Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastanın Bizzat Kendisinin Okuması Gereken Dualar
Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın

Bismi'llâhi'ş-Şâfî Hüvellâh" deyip, içmeli; ardındanda;

 "El-hamdüli'llâh" deyip, aşağıdaki duaları okumalıdır.

3 kere;      "Bismillahirrahmanirrahim", 7 kere

 "Eûzü billahi ve kudretihi min şerri mâ ecidü ühâ-ziru."
 "Hissetmekte olduğum ve sığınıp, sakınmaya çalıştığım şeyin şerrinden Allah'a ve O'nun kudretine sığınıyorum." 7 kere;

 "Ezhibi'l-ba'se Rabbe'n-nâsi, veşfi ente'ş-Şafî lâ şifâe illâ şifâüke, şifâen lâyüğadiru sekamen."
 "Ey Allah'ım! Şu hastalığı gider, şifâ ihsan et. Ancak Sen şifâ vericisin. Senin şifândan başka hiçbir şifâ yoktur. Yâ Rabb! Bana öyle bir şifâ ver ki, üzerimde hiç bir hastalık izi kalmasın."

 HASTANIN; HASTALIĞI SÜRESİNCE, AŞAĞIDAKİ DUALARI HİÇ OLMAZSA BİRER KERE OKUMASINDA SONSUZ FAYDALAR VARDIR:

 "Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû yuhyî ve yumîtu ve Hüve Hayyun lâ yemûtu. Sübhânallâhi Rabbi'l-ibâdi ve'l-bilâdi ve'l-hamdü lillâlhi hamden kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâlin vallâ-hu ekberu kebîren kesîren. Rabbena ve celâlühû ve kudretuhu bi-külli mekânin. Allâhümme emrazteni li-takbize ruhi fi marazi hazâ Fec'al ruhi fi ervâhi men sebakat lehümü'l-hüsnâ minke ve baidni mine'n-nâri kemâ baadte evliyâike ellezîne sebakat lehüm min-ke'l-hüsnâ."

 "Eşhedü en lâ ilahe illallâhû vahdehû lâ şerike le-hû ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve Resû-lühû ve kelimâtuhû elkaha ilâ Meryeme ve ruhen minhu ve'l-cennetü ve'n-nârü hakkım."
 Bismillâhirrahmânirrahîm. "Kul uhiye ileyye ennehüsteme'a neferün mine'l-cinni fekalû innâ semi'-nâ Kur'ânen 'aceben. Yehdî ile'r-rüşdi fe-âmennâ bihî ve len nüşrike bi-Rabbinâ ehaden. Ve ennehu teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhibeten ve lâ veleden. Ve ennehu kâne yekûlü sefî-hünâ alellâhi şatatan."

 "Allâhümme yâ vellyye'l-islâmi ve ehlihi mekkinâ bi'l-İslâmi hattâ telkâke bitli."
 RESÛLULLAH Sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 HER TÜRLÜ HASTALIK İÇİN OKUNAN ÂYET-İ KERİME ve DUALAR

 
Rakamlarla ayrılan terkîblerden herhangi biri okunur. 1— Aşağıdaki âyet-i kerîmeler 3'er kere okunur.

 Bismlllâhirrrahmâni'rrahlm. "Ve yeşfl sudûre kavmin müminin. Ve şifâün limâ fissudûri ve hüden ve rahmetün li'l-mü'minin. Fini şlfâün linnâsi inne fi zâlike le âyeten li-kavmin yetefek-kerûn.Ve nünezzilü mine'l-Kur'âni mâ hüve şifâün ve rah-metün li'l-mü'minîn. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve li'l-lezhine âmenû hüden ve şifâün."

 3- Yedi âyet-i kerime

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Kul len yusîbenâ illâ mâ keteb, allâhü lenâ Hüve Mevlânâ, ve 'alellâhî felyetevekkeli'l-mü'minûn (Tev-be,51)

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Ve in yemseskallâhü bidurrin felâ kâşife lehû illâ Hüve, ve in yüridke bi hayrir felâ radde lifadlihî, yu-sîbü bihî men yeşhaü min 'ibâdihî ve hüve'l-Ğafû-rur'r-Rahîm." (Yûnus, 107)

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "İnnî tevekkeltü 'alallâhi Rabbî ve Rabbiküm vemâ min dâbbetin illâ Hüve âhizün binâsıyetihâ inne rab-bi 'alâ sıratın müştekim." (Hûd, 56)

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Ve ke'eyyin min dâbbetin lâ tahmilü rizkahâ Allâhü yerzukuhâ ve iyyâküm ve Hüve's-Semi'ul-Alîm."
(Ankebût, 60) •

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Mâ yeftehıllâhü linnâsi min rahmetin felâ mümsi-ke lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehû mim ba'dihî ve Hüve'l-Aziz'ül-Hakîm." (Fâtır, 2)

 Bismillâhirrrahmânirrahîm.
 "Ve lein se'eltehüm men halekâ's-semâvâti vel'ar-da leyekûlunnallâhü, kul efereeytüm mâ ted'ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhü bidurrin hel hünne kâşife-tü durrihî ev erâdenî bi-rahmetin hel hünne mümsi-kâtürahmetihi kul hasbiyallâhü aleyhi yetevekkelü'l-metevekkilûn." (Zümer, 38)

 6 — Sabah Namazının sünneti ile Farz'ı arasında; 1 bardak suya 41 Fatiha okunup, içilir. 40 gün devam edilir.

 7 — Aşağıdaki sûrelerden herhangi biri, hergün 7'şer kere okunur.
Lokman sûresi (Elif Lâm Mîm...) Yâsîn sûresi (Yâsîn...) Hucürât sûresi (Yâ eyyühellezîne...) Cinn sûresi (Kul ûhiye...) Tekâsür sûresi (Elhâkümü't-tekâsürü) Asr sûresi (Ve'l-asrL.) Kureyş sûresi (Liîlâfi...) Leheb sûresi (Tebbet yedâ...) İhlâs sûresi (Kul huvallâhü...) Felâk sûresi (Kul eûzü...) Nâs sûresi (Kul eûzü...)

 8 — aşağıdaki dualar her gün 7 şer kere okunur.

 Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Allâhümme inneke kadîmün ezeliyyün. Tüzîle'ile-le ve kâime ezeliyyün biezeiiyyetihî ve lâ yezâlü ve hazâ kezâlike yâ kersîre'l Hayrî ve yâ dâime'l-mâ'rûfi birahmetike yâ er-Hame'r-Rahîmîn.""Allâhümme innî es'elüke'l afiyete fîddünyâ ve'l-âhireti, Allâhümme innî es'elüke'l-afve ve'lâfiyete fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî, Allâhümme's tur av-râti ve min rav'âtî. Allâhümme'h faznî min beyni ye-deyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimalî ve min fevki ve eüzü biazamatike en uğtâle min tahtı. Allâhümme ağninî bl'l-ilmi ve zeyyinnî bi'l Hilmi ve ker-rimnî bi't-tavkâ ve cemmilnî bi'l afiyeti."

 9 — Cum'a Namazından önceki bir saatte 200 kere; "Yâ Allâhü'l-Mahmûdü fî külli fi-âlihî" okunur.

10 — Her gün aşağıdaki şekilde okunur.

 100 kere: "Allâhümme salli alâ MuhammeDin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salieyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd."
 500 kere: "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh."
 100 kere: "Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd."
 11— Her gün, 1 bardak zemzem suyuna;


Maü zemzeme İlmi şüribe lehû" okunup içilir. Sonra, aşağıdaki dua 7 kere okunur.
''Es'elüliâhe'l-Azîme, Rabbe'l-Arşi'l-Azîmi en yeşfî-ke."

 12— Aşağıdaki dualar 3, 7 veya 11 kere okunur.
 "Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü min külli dâin ve sekamin."

 "Allâhümme ezhibi'l-ba'se Rabbe'n-nâsi, ve'şfi en-te'ş-Şâfi, lâ şifâi illâ şifâüke, şifâen lâ yüğâdiru seka-men."

 "Bismi'llâhi erkıyke min külli şey'in yü'zîke vallâhu yeşfîke."

 "Bismi'llâhi erkıyke min küli şey'in yü'zîke ve min külli aynin ve hâsidin Allâhü yeşfîke."

 13 — Aşağıdaki dualar 7'şer kere okunur.

 "Lâ ilahe illâ ente sübhâneke inniy küntü mine'z-âlimin."

 "Bismillah. Allâhümme ezhib anniy şerre mâ ecidü bi-da'vet-i nebiyyike't-tayyibi'l-mübâreketi'l-mekîni indeke Bismillah."

 "Bismillâhi'l-Kerîm, Eûzü billâhi'l-Azîm min şerri külli ırkın narin ve min şerri hayri'n-nâr."

 14 — Aşağıdaki dualar 7'şer kere okunur.

 Bismillahi erkike min Külli şeyin. Vallûhü yeşfike min dâin fîke ve min şerrin-neffâsâti fil-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased.

 Es'elüllâhe'l-Azîme Rabbe'l-Arşi'l-Azîmi en yeşfîke illâ affehullâhü min zâlike'l-maraz."

 "Eûzü bi-kelimâti'llâhi't-tâmmâti min şeytanin ve hâmmetin ve min külü aynin lâmmetin.

 15 — Aşağıdaki dualar her gün 7'şer kere okunur.

 Bismiliâhirrrahmânirrahîm. "Elhamdü iillâhillezî faddalenâ alâ kesîrin min ibâ-dihi'l-mü'minin."

 "Bismillâhi eûzü bi-izzetillâhî ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâziru min külli dâin ve sekamin."
 "Yâ mübdie'l-berâyâ ve muıydehâ bâ'de fenâihâ bi-kudretihî bi-hürmeti Muhammedin ve ehl-i beyt-i Muhammed."

 16 — 45 gün süreyle, hergün 1 FATİHA okunur.
Arkasından, 422 kere "Yâ Şâfi" denip, şöyle duâ edilir: "Yâ Rabî! Sen şifâ vericisin. Bu hastaya (bana) şifâ' ver. Onu (beni) iyi edecek, ancak Senin şifândır. Ey Allah'ım! Öyle bir şifâ ver ki, bir daha acı ve üzün-tü görmesin (görmeyeyim)."

 17 — Bir miktar suya; 100 kere "Yâ Rahman", 41 kere "Yâ Şekûr", 21 kere "Yâ Sellâm" ve 786 kere Bis-miliâhirrrahmânirrahîm" okunur, sonra; "Yâ Rabbî! Hazret-i Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem ve ehl-i beyt-i Muhammed rıdvânullahi teâlâ aleyhim ve ecmâin'in hürmetine beni (şu hastayı) bütün dertlerimden halâs eyle!" diye duâ edilip, su içilir.

 18 — Cum'a namazından önce, 200 kere "Yâ Allah" denilip, duâ edilir.

 19 — Bir miktar Nisan yağmuruna aşağıdaki sûre ve dualar okunur. 7 gün süreyle, sabah-akşam içilir.
 70 kere, Fatiha (Elhamdü...)
 70 kere Ayet ül kürsi( Allâhü lâ İlahe İllâ Hû...)
 70 kere, Kâflrûn (Kul yA oyyühel...)
 70 kere, Felâk (Kul eûzü...)
 70 kere, Nâs (Kul eûzü...)
 70 kere, A'lâ (Sebbihisme...)
 70 kere, Es'tağfirullâhe ve etûbü ileyh."
 70 kere, "Lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehu âlihen vahiden lâ na'büdü illâ iyyâhu muhlisine le-hu'd-dîne ve lev kerîhe'l-kâfirûn."
 70 kere, "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi..."
kere okunur.

 "Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretillâhi min şerri mâ ecidü ve ühâzirü."

 2 — Sağ el, ağrıyan yerin üzerine konup, aşağıdaki duâ 3, 7 veya 11  kere okunur.

 Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü min külli dâin ve sekamin."

 3 — Sağ el, ağrıyan yerin üzerine konur, aşağıdaki duâ 7 kere okunur.

"Bimillâhi, eûzü bi-izzetillâi ve kudretihî min şerri mâ ecidü."

 4 — Ağrıyan yere sağ el konup, aşağıdaki duâ 7 kere

 70 kere, "Allâhümme sallı alâ muhammedin nebiy-yi ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

 HER TÜRLÜ HASTALIĞA ŞİFA

 
Bir kimse aşağıdaki belirtmiş olduğum duayı Akşam ve Sabah her gün 7 defa okur ise şifa bulur. Ol dua budur:

 "Allahümme lâ tüşemmit âdâi yedâi vec'alil kur'anil azim şifai ve devâi feenel kalilû ve ente müdavi."

Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Sadik hocam slm benim her yerim aryor kuru arığ dedimiz ilaç içiyorum arığlarım gitmiyor yorgunluk sızı var caresi neyse yardımcu ol
 • Şifa MarketAlp dağlarından toplanan 50 ye yakın bitki bileşeninden,genetik mühendisler tarafından özel olarak hazırlanmıştır.Şişlikler, ağrılar ve ödemlerde, romatizma, fıtık, kireçlenme ağrılarını kesmede yardımcı ,tedaviye yöneliktir. hareket kolaylığı sağlayan bir bileşendir. incelemek için linki tıklayınız. Bilgi Hattı : 0224 2-3-4-5-6-7-8
  http://www.sifamarket.com/bitkisel/alpenkrauter-balsam-200ml.html
 • Diğer Makaleler
 • Hızır Aleyhisselam’ın Duası
 • Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin Dua
 • Hayırlı Bir İş İçin Dua
 • Hz. İbrahim(A.s.)'ın Evlât Duası
 • Her Gün Okunacak Duâlar
 • Hatim Ve Sohbet Duası
 • Haşr Suresinin Son Üç Ayetini Okumanın Fazileti
 • Hacca Gidene Hacdan Dönene Karşı Yapılacak Dua
 • Hacet Namazı Ve Duası
 • Hikmet İlmi Nasıl Elde Edilir
 • Hastalıktan Kurtulmak İçin Yapılacak Duâ
 • Hz. İbrahim'in Kabe'nin Temelinde Yaptığı Duâ
 • Herkes Tarafından Sevilmek İçin Dua
 • Huzurlu Olmak İçin Dua
 • Hayırlı Evlat İçin Okunacak Dua
 • Huzur Veren Dualar
 • Hastalıktan Şifa Bulmak İçin
 • Halidiye Kolunun Silsile-I Meşayıhları
 • Hırz-I Besmele-I Şerif
 • Hızır Aleyhisselamın Başka Bir Duası
 • Hızır Aleyhisselam Virdi
 • Hamd Ve Şükür Duası
 • H.z Alinin Duası
 • Hazreti Ali (K.v.)’Nin Okuduğu Ve Vird Edindiği Günlük Dualar
 • Haşr Suresinin Fazileti
 • Hacet-Dilek Duası
 • Hızır Ve İlyas (Hıdırrellez)
 • Haksız Yere Hapse Girmenin Duası
 • Hasret Kavuşturma Duası
 • Hatim Duaları Anlamı Ve Fazileti
 • Hacı Gönderirken Okunacak Dua
 • Hatim Duası 2
 • Hz. Adem (A.s)’In Bilgisinden Aciz Kalan Meleklerin Duası
 • Herhangi Bir Topluluktan Korkunca Yapılacak Dua
 • Hacdan Veya Herhangi Bir Yolculuktan Dönünce Okunacak Dua
 • H.osman Efendinin Kuran Fazileti Hakkındaki Dersleri
 • Hakka Suresinin Sırları
 • Hacı Osman Efendinin Manevi Dersleri
 • Hacı Osman Efendinin Salavatlar Hakkındaki Dersleri
 • Hacet Duaları
 • Hacet Mektubatı
 • Hacet Ve Dilek Suresi
 • Hadid Suresinin Sırları
 • Haram Nedir?
 • Hastaları Ziyaret Etmenin Fazileti
 • Hastanın Ve Hastayı Ziyaret Edenlerin Okuyacakları Dua
 • Hayatından Ümit Kesen Kimsenin Okuyacağı Dualar
 • Hayvanı Kaçan Kimsenin Okuyacağı Dua
 • Hz. Ömer (R.a) Ağlaması
 • Hz.meryem Validemizin Duası
 • Helada Konuşmanın Yasaklandığına Dair
 • Helaya Giderken Okunacak Dua
 • Her Hastalığın Manevi İlacı
 • Hiddetlenince Okunacak Dua
 • Hizbü'n-Nasr Duası
 • Horoz Sesi, Merkep Anırması İşitilirse Okunacak Dua
 • Hud Suresi
 • Hz.ali Efendimizin Yahudilere Soruları
 • Hizbül Mûni
 • Hizbul Bahrin Fazileti
 • Hizbul Bahir
 • Hizbül Bahrin Anlamı
 • Her Türlü Şifa
 • Helaya Girmek İstiyenin Okuyacağı Dualar
 • Hastalık Ölüm Ve Onlarla İlgilerin Duaları
 • Hac Zikirleri
 • Harpte Düşmanın Perişan Olması İçin Yapılacak Duâ
 • Helaya Girerken Okunacak Duâ
 • Heladan Çıkınca Okunacak Duâ
 • Hidâyet Ve Takva Sahibi Olmak İçin Yapılacak Duâ
 • Hayırlısı İçin Dua
 • Hamile Kalabilmek İçin Dua
 • Hz. Âdem(A.s.)'ın Bilgisi Karşısında Âciz Kalan Meleklerin Duası
 • Hz. Meryem Validemizin Doğum Esnasında Yaptığı Duâ
 • Havarilerin Yaptıkları Duâ
 • Hz. Musa'nın Fâsık Kavmine Karşı Yaptığı Duâ
 • Hz. Îsâ (A.s.)’ın Yaptığı Yemek Duası
 • Hz. Âdem (A.s.) İle Hz. Havva Validemizin Yaptıkları Duâ
 • Hz. Şuayb'ın Zâlim Kavmine Karşı Yaptığı Duâ
 • Hz. Musa'ya İnanan Sihirbazların Duası
 • Hz. Mûsâ (A.s.) Kavminin Karşısında Şu Duayı Yapmıştır
 • Hz. Musa'ya İnananların Yaptıkları Duâ
 • Hz. Nuh'un, Oğlu İle İlgili Yaptığı Duâ
 • Hz.yûsuf(A.s.)In, Mısır'a Kral Olunca Yaptığı Duâ
 • Hz. İbrahim'in Kabe'de Yaptığı İlk Duâ
 • Hz. İbrahim(A.s.)'ın Tüm Mü'minler İçin Yaptığı Duâ
 • Hz. Eyyûb(A.s.)'ın, Hastalığına Karşı Yaptığı Duâ
 • Hz. Zekeriyyâ(A.s.)'ın Evlât Duası
 • Hz. Nûh (A.s.) Kavminin İnkârı Üzerine Şöyle Duâ Etti
 • Hz. Nûh(A.s.)'ın Tufanda Yaptığı Duâ
 • Hz. İbrahim (A.s.) Şöyle Duâ Etmişti
 • Hz. Lût(A.s.)'ın, Kavmine Karşı Yaptığı Duâ
 • Hz. Süleyman (A.s.) Şöyle Duâ Etti
 • Hz. Mûsâ(A.s.)'ın Mısır'da Yaptığı Duâ
 • Hz. Süleyman(A.s.)'ın Yaptığı Duâ
 • Hz. Eyyûb(A.s.)'ın Hastalığından Dolayı Yaptığı Diğer Bir Duâ
 • Hz. Nuh'un Kâfir Kavmine Karşı Yaptığı Duâ
 • Hz. Nûh(A.s.)'ın Tufandan Sonra Yaptığı Duâ
 • Huvellahullezi
 • Hoşa Giden Bir Şey Görülünce Okunacak Dua
 • Hayırlı Bir Eş İçin Dua
 • Herhangi Bir Vakitle Kayıtlı Olmaksızın Zikrin Fazileti
 • Helaya Girmek İstediği Zaman
 • Helada Zikir Ve Dua Etmenin Yasak Olduğu
 • Heladan Çıktığı Zaman Ne Der
 • Hükümdardan Korktuğu Zaman
 • Her Muradın Halli İçin Dua
 • Hastalık, Ölüm Ve Bunlarla İlgili
 • Hastanın Diyeceği Ve Yanında Denecek, Ona Okunacak Şeyler Ve Halinin Sorulması
 • Hayattan Ümidini Kesenin Diyeceği Şeyler
 • Hayvanı Kaçtığı Zaman Okuyacağı Dua
 • Hacdan Dönene Edilecek Dua Ve Onun Da Diyecekleri
 • Horozun Ötmesini, Eşeğin Anırmasını Ve Köpeğin Ulumasını Duyduğu Zaman
 • Hacamet Yaptırırken Diyecekleri
 • Hoşuna Giden Ve Gitmeyen Bir Şey Gördüğü Zaman Diyeceği
 • Hayırlı Eş İçin Okunacak Dua
 • Hidayete Ermek İçin Dua
 • Hıristiyanlık'ta Duâ
 • Hemen Evlenmek İçin Dua
 • Huşu Ve Tevazu İle Duâ Etmek
 • Harpde Müminlerin Duası
 • Her Gördüğünü Hızır Aleyhisselam Bil
 • Hırsızlıktan, Şeytandan, Boğulmaktan Yılan Ve Akrepten Emin Olmak İçin
 • Hızır Aleyhisselamın Vefatı
 • Hızır Aleyhisselam İle Görüşenler
 • Hızır Aleyhisselam İle Görüşmek İstemeyenler
 • Hızır Aleyisselam Kimdir
 • Hızır Aleyisselam Kimlerle Görüşür
 • Hızır Aleyisselam Kibirlilerle Görüşmez
 • Hızır Aleyhisselam Nasıl Görünür?
 • Hızır Aleyisselam Ve Efendimiz (S.a.v)
 • Hızır Aleyhisselam’a Göre Evliya
 • Hızır Aleyisselamı Görmek İçin Hizmet Şarttır
 • Hızır Aleyhisselamı Görmenin Faydaları
 • Hızır Aleyhisselamın Allah Sevgisi
 • Hızır Aleyhisselamın Bugünü
 • Hızır Aleyhisselamın Duaları
 • Hızır Aleyhisselamın İstiğfarı
 • Hızır Aleyhisselam’ In Peygamberliği
 • Hızır Aleyhisselam’ın Yaşı
 • Hızır Aleyhisselam İle Görüşebilmenin En Önemli Şartı
 • Hızır Aleyhisselam’I Görme Mertebesi Değişir Mi
 • Hızır Aleyhisselam Aramakla Bulunurmu ?
 • Hz. Yusuf
 • Hesabın Kolay Olması Ve Düşmana Galabe Çalmak
 • Hidayet Üzere Olmak
 • Hile Ve Desiselerden Emin Olmak İçin
 • Hızır Aleyisselama Göre İsm-I Azam Duası
 • Hızır Aleyhisselamı Görmek İçin
 • Hızır Aleyhisselamın Ruhaniyetinden İstimdan
 • Hastalıklardan Şifa Duası
 • Hayırlı Bir Menzile Varmak
 • Hayırlı Zürriyet
 • Hutbe Duaları
 • Hiçbir Dua Bilmeyen Kimse
 • Her Kim İki Secde Arasında Dua Ederse
 • Helaya Girerken
 • Helâdan Çıkarken
 • Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
 • Hızır Aleyhisselamı Görmek İçin Okunacak Dualar
 • Haç Ve Dualar
 • Hatim Duası Gerekliliği
 • Hizbu‘I Bahr Fazileti
 • Her Vakit Okunan Zikir
 • Halkın Arasında Sıkılanlar İçin
 • Hasbiyallahü Ve Nı’Mel Vekiyl Zikrine Devam Etmek
 • Hazreti Hasan Ve Hüseyin’In Duası
 • Hazreti Peygamber (S.a.v.)’In Mübarek İsimlerini Okumanın Fazileti Ve Havassı
 • Her Hastalığa Karşı Manevi Bir Reçete
 • Hıfz (Korunma) Ayetleri
 • Hüd Aleyhisselam’ın Duası
 • Hz İbrahim Ve Hz İsmail’in Duası
 • Hacca Giderken Okunacak Dua
 • Hacer-I Esved’De Okunacak Dua
 • Her Murad İçin Okunacak Kur’an Duaları
 • Hastalıktan Şifa Bulmak İçin Okunacak Dua
 • Hadisi Şeriflerden Dualar
 • Hazret-İ Muhammed’in (S.a.v.) Duası
 • Hz. Davud’un Duası
 • Hz Asiye’nin Duası
 • Hz.hızır’ın Duası
 • Hastalıkta Okunacak Dua
 • Hastanın İyileşmesi İçin Dua
 • Helaya Girerken Çıkarken
 • Her Türlü Zarardan Ve Şeytanın Vesvesesinden Korunmak İçin
 • Hatim Duası
 • Her İşin Başında Şöyle De
 • Hlali Görünce Şu Dua Okunur
 • Hümeze Suresi
 • Hz. Ebu Bekir’e (Ra) Ait Bir Dua
 • Hz. Osman ’a (Ra) Ait Vecizeler
 • Hz. Ömer’e (Ra) Ait Bir Dua
 • Heladan Çıkarken Şu Dua Okunur
 • Hamama Girereken Okunacak Dua
 • Helaya Girerken Ve Çıkarken Okunacak Dualar
 • Hastalıkların Tedavisinde Oruç
 • Hastalıkların Başı Çok Yemek
 • Hz. Aişe Validemize Bildirilen Dua
 • Hangi Vakitlerde Dua Etmelidir
 • Hazreti Peygamber (S.a.v)’I Rüyasında Görür
 • Hadis-I Şerif
 • Hud Suresinin Anlamı Ve Önemi
 • Hıcr Suresinin Anlamı Ve Önemi
 • Hacc Suresi
 • Hazreti Ali Efendimiz’E Yahudilerin Soruları
 • Hüd Suresinin Fazileti
 • Hasan-I Şazeli Hazretleri’nin Tavsiyeleri
 • Her Hastalıktan Vücudu Sıhhate Kavuşur
 • Her Cenaze İçin Okunabilecek Bu Dua Yı Herkes Ezberlemeli
 • Hacet Namazı
 • Hased Hakkında
 • Hacdan Dönünce Okunacak Dua
 • Hacı Cem’Iyyetlerinde Ve Hacılar Uğurlanırken Okunacak Dua
 • Hafız Cem’Iyyetinde Okunacak Dua
 • Hayırlı Bir Zürriyet Duası
 • Hayranlık Duası
 • Her Maneviyat Meclisin’De Okunabilecek Bir Dua
 • Helaya Girmeden Önce Edilecek Dua
 • Hafıza İçin Dua
 • Haşr Suresi’nin Son Ayetlerinin Fazileti
 • Hızır Aleyhisselam’ın İbrahim Et-Temimi Hazretleri’Ne Getirdiği Hediyeler
 • Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
 • Hayır Ve Bereketlere Nail Olur
 • Her Türlü Tehlikeye Karşı Dua Cenabı Hakk’In Himayesinde Olur
 • Her Türlü Ağrıya Karşı Okunacak Dua
 • Hacı Bayram-I Veli Hazretleri
 • Hırka-I Şerif
 • Hızbü’N Nasr Yardım Ve Zafer Duası
 • Hızbü’n Nasr Duası’nın Okunuşu
 • Hadid Suresi
 • Hakka Suresi
 • Haşr Suresi
 • Huccurat Suresi
 • Hiddetlenildiği Zaman Okunacak Dua
 • Hoşlanmadığın Bir Şey Görünce Okunacak Dua
 • Hızır (A.s) Ile Görüşmek İçin
 • Hızır Ve İlyas’In Müşterek Duası
 • Hikmet İlmi
 • Hacet Duası
 • Hayırları Mujdeleyen Salavatların Faydaları
 • Her Türlü Göz Hastalıkları İçin
 • Hacet Ve Muratların Kabulü İçin
 • Hakkı Görme Duası
 • Hastalık Anında Okunacak Dua
 • Hastalıklara Karşı Okunacak Dua
 • Hayatın Sonunda Okunacak Dua
 • Hanımlara Ait Özel Haller
 • Hristiyanlarca Dua
 • Hz. Asiye’Nin Duası
 • Hz. Aişe Valimizin Duası
 • Hz. Adem Duası
 • Hazret-I Aişe’nin (R. Anha) Duası
 • Hazret-İ Fatıma (R. Anha) Nın Duası
 • Hazret-İ Ebu Bekr’in (R.a.) Duası
 • Her Cenazede Okunacak Dua
 • Harpte Allah’ In Yardımını İstemek İçin Yapılan Duanın Fazileti
 • Hasta Ziyaretinde Yapılacak Dua
 • Hutbeler
 • Hz. Hamza ’Nın Yaptığı Dua
 • Hz. Ali’nin Yaptığı Dua
 • Hz. Hasan’ın Yaptığı Dua
 • Her Kim İki Secde Arasında
 • Hocanın Talebelerine Olan Duası
 • Hud Aleyhisselam’ın Duası
 • Hastaların Namazı
 • Hacca Gitmek İçin Dua
 • Hazreti Musa(A.s) Cennetteki Komşusu
 • Hac Tavafı İçin Dua
 • Hasta Ziyaret Etmenin Fazileti
 • Hz. Ömer’e Selam Olsun
 • Hastaların Duası
 • Herşey Allahın Rızası İçin Olmalı
 • Hz. Ebu Bekir’E Selam Olsun
 • Hastaya Okunacak Dua
 • Hz.lut (A.s)’ın Kavminin Sapıklığından Dolayı Yaptığı Dua
 • Hz.süleyman (A.s)’ın Duası
 • Hz. Ebu Bekir’In Yaptığı Dua
 • Hz.ibrahim (As)’In Kendisi Ve Bütün Soyu İçin Yaptığı Dua
 • Hz. Yusuf (A.s)’ın Yaptığı Dualar
 • Hz. İsa (As)’In Rzık İstemek İçin Yaptığı Dua
 • Hz. Meryem’in Yaptığı Dua
 • Hz.nuh (A.s)’In Kavminin İnkarı Üzerine Yaptığı Dua
 • Hz. Musa (A.s)’In Mucizesi Karşısında İman Eden Sihirbazların Duası
 • Hayır Hasenat Sağlıkta Verilir
 • Haksız Olarak Yapılan Beddua
 • Hangi Dualar Ne Zaman Kaç Defa
 • Hızır (A.s)’In Yaptığı Dua
 • Hz. Adem (A.s) Ve Hz. Havva
 • Hz. İbrahim (A.s)’In Çocukları İle Mescid-I Haram’A Gidince Yaptığı Dua
 • Hz. Musa (A.s)’In Yaptığı Dualar
 • Hz. Şuayb (A.s)’ın Yaptığı Dua
 • Havada Bulut Görünce Okunan Dua
 • Haksız Yere Hapse Girenin Okuyacağı Dua
 • Hilali Görünce Yapılacak Dua
 • Helaya Giderken Yapılacak Dua
 • Hacet Namazı Duası
 • Heladan Çıkınca Yapılacak Dua
 • Helal Mala Kavuşmak İçin Yapılacak Dua
 • Herhangi Bir Şeye Mağlup Olunca Yapılacak Dua
 • Hidayete Daim Olmak İçin Yapılacak Dua
 • Hastanın

  Bizzat

  Kendisinin

  Okuması

  Gereken

  Dualar