Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Ahzab Suresi
Ahzab Suresi
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Ahzab Suresi :

Anlamı Ve Fazileti:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya eyyühennebiyyüttekullahe ve la tütr'ıtkattrtvne yel münafikiyn, innallahe kane aliymen hakiyma (2) vettebi' ma yüha ileyke min rabbik, innallahe kane bima ta'lmelune habiyra (3) ve tevekkel alallah ve kefa billahi veklyla (4) ma ce'allallahü lirecülin min kalbeyni fiy cevfih, ve ma ce'ale ezvacekümüllaiy tüzahlrüne minhünne ümrnehatikum, ve ma ce'ale ed'ıyaeküm ebnaekürn, zalikürn kavlüküm bi etvahlküm, vallahü yekuulülhakka ve hüve yehdiyssebiyl (5) üd'ühüm liabalhirn hüve aksatu indallah, fein lem ta'lemu abaehüm telhvanüküm fiyddiyni ve mevallyküm, ve leyse aleyküm cünahun fiyma ahta'tüm bihi ve lakin mate'amrnedet kulübüküm ve kanallahü gafuren rahıyrna (6) ennebiyyü evla bilmü'miniyne min enfüsihim ve ezvacühü ümmehatühüm, ve ütül'erhamt ba'duhüm ev la biba'din fiy kitabiılahi minnelmü'-miniyne velrnühaclrlyne illa en tef'alu ila evllyalküm ma'rüta, kane zatike fiylkitabi mestura,

Açıklaması:

Bismillahirrahmanirrahim

1- Ey peygamber! Allah'tan kork (takvada sebat et). Kafirler ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir.

2- Sana Rabbinden ne vahya olunuyorsa ona uy. Muhakkak ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

3- Allah'a güvenip dayan. Sana vekil olarak Allah yeter.

4- Allah, bir adamın göğsünde iki kalp yaratmamıştır. Kendilerinden "Zihar" yaptığınız (Sen bana annemin sırtı gibisin dediğiniz) karılarınızı, analarınız kılmadığı gibi, evlatlıklarınızı (öz) oğullarınız gibi kılmadı. Bu sizin ağızlarınızdaki sözünüzdür (boş bir sözdür), Allah ise hakkı söyler ve O (doğru) yolu gösterir.

5- O çocukları, babalarına nisbetle çağırın, Bu, Allah katında daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdırlar, (kendilerini kardeşim ve dostum diye çağırın). Bununla beraber (daha önce cahil olduğunuzdan dolayı) hata ettiklerinizde size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin kasdı olanda (bile bile yaptığınızda) günah vardır. Allah çok yargılayıcı, çok esirgeyicidir.

6- Peygamber, mü'minlere (bütün hususlarda) öz nefislerinden evladır, Peygamberin zevceleri (müminierin) anaları hükmündedir. Akraba olanlar da Allah'ın kitabında birbirlerine (Varis olmak bakımından) diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. (Bu ayet inmeden önce Müslümanlar göç sebebiyle birbirine mirasçı olurlardı. Bu. Ayeti kerimenin inmesiyle bu muamele ortadan kaldırılmıştır.) Ancak dostlarınıza herhangi bir iyilikte bulunabilirsiniz (onlara vasiyet yapabilirsiniz). Bunlar kitapta (Levh-i Mahfuz'da veya Kur'an'da) yazılıdır.

Ahzab Sure-i Şerife‘sinin Fazileti:
Ahzab suresini okuyan kimseler, melekler tarafından "çok şükreden kimseler olarak" çağrılır. Bir kimse bu sure-i şerifeyi ceylan derisi veya muz yaprağı üzerine yazar ve evinde uygun bir yere assa, gerek kendisi ile, gerekse aile fertleri ile görüşen, konuşan ve tanışan kimse gayet çok olur.

Ahzab Sure-i Şerif‘sinin Esrarı:

Düşmanlarının Şerrinden Emin Olmak İçin: iki kimse arasında bir anlaşma yapılmış olsa da, taraflardan birisi bu anlaşmayı bozsa, veya bir kimsenin düşmanı olsa da düşmanının kendisine tecavüz etmesinden korksa, ahdini bozan veya düşmanlık etmesinden korkulan kimsenin elbisesinden bir parça alınır.Alınan bu parçaya aşağıda gelecek olan ayeti kerime ve dua zağferan ve çise (çiğ) suyu karıştırılarak meydana getirilen mayi ile yazılır. Evinin duvarının bir tarafına gömülür. Bundan sonra hakkında bu tertip yapılan kimse ya durumunu düzeltir. Yahut da kısa süre sonra helak olur. Elbiseye yazılacak ayeti kerime ve dua sırası ile bunlardır:

Karşısındaki Kimseyi Etkilemek İçin Dua:

Gelecek olan ayeti kerimeleri, bir kimse içerisine misk karıştırılmış civa üzerine okusa, okumaya 7 gün süre ile ve kuşluk namazını kıldıktan sonra devam edip son okuyuştan sonra aynı eczayı bir şişeye doldurup bir yerde saklasa ve gerektiğinde bu ecza ile iki kaşını ve bıyığını yağlasa, bundan sonra karşısına çıkan herkesi, istediği gibi tasarrufu ve etkisi altına alır. Aynı zamanda bu karşısına çıkan kim ve ne olursa olsun, kendisinden korkacak ve her rastladığının üzerinde istediği gibi etkisini gösterebilecektir.

Okunacak Ayeti Kerime Budur:

Ya eyyühen nebiyyü ırına erselnake şahiden ve mübeşşiran ve neztra' Ve daıyen ileılahi bi iznihi ve slracen münira" Ve beşşiril mü'minine bi enne lehüm minellahi fadlen keblra" Ve la tütııl kafirine vel münafikıyne ve da' ezahüm ve tevekkel alellah* Ve kefa billahi vekıla

Düşmanın Fitnesinden Kurtulmak İçin:

Bir kimsenin düşmanı .olsa, hiçbir suretle fitnesinden yakasını kurtaramasa ve neticede bu kimsenin kahrolmasına ve hiç olmazsa perişan olup kendi derdine düşmesini istese, önce düşmanlık eden kimseye peşinen bir elçi gönderip düşmanlıktan vazgeçmesini, böyle bir hareketi Cenabı Hakk'ın da sevmediğini belirtir.

Eğer bundan bir sonuç alınamazsa; herhangi bir kuyudan bir kova su alınır ve bu ayetler bir kağıda yazılarak kovadaki suyun içerisine bırakılır ve iyice batırıldıktan sonra, bu su, ° kimsenin evinin içerisine serpilir. Bundan netice derhal hasıl olur.

Yazılacak Ayetler:

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Ahzab

Suresi