Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Herkes İçin Akupunktur
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın

Herkes İçin Akupunktur

- İğnelerle, zehirli ilâç kullanmadan, hastalıkların sağaltımıdır:
Akupunktur, belli noktalara iğne batınlarak bedenin uya-rılmasına dayanan bir sağaltım yöntemidir.
Zaman zaman daha az belirgin de olsa, aym "noktalar" m daha başka yollardan (ovuşturma ya da en iyisi ucu körleş-miş sivri bir nesneyle, noktamnyakılması ya da ısıtılmasıyla, elektrikle) uyarılması benzer sonuç verir.
- Akupunktur (özellikle Çin'de ve Japonya'da) çok kullanılır:
Akupunktur yakın bir gelecekte dünyadaki insanların yanstm iyileştirecektir.
- Çok eskidir:
Çin 'de kökeni insanlığın karanlık dönemlerine, yaklaşık beş bin yıl öncesine uzanmaktadır. Eldeki en eski yazılı belgeler (NEl-JING) aşağı yukan iki bin iki yüz yıl öncesinden kalmadır.
- Avrupa'da bulgulanması çok yenidir:

Soulie de MORANT bu yöntemi XIX. yüzyıl sonlannda Fransa 'ya getirir.Dr. NOGIER, i950'ye doğru, unutulup gitmiş eski uygu-lamalara dayanarak kulak yoluyla sağaltım yöntemini geliştirir.

Bugün Fransa 'da beş altı bin akupunkturcu hekim vardır, Tıp Fakültesi'nde öğretilmekte, ama henüz resmî yeterlil belgesi verilmemektedir.

- Akupunkturun etki biçimleri konusunda öne sürülen değişik kuramlar:
Bu yalnızca bir tepkimeyle sağalım (refleksoterapi) değil-dir, başka bir deyişle belli bir nokta belli bir örgeni, bir hastalık belirtisini ya da hastalığı geçirmez (özellikle kulaktaki noktalar bunun dışında tutulabilir);
Belli bir noktaya iğne batırılmasından sonra bedende bir salgı'nın ortaya çıkması da değildir (üstelik, kimi noktalar böyle bir salgıya yolaçsa da);
Bu alanda çok eski birtakım Çin kuramları vardır: Kılgısal etkileri dolayısıyla bu kuramlar doğrulanmış gibidir:
- Kapalı bir devrede, (iki yanlı) on iki boylamda dolaşan enerjinin iki hâli vardır: YANG ve YIN, bunlar birbirinin karşıtıdırlar.
- YANG etkinlik, gerginlik, sıcaklık, kuraklık demektir.
- YİN'se edilginlik, gevşeklik, soğuk, ıslaklık.
> '' Yürek daralmalan' 'mn sonunda bu kanallardan birinde enerjinin artması ilkin sağlığın bozulmasına, ardından hasta-lığa yolaçar.
Bu dengesizlik genel de olabilir, ama çoğunlukla boylam-lardan birini, birkaçım ya da bir bölgeyi ilgilendirebilir.
İvilcşmc, (burada ayrıntılarıyla açıklathaktan kaçtndığt-mtz, yalmzca sözkonusu kuralları dile getiren belli başlı noktalan belirtmekle yetindiğimiz) bir sürü, karmaşık kuralın yardımıyla genel olarak ya da belli bir örgen (boylam) üzerinde enerji dengesinin düzeltilmesiyle gerçekleşmektedir.
Tamysa, hastanın incelenmesi ve (uzun bir çıraklık gerek-tiren karmaşık bir uvgulayım olan) "14 Çin nabzı"mn din-lenmcsiyle konur.
İyileşme, (burada değinmekten kaçındığımız, yalmz doğurduktan kimi sonuçlara dokunmakla yetindiğimiz) birta-kım karmaşık kurallann yardımıyla, gerek genel olarak, gerekse örgensel olarak (başka bir deyişle her boylamda) sağlanır.


AKUPUNKTURLA SAĞALTIM

NE ZAMAN?


SAĞALTIM:
"ÖZEL ALAN"A SALDIRI SÖZKONUSUYSA (ÖNLEYİCİ OLARAK) UYGULANIR

Başka bir deyişle, bütün beden dengesini bozabilecek dış öğelerin etkisinde kalmak üzereyse:
- Hemen bir kerelik uygulama: Saldınyla ilgili noktalar (bkz. s. 20), bir de (YİN-YANG dengesini sağlamak üzere) özel alanı güçlendirecek noktalara;
- Saldın süriiyorsa: Saldın boyunca her gün uygulama yapılır.


BİRTAKIM İŞLEV BOZUKLUKLARI VARSA (DÜZELTİCİ SAĞALTIM):

- Her türlü olasılığa karşı, eğer belirgin bir dengesizlik varsa, ise genel enerji dengesi üzerinde çalışarak başlamr. (YİN-YANG-bkz. s. 18)
- Daha sonra, örgenlerle (organlarla) hastalık belirtile-rine ya da hastalıklara uygun düsen noktalan sağaltıma katmak gerekir; ise, isler bozukluğu geçiren örgenle başlayıp buna kalın harfle gösterilmiş noktaların eklenmesi yerinde olur; daha İmli bir düzelme sağlayabilmek için, iğneyi iki yönde de çevirmeye çalışmalıdır.
- Kulakta ağrının geçirilmesine yarayan noktalar daha ilk günkü uygulamadan sonra çoğunlukla yeterli olacaktır.

HASTAYLA BULUŞMA GÜNLERİNİN SAYISI VE TARTIMI:

1° Şiddetli etkilenmeler: Ansızın ortaya çıkan yoğun bozukluklar (birkaç alışılmış sağaltım):
- Her gün bir kez.
- İyileşme başgösıerdiğinde: İki, sonra üç günde bir...
- Toptan ya da en azından % 50 iyileşme varsa, sağaltımı kesmeli ve uygun gelişme beklenmelidir.
İyileşme olmazsa, bir hafta on beş gün sonra sağaltıma yeniden başlamak, rahatlayan kesimlerle bağlantılı noktalara iğne banmayarak, haftada bir kez buluşmak gerekir.
2° Eskiden kaimts, sürüp giden, yinelenen bozukluklar sözkonusuysa:
- Önce üç, dört günde bir, ardından altı, yedi günde bir, yerleşik iyileşme sağlanana dek.
- Genel olarak, altıyla sekiz buluşma yetmektedir, kimi zamansa daha çoğu gerekir (özellikle " sinir bozukluklan"mn sağaltımında).
Akupunkturun etkisi her bireye göre değişmekledir. Kimi-lerinde, hele özel hekimlik sağaltımları görmüşlerse (sinir diz-gesini etkileyen ilâçlar yutmuşlarsa, ışın sağaltımından geçmişlerse, ışın sızıntısına uğramtşlarsa) hiçbir etki görülmez. Buna karşılık, kimilerinde, özellikle Doğumlularda ve ömürleri boyunca pek az ilâç içmiş kimselerde son derece etkilidir. Akupunktur konusundaki bu duyarlılık 6 YE noktasına (bkz. s. 72) iğne batmlarak (akupunkturla acı dindiril-mesine girişilmezden önce) sınanabilir; sözkonusu iğne, duyarlı kişilerde, parmaklara doğru inen bir "elektrik akıntı" duyumuna yolaçacakıır.

SAĞALTIM UYGULANMAZ:

- Yatalak kalb hastalartyla Pace-Maker (yüreğe elektrik uyarısı veren aygıt) takılmış hastalar.
- Gebe kadınlar (bunların akupunkturla sağaltımım mutlaka uzman bir hekim yapmalıdır).

- Büyük yorgunluklar (bu durumlarda en ivedi şey yatıp dinlenmektir).
- Aş m öfke, körkütük sarhoflukya da herhangi bir apri uyarılma durumu.
- Şöyle okkalı bir yemekten sonra.
- Hanımların aybafi kanamaları sırasında (yalmz afin sancı varsa, 60 ST'na iğne batırılabilir).
- iğne batırılınca yerde deri temiz değilse.

NASIL?

NOKTANIN YERİNİ SAPTAMA "ÇİN NOKTASI"

Noktanın özel aygıtla saptanmam ve "Çin noktam "mn son derece ince dokusal yapım noktanın daracık boyutları acımadan olumlu ögelerse de, uygulama, kimi noktaların daha yaygın (yaklaşık 1 cm çapında bir) bölgede olduğunu göstermiştir. Ilımımla birlikte, dizgeli bir biçimde aalt noktamn, "cn ince" noktanın, ilgili yörede olabildiğince dar mntrlar içersinde aranmam uygun olur (bkz. s. 67).
Kullanılacak bulucu aygıt sivri bir uç (bitmiş bir tükenmez, bir dikiş iğnesi falan) olabilir; arama bölgesine hafifçe bastın/malı, sonra hemen kaldırılmalı, aml nokta bulunana dek bu işlem sürdürülmelidir. Pille çalışan, noktayı bir ses ya da ışıkla belirten daha geliştirilmiş aygıtlar vardır.

II- İĞNELERLE ÇALIŞMA:
BATIRMA

- Beylik Çin Yöntemi:

Boylamlarda enerji dolaşımının son derece karmaşık açık-lamalanna girişmeksizin, size önerilen sağaltımlarda çoğu kez şu iki şeyi göreceksiniz:
- Enerjiyi sözkonusu noktaya toplama (T)
- O noktadan dağıtma (D)
i'etilen noktalar, en yüksek etkiyi elde etmek üzere seçilmiştir.
- Toplama uygulayımı (T) (sağaltıma bu noktalarla başlamak gerekir)
. Maden: Çelik (daha da iyisi: Altın ya da sarı maden) . Çok az derine (2-4 mm): Deriye dikey olarak. . Saatin göstergelerinin dönüş yönünün tersine, daha sonra (Alabiliyorsa, küçük iniş-çıkışlarla) aym yönde döndürün.
. lînerji toplanmasını arttırmak için: Örneğin bir çakmakla, iğnenin başım hastamn şöyle belli belirsiz duyacağı kadar ımtın.
. iğneyi uzun mire (5-10 dk.) yerinde bırakın.
. Pamuğu ilgili noktaya, iğneyi çeker çekmez (beş on saniye) güçlü bir biçimde bastırıp kanamayı önleyin.
- Dağıtma uygulayımı (D): (toplamam» tersi işlemler) . Maden: Çelik (va da en iyisi gümüş veya beYaz maden). . Bölge izin veriyorsa: Özellikle kamlmalar ve kamlıp
kalmalarda, dikey olarak epey derin (5 mm ile 1 cmaramnda, giderek daha fazla).
. iğneyi batırılan yerde kısa mire bırakın (1/2 ile 3 dk. aram). İğneyi yavaş yavaş çekin.
. Kanamaya izin verin.
Sancıyan bölgeleri, 1/2 cm dışından çevreleyerek, aralarında yaklaşık 1 cm boşluk bırakarak "dağınık" iğnelerle donatın (örneğin: Bilek ya da dizdeki ağrılar iç ya da dış burkulmalar falan).
«Çift olarak da, iğneleme oturumları arasında, iğne batırılan yerlere hiç elinizi m'irmeden, yattığınız yerde şöyle bir çeyrek, yarım saat dinlenin (iğne noktalarına el airerseniz sağaltımın etkisi azalır).
- JaPon yöntemi (acıaz):
Bit yöntem (ne kadar küçük olursa olsun) hiçbir tehlikeye atılmak istemeyen ya da aşın duyarlı kişilere uygulamr.
Uerçekıen de, hiçbir acı vermeyen "Japon yöntemi "nde iğneler hemen derinin üstünde duracak kadar, yüzeysel batırttır; batırıldıktan kısa bir süre sonra, iğne düşebilir. Burada kanama korkusu olamaz. Bu yöntem son derece ince iğnelerle uygulanır, küçük bir cam boru iğnelerin daha hızlı ve kolay batırılmasını sağlayabilir.

- ÖNERİLEN İĞNE BATIRMALARIN SIRASI:

- İlgili örgen ya da hastalığın kulaktaki noktalarıyla ise başlamak gerekir: Bu, sağ elini kullananlarda sağ kulak, solaklardaysa sol kulaktır; iğneyi uygun yönde bırakarak enerjiyi önce dağıtmak, sonra toplamak gerekir. Hiçbir sonuç elde edilemezse, öbür kulağı deneyin.
- Ağrı hemen dinmiyorsa, (her biri için örgen adının hemen altına sıralanan) genel noktalarla işlemi sürdürün.
- Herhangi bir enerji (YİN-YANG) dengesizliği belir-mediğini denetledikten sonra, hemen ikinci oturumda, kalın harfli noktaları ekleyin.
- Son olarak Bundan sonraki bulusmadaysa, bozuklukla ilgili bütün noktalara iğne battnn.

KULAKLARDA

Duvarlı noktalar yoklanınca ele gelir (ya da pili bulucuyla saptanıyorsa): kıkırdağa ulasana dek (2-3 mm), dikey olarak battnn, iğneyi saatin göstergelerinin dönüş ya da tersi yönde çevirerek önce enerjiyi dağıtın, sonra toplayın; "toplama" yönünde değilse bile, en etkili olacak konumda bırakın.
, Bir bölge duyarlı ya da tersine iyice duyarsızsa: Sözko-nustt bölgeyi deriyle hktrdak arasında, birkaç milimetreyle birkaç santimlik alanda, "şişleyin" (örneğin: Boyun tutulması "torticolis", kulakta boyunla ilgili bütün bölgenin iğnelenmesini gerektirir).
Daha az acı veren, daha az etkili yol: Sözkonustı "şişleme"m'n yerine bir iğne ucuyla art arda hafifçe "iğneleme" geçirilebilir.

III- BAŞKA YÖNTEMLER:

- Ovarak (duyarlı kişiler, çocuklar):
. Toplama: Tırnakla, yerel uyuşma sağlayana dek bastırarak, (göstergelerin dönüş yönünde) "saat" devinimleri çizin.
. Dağıtma: işaret parmağımztn etli kesimiyle hafifçe dokunun, "saatin dönüş yönünün tersi" çemberler çizin.
- Daha iyisi: Ovmadan ya da parmak bastırmaktan daha etkili, iğne batırmaktan (etkisiz kalsa da) daha az acı veren bir yol: BELLİ BİR NOKTANIN UYARILMASI.
. Yumuşak bir sivri uçlu (bitmiş bir tükenmezle ya da dikiş iğnesiyle) döndüre döndüre bastırın (bir milimetre çapında bir çember içinde, toplama için saatin dönüş yönünde, dağıtma içinse tersi yönde çevirin).
. Ya da özel bir pilli aygıtla uyarın (bu aygıt en küçük bir acı vermez)
- "Mokia"larla (ya da yanan bir tütsü kabım t sı duyumu belirene dek uyarılacak noktaya yaklaştırarak); bu yöntem, özellikle süreğen romatizmalarda, yalmzca uyarmak üzere kııllamltr.

IV- SAKINCALAR VE TEHLİKELER

. iğne batırmanın verdiği acı her zaman dayamlabilir bir acıdır; eğer tam iğneyi batırırken hastayı öksürtürya da derin bir soluk aldırtrsamz, acı azalır.
Tehlikeler:

- Mikrop kapma: Eğer iğneler (iğnelere zarar vermemesi için doğası bozulmamış) 90 derecelik alkolde bırakılmışsa ve alkollü bir pamukla delideki mikroplar temizlenmişse, böyle bir tehlike yoktur; kazara olsa bile, çabucak iyileşir.
- İlk buluşmalarda eskiden geçirilmiş sarılıklar konu-sunda bilgi alırsanız, mikroplu sarılığın bir hastadan öbürüne taşınmasını önlersiniz. Bu gibi dummlarda, hastalık geçirmiş birine batınlan iğneler, sağaltımdan sonra en uygun biçimde mikroptan antıfmalıdır.
- (h'iğüstcki, karındaki ve eklemlerdeki noktalara iğne son deme yüzeysel olarak (5 mm'den daha az)battnlma!ıdır. Bu elkitabına tehlikeli noktalar konmamıştır.
- Sinire iğne girmesi, acı vermenin dışında, tehlikesizdir; acıyı dindirmek için biraz geri çekilmesi yeter.

BULUCU VE SAĞALTICI KALEM

Ritrihv'iylc ınıssisıorltı olan bu kalemin noklan saplayan ucuna vakın küçük hir uyana lâmhaa vardır (son derece uzun ömürlü, yerleşik boyuna iki minik f>ille beslenir). Küçük boyutlu ve luııuraçlı olusu, istediğiniz cebe konmasına, dilediğiniz zaman kullanmanıza izin verir.
RVLUCU: Bu is için özel olarak incelenip bulunmuş incecik, yumuşak ucuyla, söyle hafifçe dokundurarak, akupunktur noktalarının lam yerinin bulunmasını sağlar; sözkonustt noktalar, gerek hafif bir sızıyla, gerek lâmbatnnyanmasıyla belli olur. Küçük lâmba yandığı zaman, gerek kulakta, gerek bedende akupunktur noktalarının yerinin saptanmasına, aynı zamanda hastalık ya da sancılara tam konmasına izin verir.
- Son olarak, akupunktur noktalarında bir UYARKJ'dır. Dolayısıyla, nokta üzerindeki deriyi mınakıa kullamlır. Ucunda küçük bir akımın varlığı istenen etkiyi arttırır.


NEDEN?

Akupunktur etkili ve sürekli bir sağaltımdır:

- Bütün sancılan,
- (rene! isler bozukluklarım (ezilme olmaksızın ortaya çıkan, ncılcni belirsiz bütün bedensel aksaklıkları), aym zamanda yerel bozuklukları (bunlar herhangi bir örgenin yapısal olarak örselenmesinden ileri gelmez, ancak yine de liicuttaki görevini yerine getirmesini aksatabilir),
- Tinsel-dokusal bozuklukları geçirir (bunlar, sinir bozuklukları görünmese de, kökeni bir tinsel çatışma olan, öıgcnlcrin somut olarak örselenmesine yolaçan gerçek hastalıklardır).
Burada, daha büyük bir kolaylıkla anlaşılsınlar ve kitap-taki yerleri bulunabilsin diye, sözkonusu bozuklukları ilgili örgene göre sınıflandmhk; bunlar en yaygın ve akupunkturla en kolay geçen bozukluklardır.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Herkes

İçin

Akupunktur