Ve şifâün limâ fissudûri ve hüden ve rahmetün li'l-mü'minin. Fini şlfâün linnâsi inne fi zâlike le âyeten li-kavmin yetefek-kerûn.Ve nünezzilü mine'l-Kur'âni mâ hüve şifâün ve rah-metün li'l-mü'minîn. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve li'l-lezhine âmenû hüden ve şifâün."

 3- Yedi âyet-i kerime

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Kul len yusîbenâ illâ mâ keteb, allâhü lenâ Hüve Mevlânâ, ve 'alellâhî felyetevekkeli'l-mü'minûn (Tev-be,51)

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Ve in yemseskallâhü bidurrin felâ kâşife lehû illâ Hüve, ve in yüridke bi hayrir felâ radde lifadlihî, yu-sîbü bihî men yeşhaü min 'ibâdihî ve hüve'l-Ğafû-rur'r-Rahîm." (Yûnus, 107)

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "İnnî tevekkeltü 'alallâhi Rabbî ve Rabbiküm vemâ min dâbbetin illâ Hüve âhizün binâsıyetihâ inne rab-bi 'alâ sıratın müştekim." (Hûd, 56)

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Ve ke'eyyin min dâbbetin lâ tahmilü rizkahâ Allâhü yerzukuhâ ve iyyâküm ve Hüve's-Semi'ul-Alîm."
(Ankebût, 60) •

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Mâ yeftehıllâhü linnâsi min rahmetin felâ mümsi-ke lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehû mim ba'dihî ve Hüve'l-Aziz'ül-Hakîm." (Fâtır, 2)

 Bismillâhirrrahmânirrahîm.
 "Ve lein se'eltehüm men halekâ's-semâvâti vel'ar-da leyekûlunnallâhü, kul efereeytüm mâ ted'ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhü bidurrin hel hünne kâşife-tü durrihî ev erâdenî bi-rahmetin hel hünne mümsi-kâtürahmetihi kul hasbiyallâhü aleyhi yetevekkelü'l-metevekkilûn." (Zümer, 38)

 6 — Sabah Namazının sünneti ile Farz'ı arasında; 1 bardak suya 41 Fatiha okunup, içilir. 40 gün devam edilir.

 7 — Aşağıdaki sûrelerden herhangi biri, hergün 7'şer kere okunur.
Lokman sûresi (Elif Lâm Mîm...) Yâsîn sûresi (Yâsîn...) Hucürât sûresi (Yâ eyyühellezîne...) Cinn sûresi (Kul ûhiye...) Tekâsür sûresi (Elhâkümü't-tekâsürü) Asr sûresi (Ve'l-asrL.) Kureyş sûresi (Liîlâfi...) Leheb sûresi (Tebbet yedâ...) İhlâs sûresi (Kul huvallâhü...) Felâk sûresi (Kul eûzü...) Nâs sûresi (Kul eûzü...)

 8 — aşağıdaki dualar her gün 7 şer kere okunur.

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Allâhümme inneke kadîmün ezeliyyün. Tüzîle'ile-le ve kâime ezeliyyün biezeiiyyetihî ve lâ yezâlü ve hazâ kezâlike yâ kersîre'l Hayrî ve yâ dâime'l-mâ'rûfi birahmetike yâ er-Hame'r-Rahîmîn.""Allâhümme innî es'elüke'l afiyete fîddünyâ ve'l-âhireti, Allâhümme innî es'elüke'l-afve ve'lâfiyete fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî, Allâhümme's tur av-râti ve min rav'âtî. Allâhümme'h faznî min beyni ye-deyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimalî ve min fevki ve eüzü biazamatike en uğtâle min tahtı. Allâhümme ağninî bl'l-ilmi ve zeyyinnî bi'l Hilmi ve ker-rimnî bi't-tavkâ ve cemmilnî bi'l afiyeti."

 9 — Cum'a Namazından önceki bir saatte 200 kere; "Yâ Allâhü'l-Mahmûdü fî külli fi-âlihî" okunur.

10 — Her gün aşağıdaki şekilde okunur.

 100 kere: "Allâhümme salli alâ MuhammeDin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salieyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd."
 500 kere: "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh."
 100 kere: "Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd."
 11— Her gün, 1 bardak zemzem suyuna;


Maü zemzeme İlmi şüribe lehû" okunup içilir. Sonra, aşağıdaki dua 7 kere okunur.
'Es'elüliâhe'l-Azîme, Rabbe'l-Arşi'l-Azîmi en yeşfî-ke."

 12— Aşağıdaki dualar 3, 7 veya 11 kere okunur.
 "Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü min külli dâin ve sekamin."

 "Allâhümme ezhibi'l-ba'se Rabbe'n-nâsi, ve'şfi en-te'ş-Şâfi, lâ şifâi illâ şifâüke, şifâen lâ yüğâdiru seka-men."

 "Bismi'llâhi erkıyke min külli şey'in yü'zîke vallâhu yeşfîke."

 "Bismi'llâhi erkıyke min küli şey'in yü'zîke ve min külli aynin ve hâsidin Allâhü yeşfîke."

 13 — Aşağıdaki dualar 7'şer kere okunur.

 "Lâ ilahe illâ ente sübhâneke inniy küntü mine'z-âlimin."

 "Bismillah. Allâhümme ezhib anniy şerre mâ ecidü bi-da'vet-i nebiyyike't-tayyibi'l-mübâreketi'l-mekîni indeke Bismillah."

 "Bismillâhi'l-Kerîm, Eûzü billâhi'l-Azîm min şerri külli ırkın narin ve min şerri hayri'n-nâr."

 14 — Aşağıdaki dualar 7'şer kere okunur.

 Bismillahi erkike min Külli şeyin. Vallûhü yeşfike min dâin fîke ve min şerrin-neffâsâti fil-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased.

 Es'elüllâhe'l-Azîme Rabbe'l-Arşi'l-Azîmi en yeşfîke illâ affehullâhü min zâlike'l-maraz."

 "Eûzü bi-kelimâti'llâhi't-tâmmâti min şeytanin ve hâmmetin ve min külü aynin lâmmetin.

 15 — Aşağıdaki dualar her gün 7'şer kere okunur.

 Bismiliâhirrrahmânirrahîm. "Elhamdü iillâhillezî faddalenâ alâ kesîrin min ibâ-dihi'l-mü'minin."

 "Bismillâhi eûzü bi-izzetillâhî ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâziru min külli dâin ve sekamin."
 "Yâ mübdie'l-berâyâ ve muıydehâ bâ'de fenâihâ bi-kudretihî bi-hürmeti Muhammedin ve ehl-i beyt-i Muhammed."

 16 — 45 gün süreyle, hergün 1 FATİHA okunur.
Arkasından, 422 kere "Yâ Şâfi" denip, şöyle duâ edilir: "Yâ Rabî! Sen şifâ vericisin. Bu hastaya (bana) şifâ' ver. Onu (beni) iyi edecek, ancak Senin şifândır. Ey Allah'ım! Öyle bir şifâ ver ki, bir daha acı ve üzün-tü görmesin (görmeyeyim)."

 17 — Bir miktar suya; 100 kere "Yâ Rahman", 41 kere "Yâ Şekûr", 21 kere "Yâ Sellâm" ve 786 kere Bis-miliâhirrrahmânirrahîm" okunur, sonra; "Yâ Rabbî! Hazret-i Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem ve ehl-i beyt-i Muhammed rıdvânullahi teâlâ aleyhim ve ecmâin'in hürmetine beni (şu hastayı) bütün dertlerimden halâs eyle!" diye duâ edilip, su içilir.

 18 — Cum'a namazından önce, 200 kere "Yâ Allah" denilip, duâ edilir.

 19 — Bir miktar Nisan yağmuruna aşağıdaki sûre ve dualar okunur. 7 gün süreyle, sabah-akşam içilir.
 70 kere, Fatiha (Elhamdü...)
 70 kere Ayet ül kürsi( Allâhü lâ İlahe İllâ Hû...)
 70 kere, Kâflrûn (Kul yA oyyühel...)
 70 kere, Felâk (Kul eûzü...)
 70 kere, Nâs (Kul eûzü...)
 70 kere, A'lâ (Sebbihisme...)
 70 kere, Es'tağfirullâhe ve etûbü ileyh."
 70 kere, "Lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehu âlihen vahiden lâ na'büdü illâ iyyâhu muhlisine le-hu'd-dîne ve lev kerîhe'l-kâfirûn."
 70 kere, "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi..."
kere okunur.

 "Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretillâhi min şerri mâ ecidü ve ühâzirü."

 2 — Sağ el, ağrıyan yerin üzerine konup, aşağıdaki duâ 3, 7 veya 11  kere okunur.

 Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü min külli dâin ve sekamin."

 3 — Sağ el, ağrıyan yerin üzerine konur, aşağıdaki duâ 7 kere okunur.

"Bimillâhi, eûzü bi-izzetillâi ve kudretihî min şerri mâ ecidü."

 4 — Ağrıyan yere sağ el konup, aşağıdaki duâ 7 kere

 70 kere, "Allâhümme sallı alâ muhammedin nebiy-yi ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

 HER TÜRLÜ HASTALIĞA ŞİFA

 
Bir kimse aşağıdaki belirtmiş olduğum duayı Akşam ve Sabah her gün 7 defa okur ise şifa bulur. Ol dua budur:

 "Allahümme lâ tüşemmit âdâi yedâi vec'alil kur'anil azim şifai ve devâi feenel kalilû ve ente müdavi."

Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Sadik hocam slm benim her yerim aryor kuru arığ dedimiz ilaç içiyorum arığlarım gitmiyor yorgunluk sızı var caresi neyse yardımcu ol
 • Şifa MarketAlp dağlarından toplanan 50 ye yakın bitki bileşeninden,genetik mühendisler tarafından özel olarak hazırlanmıştır.Şişlikler, ağrılar ve ödemlerde, romatizma, fıtık, kireçlenme ağrılarını kesmede yardımcı ,tedaviye yöneliktir. hareket kolaylığı sağlayan bir bileşendir. incelemek için linki tıklayınız. Bilgi Hattı : 0224 2-3-4-5-6-7-8
  http://www.sifamarket.com/bitkisel/alpenkrauter-balsam-200ml.html
 • Diğer Makaleler
 • H.osman Efendinin Kuran Fazileti Hakkındaki Dersleri
 • H.z Alinin Duası
 • Hac Tavafı İçin Dua
 • Haç Ve Dualar
 • Hac Zikirleri
 • Hacamet Yaptırırken Diyecekleri
 • Hacc Suresi
 • Hacca Gidene Hacdan Dönene Karşı Yapılacak Dua
 • Hacca Giderken Okunacak Dua
 • Hacca Gitmek İçin Dua
 • Hacdan Dönene Edilecek Dua Ve Onun Da Diyecekleri
 • Hacdan Dönünce Okunacak Dua
 • Hacdan Veya Herhangi Bir Yolculuktan Dönünce Okunacak Dua
 • Hacer-I Esved’De Okunacak Dua
 • Hacet Duaları
 • Hacet Duası
 • Hacet Mektubatı
 • Hacet Namazı
 • Hacet Namazı Duası
 • Hacet Namazı Ve Duası
 • Hacet Ve Dilek Suresi
 • Hacet Ve Muratların Kabulü İçin
 • Hacet-Dilek Duası
 • Hacı Bayram-I Veli Hazretleri
 • Hacı Cem’Iyyetlerinde Ve Hacılar Uğurlanırken Okunacak Dua
 • Hacı Gönderirken Okunacak Dua
 • Hacı Osman Efendinin Manevi Dersleri
 • Hacı Osman Efendinin Salavatlar Hakkındaki Dersleri
 • Hacıların Manası
 • Hacıların Manası
 • Hadid Suresi
 • Hadid Suresinin Sırları
 • Hadis-I Şerif
 • Hadisi Şeriflerden Dualar
 • Hafız Cem’Iyyetinde Okunacak Dua
 • Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
 • Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin Dua
 • Hakka Suresi
 • Hakka Suresinin Sırları
 • Hakkı Görme Duası
 • Haksız Olarak Yapılan Beddua
 • Haksız Yere Hapse Girenin Okuyacağı Dua
 • Haksız Yere Hapse Girenin Okuyacağı Dua
 • Haksız Yere Hapse Girmenin Duası
 • Halidiye Kolunun Silsile-I Meşayıhları
 • Halkın Arasında Sıkılanlar İçin
 • Hamama Girereken Okunacak Dua
 • Hamama Girerken Okunacak Dua
 • Hamama, Tuvalete, Gusülhaneye Girerken Ve Çıkarken Ve Cinsi Münasebetten Evvel Okunacak Dualar.
 • Hamamdan Çıkınca Okunacak Dua
 • Hamd Ve Şükür Duası
 • Hamile Kalabilmek İçin Dua
 • Hamile Kalmak İçin Okunacak Dua
 • Hangi Dualar Ne Zaman Kaç Defa
 • Hangi Vakitlerde Dua Etmelidir
 • Hanımlara Ait Özel Haller
 • Hapşıranın Yapacağı Dua
 • Haram Nedir?
 • Harpde Müminlerin Duası
 • Harpte Allah’ In Yardımını İstemek İçin Yapılan Duanın Fazileti
 • Harpte Düşmanın Perişan Olması İçin Yapılacak Duâ
 • Hasan Eş Şazeli Nin Resülullah I Medheden Kasidesi
 • Hasan-I Şazeli Hazretleri’nin Tavsiyeleri
 • Hasbiyallahü Ve Nı’Mel Vekiyl Zikrine Devam Etmek
 • Hased Hakkında
 • Haşr Suresi
 • Haşr Suresi’nin Son Ayetlerinin Fazileti
 • Haşr Suresinin Fazileti
 • Haşr Suresinin Son Üç Ayetini Okumanın Fazileti
 • Hasret Kavuşturma Duası
 • Hasta Ziyaret Etmenin Fazileti
 • Hasta Ziyaretinde Yapılacak Dua
 • Hastaları Ziyaret Etmenin Fazileti
 • Hastaların Duası
 • Hastaların Duası
 • Hastaların Namazı
 • Hastalık Anında Okunacak Dua
 • Hastalık Ölüm Ve Onlarla İlgilerin Duaları
 • Hastalık, Ölüm Ve Bunlarla İlgili
 • Hastalıklara Karşı Okunacak Dua
 • Hastalıklardan Kurtaran Şifa Duası
 • Hastalıklardan Şifa
 • Hastalıkların Başı Çok Yemek
 • Hastalıkların Tedavisinde Oruç
 • Hastalıkta Okunacak Dua
 • Hastalıktan Kurtulmak İçin Yapılacak Duâ
 • Hastalıktan Şifa Bulmak İçin
 • Hastalıktan Şifa Bulmak İçin Okunacak Dua
 • Hastanın Bizzat Kendisinin Okuması Gereken Dualar
 • Hastanın Diyeceği Ve Yanında Denecek, Ona Okunacak Şeyler Ve Halinin Sorulması
 • Hastanın İyileşmesi İçin Dua
 • Hastanın Ve Hastayı Ziyaret Edenlerin Okuyacakları Dua
 • Hatim Duaları
 • Hatim Duaları Anlamı Ve Fazileti
 • Hatim Duası
 • Hatim Duası
 • Hatim Duası Gerekliliği
 • Hatim Ve Sohbet Duası
 • Havada Bulut Görünce Okunacak Dua
 • Havada Bulut Görünce Okunan Dua
 • Havada Bulut Görünce Okunan Dua
 • Havarilerin Yaptıkları Duâ
 • Hayatın Sonunda Okunacak Dua
 • Hayatından Ümit Kesen Kimsenin Okuyacağı Dualar
 • Hayattan Ümidini Kesenin Diyeceği Şeyler
 • Hayır Hasenat Sağlıkta Verilir
 • Hayır Ve Bereketlere Nail Olur
 • Hayırları Mujdeleyen Salavatların Faydaları
 • Hayırlı Bir Eş İçin Dua
 • Hayırlı Bir İş İçin Dua
 • Hayırlı Bir Menzile Varmak
 • Hayırlı Bir Zürriyet Duası
 • Hayırlı Eş İçin Okunacak Dua
 • Hayırlı Evlat İçin Okunacak Dua
 • Hayırlı Zürriyet
 • Hayırlısı İçin Dua
 • Hayızdan (Aybaşı) Temizlenme Niyeti
 • Hayranlık Duası
 • Hayvanı Kaçan Kimsenin Okuyacağı Dua
 • Hayvanı Kaçtığı Zaman Okuyacağı Dua
 • Hazret I Yünus’un Ferahlık Ve Kurtuluş Duası
 • Hazret-I Aişe’nin (R. Anha) Duası
 • Hazret-İ Ebu Bekr’in (R.a.) Duası
 • Hazret-İ Fatıma (R. Anha) Nın Duası
 • Hazret-İ Muhammed’in (S.a.v.) Duası
 • Hazret-I Muhammed’in (S.a.v.) Duası
 • Hazret-I Muhammed’in Duası
 • Hazreti Ali (K.v.)’Nin Okuduğu Ve Vird Edindiği Günlük Dualar
 • Hazreti Ali Efendimiz’E Yahudilerin Soruları
 • Hazreti Hasan Ve Hüseyin’In Duası
 • Hazreti Musa(A.s) Cennetteki Komşusu
 • Hazreti Peygamber (S.a.v)’I Rüyasında Görür
 • Hazreti Peygamber (S.a.v.)’In Mübarek İsimlerini Okumanın Fazileti Ve Havassı
 • Helada Konuşmanın Yasaklandığına Dair
 • Helada Zikir Ve Dua Etmenin Yasak Olduğu
 • Helâdan Çıkarken
 • Heladan Çıkarken Şu Dua Okunur
 • Heladan Çıkınca Okunacak Duâ
 • Heladan Çıkınca Yapılacak Dua
 • Heladan Çıktığı Zaman Ne Der
 • Heladan Tuvaleten Çıkınca Okunacak Dua
 • Helal Mala Kavuşmak İçin Yapılacak Dua
 • Helaya Giderken Okunacak Dua
 • Helaya Giderken Yapılacak Dua
 • Helaya Girerken
 • Helaya Girerken Çıkarken
 • Helaya Girerken Okunacak Duâ
 • Helaya Girerken Ve Çıkarken Okunacak Dualar
 • Helaya Girmeden Önce Edilecek Dua
 • Helaya Girmek İstediği Zaman
 • Helaya Girmek İstiyenin Okuyacağı Dualar
 • Hemen Evlenmek İçin Dua
 • Her Cenaze İçin Okunabilecek Bu Dua Yı Herkes Ezberlemeli
 • Her Cenazede Okunacak Dua
 • Her Gördüğünü Hızır Aleyhisselam Bil
 • Her Gün Okunacak Duâlar
 • Her Hastalığa Karşı Manevi Bir Reçete
 • Her Hastalığın Manevi İlacı
 • Her Hastalıktan Vücudu Sıhhate Kavuşur
 • Her İşin Başında Okunan Dua
 • Her İşin Başında Şöyle De
 • Her Kim İki Secde Arasında
 • Her Kim İki Secde Arasında Dua Ederse
 • Her Maneviyat Meclisin’De Okunabilecek Bir Dua
 • Her Murad İçin Okunacak Kur’an Duaları
 • Her Muradın Halli İçin Dua
 • Her Türlü Ağrıya Karşı Okunacak Dua
 • Her Türlü Göz Hastalıkları İçin
 • Her Türlü Şifa
 • Her Türlü Tehlikeye Karşı Dua Cenabı Hakk’In Himayesinde Olur
 • Her Türlü Zarar Ve Musibetten Emin Kılan Dua
 • Her Türlü Zarardan Ve Şeytanın Vesvesesinden Korunmak İçin
 • Her Vakit Okunan Zikir
 • Herhangi Bir Şeye Mağlup Olunca Yapılacak Dua
 • Herhangi Bir Topluluktan Korkunca Yapılacak Dua
 • Herhangi Bir Vakitle Kayıtlı Olmaksızın Zikrin Fazileti
 • Herkes Tarafından Sevilmek İçin Dua
 • Herşey Allahın Rızası İçin Olmalı
 • Hesabın Kolay Olması Ve Düşmana Galabe Çalmak
 • Heyecanı Yenmek İçin Dua
 • Heyecanlanmamak İçin Dua
 • Hiçbir Dua Bilmeyen Kimse
 • Hıcr Suresinin Anlamı Ve Önemi
 • Hidayet Üzere Olmak
 • Hidâyet Ve Takva Sahibi Olmak İçin Yapılacak Duâ
 • Hidayete Daim Olmak İçin Yapılacak Dua
 • Hidayete Ermek İçin Dua
 • Hiddetlenildiği Zaman Okunacak Dua
 • Hiddetlenince Okunacak Dua
 • Hıfz (Korunma) Ayetleri
 • Hikmet İlmi
 • Hikmet İlmi Nasıl Elde Edilir
 • Hilali Görünce Yapılacak Dua
 • Hilali Ve Dolunayı Görenin Okuyacağı Dualar
 • Hile Ve Desiselerden Emin Olmak İçin
 • Hıristiyanlık'ta Duâ
 • Hırka-I Şerif
 • Hırsızlıktan, Şeytandan, Boğulmaktan Yılan Ve Akrepten Emin Olmak İçin
 • Hırz-I Besmele-I Şerif
 • Hızbü’n Nasr Duası’nın Okunuşu
 • Hizbü'n-Nasr Duası
 • Hizbul Bahir
 • Hizbül Bahrin Anlamı
 • Hizbul Bahrin Fazileti
 • Hizbül Mûni
 • Hizbu‘I Bahr Fazileti
 • Hızbü’N Nasr Yardım Ve Zafer Duası
 • Hızır (A.s) Ile Görüşmek İçin
 • Hızır (A.s)’In Yaptığı Dua
 • Hızır Aleyhisselam Aramakla Bulunurmu ?
 • Hızır Aleyhisselam İle Görüşebilmenin En Önemli Şartı
 • Hızır Aleyhisselam İle Görüşenler
 • Hızır Aleyhisselam İle Görüşmek İstemeyenler
 • Hızır Aleyhisselam Nasıl Görünür?
 • Hızır Aleyhisselam Virdi
 • Hızır Aleyhisselam’ In Peygamberliği
 • Hızır Aleyhisselam’a Göre Evliya
 • Hızır Aleyhisselam’ın Duası
 • Hızır Aleyhisselam’ın İbrahim Et-Temimi Hazretleri’Ne Getirdiği Hediyeler
 • Hızır Aleyhisselam’ın Yaşı
 • Hızır Aleyhisselamı Görmek İçin
 • Hızır Aleyhisselamı Görmek İçin Okunacak Dualar
 • Hızır Aleyhisselamı Görmenin Faydaları
 • Hızır Aleyhisselamın Allah Sevgisi
 • Hızır Aleyhisselamın Başka Bir Duası
 • Hızır Aleyhisselamın Bugünü
 • Hızır Aleyhisselamın Duaları
 • Hızır Aleyhisselamın Duası
 • Hızır Aleyhisselamın İstiğfarı
 • Hızır Aleyhisselamın Ruhaniyetinden İstimdan
 • Hızır Aleyhisselamın Vefatı
 • Hızır Aleyhisselam’I Görme Mertebesi Değişir Mi
 • Hızır Aleyisselam Kibirlilerle Görüşmez
 • Hızır Aleyisselam Kimdir
 • Hızır Aleyisselam Kimlerle Görüşür
 • Hızır Aleyisselam Ve Efendimiz (S.a.v)
 • Hızır Aleyisselama Göre İsm-I Azam Duası
 • Hızır Aleyisselamı Görmek İçin Hizmet Şarttır
 • Hızır Ve İlyas (Hıdırrellez)
 • Hızır Ve İlyas’In Müşterek Duası
 • Hlali Görünce Şu Dua Okunur
 • Hocanın Talebelerine Olan Duası
 • Horoz Sesi, Merkep Anırması İşitilirse Okunacak Dua
 • Horozun Ötmesini, Eşeğin Anırmasını Ve Köpeğin Ulumasını Duyduğu Zaman
 • Hoşa Giden Bir Şey Görülünce Okunacak Dua
 • Hoşlanmadığın Bir Şey Görünce Okunacak Dua
 • Hoşuna Giden Ve Gitmeyen Bir Şey Gördüğü Zaman Diyeceği
 • Hristiyanlarca Dua
 • Huccurat Suresi
 • Hüd Aleyhisselam’ın Duası
 • Hud Aleyhisselam’ın Duası
 • Hud Suresi
 • Hud Suresinin Anlamı Ve Önemi
 • Hüd Suresinin Fazileti
 • Hükümdardan Korktuğu Zaman
 • Hümeze Suresi
 • Huşu Ve Tevazu İle Duâ Etmek
 • Hutbe Duaları
 • Hutbede Yapılacak Dualar
 • Hutbeler
 • Hutbenin Farzı
 • Hutbenin Sahih Olmasının Şartları
 • Hutbenin Şartları
 • Hutbenin Sünnetleri
 • Hutbenin Vacipleri
 • Huvellahullezi
 • Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
 • Huysuz Çocuk İçin Dua
 • Huzur Veren Dualar
 • Huzurlu Olmak İçin Dua
 • Hz Asiye’nin Duası
 • Hz İbrahim Ve Hz İsmail’in Duası
 • Hz. Adem (A.s) Ve Hz. Havva
 • Hz. Adem (A.s)’In Bilgisinden Aciz Kalan Meleklerin Duası
 • Hz. Âdem (A.s.) İle Hz. Havva Validemizin Yaptıkları Duâ
 • Hz. Adem Duası
 • Hz. Âdem(A.s.)'ın Bilgisi Karşısında Âciz Kalan Meleklerin Duası
 • Hz. Aişe Validemize Bildirilen Dua
 • Hz. Aişe Valimizin Duası
 • Hz. Ali’nin Yaptığı Dua
 • Hz. Ali’Nin Yaptığı Dua
 • Hz. Asiye’Nin Duası
 • Hz. Davud’un Duası
 • Hz. Ebu Bekir’e (Ra) Ait Bir Dua
 • Hz. Ebu Bekir’E Selam Olsun
 • Hz. Ebu Bekir’In Yaptığı Dua
 • Hz. Eyyûb(A.s.)'ın Hastalığından Dolayı Yaptığı Diğer Bir Duâ
 • Hz. Eyyûb(A.s.)'ın, Hastalığına Karşı Yaptığı Duâ
 • Hz. Hamza ’Nın Yaptığı Dua
 • Hz. Hasan’ın Yaptığı Dua
 • Hz. İbrahim (A.s)’In Çocukları İle Mescid-I Haram’A Gidince Yaptığı Dua
 • Hz. İbrahim (A.s.) Şöyle Duâ Etmişti
 • Hz. İbrahim'in Kabe'de Yaptığı İlk Duâ
 • Hz. İbrahim'in Kabe'nin Temelinde Yaptığı Duâ
 • Hz. İbrahim(A.s.)'ın Evlât Duası
 • Hz. İbrahim(A.s.)'ın Tüm Mü'minler İçin Yaptığı Duâ
 • Hz. Îsâ (A.s.)’ın Yaptığı Yemek Duası
 • Hz. İsa (As)’In Rzık İstemek İçin Yaptığı Dua
 • Hz. Lût(A.s.)'ın, Kavmine Karşı Yaptığı Duâ
 • Hz. Meryem Validemizin Doğum Esnasında Yaptığı Duâ
 • Hastanın

  Bizzat

  Kendisinin

  Okuması

  Gereken

  Dualar