Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Erken veya geç evlenmenin faydaları
Erken veya geç evlenmenin faydaları
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Erken veya geç evlenmenin faydaları :

Plato ve Aristotle zamanlarından beri, «Kadarı ve erkekte evlenmek için en iyi yaş hangi yaştır?» sorusu tartışıla gelmiştir. Erken evlenebilmek için her iki tarafın biyolojik ilgisi, yani evlenme münasebetlerine girişmek ve ana baba olmak için her iki vücudun ha zır olması şarttır. Modern toplumda erken evlenmek için biyolojik faktörlerden başka sosyal şart ları da göz önünde bulundurmak gerekir. Evlen meyi geciktiren sosyal nedenlerin başında tahsil ve mesleki hazırlık gelir. Bundan başka, orta sınıf halk tabakaları arasında ekonomik düşüncele rin de büyük etkisi vardır. Erken evlenme ve tahsil Erken evlenmeye etki yapan nedenlerin ba- şında tahsil gelir. Vücut biyolojik olarak olgun laştıktan sonra modern hayatın sorumluluğunu üzerine alacak çiftleri n tahsil ve terbiye görmele ri halinde erken evlenme olmaz. Uygar ülkelerde erkeğin tahsil devresinde kadının çalışarak eve bakması ile erken evlenmeler olmaktadır. Bizde ise varlıklı ailelerin, erken evlenen çocuklarına bakması halinde erken evlenmeler olur. Fakat çoğunlukla ana ve babalar, kendilerine bakamıyacak dururnda olan çocuklarının erken evlenme lerini istemezler. Eğer ana ve babalar, çocukları evlendikten sonra, askerlik hayatında, mektep Sı- ralarında veya mektepten sonra hayatlarını ka zanıncaya kadar onlara bakacak olurlarsa çocuk lar niçin evlenmesinler? EvIiler derslerine, ev lenmeden önceki gibi yine ayni şekilde çalışma ya devam deceklerdir.. Yalnız bu gibi hallerde contraceptive ilaçlarla çocuk olmasını önlemek gerekir. Geç evlenmenin faydaları Vücut gelişmesi bakımından geç evlenmenin faydası vardır. Üçüncü olarak ekonomik problemler gelir. Zengin ailelerde ekonomik durumu ebeveyn dü zeltebilir. Zengin olmayan ailelerde ise evlenecek gencin hayata atılıp para kazanması ve ist.ikbalj; ni hazırlaması gerekir ki bu da ancak geç evlenme ile olur. Geç evlenmenin zararları Evlenmenin en iyi zamanı sorulacak olursa, bunu ekonomik durumun en iyi olduğu zaman, dır diye cevaplandıranıünz. Geç evlenme uzadık, ça gecikme devam eder gider ve zamanla bekar lık hayatına alışma yaşları hangi yaşlardır? Bu yaşlar memleketimizde erkekler için otuz beş, kadinlar için otuzdur. Bu yaşlardan sonra evlenma zorlaşır. Geç evlenmanin en önemli zararı, uzun müddet bekle~ekten ötürü bir Stres e maruz k'a lınmasıdıl. Kız ve erkek olgunlaşıp kemale er dikten sonra evlenmezlerse yalnız Cinsel yönden değiL, aynı zamanda ruhen bir tansiyona maruz kalırlar. Bu gibi tansiyon ve stresIerin ilerde ruh lıastalıklarına yol açacağı pek tabiidir. IBu sebeb ten çocuk sahibi ailelerin, gençıer nişanlı ise bu önemli noktaları düşünmeıeri gerekir. En iyi çocuk doğurma yaşı 20-29 yaşları arasındadır. 30-35 ~7aşları arasında çocuk doğurmak, 15-19 yaşları arasında çocuk doğurmaya, 15 yaşında çocuk doğurmak ise 45 yaşında çocuk doğurmaya benzer. Bu sebebten geç evlenmelerde zararın en büyüğü de doğumların gecikmesi ve zor olmasıdır. Ne zaman evlenmelidir? Halk arasında, ne zaman nişanlanmalı, ne zaman evlenmeli sorularına pek çok rastlanır. Di- ğer evlenme problemıeri kadar önemlidir bu nok talar da.Aradan bir süre geçtikten sonra da piş- man olmaktadırbr tabii. Gerçi maddi bakımdan rahat olanlar istedikleri zaman evlenebilirler ama bir insanın evIenebilmesi için en uygun yaş, yirmi yaş sonrasıdır. Çünkü, insanın bedeni gelişme si ve sosyal hayata antibak etmesi ancak yirmi yaşından sonra olabilir. Evlenme zamanını seçip, karar vermek hakkı önce her hususu iyiden iyiye düşünmelidirler. Evlenmede başarı veya başarısızlık. evlenen kişiler arasmdakı anlaşma veya anlaşamamazlık oranındadır. Anlaşma, kişilerin birbirlerini iyi seç melerine ve yaşlarının uygun olmasına bağlıdır. İstatistikler, yirmi yaşından aşağı evlenenlerde, evliliğin tam bir başarısızlıkla sona erdiğini gös termiştir. Yapılan istatistikler, 100 boşanma ola yında, kızların yirmisinden aşağı, erkeklerin ise beş altı yaş büyüğü olduğunu göstermİştir. Eğer 'erkek ile kızın yaşı yakın olursa geçim daha im kansızlaşmaktadır. İdeal evlenme yaşı erkekler i.Çin 29, kızlar için 24 olduğu anlaşılmıştır. Evet, bedeni gelişmeleri tamamlanmış olduğundan kızların 18, erkeklerin de 21 yaşında evlenebilecekleri ileri sürülebilir ama bu yaştakiçiftlr ruherı gelişmemiş. heyecanları olgunlaşmamış, tahsilleri tamamlanmamış ve nihayet ekonomik tutumları kökleşmemiş olduğundan evliliklerinin başarısızlıkla bitmesi ihtimali çok kuvvetlidir.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Erken

veya

geç

evlenmenin

faydaları